ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0494

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-09-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-06-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες (91/494/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι τα κρέατα πουλερικών περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης- ότι η εκτροφή πουλερικών εντάσσεται στα πλαίσια γεωργικών δραστηριοτήτων και ότι αποτελεί πηγή εισοδήματος για ένα τμήμα του γεωργικού πληθυσμού- ότι είναι σκόπιμο να εξαλειφθούν οι υφιστάμενες διαφορές στα κράτη μέλη με τον καθορισμό των συνθηκών υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές νωπών κρεάτων πουλερικών προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθολογική ανάπτυξη του εν λόγω τομέα και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα αυτού μέσω της ενίσχυσης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, στην προοπτική της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς- ότι, ειδικότερα, για να καταστεί δυνατή η καλύτερη γνώση της υγιειονομικής κατάστασης των πουλερικών από τα οποία προέρχονται τα νωπά κρέατα που προορίζονται για αποστολή σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να ορίζεται ότι τα εν λόγω πουλερικά έχουν εκτραφεί στο έδαφος της Κοινότητας ή έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 περί των συνθηκών υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών για επώαση (4)- ότι προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση επιζωοτιών μέσω των νωπών κρεάτων, πρέπει να αποκλεισθούν από τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές τα νωπά κρέατα ζώων που προέρχονται από εκμετάλλευση ή ζώνη στην οποία έχουν ληφθεί, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, απαγορευτικά υγιειονομικά μέτρα, ή βρίσκεται σε ζώνη μολυσμένη από τη γρίπη του πουλερικού ή τη ψευδοπανώλη των πτηνών- ότι πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα νωπά κρέατα πουλερικών τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις κοινοτικές ρυθμίσεις να μην φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας που προβλέπεται στην οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/484/ΕΟΚ (6)- ότι τα εν λόγω κρέατα είναι, εντούτοις, δυνατόν να προορίζονται για άλλες χώρες εφόσον έχουν υποστεί επεξεργασία κατάλληλη να καταστρέψει τα σπέρματα ασθενειών και να φέρουν προς το σκοπό αυτό ειδικό σήμα- ότι, όσον αφορά τη διοργάνωση και τις επιπτώσεις των ελέγχων που πραγματοποιούνται από το κράτος μέλος προορισμού και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να εφαρμόζονται, είναι σκόπιμο να γίνεται αναφορά στους γενικούς κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 περί των κτηνιατρικών ελέγχων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ενόψει της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς (7)- ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα διεξαγωγής αυτόνομων ελέγχων από την Επιτροπή- ότι για να καταστεί δυνατή η αρμονική ανάπτυξη των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, είναι σκόπιμο να καθοριστεί κοινοτικό καθεστώς για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες- ότι ο καθορισμός του εν λόγω κοινοτικού καθεστώτος προϋποθέτει ιδίως την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών από τις οποίες είναι δυνατόν να εισαχθούν τα νωπά κρέατα πουλερικών καθώς και την υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού- ότι οι κτηνιατρικοί εμπειρογνώμονες της Επιτροπής πρέπει να επιφορτιστούν με τον έλεγχο της τήρησης των κοινοτικών ρυθμίσεων στις τρίτες χώρες- ότι οι κανόνες και οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται κατά τον έλεγχο των νωπών κρεάτων πουλερικών θα καθοριστούν μεταγενέστερα στα πλαίσια των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς- ότι ενδείκνυται να τροποποιηθεί η οδηγία 90/539/ΕΟΚ προκειμένου να ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο της παρούσας οδηγίας και ιδίως για να εξασφαλισθεί ο παραλληλισμός ως προς την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν προς τους νέους υγειονομικούς κανόνες- ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να αναθεωρηθούν στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς- ότι είναι σκόπιμο να ορισθεί διαδικασία που καθιερώνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής- ότι ενδείκνυται να προβλεφθεί προθεσμία για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις συνθήκες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών από τρίτες χώρες. Άρθρο 2 Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ, και ιδίως οι ορισμοί των πουλερικών. Επιπλέον, νοείται ως: α) κρέας: όλα τα μέρη των πουλερικών που είναι κατάλληλα προς ανθρώπινη κατανάλωση- β) νωπό κρέας: το κρέας, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος που είναι συσκευασμένο υπό κενόν ή υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, το οποίο δεν έχει υποβληθεί, με σκοπό τη διατήρησή του, σε άλλη επεξεργασία πλην της απλής ψύξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κανόνες για το ενδοκοινοτικό εμπόριο Άρθρο 3 Α. Για να αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικού εμπορίου, το νωπό κρέας πρέπει να έχει ληφθεί από πουλερικά τα οποία: 1. Έχουν παραμείνει από την επώασή τους στο έδαφος της Κοινότητας ή έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 και στην περίπτωση όπου το κρέας πουλερικών προορίζεται για τα κράτη ή τις περιοχές κρατών μελών, το καθεστώς των οποίων έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της προαναφερόμενης οδηγίας, το κρέας αυτό πρέπει να προέρχεται από πουλερικά που δεν έχουν εμβολιασθεί με τη βοήθεια ζωντανού εμβολίου ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών εντός των τριάντα ημερών που προηγούνται της σφαγής. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992 βάσει προτάσεως της Επιτροπής η οποία θα βασίζεται σε έκθεση των κινδύνων μετάδοσης της ψευδοπανώλους των πτηνών, θεσπίζει το καθεστώς που θα ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. 2. Προέρχονται από εκμετάλλευση η οποία: - δεν υπόκειται σε μέτρα υγειονομικού ελέγχου για κάποια νόσο των πτηνών, - δεν ευρίσκεται εντός ζώνης η οποία έχει κηρυχθεί ως μολυσμένη από τη γρίπη ή τη ψευδοπανώλη των πτηνών. 3. Κατά τη μεταφορά τους προς το σφαγείο, δεν έχουν έλθει σε επαφή με πτηνά μολυσμένα από τη γρίπη ή τη ψευδοπανώλη των πτηνών- η μεταφορά αυτή απαγορεύεται δια μέσου ζώνης η οποία έχει κηρυχθεί ως μολυσμένη από τη γρίπη ή τη ψευδοπανώλη των πτηνών, εκτός αν πραγματοποιείται δια μέσου της ζώνης αυτής από τους μεγάλους οδικούς ή σιδηροδρομικούς άξονες. 4. Έχουν σφαγεί σε σφαγεία στα οποία, κατά τη στιγμή της σφαγής τους, δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα γρίπης ή ψευδοπανώλους των πτηνών. Το νωπό κρέας, για το οποίο υπάρχει η υποψία ότι μολύνθηκε στο σφαγείο, το εργαστήριο κοπής, την αποθήκη ή κατά τη μεταφορά, πρέπει να αποκλείεται από το εμπόριο. 5. Φέρουν σήμα, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5. 6. Συνοδεύονται από το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται στο παράρτημα ΙV της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, όπως συμπληρώθηκε σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Β. Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τους εθνικούς κανόνες που διέπουν το κρέας: - που περιέχεται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών και προορίζεται για την προσωπική τους κατανάλωση, - αποτελεί αντικείμενο μικρών αποστολών προς ιδιώτες, εφόσον δεν πρόκειται για αποστολές εμπορικού χαρακτήρα, - που ευρίσκεται επί μεταφορικών μέσων που εκτελούν διεθνή δρομολόγια και προορίζεται για τη διατροφή του προσωπικού και των επιβατών. Άρθρο 4 Το νωπό κρέας πουλερικών το οποίο καλύπτεται από την παρούσα οδηγία πρέπει να φέρει το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο Α στοιχείο ε) της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, εφόσον ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 σημείο Α της παρούσας οδηγίας και προέρχεται από ζώα σφαγέντα με τις προϋποθέσεις υγιεινής που ορίζει η οδηγία 71/118/ΕΟΚ. Άρθρο 5 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 και εφόσον δεν προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ως νωπό κρέας, το νωπό κρέας που δεν ανταποκρίνεται προς τις διατάξεις του άρθρου 3 μέρος Α σημεία 2 και 3 και σημείο 4 πρώτο εδάφιο μπορεί παραταύτα να φέρει σήμα σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1 σημείο Α στοιχείο ε) της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, υπό την προϋπόθεση ότι το σήμα που προβλέπεται από τη διάταξη αυτή: α) είτε επικαλύπτεται αμέσως από άλλο σήμα κατά τρόπον ώστε το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στα στοιχεία α) και β) του σημείου 44.1 του κεφαλαίου Χ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ να καλύπτεται από έναν σταυρό ο οποίος αποτελείται από δύο κάθετα ευθύγραμμα τμήματα και ο οποίος επιτίθεται λοξά ούτως ώστε το κέντρο του να συμπίπτει με το κέντρο του σήματος της σφραγίδας, ενώ οι ενδείξεις της σφραγίδας παραμένουν ευανάγνωστες- β) είτε αντικαθίσταται αμέσως από ένα ενιαίο ειδικό σήμα που αποτελείται από το σήμα καταλληλότητας που ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του σημείου 44 του κεφαλαίου Χ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, επικαλυμμένο όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου. Για την κατοχή και τη χρήση των οργάνων σήμανσης, εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν οι διατάξεις του σημείου 43 του κεφαλαίου Χ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ. 2. Το κρέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνεται, να τεμαχίζεται, να μεταφέρεται ή να αποθηκεύεται σε χωριστό χώρο ή χρόνο από το κρέας που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο νωπού κρέατος, πρέπει δε να χρησιμοποιείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή του στα προϊόντα με βάση το κρέας που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, εκτός αν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία συμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ. Άρθρο 6 Οι κανόνες της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά τη διοργάνωση των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από το κράτος μέλος προορισμού, τη συνέχεια που πρέπει να δίνεται στους ελέγχους αυτούς και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να εφαρμόζονται. Άρθρο 7 Εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων. Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται έλεγχος, παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια προς τους εν λόγω εμπειρογνώμονες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι γενικές διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18. Με την ίδια διαδικασία θεσπίζονται οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τους ελέγχους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Κανόνες για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες Άρθρο 8 1. Το νωπό κρέας που εισάγεται στην Κοινότητα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις των άρθρων 9 έως 12. 2. Ωστόσο, το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται: α) στο κρέας που περιέχεται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και προορίζεται για την προσωπική τους κατανάλωση, εφόσον η μεταφερόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο και εφόσον οι ταξιδιώτες έρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που αναφέρεται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 και από όπου δεν απαγορεύονται οι εισαγωγές σύμφωνα με το άρθρο 14- β) στο κρέας που αποτελεί αντικείμενο μικρών αποστολών προς ιδιώτες, εφόσον δεν πρόκειται για αποστολές εμπορικού χαρακτήρα, εφόσον η αποστελλόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο και εφόσον το κρέας προέρχεται από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που αναφέρεται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 και από όπου δεν απαγορεύονται οι εισαγωγές σύμφωνα με το άρθρο 14- γ) στο κρέας που ευρίσκεται επί μεταφορικών μέσων που εκτελούν διεθνή δρομολόγια και προορίζεται για τη διατροφή του προσωπικού και των επιβατών. Το κρέας αυτό και τα υπολείμματα μαγειρείου που προέρχονται από αυτό πρέπει να καταστρέφονται μετά την εκφόρτωσή τους. Ωστόσο, είναι δυνατόν να μην πραγματοποιείται η καταστροφή αυτή εάν το κρέας μεταφορτώνεται από το μεταφορικό αυτό μέσο σε άλλο, είτε απευθείας είτε αφού τεθεί προσωρινώς υπό τελωνειακό έλεγχο. Άρθρο 9 1. Το νωπό κρέας πρέπει να προέρχεται από τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που αναφέρονται σε κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 18. Οι κατάλογος αυτός είναι δυνατόν να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 17. 2. Για να αποφασιστεί αν μια τρίτη χώρα ή ένα τμήμα μιας τρίτης χώρας μπορεί να καταχωρηθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής στοιχεία: α) αφενός, η κατάσταση της υγείας των πουλερικών, των άλλων κατοικιδίων ζώων και των άγριων ζώων στην τρίτη χώρα, ιδίως όσον αφορά τις εξωτερικές νόσους των ζώων, και, αφετέρου, η υγειονομική κατάσταση του περιβάλλοντος της χώρας αυτής, στο μέτρο που τα δύο αυτά στοιχεία ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων και των ζώων στα κράτη μέλη- β) η τακτική και ταχεία διαβίβαση πληροφοριών από τη χώρα αυτή όσον αφορά την παρουσία, στο έδαφός της, μεταδοτικών νόσων των ζώων και ιδίως των νόσων που αναφέρονται στους καταλόγους Α και Β του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών- γ) η νομοθεσία της χώρας αυτής όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων- δ) η διάρθρωση και οι εξουσίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας αυτής- ε) η οργάνωση και η εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των μεταδοτικών νόσων των ζώων- στ) η νομοθεσία της χώρας αυτής όσον αφορά τη χρήση απαγορευμένων ουσιών, και ιδίως η νομοθεσία που αφορά την απαγόρευση ή την άδεια χρήσης τους, τη διανομή τους, την εμπορία τους και τους κανόνες χορήγησης και ελέγχου των ουσιών αυτών- ζ) οι εγγυήσεις τις οποίες μπορούν να παράσχουν οι τρίτες χώρες όσον αφορά την τήρηση των κανόνων της παρούσας οδηγίας. 3. Ο κατάλογος της παραγράφου 1 και όλες οι τροποποιήσεις του δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 10 1. Το νωπό κρέας πρέπει να προέρχεται από χώρες απαλλαγμένες από τη γρίπη και τη ψευδοπανώλη των πτηνών. 2. Τα γενικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό των τρίτων χωρών όσον αφορά τις νόσους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 17. Τα κριτήρια αυτά δεν πρέπει να είναι ευνοϊκότερα από τα κριτήρια που θεσπίζονται για τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ. 3. Με τη διαδικασία του άρθρου 18, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι η παράγραφος 1 εφαρμόζεται σε ένα μόνο τμήμα του εδάφους μιας τρίτης χώρας. Άρθρο 11 1. Το νωπό κρέας πρέπει: α) να ανταποκρίνεται προς τις προϋποθέσεις υγειονομικού ελέγχου που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 17. Οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να διαφέρουν, ανάλογα με το είδος του ζώου- β) να προέρχεται από σμήνη τα οποία, πριν την αποστολή, έχουν διαμείνει, χωρίς διακοπή, στην τρίτη χώρα ή το τμήμα της τρίτης χώρας επί διάστημα που καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 17. 2. Η βάση αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των συνθηκών υγειονομικού ελέγχου είναι οι κανόνες του κεφαλαίου ΙΙ και των αντίστοιχων παραρτημάτων της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ. Με τη διαδικασία του άρθρου 18 και ανάλογα με την περίπτωση είναι δυνατόν να αποφασίζονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις αυτές εάν η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα παρέχει τουλάχιστον ισοδύμανες παρόμοιες εγγυήσεις όσον αφορά τον υγειονομικό έλεγχο. Άρθρο 12 1. Το νωπό κρέας πουλερικών πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από επίσημο κτηνίατρο της χώρας εξαγωγής. Το πιστοποιητικό πρέπει: α) να χορηγείται την ημέρα της φόρτωσης για αποστολή προς την χώρα προορισμού- β) να συντάσσεται στην ή τις επίσημες γλώσσες της χώρας αποστολής, της χώρας προορισμού και σε μια γλώσσα της χώρας όπου διενεργείται ο έλεγχος κατά την εισαγωγή- γ) να συνοδεύει την αποστολή στο πρωτότυπο- δ) να βεβαιώνει ότι το εν λόγω νωπό κρέας ανταποκρίνεται προς τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατ' εφαρμογή του για τις εισαγωγές από την τρίτη χώρα- ε) να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο- στ) να προβλέπεται για ένα μόνον αποδέκτη. 2. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 18. Άρθρο 13 Εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής και των κρατών μελών διενεργούν επιτόπιους ελέγχους για να διαπιστώνουν αν όντως τηρούνται όλες οι διατάξεις της παρούσης οδηγίας. Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στους οποίους ανατίθεται η διενέργεια ελέγχων ορίζονται από την Επιτροπή, βάσει προτάσεως των κρατών μελών. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται για λογαριασμό της Κοινότητας η οποία και αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα. Η συχνότητα και ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων αυτών καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18. Άρθρο 14 1. Με τη διαδικασία του άρθρου 17, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι από μια τρίτη χώρα ή από ένα τμήμα τρίτης χώρας θα εισάγεται μόνον νωπό κρέας συγκεκριμένων ειδών. 2. Με τη διαδικασία του άρθρου 17, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει την εφαρμογή οιουδήποτε αναγκαίου υγειονομικού μέτρου μετά την εισαγωγή. Άρθρο 15 Οι κανόνες και οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων στις τρίτες χώρες ή κατά τους ελέγχους του κρέατος πουλερικών εισαγομένου από τρίτες χώρες, καθώς και τα μέτρα διασφαλίσεως που πρέπει να ληφθούν, ορίζονται στην οδηγία 90/675/ΕΟΚ (9). Άρθρο 16 1. Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή κοινοτικοί υγειονομικοί κανόνες που θα ισχύουν για τις εισαγωγές κρέατος πουλερικών από τρίτες χώρες, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις εισαγωγές αυτές διατάξεις οι οποίες δεν πρέπει να είναι ευνοϊκότερες από τις διατάξεις που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο σύμφωνα με την οδηγία 71/118/ΕΟΚ και υποβάλλουν το εμπόριο κρέατος πουλερικών στις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ. 2. Για να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι από εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους των κρατών μελών και της Επιτροπής. Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στους οποίους ανατίθεται η διενέργεια των ελέγχων αυτών ορίζονται από την Επιτροπή, βάσει προτάσεως των κρατών μελών. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται για λογαριασμό της Κοινότητας η οποία και αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίζουν τη διενέργεια των επιθεωρήσεων που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις των τρίτων χωρών οι οποίες δεν έχουν επιθεωρηθεί με την κοινοτική διαδικασία. Με τη διαδικασία του άρθρου 18 καταρτίζεται κατάλογος των εγκαταστάσεων που ανταποκρίνονται προς τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Ι της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ. 3. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας το οποίο συνοδεύει τα προϊόντα κατά την εισαγωγή τους καθώς και η μορφή και η φύση του σήματος καταλληλότητας που επιτίθεται στα προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται προς υπόδειγμα το οποίο καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Κοινές διατάξεις Άρθρο 17 Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ ($) και η οποία στο εξής ονομάζεται 'επιτροπή' αποφασίζει σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 12 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ. Άρθρο 18 Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή, αποφασίζει σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 12α της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ. Άρθρο 19 1. Το παράρτημα Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο: '- Οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για τις συνθήκες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών από τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 35).' 2. Η οδηγία 90/539/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) στο άρθρο 12 παράγραφος 2 πρώτη φράση, η πρόταση 'το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία.' διαγράφεται- β) στο άρθρο 36, η ημερομηνία '1η Ιανουαρίου 1992' αντικαθίσταται από την ημερομηνία '1η Μαΐου 1992'. Άρθρο 20 Στο πλαίσιο των προτάσεων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει προτάσεως της Επιτροπής, θα επανεξετάσει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Άρθρο 21 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Μαΐου 1992 και ενημερώνουν την Επιτροπή περί αυτού. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 22 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 1991. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος R. STEICHEN (1) ΕΕ αριθ. C 327 της 30. 12. 1989, σ. 72.(2) ΕΕ αριθ. C 183 της 15. 7. 1991.(3) ΕΕ αριθ. C 124 της 21. 5. 1990, σ. 12.(4) ΕΕ αριθ. L 303 της 31. 10. 1990, σ. 6.(5) ΕΕ αριθ. L 55 της 8. 3. 1971, σ. 23.(6) ΕΕ αριθ. L 267 της 29. 9. 1990, σ. 45.(7) ΕΕ αριθ. L 395 της 31. 12. 1989, σ. 13.(8) ΕΕ αριθ. L 47 της 21. 2. 1980, σ. 4.(9) EE ariu. L 373 thw 31. 12. 1990, s. 1.(10) EE ariu. L 255 thw 18. 10. 1968, s. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο πιστοποιητικό καταλληλότητας που περιέχεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ 1. Οι τίτλος τροποποιείται ως εξής: 'ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ' 2. Το σημείο IV έχει ως εξής: 'IV. Βεβαίωση Ο υπογράφων, επίσημος κτηνίατρος, πιστοποιώ: α) ότι το προαναφερόμενο κρέας πουλερικών (;) πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ για τις συνθήκες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες καθώς και, επιπλέον, τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της ως άνω οδηγίας, αν τα κρέατα προορίζονται για κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους που έχουν κηρυχθεί απαλλαγμένα από τη ψευδοπανώλη των πτηνών- β) - ότι το προαναφερόμενο κρέας πουλερικών (%), - ότι οι συσκευασίες του προαναφερόμενου κρέατος (%) φέρουν σήμα που αποδεικνύει ότι: - το κρέας προέρχεται από ζώα σφαγέντα σε εγκεκριμένα σφαγεία (%), - το κρέας κόπηκε σε εγκεκριμένο εργαστήριο τεμαχισμού (%)- γ) ότι το κρέας αυτό έχει αναγνωρισθεί κατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση μετά από κτηνιατρική επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 σχετικά με τα υγιειονομικά προβλήματα στο εμπόριο νωπού κρέατος πουλερικών- δ) ότι τα οχήματα ή μηχανές μεταφορές, καθώς και οι συνθήκες φόρτωσης της αποστολής αυτής συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται στην οδηγία 71/118/ΕΟΚ.' 3. Η υποσημείωση (;) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '(1) Νωπό κρέας πουλερικών: το νωπό κρέας που προέρχεται από τα ακόλουθα είδη: κότες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, ορτύκια, περιστέρια, φασιανούς και πέρδικες που ζουν σε κατοικίδια κατάσταση και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία για να εξασφαλιστεί η συντήρησή τους.'
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία