ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0296

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-05-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/296/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1991 για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω των μεγάλων δικτύων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαΐου 1991 για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω των μεγάλων δικτύων ( 91/296/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ( 2 ), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιμώντας : ότι πρέπει να θεσπιστούν τα μέτρα για την προοδευτική δημιουργία της εσωτερικής αγοράς έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 - ότι τα διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ρόδου, διαπίστωσαν την ανάγκη να δημιουργηθεί μια ενιαία εσωτερική αγορά στον ενεργειακό τομέα - ότι η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς της ενέργειας εν γένει, και ιδίως στον τομέα του φυσικού αερίου, απαιτεί την ανάπτυξη κοινοτικής ενεργειακής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, ιδίως μέσω : - της ασφάλειας του ανεφοδιασμού, - της προστασίας του περιβάλλοντος - ότι η υλοποίηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς συνεπάγεται την καλύτερη ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας - ότι το φυσικό αέριο αποτελεί μια ουσιώδη συνιστώσα του κοινοτικού ενεργειακού ισοζυγίου - ότι είναι επιθυμητή η αυξανόμενη προσφυγή στο φυσικό αέριο, στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών - ότι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, και ιδίως στον τομέα του φυσικού αερίου, θα λάβει υπόψη το στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής - ότι στόχος της εσωτερικής αγοράς αερίου είναι η διασφάλιση υψηλών επιπέδων αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντας και ασφάλειας εφοδιασμού, χάρη στην ελευθερία των ανταλλαγών, χωρίς απαράδεκτους περιορισμούς του ανταγωνισμού - ότι, για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιομορφίες του τομέα του φυσικού αερίου - ότι, κατά την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη μόνο τα συγκρίσιμα στοιχεία στα κράτη μέλη, αλλά και οι σημαντικές κάποτε διαφορές - ότι, μεταξύ των μεγάλων διαφορών αεραγωγών υψηλής πίεσης των ευρωπαϊών χωρών, πραγματοποιούνται ήδη σημαντικές ανταλλαγές φυσικού αερίου των οποίων η σημασία αυξάνεται από έτος σε έτος και οι οποίες έχουν επιπτώσεις στις επενδύσεις - ότι η εκμετάλλευση των διασυνδέσεων επιτρέπει τη βελτίωση της ασφαλείας εφοδιασμού της Κοινότητας σε φυσικό αέριο και ταυτόχρονα τη μείωση του σχετικού κόστους - ότι οι ανταλλαγές αυτές φυσικού αερίου ανάμεσα σε μεγάλα δίκτυα αεριαγωγών υψηλής πίεσης έχουν τόση ένταση ώστε οι αιτήσεις σχετικών πράξεων και η συνέχεια που δίνεται σ' αυτές πρέπει να γνωστοποιούνται συστηματικά στην Επιτροπή - ότι είναι εφικτή και επιθυμητή η αύξηση των ανταλλαγών φυσικού αερίου ανάμεσα στα μεγάλα δίκτυα, χωρίς να αγνοηθούν οι επιταγές της ασφάλειας και της ποιότητας του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο - ότι οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν αποδεικνύουν ότι η αύξηση των ανταλλαγών φυσικού αερίου ανάμεσα στα μεγάλα δίκτυα, από τη φύση της, ελαχιστοποιεί το κόστος των επενδύσεων - ότι, στα προσεχή χρόνια, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές διασυνδέσεις μεταξύ αρκετών κρατών μελών προκειμένου να διευκολυνθεί ο κατάλληλος εφοδιασμός - ότι η αύξηση των ανταλλαγών φυσικού αερίου ανάμεσα στα μεγάλα δίκτυα μπορεί να ευνοήσει, εκτός των άλλων, μεταξύ των επιχειρήσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, τη δυνατότητα συνεννόησης σχετικά με τη βελτιστοποίηση του εξοπλισμού μεταφοράς φυσικού αερίου - ότι η βελτιστοποίηση αυτή θα αποτελέσει έναν επιπλέον παράγοντα εξοικονόμησης ενέργειας ότι η αύξηση των ανταλλαγών φυσικού αερίου ανάμεσα σε μεγάλα δίκτυα εξακολουθεί να προσκρούει σε διάφορα εμπόδια - ότι η τήρηση της υποχρέωσης διαμετακόμισης φυσικού αερίου μέσω των μεγάλων δικτύων και η καθιέρωση ενός συστήματος σχετικού ελέγχου, κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ιδιομορφίες του τομέα του φυσικού αερίου, μπορούν, από τη φύση τους, να μειώσουν όλα τα εμπόδια που δεν απορρέουν από την κατάσταση των τεχνικών εγκταταστάσεων και των δικτύων - ότι η υποχρέωση αυτή και ο έλεγχος αυτός αφορούν τις διαμετακομίσεις φυσικού αερίου που ανταποκρίνονται σε ανταλλαγές κοινοτικού ενδιαφέροντος, δηλαδή στις διαμετακομίσεις μέσω των μεγάλων δικτύων υψηλής πίεσης - ότι, κανονικά, οι οικονομικοί, τεχνικοί και νομικοί όροι των διαμετακομίσεων αυτών πρέπει να καθορίζονται με απευθείας συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων δικτύων - ότι οι όροι διαμετακόμισης πρέπει να είναι δίκαιοι και να μην περιλαμβάνουν, άμεσα ή έμμεσα, διατάξεις αντικείμενες στους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού - ότι, για να διευκολυνθεί η σύναψη συμβάσεων διαμετακόμισης, η Επιτροπή προβλέπει τη δημιουργία διαδικασίας συνδιαλλαγής, η οποία, εφόσον το ζητήσει ένα από τα μέρη, είναι υποχρεωτική, χωρίς όμως αυτή η διαδικασία να παράγει νομικώς δεσμευτικά αποτελέσματα - ότι είναι απαραίτητη η προσέγγιση των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και τα οποία επηρεάζουν τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου - ότι η πραγματοποίηση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου θα έχει ως αποτέλεσμα μια δυναμική διαδικασία προοδευτικής συνένωσης των εθνικών δικτύων φυσικού αερίου και ότι, στη συνάρτηση αυτή, τυχόν ειδικές δράσεις σε θέματα υποδομής θα επιταχύνουν τη σύνδεση των περιφερειακών και νησιωτικών περιοχών της Κοινότητας με το σύνολο του διασυνδεδεμένου δικτύου - ότι η διασύνδεση των μεγάλων ευρωπαϊκών δικτύων καλύπτει μια γεωγραφική περιοχή που δεν συμπίπτει με τα σύνορα της Κοινότητας - ότι είναι, καταφανώς, συμφέρουσα η επιδίωξη της συνεργασίας, στον τομέα αυτό, με τις τρίτες χώρες του διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού δικτύου, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση, στο έδαφός τους, της διαμετακόμισης φυσικού αερίου μεταξύ μεγάλων δικτύων μεταφοράς υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία . Άρθρο 2 1 . Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας και με την επιφύλαξη τυχόν ιδιαίτερων συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών, ως διαμετακόμιση φυσικού αερίου μεγάλων δικτύων νοείται κάθε μεταφορά φυσικού αερίου που πληροί τους ακόλουθους όρους : α ) η μεταφορά πραγματοποιείται από τον ή τους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, σε κάθε κράτος μέλος, για ένα μεγάλο δίκτυο φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, εκτός των δικτύων διανομής, στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και οι οποίοι συμμετέχουν στην καλή λειτουργία των ευρωπαϊκών διασυνδέσεων υψηλής πίεσης - β ) το δίκτυο καταγωγής ή τελικού προορισμού βρίσκεται στο έδαφος της Κοινότητας - γ ) η μεταφόρα αυτή συνεπάγεται τη διάβαση ενός, τουλάχιστον, ενδοκοινοτικού συνόρου . 2 . Στην παρούσα οδηγία υπάγονται τα μεγάλα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, υψηλής πίεσης που υπάρχουν στα κράτη μέλη και οι υπεύθυνοι γι' αυτά φορείς, κατάλογος των οποίων περιέχεται στο παράρτημα . Ο κατάλογος αυτός τηρείται ενήμερος από την Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση με το συγκεκριμένο κράτος μέλος, όποτε είναι αναγκαίο, στα πλαίσια των στόχων της παρούσας οδηγίας και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την παράγραφο 1 στοιχείο α ). Άρθρο 3 1 . Οι συμβάσεις σχετικά με τις διαμετακομίσεις φυσικού αερίου μέσω μεγάλων δικτύων αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τα εν λόγω δίκτυα και για την ποιότητα της παροχής τους και, ενδεχομένως, των φορέων που είναι υπεύθυνοι στα κράτη μέλη για τις εισαγωγές και εξαγωγές φυσικού αερίου . 2 . Οι όροι διαμετακόμισης πρέπει, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης, να μην εισάγουν διακρίσεις και να είναι ισότιμοι για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να μην περιλαμβάνουν καταχρηστικές ή αδικαιολόγητους περιορισμούς και να μην θέτουν σε κίδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ποιότητα της εξυπηρέτησης, ιδίως λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη χρησιμοποίηση του εφεδρικού δυναμικού παραγωγής και αποθήκευσης και την αποτελεσματικότερη δυνατή εκμετάλλευση των υφιστάμενων συστημάτων . 3 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, χωρίς καθυστέρηση, οι φορείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και αναφέρονται στο παράρτημα : - να ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στις αρμόδιες εθνικές αρχές κάθε αίτηση διαμετακόμισης, - να αρχίζουν διαπραγματεύσεις σχετικά με τους όρους της αιτούμενης διαμετακόμισης φυσικού αερίου, - να ενημερώνουν την Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τη σύναψη μιας σύμβασης διαμετακόμισης, - να ενημερώνουν την Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τους λόγους για τους οποίους, μετά τη λήξη προθεσμίας δώδεκα μηνών από την ανακοίνωση της αίτησης, οι διαπραγματεύσεις δεν θα έχουν καταλήξει στη σύναψη σύμβασης . 4 . Καθένας από τους ενδιαφερόμενους φορείς μπορεί να ζητά τη μεσολαβητική παρέμβαση συνδιαλλαγής, όσον αφορά τους όρους της διαμετακόμισης, ενός οργανισμού ο οποίος θα συσταθεί και θα προεδρεύεται από την Επιτροπή και στον οποίο θα αντιπροσωπεύονται οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τα μεγάλα δίκτυα της Κοινότητας . Άρθρο 4 Εάν οι λόγοι για την έλλειψη συμφωνίας για μια αιτούμενη διαμετακόμιση κρίνονται αβάσιμοι ή ανεπαρκείς, η Επιτροπή, κατόπιν καταγγελίας του αιτούντος ή με δική της πρωτοβουλία, θέτει σε εφαρμογή τις διαδικασίες που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο . Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν την 1η Ιανουαρίου 1992 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά . Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Ο τρόπος αυτής της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη . Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 1991 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος A . BODRY ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 247 της 28 . 9 . 1989, σ . 6 και ΕΕ αριθ . C 268 της 24 . 10 . 1990, σ . 9 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . C 231 της 17 . 9 . 1990, σ . 72 και ΕΕ αριθ . C 129 της 20 . 5 . 1991 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 75 της 26 . 3 . 1990, σ . 20 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος των φορέων και των δικτύων αεριαγωγών υψηλής πίεσης Κράτος Φορέας Δίκτυο Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Bayerngas GmbH BEB Erdgas und Erdoel GmbH Deutsche Erdgas Transport GmbH Energieversorgung Weser Ems AG ( EWE ) Erdgas Verkaufs-Gesellschaft mbH Ferngas Nordbayern GmbH Ferngas Salzgitter GmbH Gas-Union GmbH Mobil Oil AG Ruhrgas AG Saar Ferngas AG Thyssengas GmbH Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG ( VEW ) Westfaelische Ferngas AG Energieversorgung Mittelrhein EWAG, Nuernberg Erdgas Schwaben GmbH Erdgas Suedbayern GmbH GEW Koeln Gasversorgung Sueddeutschland Gasversorgung Suedhannover/Nordhessen Hamburger Gaswerke Landesgasversorgung Niedersachsen Main-Gaswerke AG Schleswag AG Suedhessische Gas und Wasser AG Technische Werke der Stadt Stuttgart AG Thuega AG GASAG, Berlin Δίκτυο τροφοδότησης τελικών διανομέων ( δήμοι και κοινότητες κ.λπ .) και σημαντικών τελικών καταναλωτών Βέλγιο Distrigaz SA Δίκτυο γενικής τροφοδότησης Δανία Dansk Naturgas A/S Ισπανία Empresa National de Gas SA ( ENAGAS ) Catalana de Gas Gas De Euskadi Δίκτυο τροφοδότησης τελικών διανομέων ( δήμοι και κοινότητες κ.λπ .) και σημαντικών τελικών καταναλωτών Ελλάδα ΔΕΠΑ Λουξεμβούργο SOTEG Κάτω Χώρες NV Nederlandse Gasunie Ιταλία Snam SpA Γαλλία Gaz de France SNGSO Δίκτυο γενικής τροφοδότησης Compagnie francaise du methane ( CEFEM ) Ηνωμένο Βασίλειο British Gas Δίκτυο αερίου υψηλής πίεσης Ιρλανδία Irish Gas Board
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία