ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0334

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/334/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 1991 που τροποποιεί την οδηγία 82/475/ΕΟΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1982 περί καθορισμού των κατηγοριών συστατικών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για κατοικίδια ζώα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οδηγία της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 1991 που τροποποιεί την οδηγία 82/475/ΕΟΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1982 περί καθορισμού των κατηγοριών συστατικών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για κατοικίδια ζώα (91/334/ΕΟΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί εμπορίας των συνθέτων ζωοτροφών [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/44/ΕΟΚ [2], και ιδίως το άρθρο 10, Εκτιμώντας: ότι, όσον αφορά την επισήμανση, η οδηγία 79/373/ΕΟΚ έχει ως στόχο να ενημερώνει αντικειμενικά και επίσης όσο το δυνατόν ακριβέστερα για τη σύνθεση και τη χρησιμοποίηση των ζωοτροφών· ότι η δήλωση των συστατικών της σύνθεσης των ζωοτροφών αποτελεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, σημαντικό στοιχείο πληροφόρησης· ότι κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθούν κατηγορίες που θα επιτρέπουν την ταξινόμηση, υπό κοινή ονομασία, διαφόρων συστατικών· ότι πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για την επισήμανση ζωοτροφών που προορίζονται για κατοικίδια ζώα προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας αυτής της κατηγορίας ζωοτροφών· ότι η οδηγία 90/44/ΕΟΚ τροποποίησε τις βασικές διατάξεις σχετικά με την σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών· ότι είναι σκόπιμο, συνεπώς, να προσαρμοστεί ανάλογα η οδηγία 82/475/ΕΟΚ της Επιτροπής [3]· ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το κείμενο του άρθρου 1 της οδηγίας 82/475/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 1 Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5γ παράγραφος 3 της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ, η ειδική ονομασία των συστατικών δύναται να αντικατασταθεί από την ένδειξη της κατηγορίας στην οποία ανήκει το συστατικό, μόνον οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα δύνανται να αναγράφονται στη συσκευασία, στον περιέκτη ή στην ετικέτα των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα εκτός των κατοικιδίων ζώων.' Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο στις 22 Ιανουαρίου 1992, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Εφόσον τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις διατάξεις αυτές, οι διατάξεις περιλαμβάνουν μια αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέριες της αναφοράς αυτής θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 1991. Για την Επιτροπή Ray Mac Sharry Μέλος της Επιτροπής [1] ΕΕ αριθ. L 86 της 6. 4. 1979, σ. 30. [2] ΕΕ αριθ. L 27 της 31. 1. 1990, σ. 35. [3] ΕΕ αριθ. L 213 της 21. 7. 1982, σ. 27. --------------------------------------------------
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία