ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0328

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-06-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/328/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ( 91/328/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιμώντας : ότι το Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, ενέκριναν, στις 19 Δεκεμβρίου 1984, ψήφισμα για την οδική ασφάλεια ( 4 )- ότι η οδηγία 77/143/ΕΟΚ ( 5 ) προβλέπει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο ορισμένων μόνο κατηγοριών οχημάτων ( λεωφορεία, πούλμαν, φορτηγά ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα άνω των 3,5 τόνων, ταξί και ασθενοφόρα )- ότι, με την οδηγία 88/449/ΕΟΚ ( 6 ). ο τεχνικός έλεγχος επεκτάθηκε και στα οχήματα με κινητήρα που κανονικά χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά πραγμάτων και των οποίων το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg ( ελαφρά και μικρά φορτηγά ), εκτός από τους γεωργικούς ελκυστήρες και μηχανήματα, και ότι η οδηγία συμπλήρωσε, για τα οχήματα αυτά, τα υποχρεωτικά προς έλεγχο σημεία σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 77/143 /ΕΟΚ - ότι, προκειμένου να συμπληρωθεί η κοινοτική εναρμόνιση των κανόνων περί τεχνικού ελέγχου, πρέπει να επεκταθεί ο εν λόγω τεχνικός έλεγχος και στα ιδιωτικά οχήματα - ότι τα συστήματα ελέγχου των ιδιωτικών οχημάτων, που ισχύουν σήμερα σε ορισμένες χώρες, διαφέρουν αισθητά και ότι πρέπει, όχι μόνο να απαιτείται ο έλεγχος αλλά και να εναρμονιστούν, στο μέτρο του δυνατού, η περιοδικότητα των ελέγχων και τα σημεία που πρέπει να ελέγχονται υποχρεωτικά - ότι η ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων της παρούσας οδηγίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προθεσμίες που είναι απαραίτητες για την καθιέρωση ή την ενίσχυση των διοικητικών και τεχνικών μηχανισμών οι οποίοι απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων, ιδίως σε όλα κράτη μέλη δεν υφίσταται ακόμα αυτό το καθεστώς ελέγχου, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Η οδηγία 77/143/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : 1 . Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : '3 . Στα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παραρτήματος Ι, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1994 . Ωστόσο, στα κράτη μέλη όπου στις 31 Δεκεμβρίου 1991 δεν υφίσταται σύστημα περιοδικού τεχνικού ελέγχου αυτής της κατηγορίας οχημάτων παρόμοιο προς αυτό της παρούσας οδηγίας, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται έως την 1η Ιανουαρίου 1988 .' 2 . Στο παράρτημα Ι προστίθεται το ακόλουθο σημείο : '6 . Οχήματα με κινητήρα που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών και διαθέτουν μέχρι και οκτώ θέσεις καθημένων, εκτός του οδηγού . τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα και έκτοτε ανά διετία.' 3 . Στο παράρτημα ΙΙ, ο τίτλος της δεξιάς στήλης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 'Οχήματα των κατηγοριών 5 και 6 '. Άρθρο 2 1 . Τα κράτη μέλη, ύστερα από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή, θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο δύο έτη μετά την κοινοποίησή της ( 7 ). Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη . 2 . Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία . Άρθρο 3 Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο την 31η Δεκεμβρίου 1998 το αργότερο έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη από κάθε αναγκαία πρόταση, σχετικά, ιδίως, με την περιοδικότητα και το περιεχόμενο των ελέγχων . Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Λουξεμβούργο, 21 Ιουνίου 1991 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R . GOEBBELS ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 133 της 31 . 5 . 1986, σ . 3 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . C 76 της 23 . 3 . 1987, σ . 194 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . C 333 της 29 . 12 . 1986, σ . 7 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . C 341 της 21 . 12 . 1984, σ . 1 . ( 5 ) ΕΕ αριθ . L 47 της 18 . 2 . 1977, σ . 47 . ( 6 ) ΕΕ αριθ . L 222 της 12 . 8 . 1988, σ . 10 . ( 7 ) Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη την 1η Ιουλίου 1991 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία