ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0357

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/357/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 1991 περί καθορισμού των κατηγοριών συστατικών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα εκτός των κατοικιδίων ζώων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 1991 περί καθορισμού των κατηγοριών συστατικών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα εκτός των κατοικιδίων ζώων ( 91/357/ΕΟΚ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί εμπορίας των σύνθετων ζωοτροφών ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/44/ΕΟΚ ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 10 στοιχείο α ), Εκτιμώντας : ότι, όσον αφορά την επισήμανση, η οδηγία 79/373/ΕΟΚ έχει ως στόχο να πληροφορείται ο εκτροφέας αντικειμενικά και επίσης όσο το δυνατόν ακριβέστερα τη σύνθεση και τη χρησιμοποίηση των ζωοτροφών - ότι ο ποσοτικός καθορισμός των συστατικών των ζωοτροφών που προορίζονται για την εκτροφή προσοδοφόρων ζώων δημιουργεί προς το παρόν, κατά τον έλεγχο, δυσκολίες, ιδίως λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούνται, της πολύπλοκης σύνθεσης των μειγμάτων ή της πολύπλοκης μεθόδου της παρασκευής των ζωοτροφών - ότι πρέπει, σ' αυτό το στάδιο, τουλάχιστον όσον αφορά τις ζωοτροφές που προορίζονται για την εκτροφή προσοδοφόρων ζώων να εξευρεθεί ελαστικός τύπος δήλωσης που θα περιορίζεται στην ένδειξη των συστατικών των ζωοτροφών χωρίς να αναφέρεται η ποσότητά τους - ότι κρίνεται επιπλέον αναγκαίο να προβλεφθεί ο καθορισμός των κατηγοριών που θα επιτρέπει την ταξινόμηση, υπό κοινή ονομασία διαφόρων συστατικών - ότι προβλέπεται από την οδηγία 79/373/ΕΟΚ ότι, αφού ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, καθορίζονται κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται διάφορα συστατικά το αργότερο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 1991 - ότι, εφόσον έχουν ήδη καθοριστεί από την οδηγία 82/475/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 3 ) οι κατηγορίες των συστατικών για τις σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για τα κατοικίδια ζώα, πρέπει να θεσπιστούν ανάλογες διατάξεις για τις ζωοτροφές που προορίζονται για άλλα ζώα εκτός των κατοικιδίων, κατά την έννοια της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ - ότι, εντούτοις, δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν κατηγορίες που να καλύπτουν όλα τα συστατικά από τα οποία συνίστανται οι σύνθετες ζωοτροφές - ότι, συνεπώς, ο παρασκευαστής πρέπει να αναφέρει επιπλέον τα συστατικά που δεν ανήκουν σε καμία από τις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα - ότι τα συστατικά της κατηγορίας 12 'Προϊόντα χερσαίων ζώων', πρέπει επίσης να συμφωνούν με τις διατάξεις της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια, και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ ( 4 )- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5γ παράγραφος 3 της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ, η ειδική ονομασία των συστατικών δύναται να αντικατασταθεί από την ένδειξη της κατηγορίας στην οποία ανήκει το συστατικό, μόνο οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα δύνανται να αναγράφονται στην συσκευασία, στον περιέκτη ή στην ετικέτα των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα εκτός των κατοικιδίων ζώων . Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο στις 22 Ιανουαρίου 1992, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά . Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 1991 . Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ αριθ . L 86 της 6. 4 . 1979, σ . 30 . ( 2 ) ΕΕ αριθ . L 27 της 31 . 1 . 1990, σ . 35 . ( 3 ) ΕΕ αριθ . L 213 της 21 . 7 . 1982, σ . 27 . ( 4 ) ΕΕ αριθ . L 363 της 27 . 12 . 1990, σ . 51 . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΖΩΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Κατηγορία Ορισμός 1 . Σπόροι δημητριακών Όλα τα είδη σπόρων δημητριακών ( συμπεριλαμβανομένου του φαγόπυρου ) ανεξάρτητα από τον τρόπο παρουσίασης, αλλά από τους οποίους δεν έχει αφαιρεθεί κανένα άλλο τμήμα εκτός από τα λέπυρα . 2 . Προϊόντα και υποπροϊόντα σπόρων δημητριακών Προϊόντα και υποπροϊόντα κλάσματα των σπόρων δημητριακών με ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό περιεκτικότητας σε ινώδεις ουσίες: 25 % στην ΞΟ εκτός των ελαίων της κατηγορίας 15 . 3 . Ελαιούχοι σπόροι Όλα τα είδη ελαιούχων σπόρων και καρπών, ανεξάρτητα από τον τρόπο παρουσίασης, από τους οποίους δεν έχει αφαιρεθεί κανένα άλλο τμήμα εκτός από τους φλοιούς και τα κελύφη . 4 . Προϊόντα και υποπροϊόντα ελαιούχων σπόρων Προϊόντα και υποπροϊόντα κλάσματα ελαιούχων σπόρων και καρπών εκτός από τις λιπαρές ουσίες της κατηγορίας 15 . Τα προϊόντα και υποπροϊόντα αυτά δεν πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 25 % ινώδεις ουσίες στην ΞΟ, εκτός αν περιέχουν περισσότερο από 5 % λιπαρών ουσιών στην ΞΟ, ή περισσότερο από 15 % ολικών αζωτούχων ουσιών στην ΞΟ . 5 . Προϊόντα και υποπροϊόντα σπερμάτων ψυχανθών Ολόκληροι σπόροι ψυχανθών και τα κλάσματα προϊόντα και υποπροϊόντα τους, που δεν περιέχουν περισσότερο από 25 % ινωδών ουσιών στην ΞΟ, εκτός από τους ελαιούχους σπόρους ψυχανθών των κατηγοριών 3 και 4 . 6 . Προϊόντα και υποπροϊόντα κονδύλων και γογγυλοριζών Προϊόντα και υποπροϊόντα που προέρχονται από κονδύλους και γογγυλόριζες, που δεν περιέχουν περισσότερο από 25 % ινωδών ουσιών στην ΞΟ, εκτός από τα ζαχαρότευτλα της κατηγορίας 7 . 7 . Προϊόντα και υποπροϊόντα ζαχαροβιομηχανίας Προϊόντα και υποπροϊόντα των ζαχαροτεύτλων και των ζαχαροκαλάμων που δεν περιέχουν περισσότερο από 25 % ινωδών ουσιών στην ΞΟ . 8 . Προϊόντα και υποπροϊόντα χυμωδών καρπών Προϊόντα και υποπροϊόντα επεξεργασίας χυμωδών καρπών που δεν περιέχουν περισσότερο από 25 % ινωδών ουσιών στην ΞΟ, εκτός αν περιέχουν περισσότερο από 5 % λίπη και έλαια στην ΞΟ, ή περισσότερο από 15 % ολικές αζωτούχες ουσίες στην ΞΟ . 9 . Ξηρά χόρτα και σανοί Υπέργειο μέρος των χορτοδοτικών και σανοδοτικών φυτών, που έχει αποξηρανθεί είτε με φυσικό, είτε με τεχνητό τρόπο και κοπεί όταν είναι ακόμη πράσινο . Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 25 % ινωδών ουσιών στην ΞΟ, εκτός αν περιέχουν περισσότερο από 15 % ολικών αζωτούχων ουσιών στην ΞΟ . 10 . Υλικά υψηλής περιεκτικότητας σε ινώδεις ουσίες Συστατικά που περιέχουν περισσότερες από 25 % ινώδεις ουσίες στην ΞΟ, όπως τα άχυρα, τα λέπυρα και τα άγανα, εκτός από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 4, 8 και 9 . 11 . Προϊόντα γάλακτος Προϊόντα που προέρχονται από επεξεργασία του γάλακτος, εκτός από αποχωρισμένο λίπος γάλακτος που περιλαμβάνεται στην κατηγορία 15 . 12 . Προϊόντα χερσαίων ζώων Προϊόντα που προέρχονται από επεξεργασία υπολειμμάτων θερμόαιμων χερσαίων ζώων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας του Συμβουλίου 90/667/ΕΟΚ, εκτός από αφαιρεθέν λίπος της κατηγορίας 15 και τα οποία είναι απαλλαγμένα στο μέγιστο δυνατό βαθμό από οπλές, κέρατα, περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα των θηλαστικών, τρίχες ράχεως χοίρου και μη υδρολυμένες τρίχες και φτερά . Εξαιρούνται επίσης όσα προϊόντα περιέχουν περισσότερο από 50 % τέφρας στην ΞΟ που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 14 . 13 . Προϊόντα ψαριών Ολόκληρα ψάρια και άλλα ψυχρόαιμα θαλάσσια ζώα ή μέρη αυτών, περιλαμβανομένων και προϊόντων της επεξεργασίας ψαριών, εκτός από ιχθυέλαιο και τα παράγωγά του που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 15 . Εξαιρούνται επίσης όσα προϊόντα περιέχουν περισσότερο από 50 % τέφρας στην ΞΟ που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 14 . 14 . Ανόργανες ύλες Ανόργανα ή οργανικά υλικά των οποίων η περιεκτικότητα σε τέφρα είναι μεγαλύτερη από 50 % στην ΞΟ, εκτός από όσα περιέχουν περισσότερο από 5 % τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλώριο στην ΞΟ . 15 . Έλαια και λίπη Έλαια και λίπη από ζωικές ή φυτικές πηγές, και τα παράγωγά τους . 16 . Προϊόντα αρτοποιίας και ζυμαρικών Απορρίμματα και πλεονάσματα αρτοποιίας και ζυμαρικών .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία