ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0225

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/225/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ( 91/225/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου ( 2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιμώντας : ότι το Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντες στα πλαίσια του Συμβουλίου, εξέδωσαν ψήφισμα σχετικά με την οδική ασφάλεια ( 4 ), ότι η οδηγία 77/143/ΕΟΚ ( 5 ) προβλέπει περιοδικό έλεγχο για ορισμένα οδικά οχήματα - ότι τα εφαρμοζόμενα σήμερα πρότυπα και μέθοδοι ελέγχου διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανισότητες από άποψη ασφάλειας και οικολογικής ποιότητας των οχημάτων που έχουν ελεγχθεί και κυκλοφορούν στα κράτη μέλη - ότι, εξάλλου, η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων των διαφόρων κρατών μελών - ότι τα κοινοτικά ελάχιστα πρότυπα και μέθοδοι για τον τεχνικό έλεγχο των σημείων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ πρέπει να καθορίζονται από ειδικές οδηγίες που εκδίδει το Συμβούλιο - ότι, μεταβατικά, τα εθνικά πρότυπα εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως προς τα σημεία που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ειδικών οδηγιών - ότι είναι αναγκαίο να είναι δυνατή η ταχεία προσαρμογή των τροτύπων και μεθόδων που καθορίζουν οι ειδικές οδηγίες στην τεχνική πρόοδο και ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό μέτρων, πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια επιτροπής για την προσαρμογή του τεχνικού ελέγχου στην τεχνική πρόοδο - ότι πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 77/143/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Στην οδηγία 77/143/ΕΟΚ, προστίθενται το εξής άρθρα : 'ιΑρθρο 5α 1 . Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, εκδίδει τις ειδικές οδηγίες που είναι αναγκαίες για τον καθορισμό των ελάχιστων προτύπων και μεθόδων όσον αφορά τον έλεγχο των σημείων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ . 2 . Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των προτύπων και μεθόδων που καθορίζονται από τις ειδικές οδηγίες θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5β . Άρθρο 5β 1 . Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, καλούμενη εφεξής 'επιτροπή ', η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής . 2 . Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό . 3 . Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν . Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της ως προς το σχέδιο αυτό, εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να καθορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος . Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που καθορίζεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση αποφάσεων τις οποίες καλείται να λάβει το Συμβούλιο προτάσει της Επιτροπής . Κατά τη ψηφορορία στα πλαίσια της Επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο . Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία . 4 . α ) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής . β ) Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, στο Συμβούλιο πρόταση όσον αορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηψία . Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία του υποβλήθηκε η πρόταση, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή .' Άρθρο 2 1 . Τα κράτη μέλη, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992 . Πληροφορούν αμέσως της Επιτροπή σχετικά . 2 . Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή περιέχουν παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής θεσπίζονται από τα κράτη μέλη . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 1991 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R . GOEBBELS ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 74 της 22 . 3 . 1989, σ . 14.(2 ) ΕΕ αριθ . C 291 της 20 . 11 . 1989, σ . 120.(3 ) ΕΕ αριθ . C 298 της 27 . 11 . 1989, σ . 28.(4 ) ΕΕ αριθ . C 341 της 21 . 12 . 1984, σ . 1.(5 ) ΕΕ αριθ . L 47 της 18 . 2 . 1977, σ . 47 . Οδηγία που τροποποιήθηκε με την οδηγία 88 /449/ΕΟΚ ( ΕΕ αριθ . L 222 της 12 . 8 . 1988, σ . 10 ).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία