Οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων (91/492/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι, για να πραγματοποιηθεί η εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, και να εξασφαλισθεί, ιδιαιτέρως, η αρμονική λειτουργία της κοινής οργάνωσης της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων, που έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3796/81 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2886/89 (5), είναι σημαντικό να μην παρεμποδίζεται πλέον η διάθεση ζώντων διθύρων μαλακίων στην αγορά από τις υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των υγειονομικών προδιαγραφών- ότι έτσι θα επιτευχθεί καλύτερη εναρμόνιση της παραγωγής και της διάθεσης στην αγορά και ανταγωνισμός με ίσους όρους, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζονται προϊόντα ποιότητας για τον καταναλωτή- ότι η οδηγία 79/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1979 περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή (6), προβλέπει ότι είναι ανάγκη να καθοριστούν οι υγειονομικές απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα οστρακοειδή- ότι πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις αυτές για όλα τα στάδια της συλλογής, του χειρισμού, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της διανομής ζώντων διθύρων μαλακίων για την προστασία της δημόσιας υγείας των καταναλωτών- ότι οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται και στα εχινόδερμα, στα χιτωνόζωα (ουροχορδωτά) και στα θαλάσσια γαστερόποδα- ότι είναι σημαντικό, εάν προκύψει πρόβλημα υγείας μετά τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων, να μπορεί να εντοπισθεί η μονάδα αποστολής και η ζώνη συλλογής από την οποία προέρχονται- ότι ενδείκνυται λοιπόν να θεσπιστεί σύστημα καταχώρησης και σήμανσης που να επιτρέπει την εξακρίβωση της διαδρομής μιας παρτίδας μετά τη συλλογή- ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστούν τα πρότυπα δημόσιας υγείας για το τελικό προϊόν- ότι ωστόσο οι επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις δεν έχουν ακόμα αρκετά προχωρήσει έτσι ώστε να υπάρξουν οριστικές λύσεις για ορισμένα υγειονομικά προβλήματα, και ότι είναι, επομένως, ανάγκη, για την εξασφάλιση της μέγιστης προστασίας της δημόσιας υγείας, να θεσπιστεί κοινοτικό σύστημα για την ταχεία έγκριση υγειονομικών προτύπων και, όπου χρειάζεται, την ενίσχυσή τους, με στόχο την πρόληψη της μόλυνσης από ιούς ή άλλων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου- ότι τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που προέρχονται από ζώνες συλλογής που δεν επιτρέπουν άμεση και ακίνδυνη κατανάλωση μπορούν να καθίστανται υγιεινά με διαδικασία καθαρισμού ή μέσω μετεγκατάστασης σε καθαρό νερό για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα- ότι είναι επομένως απαραίτητο να επιλεγούν εκ νέου οι ζώνες συλλογής από τις οποίες μπορούν να συλλέγονται μαλάκια για την άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, καθώς και εκείνες από τις οποίες πρέπει να καθαρίζονται ή να μετεγκαθίστανται- ότι κατ' αρχάς εναπόκειται στον παραγωγό να διασφαλίσει ότι τα δίθυρα μαλάκια έχουν παραχθεί και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις υγειονομικές προδιαγραφές- ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να φροντίζουν, μέσω ελέγχων και επιθεωρήσεων, ώστε ο παραγωγός να τηρεί τις εν λόγω υγειονομικές προδιαγραφές- ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει ιδίως να υποβάλλουν σε τακτικό έλεγχο τις ζώνες συλλογής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μαλάκια των ζωνών αυτών δεν περιέχουν μικροοργανισμούς ούτε τοξικές ουσίες σε ποσότητες θεωρούμενες επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου- ότι, για να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη των προτύπων που απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα κοινοτικού ελέγχου- ότι πρέπει να εφαρμόζονται εν προκειμένω οι κανόνες, αρχές και μέτρα διασφάλισης που καθορίζει η οδηγία 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (7)- ότι, στα πλαίσια των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, πρέπει να εφαρμόζονται και οι κανόνες που καθορίζονται από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (8), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/675/ΕΟΚ- ότι τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που παράγονται σε τρίτη χώρα και πρόκειται να διατεθούν στην αγορά στο έδαφος της Κοινότητας δεν πρέπει να απολαύουν καθεστώτος ευνοϊκότερου από εκείνο που εφαρμόζεται εντός της Κοινότητας- ότι πρέπει να προβλεφθεί κοινοτική διαδικασία επιθεώρησης για τον έλεγχο των όρων παραγωγής και διάθεσης στην αγορά στις τρίτες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί εντός της Κοινότητας η εφαρμογή κοινού καθεστώτος εισαγωγών που θα βασίζεται σε όρους ισοδυναμίας- ότι, για να ληφθούν υπόψη ορισμένες ειδικές καταστάσεις, πρέπει να χορηγηθούν παρεκκλίσεις σε ορισμένες εγκαταστάσεις που λειτουργούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να προσαρμοστούν στο σύνολο των απαιτήσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία- ότι, στην περίπτωση ζώντων ζώων τα οποία καταναλίσκονται ζωντανά, πρέπει να χορηγηθεί παρέκκλιση ως προς την ημερομηνία διατηρησιμότητας, από τους κανόνες της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 περί προσεγγίσεων των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή καθώς επίσης και τη διαφήμισή τους (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/72/ΕΟΚ (10)- ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού μεταβατικών μέτρων για να αντιμετωπισθεί η έλλειψη ορισμένων κανόνων εφαρμογής- ότι είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην Επιτροπή η φροντίδα λήψης ορισμένων μέτρων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας- ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες που να καθιερώνουν στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους υγειονομικούς κανόνες που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για επεξεργασία πριν από κατανάλωση. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης, πλην των διατάξεων που αφορούν τον καθαρισμό, στα εχινόδερμα, στα χιτωνόζωα (ουροχορδωτά) και στα θαλάσσια γαστερόποδα. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 1. Δίθυρα μαλάκια: τα διηθούντα ελασματοβράγχια μαλάκια. 2. Θαλάσσιες βιοτοξίνες: οι δηλητηριώδεις ουσίες που συσσωρεύονται από τα δίθυρα μαλάκια που τρέφονται με πλαγκτόν που περιέχει τις τοξίνες αυτές. 3. Καθαρό θαλάσσιο νερό: τα θαλάσσια ή υφάλμυρα ύδατα τα οποία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας και τα οποία δεν περιέχουν μικροβιολογική μόλυνση και τοξικά ή επιβλαβή συστατικά που έχουν φυσική προέλευση ή έχουν απορριφθεί στο περιβάλλον, όπως εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 79/923/ΕΟΚ, σε ποσότητες που μπορούν να επιδράσουν δυσμενώς στην υγειονομική ποιότητα ή τη γεύση των δίθυρων μαλακίων. 4. Αρμόδια αρχή: η κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των κτηνιατρικών ελέγχων ή οποιαδήποτε αρχή στην οποία η προαναφερόμενη αρχή έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή. 5. Φινίρισμα: η αποθήκευση ζώντων δίθυρων μαλακίων, των οποίων η ποιότητα δεν επιβάλλει μετεγκατάσταση ή επεξεργασία σε κέντρο καθαρισμού, σε δεξαμενές ή σε οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που περιέχει καθαρό θαλάσσιο νερό, ή σε φυσικές περιοχές, για να καθαρισθούν από την άμμο, τη λάσπη ή τις βλέννες. 6. Παραγωγός: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συλλέγει, με οποιονδήποτε τρόπο από μια ζώνη συλλογής, ζώντα δίθυρα μαλάκια για να τα χειρισθεί και να τα διαθέσει στην αγορά. 7. Ζώνη παραγωγής: μέρη θαλάσσιας ή λιμνοθαλάσσιας περιοχής ή εκβολής ποταμού όπου βρίσκονται είτε φυσικοί χώροι ανάπτυξης δίθυρων μαλακίων είτε τόποι χρησιμοποιούμενοι για την καλλιέργεια δίθυρων μαλακίων, στα οποία συλλέγονται τα ζώντα δίθυρα μαλάκια. 8. Ζώνη μετεγκατάστασης: μέρη θαλάσσιας ή λιμνοθαλάσσιας περιοχής ή εκβολής ποταμού, εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή, με όρια ευκρινώς καθορισμένα με σημαντήρες, πασσάλους ή οποιοδήποτε άλλο μόνιμα στερεωμένο υλικό, προοριζόμενα αποκλειστικά για τον φυσικό καθαρισμό των ζώντων δίθυρων μαλακίων. 9. Κέντρο αποστολής: κάθε εγκεκριμένη χερσαία ή πλωτή εγκατάσταση, που χρησιμοποιείται μόνον για την παραλαβή, το φινίρισμα, το πλύσιμο, τον καθαρισμό, την ταξινόμηση κατά μέγεθος και τη συσκευασία των κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση ζώντων δίθυρων μαλακίων. 10. Κέντρο καθαρισμού: κάθε εγκεκριμένη μονάδα που διαθέτει δεξαμενές τροφοδοτούμενες με φυσικώς καθαρό ή καθαρισμένο θαλάσσιο νερό, στις οποίες τοποθετούνται τα ζώντα δίθυρα μαλάκια επί όσο χρόνο χρειάζεται για να αποβάλουν τα μικροβιολογικά μολύσματα και να καταστούν κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 11. Μετεγκατάσταση: η υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής μεταφορά ζώντων δίθυρων μαλακίων σε εγκεκριμένες θαλάσσιες ή λιμνοθαλάσσιες ζώνες ή εγκεκριμένες ζώνες εκβολής ποταμών κατά το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την αποβολή των μολυσμάτων. Η μετεγκατάσταση δεν περιλαμβάνει την ειδική ενέργεια της μεταφοράς δίθυρων μαλακίων σε ζώνες που προσφέρονται καλύτερα για την περαιτέρω ανάπτυξη ή πάχυνσή τους. 12. Μεταφορικά μέσα: οι ειδικά προοριζόμενοι για το φορτίο χώροι αυτοκινήτων οχημάτων, οχημάτων που κινούνται σε σιδηροτροχιές, αεροσκαφών καθώς και τα κύτη πλοίων ή τα εμπορευματοκιβώτια τα οποία προορίζονται για τη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια μεταφορά. 13. Συσκευασία: ενέργεια διά της οποίας τα ζώντα δίθυρα μαλάκια τοποθετούνται μέσα σε κατάλληλο υλικό συσκευασίας. 14. Φορτίο: ποσότητα ζώντων δίθυρων μαλακίων που διεκπεραιώνεται σε ένα κέντρο αποστολής ή υφίσταται επεξεργασία σε κέντρο καθαρισμού και προορίζεται για έναν ή περισσότερους παραλήπτες. 15. Παρτίδα: ποσότητα ζώντων δίθυρων μαλακίων που συλλέγονται σε μία ζώνη παραγωγής και προορίζονται για ένα εγκεκριμένο κέντρο αποστολής, κέντρο καθαρισμού, ζώνη μετεγκατάστασης ή μονάδα επεξεργασίας. 16. Διάθεση στην αγορά: η διατήρηση ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση, η πώληση, η παράδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εμπορίας ζώντων δίθυρων μαλακίων για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση από τον άνθρωπο ή για μεταποίηση στην Κοινότητα, εκτός από την άμεση παράδοση σε μικρές ποσότητες, στην τοπική αγορά, από παράκτιους αλιείς στους λιανοπωλητές ή στους καταναλωτές οι οποίοι πρέπει να υπάγονται στους υγειονομικούς ελέγχους τους οποίους ορίζουν οι εθνικές νομοθεσίες για τον έλεγχο του λιανικού εμπορίου. 17. Εισαγωγή: η εισαγωγή στο έδαφος της Κοινότητας ζώντων δίθυρων μαλακίων από τρίτες χώρες. 18. Κολοβακτηρίδια κοπράνων: προαιρετικώς αερόβια ραβδόμορφα βακτήρια, αρνητικά κατά GRAM, μη σπορογόνα, αρνητικά στη δοκιμή κυττοχρωματικής οξειδάσης, τα οποία προκαλούν ζύμωση της λακτόζης με παραγωγή αερίου παρουσία χολικών αλάτων ή άλλων τασιενεργών παραγόντων με παρόμοιες ιδιότητες αναστολής της ανάπτυξης, στους 44g +- 0,2oC εντός 24 τουλάχιστον ωρών. 19. E. coli: κολοβακτηρίδια κοπράνων που σχηματίζουν ινδόλη από την τρυπτοφάνη στους 44g +- 0,2oC εντός 24 ωρών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Διατάξεις που αφορούν την κοινοτική παραγωγή Άρθρο 3 1. Η διάθεση ζώντων δίθυρων μαλακίων στην αγορά για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πρέπει να προέρχονται από ζώνες παραγωγής που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος. Ωστόσο, όσον αφορά τα χτένια (pertinidae), η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνον στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2 της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (;)- β) πρέπει να έχουν συλλεγεί και μεταφερθεί από τη ζώνη παραγωγής σε κέντρο αποστολής, κέντρο καθαρισμού, ζώνη μετεγκατάστασης ή μονάδα επεξεργασίας, υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος- γ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, πρέπει να έχουν μετεγκατασταθεί σε ζώνες που έχουν εγκριθεί γι' αυτό το σκοπό και οι οποίες ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος- δ) πρέπει να έχουν υποστεί τους διάφορους χειρισμούς υπό τις πρέπουσες συνθήκες υγιεινής, και, όταν χρειάζεται, να έχουν καθαρισθεί σε μονάδες που έχουν εγκριθεί γι' αυτό τον σκοπό και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου IV του παραρτήματος- ε) πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια του κεφαλαίου V του παραρτήματος- στ) πρέπει να έχουν υποβληθεί σε υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου VI του παραρτήματος- ζ) πρέπει να είναι καταλλήλως συσκευασμένα σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του παραρτήματος- η) πρέπει να έχουν αποθηκευτεί και μεταφερθεί υπό ικανοποιητικές υγειονομικές συνθήκες, σύμφωνα με τα κεφάλαια VIII και ΙΧ του παραρτήματος- θ) πρέπει να φέρουν το σήμα που προβλέπεται στο κεφάλαιο Χ του παραρτήματος. 2. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση πρέπει να ανταποκρίνονται στις συναφείς απαιτήσεις της παραγράφου 1 και να υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα άτομα που χειρίζονται ζώντα δίθυρα μαλάκια κατά την παραγωγή και τη διάθεσή τους στην αγορά, να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι των κέντρων αποστολής και καθαρισμού πρέπει να εξακριβώνουν ότι: - λαμβάνεται και αναλύεται τακτικά αντιπροσωπευτικός αριθμός δειγμάτων για εργαστηριακή εξέταση προκειμένου να καταρτίζεται, ανάλογα με τη ζώνη προέλευσης της παρτίδας, χρονολογική κατάσταση της υγειονομικής ποιότητας των ζώντων δίθυρων μαλακίων πριν και μετά το χειρισμό τους σε κέντρο αποστολής ή καθαρισμού, - τηρείται βιβλίο στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα των ελέγχων- το βιβλίο αυτό πρέπει να φυλάσσεται ώστε να δύναται να επιδεικνύεται στην αρμόδια αρχή. Άρθρο 5 1. α) Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τα κέντρα αποστολής ή καθαρισμού αφού βεβαιωθεί ότι πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Εάν οι προϋποθέσεις έγκρισης παύσουν να πληρούνται, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνει ιδίως υπόψη τα πορίσματα ελέγχων που έχουν ενδεχομένως διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1. Ωστόσο, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι τα ζώντα μαλάκια τα οποία προέρχονται από τέτοια κέντρα πληρούν τα πρότυπα υγιεινής που καθορίζει η παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά ορισμένες από τις απαιτήσεις εξοπλισμού και υποδομής του κεφαλαίου IV του παραρτήματος, που θα διευκρινιστούν, πριν από την 1η Οκτωβρίου 1991, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12, να χορηγούν, στα κέντρα αποστολής και καθαρισμού, συμπληρωματική προθεσμία, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1995, προκειμένου να συμμορφωθούν με τους όρους έγκρισης που προβλέπονται στο προαναφερόμενο κεφάλαιο. Τέτοιες παρεκκλίσεις είναι δυνατόν να χορηγούνται μόνο στις εγκαταστάσεις οι οποίες ασκούν δραστηριότητα στις 31 Δεκεμβρίου 1991 και υποβάλλουν προς την αρμόδια εθνική αρχή, αίτηση δεόντως αιτιολογημένη προς τον σκοπό αυτό, πριν από την 1η Ιουλίου 1992. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο και πρόγραμμα εργασιών όπου θα προσδιορίζονται οι προθεσμίες εντός των οποίων οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορέσουν να συμμορφωθούν με τις εν λόγω απαιτήσεις. Σε περίπτωση που ζητείται από την Κοινότητα οικονομική συνδρομή, μπορούν να γίνονται δεκτά μόνον τα σχέδια που συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων κέντρων αποστολής και καθαρισμού, καθένα από τα οποία έχει επίσημο αριθμό. Το κράτος μέλος κοινοποιεί τον κατάλογο των εγκεκριμένων κέντρων αποστολής και καθαρισμού καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή του στην Επιτροπή, η οποία κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη. β) Οι εγκαταστάσεις αυτές επιθεωρούνται και ελέγχονται τακτικά με ευθύνη της αρμόδιας αρχής, η οποία πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων, ώστε να βεβαιώνεται για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Εάν από τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους αυτούς προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 2. α) Η αρμόδια αρχή καταρτίζει κατάλογο των ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης, με την ένδειξη της γεωγραφικής θέσης και των ορίων τους, στις οποίες μπορούν να συλλέγονται ζώντα δίθυρα μαλάκια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και, ιδίως, με το κεφάλαιο Ι του παραρτήματος. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται στους επαγγελματίες που αφορά η παρούσα οδηγία, ιδίως δε στους παραγωγούς και στους υπεύθυνους των κέντρων καθαρισμού και αποστολής. β) Η επιτήρηση των ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης διεξάγεται με ευθύνη της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Εάν από την επιτήρηση αυτή προκύπτει ότι δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή κλείνει την εν λόγω ζώνη παραγωγής ή μετεγκατάστασης μέχρις ότου ρυθμισθεί η κατάσταση. 3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύει κάθε παραγωγή και συλλογή δίθυρων μαλακίων στις ζώνες που θεωρεί ακατάλληλες προς τούτο για υγειονομικούς λόγους. Άρθρο 6 1. Εφόσον είναι απαραίτητο για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ιδίως δε μπορούν να ελέγχουν εάν τα κέντρα και οι ζώνες παραγωγής και μετεγκατάστασης ανταποκρίνονται πράγματι στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διεξάγεται έλεγχος, παρέχει όλη την απαραίτητη βοήθεια στους εμπειρογνώμονες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα των διεξαγομένων ελέγχων. 2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1 καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 12. 3. Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει συστάσεις συνοδευόμενες από κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ορθή πρακτική παρασκευής που πρέπει να εφαρμόζεται στα διάφορα στάδια της παραγωγής και της διάθεσης στην αγορά. Άρθρο 7 1. Οι κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 89/662/ΕΟΚ όσον αφορά τα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα (ουροχορδωτά) και τα θαλάσσια γαστερόποδα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τις συνέπειες των ελέγχων που πραγματοποιούνται από το κράτος μέλος προορισμού καθώς και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να λαμβάνονται. 2. Η οδηγία 89/662/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) στο παράρτημα Α, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: '- Οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 1)'- β) στο παράρτημα Β, διαγράφεται η ακόλουθη περίπτωση: '- ζωντανά δίθυρα μαλάκια προοριζόμενα για την ανθρώπινη διατροφή'. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Εισαγωγές από τρίτες χώρες Άρθρο 8 Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ζώντων δίθυρων μαλακίων από τρίτες χώρες πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αφορούν την παραγωγή και τη διάθεση κοινοτικών προϊόντων στην αγορά. Άρθρο 9 Για να διασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: 1. Διενεργείται επί τόπου έλεγχος από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι προϋποθέσεις παραγωγής και διάθεσης στην αγορά μπορούν να θεωρούνται ισοδύναμες προς τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που ισχύουν στην Κοινότητα. Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στους οποίους ανατίθεται η διεξαγωγή των ελέγχων αυτών ορίζονται από την Επιτροπή μετά από πρόταση των κρατών μελών. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται για λογαριασμό της Κοινότητας, η οποία αναλαμβάνει τις αντίστοιχες δαπάνες. Η συχνότητα και οι τρόποι διεξαγωγής των ελέγχων αυτών καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 12. 2. Για να κριθεί εάν οι προϋποθέσεις παραγωγής και διάθεσης στην αγορά των ζώντων δίθυρων μαλακίων εντός τρίτης χώρας μπορούν να θεωρούνται ισοδύναμες προς τις αντίστοιχες προϋποθέσεις της Κοινότητας, λαμβάνονται ιδίως υπόψη: α) η νομοθεσία της τρίτης χώρας- β) η οργάνωση της αρμόδιας αρχής και των υπηρεσιών επιθεώρησης της τρίτης χώρας, οι εξουσίες των υπηρεσιών αυτών και ο έλεγχος στον οποίο υποβάλλονται, καθώς και οι δυνατότητες που έχουν οι υπηρεσίες αυτές να ελέγχουν αποτελεσματικά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας τους- γ) οι υγειονομικές συνθήκες που εφαρμόζονται στην πράξη για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των ζώντων δίθυρων μαλακίων, και ιδίως η επιτήρηση των ζωνών συλλογής όσον αφορά τη μικροβιολογική μόλυνση και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, καθώς και την παρουσία θαλάσσιων βιοτοξινών- δ) η συχνότητα και η ταχύτητα με την οποία παρέχονται από την τρίτη χώρα οι πληροφορίες που αφορούν την παρουσία πλαγκτού που περιέχει τοξίνες στις ζώνες συλλογής, και ιδίως ειδών που δεν υπάρχουν στα κοινοτικά ύδατα καθώς και τους κινδύνους που είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν για την Κοινότητα- ε) οι εγγυήσεις που μπορούν να παρέχουν οι τρίτες χώρες όσον αφορά την τήρηση των κανόνων του κεφαλαίου V του παραρτήματος. 3. Με τη διαδικασία του άρθρου 12, η Επιτροπή θεσπίζει: α) τον κατάλογο των τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις ισοδυναμίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2- β) για κάθε τρίτη χώρα, τους ειδικούς όρους εισαγωγής για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια. Οι όροι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν: i) τις διαδικασίες υγειονομικού πιστοποιητικού που πρέπει να συνοδεύει κάθε αποστολή που προορίζεται για την Κοινότητα, iii) οριοθέτηση των ζωνών παραγωγής στις οποίες μπορούν να συλλέγονται και από τις οποίες μπορούν να εισάγονται τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, iii) την υποχρέωση να ενημερώνεται η Κοινότητα για οποιαδήποτε μεταβολή της έγκρισης των ζωνών παραγωγής, iv) τον ενδεχόμενο καθαρισμό μετά την άφιξη στο έδαφος της Κοινότητας- γ) κατάλογο των μονάδων απο τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή ζώντων δίθυρων μαλακίων. Για το σκοπό αυτόν, πρέπει να καταρτιστούν ένας ή περισσότεροι κατάλογοι τέτοιων μονάδων. Μια μονάδα μπορεί να καταχωρείται στον κατάλογο μόνο εάν έχει εγκριθεί επίσημα από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας που εξάγει προς την Κοινότητα. Η έγκριση αυτή εξαρτάται από την τήρηση των ακόλουθων απαιτήσεων: - τήρηση απαιτήσεων ισοδύναμων προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, - επιτήρηση από επίσημη υπηρεσία ελέγχου της τρίτης χώρας. 4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 μπορούν να τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 12. Οι αποφάσεις αυτές και οι σχετικές τροποποιήσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά L. 5. Μέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις εισαγωγές ζώντων δίθυρων μαλακίων που προέρχονται από τρίτες χώρες όρους τουλάχιστον ισοδύναμους με αυτούς που αφορούν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των κοινοτικών προϊόντων. Άρθρο 10 Εφαρμόζονται οι κανόνες και οι αρχές που προβλέπονται από την οδηγία 90/675/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τις συνέπειες των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να ληφθούν. Υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων και αρχών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου και μέχρις ότου τεθούν σε ενέργεια οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 30 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι συναφείς εθνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 της εν λόγω οδηγίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Τελικές διατάξεις Άρθρο 11 Τα κεφάλαια του παραρτήματος μπορούν να τροποποιούνται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, κατόπιν γνώμης της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής, έκθεση για το περιεχόμενο των κεφαλαίων Ι και V του παραρτήματος, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις περί τροποποιήσεως των κεφαλαίων αυτών. Άρθρο 12 1. Σε περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή, καλούμενη εφεξής 'επιτροπή', συγκαλείται αμελλητί από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για τα μέτρα αυτά, μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά τη ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στη ψηφοφορία. 3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής- β) όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν, μετά την παρέλευση προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η πρόταση, το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή, εκτός εάν το Συμβούλιο έχει αποφασίσει με απλή πλειοψηφία ότι αντιτίθεται προς τα εν λόγω μέτρα. Άρθρο 13 Για να ληφθεί υπόψη ενδεχόμενη έλλειψη απόφασης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας την 1η Ιανουαρίου 1993, μπορούν να θεσπιστούν τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα, για διετή περίοδο, με τη διαδικασία του άρθρου 12. Άρθρο 14 Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως με τα κράτη μέλη, υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιουλίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την υποδομή και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για τα μικρά κέντρα αποστολής, ή τις μικρές μονάδες που εξασφαλίζουν τη διανομή στην τοπική αγορά, και ευρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερους περιορισμούς ως προς τον εφοδιασμό τους, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις για τις οποίες το Συμβούλιο θα αποφασίσει, με τη διαδικασία ψηφοφορίας του άρθρου 43 της συνθήκης, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα επανεξεταστούν, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998, από το Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, βασισμένη στην αποκτηθείσα εμπειρία. Άρθρο 15 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται, κατά την επίσημη δημοσίευσή τους, από μια τέτοια αναφορά. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής. Άρθρο 16 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 1991. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. BUKMAN (1) ΕΕ αριθ. C 84 της 2. 4. 1990, σ. 29. (2) ΕΕ αριθ. C 183 της 15. 7. 1991. (3) ΕΕ αριθ. C 332 της 31. 12. 1990, σ. 1. (4) ΕΕ αριθ. L 379 της 31. 12. 1981, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 282 της 2. 10. 1989, σ. 1. (6) ΕΕ αριθ. L 281 της 10. 11. 1979, σ. 47. (7) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1. (8) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13. (9) ΕΕ αριθ. L 33 της 8. 2. 1979, σ. 1. (10) ΕΕ αριθ. L 42 της 16. 1. 1991, σ. 27. (11) Βλέπε σελίδα 15 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Η γεωγραφική θέση και τα όρια των ζωνών παραγωγής πρέπει να ορίζονται από την αρμόδια αρχή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσδιορίζεται η ταυτότητα των ζωνών στις οποίες τα ζώντα δίθυρα μαλάκια: α) μπορούν να συλλέγονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση- τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που προέρχονται από αυτές τις ζώνες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου V του παρόντος παραρτήματος- β) μπορούν να συλλέγονται αλλά δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο παρά μόνο μετά από επεξεργασία σε κέντρο καθαρισμού ή ύστερα από μετεγκατάσταση. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια των ζωνών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν, κατά τη δοκιμή MPN (NPP) 5 σωληναρίων και 3 αραιώσεων, τα όρια των 6 000 κολοβακτηριδίων κοπράνων ανά 100 g σάρκας ή 4 600 Ε. coli ανά 100 g σάρκας σε 90 % των δειγμάτων. Μετά τον καθορισμό ή τη μετεγκατάσταση, πρέπει να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του κεφαλαίου V του παρόντος παραρτήματος- γ) μπορούν να συλλέγονται αλλά δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά παρά μόνο μετά από μετεγκατάσταση επί μακρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον δύο μηνών) συνδυασμένη ή όχι με καθαρισμό ή μετά εντατικό καθαρισμό επί διάστημα οριζόμενο με τη διαδικασία του άρθρου 12 της παρούσας οδηγίας, για να ικανοποιούνται οι ίδιες απαιτήσεις όπως και στο στοιχείο α). Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια των ζωνών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν, στη δοκιμή MPN (NPP) των 5 σωληναρίων και 3 αραιώσεων, τα όρια των 60 000 κολοβακτηριδίων κοπράνων ανά 100 g σάρκας. 2. Οποιαδήποτε αλλαγή στην οριοθέτηση των ζωνών παραγωγής, καθώς και το προσωρινό ή οριστικό κλείσιμό τους, ανακοινώνεται αμέσως από την αρμόδια αρχή στους επαγγελματίες που ενδιαφέρει η παρούσα οδηγία, ιδίως δε τους παραγωγούς και τους υπεύθυνους κέντρων καθαρισμού και αποστολής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ίΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ίΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Οι τεχνικές συλλογής δεν πρέπει να προκαλούν υπερβολική φθορά στο κέλυφος ή τους ιστούς των ζώντων δίθυρων μαλακίων. 2. Μετά τη συλλογή, τα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από τη σύνθλιψη, την αποτριβή και τους κραδασμούς και δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. 3. Οι τεχνικές συλλογής, μεταφοράς, εκφόρτωσης και χειρισμού ζώντων δίθυρων μαλακίων δεν πρέπει να επιφέρουν πρόσθετη μόλυνση του προϊόντος, ούτε σημαντική μείωση της ποιότητάς του, ούτε άλλες μεταβολές που επηρεάζουν σημαντικά τη δυνατότητά του να υποβληθεί σε καθαρισμό, μεταποίηση ή μετεγκατάσταση. 4. Μεταξύ της συλλογής και της εκφόρτωσης στην ακτή, τα ζώντα δίθυρα μαλάκια δεν πρέπει να επαναβυθίζονται σε νερό το οποίο μπορεί να προκαλέσει πρόσθετη μόλυνση. 5. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων δίθυρων μαλακίων πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό συνθήκες που προστατεύουν από οποιαδήποτε πρόσθετη μόλυνση και από τη σύνθλιψη του κελύφους των οστράκων, πρέπει δε να επιτρέπουν ικανοποιητική στράγγιση και καθάρισμα. Στην περίπτωση που τα ζώντα δίθυρα μαλάκια μεταφέρονται χύμα σε απομακρυσμένο κέντρο αποστολής ή καθαρισμού, ζώνη μετεγκατάστασης ή μονάδα μεταποίησης, τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζουν τις καλύτερες προϋποθέσεις επιβίωσης και, ιδίως, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΧ σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος. 6. Μετά από αίτηση του παραγωγού, η αρμόδια αρχή εκδίδει ένα έγγραφο καταγραφής για τον προσδιορισμό των παρτίδων ζώντων δίθυρων μαλακίων το οποίο πρέπει να συνοδεύει κάθε παρτίδα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από τη ζώνη παραγωγής σε εγκεκριμένο κέντρο αποστολής, κέντρο καθαρισμού, ζώνη μετεγκατάστασης ή μονάδα μεταποίησης. Για κάθε παρτίδα, ο παραγωγός πρέπει να συμπληρώνει ευανάγνωστα και ανεξίτηλα τα σχετικά μέρη του εγγράφου καταγραφής, στα οποία πρέπει να περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: - η ταυτότητα και η υπογραφή του παραγωγού, - η ημερομηνία συλλογής, - η γεωγραφική θέση της ζώνης παραγωγής με όσο το δυνατόν πιο ακριβείς λεπτομέρειες, - η ποσότητα και τα είδη των οστράκων με όσο το δυνατόν πιο ακριβείς λεπτομέρειες, - ο αριθμός έγκρισης και ο τόπος προορισμού για τη συσκευασία, τη μετεγκατάσταση, τον καθαρισμό ή τη μεταποίηση. Τα έγγραφα καταγραφής πρέπει να είναι αριθμημένα με τρόπο μόνιμο και διαδοχικό. Η αρμόδια αρχή τηρεί βιβλίο στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των εγγράφων καταγραφής καθώς και τα ονόματα των ατόμων που συλλέγουν ζώντα δίθυρα μαλάκια, στα οποία έχουν χορηγηθεί τα έγγραφα αυτά. Το έγγραφο καταγραφής για κάθε παρτίδα ζώντων δίθυρων μαλακίων πρέπει να σφραγίζεται με την ημερομηνία κατά την παράδοση κάθε παρτίδας σε κέντρο αποστολής ή καθαρισμού, ζώνη μετεγκατάστασης ή μονάδα μεταποίησης και πρέπει να φυλάσσεται από τους υπεύθυνους των εν λόγω κέντρων, ζωνών ή μονάδων επί 60 ημέρες τουλάχιστον. Εντούτοις, εάν η συλλογή πραγματοποιείται από το προσωπικό του κέντρου αποστολής, του κέντρου καθαρισμού, της ζώνης μετεγκατάστασης ή της μονάδας μεταποίησης στον τόπο προορισμού, το έγγραφο καταγραφής δύναται να αντικαθίσταται από μία πάγια άδεια μεταφοράς που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. 7. Σε περίπτωση που μια ζώνη παραγωγής και μετεγκατάστασης κλείσει προσωρινά, η αρμόδια αρχή παύει να εκδίδει έγγραφα καταγραφής για αυτή τη ζώνη και αναστέλλει αμέσως την ισχύ όλων των εγγράφων καταγραφής που έχουν ήδη εκδοθεί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Για τη μετεγκατάσταση ζώντων δίθυρων μαλακίων, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να συλλέγονται και να μεταφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος παραρτήματος. 2. Οι τεχνικές χειρισμού των ζώντων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για μετεγκατάσταση πρέπει να επιτρέπουν την επανέναρξη της διηθητικής τους τροφικής δραστηριότητας μετά την εμβύθισή τους σε φυσικά ύδατα. 3. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να μετεγκαθίστανται σε πυκνότητα που να επιτρέπει τον καθαρισμό. 4. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να εμβυθίζονται σε θαλάσσιο νερό στη ζώνη μετεγκατάστασης επί επαρκές χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από το χρόνο που απαιτείται για να μειωθεί ο πληθυσμός βακτηρίων κοπράνων στα επίπεδα που επιτρέπονται από την παρούσα οδηγία και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα του κεφαλαίου V του παρόντος παραρτήματος. 5. Εφόσον απαιτείται, η αρμόδια αρχή πρέπει να προσδιορίζει και να ανακοινώνει την ελάχιστη θερμοκρασία του νερού για αποτελεσματική μετεγκατάσταση, για κάθε είδος ζώντος δίθυρου μαλακίου και για κάθε εγκεκριμένη ζώνη μετεγκατάστασης. 6. Οι ζώνες μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, τα δε όρια των περιοχών πρέπει να ορίζονται ευκρινώς με σημαντήρες, πασσάλους ή άλλα μόνιμα στερεωμένα υλικά. Οι ζώνες μετεγκατάστασης πρέπει να απέχουν μεταξύ τους και από τις ζώνες παραγωγής κατά 300 τουλάχιστον μέτρα. 7. Οι χώροι μέσα στη ζώνη μετεγκατάστασης πρέπει να είναι καλά διαχωρισμένοι για να αποφεύγονται αναμείξεις παρτίδων, πρέπει δε να χρησιμοποιείται το σύστημα 'όλα μέσα-όλα έξω' έτσι ώστε να μη μπορεί να εισαχθεί νέα παρτίδα πριν αφαιρεθεί το σύνολο της προηγούμενης. 8. Οι υπεύθυνοι των ζωνών μετεγκατάστασης πρέπει να καταγράφουν διαρκώς την προέλευση των ζώντων δίθυρων μαλακίων, την περίοδο μετεγκατάστασης, τα σημεία μετεγκατάστασης και τον προορισμό κάθε παρτίδας μετά την επανεγκατάσταση, ώστε να μπορεί η αρμόδια αρχή να διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους. 9. Μετά τη συλλογή στη ζώνη μετεγκατάστασης και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από τη ζώνη μετεγκατάστασης προς το εγκεκριμένο κέντρο αποστολής, το κέντρο καθαρισμού ή τη μονάδα μεταποίησης, οι παρτίδες πρέπει να συνοδεύονται, από το έγγραφο καταγραφής που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 6 του παρόντος παραρτήματος, εκτός αν χρησιμοποιείται το ίδιο προσωπικό τόσο στη ζώνη μετεγκατάστασης όσο και στο κέντρο αποστολής, το κέντρο καθαρισμού ή τη μονάδα μεταποίησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ίΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι. Γενικές απαιτήσεις για τη διευθέτηση των χώρων και του υλικού εξοπλισμού Τα κέντρα δεν πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές κοντά στις οποίες υπάρχουν δυσάρεστες οσμές, καπνός, σκόνη και άλλοι ρυπαντές. Η γεωγραφική θέση δεν πρέπει να κατακλύζεται από την συνήθη πλημμυρίδα ή από ροές υδάτων από γειτονικές περιοχές. Τα κέντρα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον: 1. Στους χώρους όπου γίνεται χειρισμός ή αποθήκευση των ζώντων δίθυρων μαλακίων: α) ανθεκτικά κτίρια ή εγκαταστάσεις, κατάλληλα σχεδιασμένα και συντηρημένα ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση ζώντων δίθυρων μαλακίων από οποιοδήποτε είδος αποβλήτων, ακάθαρτου ύδατος, αναθυμιάσεων ή ρύπου ή από την παρουσία τρωκτικών ή άλλων ζώων- β) δάπεδο από υλικά που να καθαρίζονται εύκολα, τοποθετημένο κατά τρόπο που να διευκολύνει την αποστράγγιση- γ) κατάλληλο χώρο εργασίας που να επιτρέπει την ικανοποιητική εκτέλεση όλων των εργασιών- δ) ανθεκτικούς τοίχους που να καθαρίζονται εύκολα- ε) κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό. 2.Πρόσβαση σε ικανοποιητικό αριθμό ιματιοθηκών, νιπτήρων και αποχωρητηρίων- κοντά στα αποχωρητήρια πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικόςαριθμός νιπτήρων. 3. Κατάλληλο υλικό για το καθάρισμα των εργαλείων, των δοχείων και του εξοπλισμού. 4. Εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό με πόσιμο νερό, ή, εάν χρειάζεται, για την αποθήκευση αποκλειστικά πόσιμου νερού, κατά την έννοια της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 σχετικά με την ποιότητα του ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (;), ή εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό με καθαρό θαλάσσιο νερό. Είναι δυνατόν να επιτρέπεται η ύπαρξη εγκατάστασης για τον εφοδιασμό με μη πόσιμο νερό. Το νερό αυτό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, ούτε να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ή την απολύμανση δοχείων, εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού που έρχονται σε επαφή με τα ζώντα δίθυρα μαλάκια. Οι αγωγοί που μεταφέρουν μη πόσιμο νερό πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τους αγωγούς πόσιμου νερού. 5. Ο εξοπλισμός και τα όργανα ή οι επιφάνειές τους που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό που μπορεί να πλένεται εύκολα και να καθαρίζεται επανειλημμένως και που είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. ΙΙΙ. Γενικές υγειονομικές απαιτήσεις Για το προσωπικό, τα κτίρια, τον εξοπλισμό και τις συνθήκες εργασίας πρέπει να απαιτείται υψηλός βαθμός καθαριότητας και υγιεινής: 1. Το προσωπικό που επεξεργάζεται ή χειρίζεται ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει ιδίως να φορεί καθαρά ρούχα εργασίας και, όταν χρειάζεται, καθαρά γάντια κατάλληλα για την εκτελούμενη εργασία. 2. Απαγορεύεται το πτύειν και οποιαδήποτε άλλη ατομική συμπεριφορά του προσωπικού, ικανή να προκαλέσει μόλυνση των ζώντων δίθυρων μαλακίων- πρέπει να απομακρύνεται προσωρινά, μέχρι τη θεραπεία του, από την εργασία και το χειρισμό των προϊόντων αυτών οποιοδήποτε άτομο πάσχει από ασθένεια η οποία μπορεί να μεταδοθεί δια των ζώντων δίθυρων μαλακίων. 3. Τα τρωκτικά, τα έντομα ή άλλα επιβλαβή ζώα πρέπει να εξολοθρεύονται και να προλαμβάνεται η επανεμφάνισή τους- τα οικιακά ζώα δεν πρέπει να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις. 4. Τα κτίρια, ο εξοπλισμός και τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό ζώντων δίθυρων μαλακίων πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση- ο εξοπλισμός και τα όργανα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά μετά το τέλος της καθημερινής εργασίας και όσες φορές κρίνεται απαραίτητο. 5. Οι χώροι, τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από το χειρισμό ζώντων δίθυρων μαλακίων, εκτός εάν υπάρχει άδεια της αρμόδιας αρχής. 6. Τα απορρίμματα πρέπει να αποθηκεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής σε χωριστό μέρος, όπου δε αυτό χρειάζεται, σε κατάλληλα δοχεία με κάλυμμα. Η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους πέριξ των εγκαταστάσεων χώρους πρέπει να γίνεται με την πρέπουσα συχνότητα. 7. Τα τελικά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σκεπασμένα και να φυλάγονται μακριά από τις περιοχές όπου γίνεται χειρισμός άλλων ζώων, και δη μαλακοστράκων, εκτός των ζώντων δίθυρων μαλακίων. ΙΙΙ. Απαιτήσεις για τα κέντρα καθαρισμού Εκτός από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα σημεία Ι και ΙΙ, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Ο πυθμένας και τα τοιχώματα των δεξαμενών καθαρισμού και όλες οι δεξαμενές νερού πρέπει να έχουν λεία, σκληρή και αδιάβροχη επιφάνεια που μπορεί να καθαρίζεται εύκολα με βούρτσισμα ή με νερό υπό πίεση. Ο πυθμένας των δεξαμενών καθαρισμού πρέπει να έχει επαρκή κλίση και να είναι εφοδιασμένος με αγωγούς απορροής επαρκείς για τον όγκο εργασίας. (;) ΕΕ αριθ. L 229 της 30. 8. 1980, σ. 11. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1985 (ΕΕ αριθ. L 302 της 15. 11. 1985, σ. 218). 2. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να καθαρίζονται από το βούρκο με πλύσιμο με καθαρό θαλασσινό νερό υπό πίεση ή πόσιμο νερό πριν από τον καθαρισμό. Το προπλύσιμο αυτό μπορεί επίσης να γίνεται μέσα στις δεξαμενές καθαρισμού πριν αρχίσει ο καθαρισμός με ανοιχτούς τους αγωγούς απορροής καθόλη τη διάρκεια του προπλυσίματος και επί αρκετό χρονικό διάστημα μεταξύ προπλυσίματος και καθαρισμού ώστε οι δεξαμενές να είναι καθαρές όταν αρχίζει η διαδικασία καθαρισμού. 3. Η δεξαμενή καθαρισμού πρέπει να δέχεται επαρκή παροχή θαλασσίου νερού ανά ώρα και τόνο διεκπεραιωνόμενων ζώντων δίθυρων μαλακίων. 4. Για τον καθαρισμό των ζώντων δίθυρων μαλακίων πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρό θαλάσσιο νερό ή θαλάσσιο νερό που έχει καθαρισθεί με ειδική επεξεργασία- η απόσταση μεταξύ του σημείου άντλησης του θαλάσσιου νερού και των αγωγών εκροής των απόνερων πρέπει να είναι αρκετή ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση- η διαδικασία καθαρισμού του θαλάσσιου νερού εάν είναι απαραίτητη, επιτρέπεται εφόσον η αποτελεσματικότητά της έχει ελεγχθεί από την αρμόδια αρχή- το πόσιμο νερό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή θαλάσσιου νερού με βάση τα κυριότερα χημικά του συστατικά πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ. 5. Η λειτουργία του συστήματος καθαρισμού πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ζώντα δίθυρα μαλάκια αναλαμβάνουν σύντομα την διηθητική τους τροφική δραστηριότητα, ότι απομακρύνουν τα υπολειπόμενα μολύσματα, ότι δεν επαναμολύνονται και είναι δυνατόν να παραμείνουν ζωντανά σε ικανοποιητική κατάσταση αφού καθαριστούν ώστε να συσκευασθούν, να αποθηκευθούν και να μεταφερθούν πριν διατεθούν στην αγορά. 6. Η ποσότητα των προς καθαρισμό ζώντων δίθυρων μαλακίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δυνατότητες του κέντρου καθαρισμού- τα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να υποβάλλονται σε συνεχή καθαρισμό επί αρκετό διάστημα ώστε να τηρούνται οι μικροβιολογικοί κανόνες του κεφαλαίου V του παρόντος παραρτήματος. Το διάστημα αυτό εκτείνεται από τη στιγμή που τα ζώντα δίθυρα μαλάκια είναι επαρκώς καλυμμένα με νερό στη δεξαμενή καθαρισμού μέχρι την απόσυρσή τους από το νερό. Στο κέντρο καθαρισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα σχετικά με την 'πρώτη ύλη' (το είδος των δίθυρων μαλακίων, την ζώνη προέλευσής του, την περιεκτικότητα σε μικρόβια κ.λπ.) για την περίπτωση που χρειάζεται να παραταθεί η περίοδος καθαρισμού ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ζώντα δίθυρα μαλάκια ανταποκρίνονται στις βακτηριολογικές απαιτήσεις του κεφαλαίου V του παρόντος παραρτήματος. 7. Στην περίπτωση που η δεξαμενή καθαρισμού περιέχει πολλές παρτίδες μαλακίων, αυτά πρέπει να είναι του ιδίου είδους και να προέρχονται από την ίδια ζώνη παραγωγής ή από διαφορετικές ζώνες με τον ίδιο υγειονομικό χαρακτηρισμό. Η επεξεργασία πρέπει να παρατείνεται ανάλογα με την περίοδο που χρειάζεται η παρτίδα που απαιτεί τη μεγαλύτερη διάρκεια καθαρισμού. 8. Οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για να διατηρούνται τα ζώντα δίθυρα μαλάκια στο σύστημα καθαρισμού πρέπει να διαθέτουν δικτυωτά τοιχώματα που να επιτρέπουν τη ροή του θαλάσσιου νερού- το βάθος των στρωμάτων των ζώντων δίθυρων μαλακίων δεν πρέπει να εμποδίζει το άνοιγμα των οστράκων κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. 9. Σε δεξαμενή καθαρισμού στην οποία υποβάλλονται σε καθαρισμό ζώντα δίθυρα μαλάκια, δεν πρέπει να διατηρείται κανένα είδος μαλακοστράκων, ιχθύων ή άλλου θαλάσσιου ζώου. 10. Μετά τον καθαρισμό, τα όστρακα των ζώντων δίθυρων μαλακίων πρέπει να πλένονται σχολαστικά με άφθονο πόσιμο νερό ή καθαρό θαλάσσιο νερό. Το πλύσιμο αυτό μπορεί να γίνεται εάν χρειάζεται, μέσα στη δεξαμενή καθαρισμού, το νερό δε που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο δεν πρέπει να ανακυκλώνεται. 11. Τα κέντρα καθαρισμού πρέπει να διαθέτουν δικό τους εργαστήριο ή να έχουν εξασφαλίσει τις υπηρεσίες ενός εργαστηρίου εξοπλισμένου με το απαραίτητο υλικό για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του καθαρισμού, δια της χρήσεως μικροβιολογικών προσδιορισμών. Τα εργαστήρια εκτός κέντρων πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από την αρμόδια αρχή. 12. Τα κέντρα καθαρισμού πρέπει να καταγράφουν τακτικά τα ακόλουθα στοιχεία: - τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών ελέγχων του νερού του συστήματος καθαρισμού, κατά την εισαγωγή στις δεξαμενές καθαρισμού, - τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών ελέγχων των ζώντων δίθυρων μαλακίων πριν από τον καθαρισμό, - τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών ελέγχων των ζώντων δίθυρων μαλακίων μετά τον καθαρισμό, - τις ημερομηνίες και τις ποσότητες ζώντων δίθυρων μαλακίων που παραδίδονται στο κέντρο καθαρισμού καθώς και τον αριθμό των σχετικών εγγράφων καταγραφής, - τον χρόνο πλήρωσης και εκκένωσης των συστημάτων καθαρισμού (διάρκεια καθαρισμού), - λεπτομερή στοιχεία για τις αποστολές μετά τον καθαρισμό. Οι σχετικές ενδείξεις πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς, ευανάγνωστες και καταχωρημένες σε μόνιμο βιβλίο, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για επιθεώρηση. 13. Τα κέντρα καθαρισμού πρέπει να δέχονται μόνο παρτίδες ζώντων δίθυρων μαλακίων οι οποίες συνοδεύονται από το έγγραφο καταγραφής που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος παραρτήματος. Τα κέντρα καθαρισμού που αποστέλλουν παρτίδες ζώντων δίθυρων μαλακίων στα κέντρα αποστολής πρέπει να προσκομίζουν το έγγραφο καταγραφής που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 6 του παρόντος παραρτήματος. 14. Κάθε συσκευασία που περιέχει καθαρισμένα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να φέρει ετικέτα που να βεβαιώνει τον καθαρισμό τους. ΙV. Απαιτήσεις για τα κέντρα αποστολής 1. Εκτός από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα σημεία Ι και ΙΙ, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το φινίρισμα δεν πρέπει να προκαλεί μόλυνση του προϊόντος, οι εγκαταστάσεις φινιρίσματος πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με μεθόδους αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή και να αφορούν ιδιαίτερα τη βακτηριολογική και χημική ποιότητα του θαλάσσιου νερού που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις- β) ο εξοπλισμός και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις φινιρίσματος δεν πρέπει να συνιστούν εστία μόλυνσης- γ) οι διαδικασίες για την ταξινόμηση των ζώντων δίθυρων μαλακίων ανά μέγεθος δεν πρέπει να προκαλούν πρόσθετη μόλυνση του προϊόντος, ούτε άλλες μεταβολές που να επηρεάζουν τις δυνατότητες μεταφοράς και αποθήκευσης του προϊόντος μετά τη συσκευασία του- δ) οποιοδήποτε πλύσιμο ή καθαρισμός ζώντων δίθυρων μαλακίων πρέπει να πραγματοποιείται με καθαρό θαλάσσιο ή πόσιμο νερό υπό πίεση- το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο δεν πρέπει να ανακυκλώνεται. 2. Τα κέντρα αποστολής πρέπει να δέχονται μόνο παρτίδες ζώντων δίθυρων μαλακίων τα οποία συνοδεύονται από το έγγραφο καταγραφής που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 6 του παρόντος παραρτήματος και τα οποία προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη παραγωγής, χώρο μετεγκατάστασης ή κέντρο καθαρισμού. 3. Τα κέντρα αποστολής πρέπει να διαθέτουν δικό τους εργαστήριο ή να εξασφαλίζουν τις υπηρεσίες εργαστηρίου εφοδιασμένου με το κατάλληλο υλικό για τον έλεγχο, μεταξύ άλλων, ότι τα μαλάκια ανταποκρίνονται στους μικροβιολογικούς κανόνες του κεφαλαίου V του παρόντος παραρτήματος. Τα εργαστήρια εκτός κέντρων πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από την αρμόδια αρχή. Εντούτοις, οι απαιτήσεις αυτές δεν αφορούν τα κέντρα αποστολής που παραλαμβάνουν τα μαλάκια αποκλειστικά και μόνο από κέντρο καθαρισμού στο οποίο τα μαλάκια έχουν ελεγχθεί μετά τον καθαρισμό. 4. Τα κέντρα αποστολής οφείλουν να τηρούν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής τα ακόλουθα στοιχεία: - τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών ελέγχων των ζώντων δίθυρων μαλακίων που προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη παραγωγής ή από ζώνη μετεγκατάστασης, - τις ημερομηνίες και τις ποσότητες ζώντων δίθυρων μαλακίων που παραδίδονται στο κέντρο αποστολής καθώς και τον αριθμό των σχετικών εγγράφων καταγραφής, - λεπτομερή στοιχεία για τις αποστολές. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ταξινομούνται κατά χρονολογική σειρά και να τηρούνται αρχειοθετημένα επί ένα χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αρμόδια αρχή και δεν μπορεί να είναι συντομότερο από τρεις μήνες. 5. Τα κέντρα αποστολής που ευρίσκονται επί σκάφους υπόκεινται στους όρους του σημείου 1 στοιχεία β), γ) και δ) και των σημείων 3 και 4. Οι απαιτήσεις των σημείων Ι και ΙΙ εφαρμόζονται κατ' αναλογία σ' αυτά τα κέντρα αποστολής, αλλά είναι δυνατόν να ορίζονται και ειδικές απαιτήσεις με τη διαδικασία του άρθρου 12 της παρούσας οδηγίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑ ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. Τα ορατά χαρακτηριστικά τους πρέπει να μαρτυρούν τη νωπότητα και τη βιωσιμότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ακαθαρσιών στα όστρακα, τα δε μαλάκια πρέπει να αντιδρούν δεόντως στην επίκρουση, και να περιέχουν φυσιολογικές ποσότητες ενδοθυρικού υγρού. 2. Πρέπει να περιέχουν λιγότερα από 300 κολοβακτηρίδια κοπράνων ή λιγότερα από 230 E. coli ανά 100 g σάρκας μαλακίου και ενδοθυρικού υγρού, προσδιορισμένα με τη δοκιμή MPN 5 σωληναρίων και 3 αραιώσεων ή οποιαδήποτε άλλη βακτηριολογική διαδικασία που έχει αποδειχθεί ότι παρέχει ισοδύναμη ακρίβεια. 3. Απουσία σαλμονέλας σε 25 g σάρκας μαλακίου. 4. Δεν πρέπει να περιέχουν τοξικές ή επιβλαβείς ενώσεις που παρουσιάζονται φυσιολογικά ή έχουν απορριφθεί στο περιβάλλον, όπως οι ενώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 79/923/ΕΟΚ, σε ποσοστό τέτοιο ώστε η υπολογιζόμενη απορρόφηση με την τροφή να υπερβαίνει την παραδεκτή ημερήσια δόση (ΠΗΑ) για τον άνθρωπο ή να επηρεάζει δυσμενώς τη γεύση των οστρακοειδών. Με τη διαδικασία του άρθρου 12 της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή ορίζει τις αναλυτικές μεθόδους που εφαρμόζονται για τον έλεγχο της τήρησης των χημικών κριτηρίων και των σχετικών οριακών τιμών. 5. Τα ανώτατα όρια περιεκτικότητας σε ραδιονουκλεΐδια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια για τα τρόφιμα που έχει ορίσει η Κοινότητα. 6. Η συνολική περιεκτικότητα των εδώδιμων τμημάτων των μαλακίων (ολόκληρο το σώμα ή οποιοδήποτε μέρος του μπορεί να καταναλωθεί ξεχωριστά) σε 'Paralytic Shellfish Poison' (PSP) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 μικρογραμμάρια ανά 100 g, υπολογιζόμενη με τη μέθοδο βιολογικής ανάλυσης, ενδεχομένως συνδυασμένης με χημική μέθοδο ανίχνευσης της σαξιτοξίνης, ή κάθε άλλη αναγνωρισμένη μέθοδο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της παρούσας οδηγίας. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων, η μέθοδος αναφοράς πρέπει να είναι η βιολογική μέθοδος. 7. Στα εδώδιμα τμήματα των μαλακίων (ολόκληρο το σώμα ή οποιοδήποτε μέρος του μπορεί να καταναλωθεί ξεχωριστά) δεν πρέπει να είναι δυνατόν να ανιχνεύεται, με τις συνήθεις βιολογικές αναλυτικές μεθόδους, η παρουσία 'Diarrhetic Shellfish Poison' (DSP). 8. Ελλείψει τεχνικών ρουτίνας για την ανίχνευση ιών και καθορισμένων ιολογικών κανόνων, ο υγειονομικός έλεγχος βασίζεται στην καταμέτρηση των βακτηρίων κοπράνων. Οι εξετάσεις για τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος κεφαλαίου πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με επιστημονικά αναγνωρισμένες και πρακτικά δοκιμασμένες μεθόδους. Για την ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα σχέδια δειγματοληψίας καθώς και οι μέθοδοι και οι αναλυτικές ανοχές που πρέπει να εφαρμόζονται για να ελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κεφαλαίου, καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 12 της παρούσας οδηγίας. Η αποτελεσματικότητα του αριθμού βακτηρίων ως δείκτη κοπράνων, τα αριθμητικά του όρια καθώς και οι άλλες παράμετροι που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, παρακολουθούνται συνεχώς και, όταν τα επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι χρειάζεται, αναθεωρούνται με τη διαδικασία του άρθρου 12 της παρούσας οδηγίας. Όταν αποδεικνύεται επιστημονικά ότι πρέπει να διενεργούνται άλλοι υγειονομικοί έλεγχοι ή να τροποποιηθούν οι παράμετροι που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, τότε τα μέτρα αυτά θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η αρμόδια αρχή θεσπίζει ένα σύστημα ελέγχου της δημόσιας υγείας προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Αυτό το σύστημα ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Περιοδική επίβλεψη των ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων προκειμένου: α) να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση όσον αφορά την προέλευση και τον προορισμό των ζώντων δίθυρων μαλακίων- β) να ελέγχεται η μικροβιολογική ποιότητα των ζώντων δίθυρων μαλακίων σε σχέση με τη ζώνη παραγωγής και μετεγκατάστασης- γ) να ελέγχεται η πιθανή παρουσία τοξικού πλαγκτού στο νερό παραγωγής και μετεγκατάστασης και βιοτοξινών, στα ζώντα δίθυρα μαλάκια- δ) να ελέγχεται η πιθανή παρουσία χημικών ρυπαντών, οι επιτρεπόμενες μέγιστες περιεκτικότητες των οποίων καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 12 της παρούσας οδηγίας στις 31 Δεκεμβρίου 1992. Για τους σκοπούς των στοιχείων γ) και δ), η αρμόδια αρχή καταρτίζει σχέδια δειγματοληψίας για να ελέγχεται η πιθανή αυτή παρουσία σε τακτά χρονικά διαστήματα ή κατά περίπτωση εάν η συλλογή δεν διενεργείται τακτικά. 2. Στα εν λόγω σχέδια δειγματοληψίας όπως προβλέπονται στο σημείο 1, πρέπει να λαμβάνονται ιδίως υπόψη: α) οι πιθανές διακυμάνσεις στη μόλυνση από κόπρανα σε κάθε ζώνη παραγωγής και μετεγκατάστασης- β) οι πιθανές διακυμάνσεις στις ζώνες παραγωγής και μετεγκατάστασης, στην παρουσία πλαγκτού που περιέχει θαλάσσιες βιοτοξίνες. Η δειγματοληψία πρέπει να διενεργείται ως εξής: ii) επίβλεψη: περιοδική δειγματοληψία που οργανώνεται για την ανίχνευση μεταβολών στη σύνθεση και τη γεωγραφική κατανομή του πλαγκτού που περιέχει τοξίνες. Κάθε παρατήρηση που κινεί υποψία σώρευσης τοξινών στη σάρκα των μαλακίων πρέπει να ακολουθείται από εντατική δειγματοληψία, ii) εντατική δειγματοληψία: - έλεγχος του πλαγκτού στα ύδατα εκτροφής και αλιείας, αυξάνοντας τον αριθμό των σημείων δειγματοληψίας και των δειγμάτων, και - δοκιμές τοξικότητας στα πλέον ευαίσθητα στη μόλυνση μαλάκια της προσβεβλημένης περιοχής. Η διάθεση στην αγορά μαλακίων της ζώνης αυτής, είναι δυνατόν να επιτραπεί εκ νέου μόνον εάν νέα δειγματοληψία επιτρέψει και πάλι τη διάθεση των μαλακίων στην αγορά- γ) η πιθανή μόλυνση των μαλακίων στην ζώνη παραγωγής και μετεγκατάστασης. Όταν το αποτέλεσμα ενός σχεδίου δειγματοληψίας δείχνει ότι η διάθεση στην αγορά ζώντων δίθυρων μαλακίων μπορεί να συνιστά κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, η αρμόδια αρχή πρέπει να κλείνει τη ζώνη παραγωγής, όσον αφορά τα συγκεκριμένα μαλάκια μέχρις ότου αποκατασταθεί η κατάσταση. 3. Εργαστηριακές δοκιμές, για να ελέγχεται εάν τηρούνται οι απαιτήσεις για το τελικό προϊόν όπως ορίζονται στο κεφάλαιο V του παρόντος παραρτήματος. Πρέπει να θεσπιστεί σύστημα ελέγχου για να εξακριβώνεται ότι το επίπεδο θαλάσσιων βιοτοξινών δεν υπερβαίνει τα επίπεδα ασφαλείας. 4. Τακτική επιθεώρηση των μονάδων. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει ιδίως ελέγχους: α) για να εξακριβώνεται αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης- β) της καθαριότητας των χώρων, των εγκαταστάσεων, του υλικού και της υγιεινής του προσωπικού- γ) για να εξακριβώνεται αν είναι κατάλληλος ο τρόπος χειρισμού και επεξεργασίας των ζώντων δίθυρων μαλακίων- δ) της ορθής εφαρμογής και της καλής λειτουργίας των συστημάτων καθαρισμού ή φινιρίσματος- ε) των βιβλίων που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV σημείο ΙΙΙ.12 του παρόντος παραρτήματος- στ) της ορθής χρήσης των υγειονομικών σημάτων. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν και λήψη δειγμάτων για εργαστηριακές δοκιμές- τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών κοινοποιούνται στους υπευθύνους των μονάδων. 5. Έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης και μεταφοράς των αποστολών ζώντων δίθυρων μαλακίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να συσκευάζονται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής. Οι περιέκτες ή τα δοχεία πρέπει: - να μην αλλοιώνουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες των ζώντων δίθυρων μαλακίων, - να μην μεταδίδουν στα ζώντα δίθυρα μαλάκια ουσίες επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου, - να είναι αρκετά ανθεκτικοί ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά τα ζώντα δίθυρα μαλάκια. 2. Τα στρείδια πρέπει να συσκευάζονται με το κοίλο όστρακο προς τα κάτω. 3. Όλες οι συσκευασίες ζώντων δίθυρων μαλακίων πρέπει να είναι κλειστές και να παραμένουν σφραγισμένες από το κέντρο αποστολής μέχρι την παράδοση στον καταναλωτή ή το λιανοπωλητή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1. Σε όλους τους χώρους αποθήκευσης, τα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία που να μην επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και τη βιωσιμότητά τους- η συσκευασία δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το δάπεδο της αποθήκης αλλά πρέπει να τοποθετείται σε καθαρή, ανυψωμένη επιφάνεια. 2. Απαγορεύεται η επανεμβύθιση ή το ράντισμα με νερό των ζώντων δίθυρων μαλακίων σε θαλάσσιο νερό μετά τη συσκευασία και την αποστολή τους από το κέντρο αποστολής, με εξαίρεση τις λιανικές πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον αποστολέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1. Οι αποστολές ζώντων δίθυρων μαλακίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να μεταφέρονται συσκευασμένες σε κλειστό δέμα από το κέντρο αποστολής έως ότου διατεθούν για άμεση πώληση στον καταναλωτή ή το λιανοπωλητή. 2. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τις αποστολές ζώντων διθύρων μαλακίων πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) τα εσωτερικά τους τοιχώματα και οποιαδήποτε άλλα σημεία που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που αντέχουν στη διάβρωση- τα τοιχώματα πρέπει να είναι λεία και να καθαρίζονται εύκολα- β) πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή προστασία στα ζώντα δίθυρα μαλάκια από υπερβολικό ψύχος ή ζέστη, από τις ακαθαρσίες ή τη σκόνη, και από τη φθορά των οστράκων από κραδασμούς και τριβή- γ) τα ζώντα δίθυρα μαλάκια δεν πρέπει να μεταφέρονται μαζί με άλλα προϊόντα που μπορεί να τα μολύνουν. 3. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια πρέπει να μεταφέρονται και να διανέμονται σε κλειστά οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια, τα οποία διατηρούν το προϊόν σε θερμοκρασία που δεν επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και τη βιωσιμότητά τους. Τα δέματα που περιέχουν ζώντα δίθυρα μαλάκια δεν πρέπει να μεταφέρονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο του οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου, το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ανυψωμένα τελάρα ή άλλα μέσα που να εμποδίζουν την επαφή αυτή. Όταν χρησιμοποιείται πάγος κατά τη μεταφορά φορτίων ζώντων δίθυρων μαλακίων, ο πάγος αυτός πρέπει να παρασκευάζεται από πόσιμο νερό ή καθαρό θαλάσσιο νερό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 1. Όλα τα δέματα ενός φορτίου ζώντων δίθυρων μαλακίων πρέπει να φέρουν υγειονομικό σήμα, ώστε να καθίσταται δυνατός ανά πάσα στιγμή κατά τη μεταφορά και τη διανομή μέχρι τη λιανική πώληση, ο προσδιορισμός της ταυτότητας του κέντρου αποστολής τους. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ, το σήμα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: - τη χώρα αποστολής, - το είδος δίθυρου μαλακίου (κοινή και επιστημονική ονομασία), - τον προσδιορισμό της ταυτότητας του κέντρου αποστολής μέσω του αριθμού έγκρισης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή, - την ημερομηνία συσκευασίας, αποτελούμενη τουλάχιστον από την ένδειξη της ημέρας και του μηνός. Κατά παρέκκλιση από την οδηγία 79/112/ΕΟΚ, η ημερομηνία διατηρησιμότητας μπορεί να αντικαθίσταται από την ένδειξη 'τα ζώα αυτά πρέπει να είναι ζωντανά κατά τη στιγμή της αγοράς'. 2. Το υγειονομικό σήμα μπορεί να τυπώνεται στον περιέκτη συσκευασίας ή σε χωριστή ετικέτα, τοποθετημένη επάνω ή μέσα στον περιέκτη συσκευασίας. Μπορεί επίσης να προσαρμόζεται με περιελιγμένο σύρμα ή συνδετήρα, αλλά αυτοκόλλητα υγειονομικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον δεν μπορούν να αποκολληθούν. Όλα τα είδη υγειονομικών σημάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται μία μόνο φορά και δεν πρέπει να είναι δυνατή η μεταβίβασή τους. 3. Το υγειονομικό σήμα πρέπει να είναι ανθεκτικό και αδιάβροχο και οι πληροφορίες που αναγράφονται να είναι ευανάγνωστες, ανεξίτηλες και ευκόλως κατανοητές. 4. Ο λιανοπωλητής πρέπει να φυλάσσει τα υγειονομικά σήματα που τίθενται σε φορτία ζώντων δίθυρων μαλακίων, τα οποία δεν έχουν συσκευασθεί σε πακέτα μεγέθους κατανάλωσης, επί τουλάχιστον 60 ημέρες μετά την κατάτμηση του περιεχομένου του φορτίου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία