ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0371

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/371/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1991 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την πρωτασφάλιση εκτός από την ασφάλιση ζωής

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1991 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την πρωτασφάλιση εκτός από την ασφάλιση ζωής ( 91/371/ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 τελευταία φράση και το άρθρο 235, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2 ), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιμώντας : ότι η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την πρωτασφάλιση εκτός από την ασφάλιση ζωής υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο, στις 10 Οκτωβρίου 1989 - ότι η συμφωνία αυτή έχει, ιδίως, ως αποτέλεσμα τη θέσπιση, όσον αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την εταιρική τους έδρα στην Ελβετία, ενός νομικού καθεστώτος διαφορετικού από εκείνο που εφαρμόζεται, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητα πρωτασφαλίσεως εκτός της ασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής ( 4 ), στα πρακτορεία και τα υποκαταστήματα που είναι εγκαταστημένα στο εσωτερικό της Κοινότητας και εξαρτώνται από επιχειρήσεις η εταιρική έδρα των οποίων βρίσκεται εκτός της Κοινότητας - ότι οι συντονισμένοι κανόνες σχετικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων στην κοινοτική αγορά των ελβετικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω συμφωνίας πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν την ίδια ημερομηνία στο σύνολο των κρατών μελών της Κοινότητας - ότι αυτή η συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους μετά την ημερομηνία ανταλλαγής των εγγράφων έγκρισης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 Τα κράτη μέλη τροποποιούν τις εθνικές τους διατάξεις σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά . Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Οι λεπτομερείς διατάξεις αυτής της αναφοράς καθορίζονται από τα κράτη μέλη . Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν στις εθνικές τους διατάξεις ότι οι τροποποιήσεις που επέφεραν στις διατάξεις αυτές κατ' εφαρμογή της συμφωνίας θα αρχίσουν να ισχύουν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Λουξεμβούργο, 20 Ιουνίου 1991 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R . GOEBBELS ( 1 ) EE ariu . C 53 thw 5 . 3 . 1990, s . 45 . ( 2 ) EE ariu . C 72 thw 18 . 3 . 1991, s . 174 kai apofash thw 12hw Ioznioz 1991 ( den exei akoma dhmosiezuei sthn Epishmh Efhmerida ). ( 3 ) EE ariu . C 56 thw 7 . 3 . 1990, s . 27 . ( 4 ) EE ariu . L 228 thw 16 . 8 . 1973, s . 3 .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία