Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφόμενων θηραμάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφόμενων θηραμάτων (91/495/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι το κρέας κουνελιών και το κρέας εκτρεφόμενων θηραμάτων περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προϊόντων του παραρτήματος ΙΙ της συνθήκης- ότι η εκτροφή κουνελιών και θηραμάτων αποτελεί κατά κανόνα τμήμα του γεωργικού τομέα- ότι η εκτροφή αυτή αποτελεί πηγή εισοδήματος για μέρος του γεωργικού πληθυσμού- ότι, με σκοπό την εξασφάλιση της ορθολογικής ανάπτυξης του τομέα αυτού και της αύξησης της παραγωγικότητας, οι κανόνες που αφορούν τα υγειονομικά προβλήματα ή τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου, όσον αφορά την παραγωγή και την εμπορία του κρέατος κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων, πρέπει να καθορισθούν σε κοινοτικό επίπεδο- ότι, οι ανομοιότητες, όσον αφορά τις συνθήκες της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας στα κράτη μέλη, θα πρέπει να εξαλειφθούν ώστε να ενθαρρυνθεί το ενδοκοινοτικό εμπόριο αυτών των κρεάτων με την προοπτική της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς- ότι οι μεταδοτικές ασθένειες στα κατοικίδια ζώα και τους ανθρώπους μπορούν να διαδοθούν μέσω αυτών των κρεάτων- ότι είναι αναγκαίο να θεσπισθούν οι κανόνες που θα επιτρέψουν την καταπολέμηση των κινδύνων αυτών- ότι η επεξεργασία των εν λόγω κρεάτων πρέπει να γίνεται υπό καλές συνθήκες υγιεινής, ώστε να αποφεύγονται οι τροφικές μολύνσεις και δηλητηριάσεις- ότι η οδηγία του 82/894/ΕΟΚ Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1982, για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/162/ΕΟΚ (5), καθορίζει τους όρους της κοινοποίησης των ασθενειών των ζώων στην Κοινότητα- ότι θα πρέπει να παρέχονται, για ορισμένες μεταδοτικές ασθένειες που προσβάλλουν τα εκτρεφόμενα θηράματα, οι ίδιες πληροφορίες όπως και για τα άλλα κατοικίδια ζώα- ότι η οδηγία του 64/433/ΕΟΚ Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί των υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ (7), και η οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/539/ΕΟΚ (9), καθορίζουν, αντίστοιχα, τις υγειονομικές απαιτήσεις για το νωπό κρέας και το νωπό κρέας πουλερικών- ότι τα εκτρεφόμενα άγρια ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κρέατος θηραμάτων μεγαλώνουν υπό συνθήκες όμοιες με εκείνες που ισχύουν για τα κατοικίδια θηλαστικά και τα πουλερικά- ότι, θα πρέπει, ως εκ τούτου, οι κανόνες υγιεινής, που έχουν υιοθετηθεί για το νωπό κρέας και το κρέας πουλερικών, να επεκταθούν και στα κρέατα εκτρεφόμενων θηραμάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ορισμένες ιδιαιτερότητες αυτών- ότι θα πρέπει να καθορισθούν παρεκκλίσεις για τις μικρές ποσότητες κρέατος κουνελιών και κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων που χρησιμοποιούνται στο τοπικό εμπόριο- ότι, για την οργάνωση και την παρακολούθηση των ελέγχων που θα πρέπει να διεξάγουν τα κράτη μέλη προορισμού και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να εφαρμοσθούν, θα πρέπει να γίνει παραπομπή στους γενικούς κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (10)- ότι θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή το έργο της θέσπισης μέτρων για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας- ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθούν οι διαδικασίες που θα καθιερώνουν τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, ;ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικοί κανόνες Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ και στο άρθρο 2 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ. Εκτός αυτού, νοούνται ως: 1. Κρέας κουνελιών: όλα τα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τμήματα του κατοικιδίου κουνελιού. 2. Κρέας εκτρεφομένων θηραμάτων: όλα τα μέρη των αγρίων χερσαίων θηλαστικών και αγρίων πτηνών - συμπεριλαμβανομένων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ- που αναπαράγονται, εκτρέφονται και θανατώνονται υπό περιορισμό, και τα οποία είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 3. Εκτρεφόμενα θηράματα: τα θηλαστικά ξηράς ή τα πτηνά που δεν θεωρούνται κατοικίδια και δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ ή στο άρθρο 1 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ αλλά που εκτρέφονται ως κατοικίδια. Ωστόσο, τα άγρια θηλαστικά που ζούν σε κλειστό έδαφος υπό συνθήκες ελευθερίας ίδιες με εκείνες των άγριων θηραμάτων δεν θεωρούνται ως εκτρεφόμενα θηράματα. 4. Χώρα παραγωγής: το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η εκμετάλλευση παραγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κανόνες που εφαρμόζονται στην παραγωγή και στην εμπορία του κρέατος κουνελιών Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το κρέας από κουνέλι: α) να λαμβάνεται σε εγκατάσταση που πληροί τις γενικές απαιτήσεις της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ και που έχει εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 14- β) να προέρχεται από ζώα που προέρχονται από εκμετάλλευση ή ζώνη που δεν αποτελεί αντικείμενο απαγορεύσεων για λόγους υγειονομικού ελέγχου- γ) να προέρχεται από ζώα που έχουν ελεγχθεί -σύμφωνα με το παράρτημα Ι κεφαλαίο Ι της παρούσας οδηγίας- πριν από τη θανάτωση από επίσημο κτηνίατρο ή από τους βοηθούς του, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, και που, ως αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής, έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή- δ) να έχει υποστεί επεξεργασία υπό ικανοποιητικούς όρους υγιεινής, παρεμφερείς με εκείνους που προβλέπονται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο V της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ με την εξαίρεση εκείνων που απαριθμούνται στο σημείο 28 στοιχεία α) και β)- ε) να έχει ελεγχθεί, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος Ι, μετά τη θανάτωση από επίσημο κτηνίατρο ή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, από τους βοηθούς του και να μην παρουσιάζει άλλες αλλοιώσεις, εκτός από τις τραυματικές κακώσεις που συνέβησαν λίγο πριν από τη σφαγή ή από εντοπισμένες δυσμορφίες ή μεταβολές, εφόσον έχει διαπιστωθεί, με τις κατάλληλες εργαστηριακές δοκιμασίες εν ανάγκη, ότι αυτές δεν καθιστούν το σφάγιο ή τα παραπροϊόντα σφαγίου ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία- στ) να φέρει υγειονομική σήμανση σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας. Μπορεί να αποφασισθεί, ενδεχομένως, η τροποποίηση ή η συμπλήρωση των διατάξεων του προαναφερόμενου κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20, για να ληφθούν υπόψη ιδίως οι διάφοροι τρόποι εμπορικής παρουσίασης, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στους κανόνες υγιεινής- ειδικότερα, και κατά παρέκκλιση του ίδιου κεφαλαίου, καθορίζονται με την ίδια διαδικασία -και για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992- οι συνθήκες εντός των οποίων μπορεί να επιτραπεί η εμπορία, σε μεγάλες συσκευασίες, ολόκληρων σφαγίων, τμημάτων σφαγίων ή παραπροϊόντων σφαγίων, τα οποία δεν έχουν σημανθεί σύμφωνα με το σημείο 11.3 στοιχείο α) του εν λόγω κεφαλαίου- ζ) να έχει αποθηκευθεί, σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας ύστερα από τον μετά τη σφαγή έλεγχο, υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 14 ή σε αποθήκες εγκεκριμένες σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες- η) να έχει μεταφερθεί υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής σύμφωνα με το κεφάλαιο V του παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας- θ) στην περίπτωση τεμαχίων σφαγίου ή αποστεωμένου κρέατος, να έχει επιπλέον ληφθεί υπό συνθήκες όμοιες με εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας. 2. Επιπλέον κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το νωπό κρέας κουνελιών, που αποστέλλεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, να συνοδεύεται, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους προς τη χώρα προορισμού, από πιστοποιητικό καταλληλότητας. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού καταλληλότητας, που πρέπει να συνοδεύει τα νωπά κρέατα κουνελιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στον παραλήπτη, πρέπει να χορηγείται από επίσημο κτηνίατρο τη στιγμή της φόρτωσης. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να αντιστοιχεί, στη μορφή και το περιεχόμενό του, στο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ- πρέπει να συντάσσεται τουλάχιστον στην ή τις γλώσσες της χώρας προορισμού και πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο εν λόγω παράρτημα. Άρθρο 4 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν: α) την απευθείας εκχώρηση, από μικροπαραγωγούς προς ιδιώτες, κρέατος κουνελιού για προσωπική τους κατανάλωση- β) την εκχώρηση μικρών περιορισμένων ποσοτήτων νωπού κρέατος κουνελιού από γεωργούς που παράγουν κουνέλια σε μικρή κλίμακα: - είτε απευθείας στους τελικούς καταναλωτές, στις πλησιέστερες προς την εκμετάλλευσή τους τοπικές αγορές, - είτε σε λιανοπωλητή για απευθείας πώληση στους τελικούς καταναλωτές, εφόσον ο λιανοπωλητής αυτός ασκεί τη δραστηριότητά του στην ίδια ή σε γειτονική περιοχή με την περιοχή του παραγωγού. Από τη δυνατότητα της παρέκκλισης αυτής εξαιρούνται η πλανόδια πώληση, η πώληση δι' αλληλογραφίας και, όσον αφορά, το λιανοπωλητή, η πώληση στην αγορά. 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται ο υγειονομικός έλεγχος αυτών των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και για να θεσπιστούν οι κανόνες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της εκμετάλλευσης καταγωγής αυτών των κρεάτων. 3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και, ειδικότερα, μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους, να καθορίζει τα ανώτατα όρια των ποσοτήτων που μπορούν να εκχωρηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Κανόνες που εφαρμόζονται στην παραγωγή και στην εμπορία κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ούτως ώστε οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων να υπόκεινται: α) όσον αφορά τα φτερωτά εκτρεφόμενα θηράματα, στις απαιτήσεις της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ, της 26ης Ιουνίου 1991, για τις συνθήκες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπού κρέατος πουλερικών (;)- β) όσον αφορά τα άλλα είδη εκτρεφόμενων θηραμάτων, στις απαιτήσεις της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί προβλημάτων υγιεινομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων ($), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ. Άρθρο 6 1. Το κρέας των εκτρεφόμενων θηραμάτων που προέρχονται από άγρια δίχηλα χερσαία θηλαστικά πρέπει να πληροί τους κατάλληλους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 5 στοιχεία β) έως ια) της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ εφόσον η αγέλη καταγωγής υπόκειται σε περιοδικό κτηνιατρικό έλεγχο και δεν υπόκειται σε περιορισμούς κατόπιν της έρευνας που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 11 ή κατόπιν κτηνιατρικής επιθεώρησης. Οι λεπτομέρειες του ελέγχου αυτού καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 20. Η επεξεργασία των εν λόγω ζώων πρέπει να γίνεται σε άλλη στιγμή από την επεξεργασία των βοοειδών, των χοίρων και των αιγοπροβάτων. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας που πρέπει να συνοδεύει αυτά τα κρέατα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας. Το κρέας που προέρχεται από εκτρεφόμενους αγριόχοιρους ή άλλα είδη ευπαθή στην τριχινίαση πρέπει να υποβάλλεται σε ανάλυση δια πέψεως σύμφωνα με την οδηγία 77/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 σχετικά με την ανίχνευση τριχινών (Trichinella spiralis) κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπού κρέατος που προέρχεται από κατοικίδιους χοίρους (11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/321/ΕΟΚ (12). 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η επίσημη υπηρεσία μπορεί να επιτρέπει τη θανάτωση των εκτρεφομένων θηραμάτων στον τόπο της προέλευσής τους, σε περιπτώσεις που το θήραμα δεν μπορεί να μεταφερθεί, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για το άτομο που το χειρίζεται ή να προστατευθεί η ευημερία των ζώων. Η παρέκκλιση επιτρέπεται εφόσον: - η αγέλη υπόκειται σε κτηνιατρικό έλεγχο κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα και δεν υπόκειται σε περιορισμούς κατόπιν της έρευνας που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 ή κατόπιν του κτηνιατρικού ελέγχου, - υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη των ζώων και - η επίσημη υπηρεσία έχει προηγουμένως ενημερωθεί ως προς την ημερομηνία της θανάτωσης των ζώων αυτών, - η εκμετάλλευση διαθέτει κέντρο συγκέντρωσης των αγρίων ζώων όπου θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί προ της θανάτωσης εξέταση της ομάδας που πρόκειται να θανατωθεί, - η εκμετάλλευση διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη θανάτωση, τη σφαγή και την αφαίμαξη των ζώων, - της θανάτωσης με σφαγή και αφαίμαξη προηγείται αναισθητοποίηση που πρέπει να πραγματοποιείται υπό τις συνθήκες που προβλέπονται από την οδηγία 74/577/ΕΟΚ (13). Η κτηνιατρική υπηρεσία μπορεί να επιτρέπει τη θανάτωση με σφαίρα σε ειδικές περιπτώσεις, - τα ζώα μετά τη θανάτωση και την αφαίμαξη μεταφέρονται αναρτημένα, υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, σε ένα εγκεκριμένο σφαγείο σύμφωνα με την οδηγία 64/433/ΕΟΚ, το ταχύτερο δυνατό μετά τη σφαγή. Εφόσον το θανατωθέν στον τόπο εκτροφής θήραμα δεν μπορεί να οδηγηθεί εντός μιας ώρας σε ένα εγκεκριμένο σφαγείο σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, πρέπει να μεταφέρεται με κιβώτιο ή μεταφορικό μέσον όπου επικρατεί θερμοκρασία μεταξύ 0 gC και 4 gC. Η αφαίρεση των σπλάχνων πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο τρεις ώρες μετά την αναισθητοποίηση, - κατά τη μεταφορά στο σφαγείο τα θανατωθέντα ζώα συνοδεύονται από πιστοποιητικό της υγειονομικής υπηρεσίας στο οποίο αναφέρεται το ευνοϊκό αποτέλεσμα που προ της θανάτωσης ελέγχου- αυτό το πιστοποιητικό καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, και έως ότου θεσπιστούν οι υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για το κρέας που προορίζεται για την εθνική αγορά, η σφαγή των μεγάλων εκτρεφομένων θηραμάτων, ο τεμαχισμός και η αποθήκευση του κρέατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορούν να εκτελούνται σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες από τις εθνικές αρχές για την εθνική τους αγορά, με την προϋπόθεση ότι το κρέας αυτό δεν θα διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Άρθρο 7 1. Οι χώρες προορισμού μπορούν, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης, να χορηγούν σε μία ή περισσότερες χώρες εξαγωγής, άδειες γενικές ή περιορισμένες σε καθορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να εισάγονται στο έδαφός τους τα νωπά κρέατα, που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχεία β) και θ) έως ια) της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ. Η αποστολή αυτού του νωπού κρέατος μπορεί να διενεργείται μόνο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 3 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ. 2. Όταν μια χώρα προορισμού χορηγεί γενική άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 1, ενημερώνει σχετικά αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. 3. Οι χώρες εξαγωγής λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αναφέρεται στα υγειονομικά πιστοποιητικά, το υπόδειγμα των οποίων περιέχεται στο παράρτημα IV, ότι χρησιμοποιήθηκε μία από τις δυνατότητες της παραγράφου 1. Άρθρο 8 Το κρέας από εκτρεφόμενα φτερωτά θηράματα πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ. Το κρέας από εκτρεφόμενα φτερωτά θηράματα που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, το οποίο θα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, όταν η χρησιμοποιηθείσα τεχνική ευσπλαχνισμού δεν επιτρέπει, για τα ορτύκια και τα περιστέρια, τη διεξαγωγή πλήρους υγειονομικής επιθεώρησης στα εντόσθια κάθε ζώου, είναι δυνατόν, κατά παρέκκλιση του παραρτήματος Ι κεφάλαιο V σημείο 23 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, να πραγματοποιηθεί αυτή η επιθεώρηση σε δείγματα τουλάχιστον 5 % ζώων ανά παρτίδα 500 ζώων και σε αντίστοιχη αναλογία πέραν των 500 ζώων, εφόσον πρόκειται για ομοιογενείς παρτίδες ως προς τη φύση, το βάρος και την προέλευσή τους. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι σαφώς ικανοποιητικά, η γνώμη για την καταλληλότητα των θανατωθέντων ζώων για την ανθρώπινη διατροφή βάσει αυτής της δειγματοληπτικής επιθεώρησης των εντοσθίων ισχύει για το σύνολο της παρτίδας. Άρθρο 9 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 πρώτο εδάφιο, όσον αφορά το κρέας εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων που λαμβάνεται και διατίθεται στην αγορά στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στα σφαγεία ή τα εργαστήρια τεμαχισμού τα οποία ευρίσκονται στην επικράτειά τους και ασκούν τη δραστηριότητα αυτή πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας και τα οποία υποβάλλουν σχετική αίτηση, παρέκκλιση από τις διατάξεις του κεφαλαίου V του παραρτήματος Ι της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, για τη σφαγή και τον εκσπλαχνισμό για την παραγωγή μερικώς εκσπλαχνισμένων ή μη εκσπλαχνισμένων εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων. Όταν χρησιμοποιείται η παρέκκλιση αυτή, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο Χ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ. Άρθρο 10 Το άρθρο 8 δεν εφαρμόζεται για το κρέας εκτρεφομένων φτερωτών θηραμάτων τα οποία ο κτηνοτρόφος δίνει απευθείας στον τελικό καταναλωτή για προσωπική του κατανάλωση, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, εκτός από την πλανόδια πώληση, την πώληση διά αλληλογραφίας ή την πώληση σε αγορά. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, μετά από αίτηση κράτους μέλους να καθορίζει τα μέγιστα όρια των ποσοτήτων που μπορούν να εκχωρηθούν, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Κοινές διατάξεις Άρθρο 11 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ούτως ώστε να εκτελείται επισκόπηση της υγειονομικής κατάστασης των κουνελιών και των εκτρεφομένων θηραμάτων, σε κανονικά διαστήματα, στις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στο έδαφός τους. 2. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση διάγνωσης ασθένειας μεταδοτικής στους ανθρώπους ή τα ζώα ή διαπίστωσης παρουσίας καταλοίπων που υπερβαίνουν τα αποδεκτά επίπεδα, το έργο της συλλογής και της αξιοποίησης των πορισμάτων των υγειονομικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ανατίθεται σε μια κεντρική υπηρεσία ή φορέα. 3. Σε περίπτωση διάγνωσης μιας ασθένειας ή μιας κατάστασης σαν αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης περίπτωσης θα πρέπει να ανακοινωθούν το ταχύτερο στην επίσημη υπηρεσία που ευθύνεται για την επιτήρηση της αγέλης από την οποία προέρχονται τα ζώα. 4. Η επίσημη υπηρεσία θέτει σε εφαρμογή σε συνάρτηση με την επιζωοτική κατάσταση, ειδικές εργαστηριακές δοκιμές στα εκτρεφόμενα θηράματα με σκοπό την ανίχνευση της παρουσίας των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ. Η παρουσία των ασθενειών αυτών κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία. Άρθρο 12 1. Κάθε κράτος μέλος συμπληρώνει τα σχέδιά του για την ανίχνευση καταλοίπων, που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 86/469/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1986 σχετικά με την εξέταση των ζώων και του νωπού κρέατος για την παρουσία καταλοίπων (14) με σκοπό να υποβάλλονται τα κουνέλια και τα θηράματα εκτροφής στους προβλεπόμενους ελέγχους και, για τα άγρια θηράματα, να ελέγχεται επιπλέον η παρουσία μολυσματικών ουσιών στο περιβάλλον. 2. Με βάση τα πορίσματα των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση κρέατος κουνελιών ή εκτρεφομένων θηραμάτων που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις ή περιοχές που παρουσιάζουν πρόβλημα σύμφωνα με τον έλεγχο. 3. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Άρθρο 13 Το κρέας κουνελιών ή εκτρεφομένων φτερωτών θηραμάτων, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση εάν: α) διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει κάποιο από τα ελαττώματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι σημείο 9 στοιχείο α)- β) προέρχεται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες που πιθανόν καθιστούν το κρέας τους επικίνδυνο ή επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία και για τις οποίες έχει ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, μετά από γνώμη της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής. Μέχρι να ληφθεί η απόφαση αυτή, οι εθνικοί κανόνες που ορίζουν τις επιτρεπόμενες ουσίες, εξακολουθούν να ισχύουν, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της συνθήκης- γ) με την επιφύλαξη τυχόν κοινοτικών κανόνων περί ιονισμού, έχει υποβληθεί σε ιονισμό ή σε υπεριώδεις ακτινοβολίες ή σε επεξεργασία με ουσίες που προάγουν το σίτεμα του κρέατος ή άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες του κρέατος, ή με χρωστικές άλλες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για την υγειονομική σήμανση. Άρθρο 14 1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει πίνακα των εγκεκριμένων του εγκαταστάσεων, με τον αριθμό κτηνιατρικής εγκρίσεως για κάθε εγκατάσταση. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν, για τη θανάτωση και τον τεμαχισμό των κουνελιών και θηραμάτων, τις εγκαταστάσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 71/118/ΕΟΚ και 64/433/ΕΟΚ, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επεξεργασία του κρέατος των κουνελιών ή/και του κρέατος των θηραμάτων και οι διαδικασίες αυτές εκτελούνται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων της υγιεινής. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν τον πίνακα αυτό στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. 2. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να εγκρίνει μια εγκατάσταση αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Το κράτος μέλος ανακαλεί την έγκριση αν οι όροι της έγκρισης παύσουν να πληρούνται. 3. Εφόσον διενεργηθεί έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 16, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα πορίσματα που προκύπτουν απ' αυτόν. Τα άλλα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενημερώνονται για την αφαίρεση της έγκρισης. 4. Η επιθεώρηση και η επίβλεψη των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων διενεργείται υπό την ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου ο οποίος, με την επιφύλαξη των καθηκόντων που ανατίθενται στους βοηθούς σύμφωνα με την οδηγία 71/118/ΕΟΚ, μπορεί να βοηθείται, στα αποκλειστικά υλικά του καθήκοντα, από προσωπικό το οποίο έχει εκπαιδευθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων για να μπορεί να εξακριβώνει την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Οι λεπτομέρειες που διέπουν το βοηθητικό αυτό προσωπικό καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20. Άρθρο 15 Πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής, μπορούν, στο βαθμό που απαιτείται για να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών- ειδικότερα, μπορούν να επαληθεύουν κατά πόσον οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις πληρούν πράγματι τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων της. Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διεξάγεται ο έλεγχος, παρέχει στους πραγματογνώμονες την απαραίτητη βοήθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι γενικές διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20. Άρθρο 16 1. Οι κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία 89/ 662/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, εφαρμόζονται, ιδιαίτερα όσον αφορά την οργάνωση των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τη χώρα προορισμού και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν μετά τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών καθώς και τα μέτρα διασφαλίσεων που πρέπει να εφαρμοσθούν σε σχέση με τα υγειονομικά προβλήματα που αφορούν στην παραγωγή και τη διανομή του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων στο έδαφος της Κοινότητας. 2. Η οδηγία 89/662/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής: α) στο παράρτημα Α, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: '- Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 σχετικά με τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου που αφορούν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά κρέατος κουνελιών και κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 41) εκτός από το κρέας κουνελιών και το κρέας εκτρεφομένων θηραμάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες'- β) στο παράρτημα Β, η περίπτωση '-κρέας κουνελιού και θηραμάτων' αντικαθίσταται από την περίπτωση '-κρέας άγριων θηραμάτων'. Άρθρο 17 Έως την εφαρμογή κοινοτικών διατάξεων σχετικά με τις εισαγωγές κρέατος κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων από τρίτες χώρες, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις εισαγωγές αυτές διατάξεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προκύπτουν από την παρούσα οδηγία. Ωστόσο, εν αναμονή της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εισαγωγές από τρίτες χώρες να υπόκεινται στους κανόνες που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) τρίτο εδάφιο της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και επιπλέον: ii) το νωπό κρέας κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων να μη μπορεί σε καμία περίπτωση να φέρει τη σήμανση καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο Χ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ και εφόσον είναι τεμαχισμένο ή αποστεωμένο να υπόκειται σε κατεργασία σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο Β της εν λόγω οδηγίας, ii) το κρέας που προέρχεται από είδη ευπαθή στην τριχινίαση, να υπόκειται σε εξέταση διά βιομηχημικής αποσύνθεσης σύμφωνα με την οδηγία 77/96/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Τελικές διατάξεις Άρθρο 18 Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κοινοτικούς κανόνες που έχουν θεσπισθεί με σκοπό την προστασία των άγριων ζώων. Άρθρο 19 Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας τροποποιούνται από το Συμβούλιο, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, με σκοπό ιδιαίτερα, την ευθυγράμμισή τους με την τεχνολογική πρόοδο. Άρθρο 20 1. Σε περίπτωση αναφοράς στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ (15), στο εξής καλούμενη 'επιτροπή', συγκαλείται αμέσως από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με αίτηση ενός κράτους μέλους. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον πρόεδρο σε συνάρτηση με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων τις οποίες το Συμβούλιο καλείται να λάβει μετά από πρόταση της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία, στο πλαίσιο της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. 3. Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. 4. Όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ή όταν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Αν, κατά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει με απλή πλειοψηφία κατά των εν λόγω μέτρων. Άρθρο 21 Εν αναμονή της εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά κρέατος θηρευμένων θηραμάτων, που πρέπει να θεσπισθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 1991, το προς κατανάλωση κρέας των ζώων αυτών υπόκειται στους κανόνες του άρθρου 3 παράγραφος 3, του άρθρου 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση και του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ. Άρθρο 22 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1993. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή. 2. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι διατάξεις αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 23 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 1990. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος V. SACCOMANDI (1) ΕΕ αριθ. C 327 της 30. 12. 1989, σ. 40.(2) ΕΕ αριθ. C 260 της 15. 10. 1990, σ. 154.(3) ΕΕ αριθ. C 124 της 21. 5. 1990, σ. 7.(4) ΕΕ αριθ. L 378 της 31. 12. 1982, σ. 58. ;(& ) ΕΕ αριθ. L 61 της 4. 3. 1989, σ. 48. ;(() ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 2012/64. ;()) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13. ;(-) ΕΕ αριθ. L 55 της 8. 3. 1971, σ. 23. ;( ) ΕΕ αριθ. L 303 της 31. 10. 1990, σ. 6.(5) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 9. 1990, σ. 29.(6) Βλέπε σελίδα 35 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.(7) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 24.(8) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 67.(9) ΕΕ αριθ. L 133 της 17. 5. 1989, σ. 33.(10) ΕΕ αριθ. L 316 της 26. 11. 1974, σ. 10.(11) ΕΕ αριθ. L 275 της 26. 9. 1986, σ. 36.(12) ΕΕ αριθ. L 255 της 18. 10. 1968, σ. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Υγειονομική εξέταση των κουνελιών προ της θανάτωσης 1. Τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται στην προ της θανάτωσης εξέταση. Αυτή η εξέταση, πρέπει, κατά γενικό κανόνα να πραγματοποιείται στο αγρόκτημα πριν από την αποστολή. α) Εάν η προ της θανάτωσης εξέταση έχει πραγματοποιηθεί στην εκμετάλλευση προέλευσης, η προ της θανάτωσης εξέταση στο σφαγείο μπορεί να περιορισθεί στον εντοπισμό φθορών που προκλήθηκαν κατά την μεταφορά, εφόσον τα κουνέλια έχουν εξεταστεί στην εν λόγω εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών και έχουν κριθεί υγιή. Επί πλέον, η ταυτότης τους πρέπει να αποδεικνύεται κατά την άφιξή τους στο σφαγείο. Εφόσον η προ της θανάτωσης εξέταση στην εκμετάλλευση προέλευσης και στο σφαγείο δεν πραγματοποιείται από τον ίδιο επίσημο κτηνίατρο, τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που περιέχει τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ- β) εάν η προ της θανάτωσης εξέταση δεν έχει πραγματοποιηθεί στην εκμετάλλευση προέλευσης, τα κουνέλια που προορίζονται για θανάτωση πρέπει να υποβάλλονται σε προ της θανάτωσης εξέταση εντός 24 ωρών από την άφιξή τους στο σφαγείο. Αυτή η εξέταση πρέπει να επαναλαμβάνεται αμέσως πριν από τη θανάτωση εάν έχουν περάσει περισσότερες από 24 ώρες από την προ της θανάτωσης εξέταση. Ο υπεύθυνος του σφαγείου ή ο αντιπρόσωπός του πρέπει να διευκολύνουν τις ενέργειες για τη διεξαγωγή των προ του θανάτου υγειονομικών ελέγχων και, ιδίως, για κάθε χειρισμό που θεωρείται αναγκαίος. Κάθε ζώο ή παρτίδα ζώων προς θανάτωση πρέπει να φέρει αναγνωριστικό σήμα ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να εντοπίσει την προέλευσή της. 2. Η προ του θανάτου εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο σύμφωνα με τους επαγγελματικούς κανόνες και υπό κατάλληλο φωτισμό. 3. Η εξέταση θα πρέπει να καθορίζει: α) κατά πόσον τα ζώα πάσχουν από ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί σε ανθρώπους ή ζώα, κατά πόσον παρουσιάζουν συμπτώματα, ή κατά πόσον η γενική τους κατάσταση είναι τέτοια που να δείχνει ότι μπορεί να εκδηλωθεί ασθένεια- β) κατά πόσον παρουσιάζουν συμπτώματα ασθένειας ή κάποιας ανωμαλίας που επηρεάζει τη γενική τους κατάσταση και που θα μπορούσε να καταστήσει το κρέας ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 4. Τα ζώα δεν πρέπει να θανατώνονται για ανθρώπινη κατανάλωση εφόσον διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 3. 5. Τα ζώα που αναφέρονται στο σημείο 4 πρέπει να θανατώνονται χωριστά ή μετά τη θανάτωση όλων των άλλων κουνελιών και το κρέας τους να αποτίθεται με τρόπο υγιεινό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Υγειονομική εξέταση των κουνελιών μετά τη θανάτωση 6. Τα σφαγμένα κουνέλια πρέπει να εξετάζονται αμέσως μετά τη θανάτωση. 7. Η μετά τη θανάτωση εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλο φωτισμό. 8. Ο μετά θάνατον έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει: α) την διά γυμνού οφθαλμού εξέταση του θανατωθέντος ζώου- β) την ψηλάφηση και, εφόσον είναι αναγκαίο, τη χειρουργική τομή των πνευμόνων, του ήπατος, της σπλήνας, των νεφρών και των σημείων του σώματος που έχουν υποστεί αλλαγή- γ) την ανίχνευση των ανωμαλιών συνοχής, χρώματος, οσμής και, εφόσον χρειάζεται, και γεύσης- δ) τις εργαστηριακές δοκιμές, εφόσον απαιτούνται. 9. α) Ένα κουνέλι θεωρείται απολύτως ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εφόσον η μετά τη θανάτωση εξέταση αποκαλύψει τα εξής: - ασθένειες μεταδοτικές σε ανθρώπους ή ζώα, - κακοήθεις ή πολλαπλούς όγκους- πολλαπλά αποστήματα, - εκτεταμένη παρασιτική μόλυνση στους υποδόριους ή μυικούς ιστούς, - παρουσία καταλοίπων απαγορευμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών με φαρμακολογική δράση, ή σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα κοινοτικά επίπεδα, - δηλητηρίαση, - εκτεταμένες κακώσεις ή εκτεταμένη αιματώδη ή ορώδη αναρρόφηση, - ανωμαλίες ως προς τη χροιά, την οσμή ή τη γεύση, - ανωμαλίες όσον αφορά τη συνοχή, ιδιαίτερα, οίδημα ή σοβαρή ισχνότητα- β) τμήματα των σφαγμένων ζώων που παρουσιάζουν εντοπισμένες κακώσεις ή μολύνσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν την από υγειονομική άποψη κατάσταση του υπολοίπου κρέατος πρέπει να θεωρούνται ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση- γ) τα αποτελέσματα των προ και μετά τη θανάτωση υγειονομικών ελέγχων πρέπει να καταγράφονται από τον επίσημο κτηνίατρο και, εφόσον διαπιστωθεί η παρουσία των ασθενειών που αναφέρονται στο σημείο 3 ή καταλοίπων, τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στις αρχές της επίσημης υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της αγέλης από την οποία προήλθε το ζώο, καθώς και στο υπεύθυνο για τη σχετική αγέλη άτομο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Υγειονομική σήμανση 10. Η υγειονομική σήμανση πρέπει να πραγματοποιείται υπο την ευθύνη του επισήμου κτηνιάτρου, ο οποίος θα έχει για το σκοπό αυτό: α) τα εργαλεία που προορίζονται για την επίθεση της υγειονομικής σήμανσης πάνω στο κρέας- τα εργαλεία αυτά μπορούν να παραδίδονται στο βοηθητικό προσωπικό μόνο κατά τη στιγμή της σημάνσεως και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το σκοπό αυτό- β) ετικέτες και περιτυλίγματα, εφόσον φέρουν ήδη ένα από τα σήματα που αναφέρονται στο σημείο 11. Οι ετικέτες αυτές, τα περιτυλίγματα και οι σφραγίδες θα πρέπει να παραδίδονται στο βοηθητικό προσωπικό κατά τη στιγμή που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε αριθμό αντίστοιχο με τις ανάγκες. 11.1. Η υγειονομική σήμανση περιλαμβάνει τα εξής: α) - στο επάνω μέρος, το ή τα αρχικά της χώρας εξαγωγής με κεφαλαία: B, D, DK, EL, ESP, F, IRL, I, L, NL, P, UK, - στο κέντρο, τον αριθμό κτηνιατρικής εγκρίσεως του σφαγίου ή, κατά την περίσταση, των εγκαταστάσεων τεμαχισμού, - στο κάτω μέρος, ένααπό τα ακόλουθα αρχικά: CEE, EEC, EEG, EOK, EWG η EOF, τα γράμματα και οι αριθμοί πρέπει να έχουν ύψος 2 εκατοστά ή β) ένα ωοειδές σχήμα που θα περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο α)- τα γράμματα πρέπει να έχουν ύψος 0,8 εκατοστά και οι αριθμοί ύψος 1,1 εκατοστά. 2. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις της υγιεινής και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 1 πρέπει να εμφαίνονται απολύτως ευανάγνωστα. 3. α) Η υγειονομική σήμανση που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α) πρέπει να γίνεται: - πάνω στο γυμνό σφάγιο, με σφραγίδα που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαριθμούνται στο σημείο 1 στοιχείο α), - πάνω ή, ευκρινώς, κάτω από το περιτύλιγμα ή την άλλη συσκευασία των συσκευασμένων σφαγίων, - πάνω ή, ευκρινώς, κάτω από τα περιτυλίγματα ή την άλλη συσκευασία των τεμαχίων των σφαγίων ή των παραπροϊόντων που συσκευάζονται σε μικρές ποσότητες- β) η υγειονομική σήμανση που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο β) πρέπει να επιτίθεται στις συσκευασίες μεγάλου μεγέθους. 4. Στην περίπτωση που η υγειονομική σήμανση εμφαίνεται πάνω στο περιτύλιγμα ή τη συσκευασία σύμφωνα με το σημείο 3: - πρέπει να εναποτίθεται με τρόπο ώστε να καταστρέφεται όταν ανοίγει το περιτύλιγμα ή η συσκευασία, ή - το περιτύλιγμα ή η συσκευασία πρέπει να σφραγίζεται με τρόπο ώστε να μη μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Αποθήκευση 12. Ύστερα από τον μετά τη θανάτωση έλεγχο, το κρέας των κουνελιών θα πρέπει να ψύχεται ή να καταψύχεται και να διατηρείται σε θερμοκρασία η οποία δεν θα πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τους -4 γC εφόσον ψύχεται, ή τους -12 γC αν καταψύχεται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Μεταφορά 13. Το κρέας του κουνελιού πρέπει να αποστέλλεται με τρόπον ώστε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του να προστατεύεται από οτιδήποτε μπορεί να το μολύνει ή να το επηρεάσει δυσμενώς, από άποψη διάρκειας και συνθηκών μεταφοράς καθώς και του χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου. Ιδιαίτερα, τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές αυτές πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των θερμοκρασιών που ορίζονται στο σημείο 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ για νωπά κρέατα κουνελιών (;) που προορίζονται για κράτος μέλος της ΕΟΚ Χώρα αποστολής: . Αριθ. ($): . Υπουργείο: . Αρμοδία αρχή: . Στοιχεία ($): . Ι. Ταυτότης των κρεάτων Κρεάτα από: . (είδος ζώου) Είδος τεμαχίων: . Είδος συσκευασίας: . Αριθμός μονάδων συσκευασίας: . Καθαρό βάρος: . ΙΙΙ. Προέλευση των κρεάτων Διεύθυνση(εις) και αριθμός(οί) κτηνιατρικής έγκρισης του (των) σφαγείου(ων) (%): . . Διεύθυνση(εις) και αριθμός(οί) κτηνιατρικής έγκρισης του (των) εγκεκριμένου(ων) εργαστηρίου(ων) τεμαχισμού (%): . . ΙΙΙ. Προορισμός των κρεάτων Τα κρέατα αποστέλλονται από . (τόπος αποστολής) στο . (χώρα και τόπος προορισμού) με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (=): . Όνομα και διεύθυνση αποστολέως: . . Όνομα και διεύθυνση παραλήπτου: . . (;) Νωπά κρέατα κουνελιών που έχουν υποστεί επεξεργασία δυναμένη να εξασφαλίσει τη συντήρησή τους- εν τούτοις, τα κρέατα που συντηρούνται δια του ψύχους θεωρούνται ως νωπά. ($) Προαιρετικό. (=) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά, σημειώνεται ο αριθμός μητρώου και για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσεως. (%) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. ΙV. Βεβαίωση καταλληλότητος Ο υπογεγραμμένος, επίσημος κτηνίατρος, πιστοποιεί ότι: α) - τα κρέατα κουνελιών που αναφέρονται ανωτέρω (%), - τα μέσα συσκευασίας των ανωτέρω αναφερομένων κρεάτων (%), φέρουν σήμανση που αποδεικνύει ότι: - τα κρέατα προέρχονται από ζώα, τα οποία έχουν σφαγεί σε εγκεκριμένα σφαγεία (%), - τα κρέατα έχουν τεμαχισθεί σε εγκεκριμένο εργαστήριο τεμαχισμού (%)- β) τα κρέατα αυτά έχουν κριθεί κατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση μετά από κτηνιατρική επιθεώρηση, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφόμενων θηραμάτων- γ) τα οχήματα ή τα μηχανικά μέσα μεταφοράς, καθώς και οι συνθήκες φορτώσεως της αποστολής αυτής είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται στην προαναφερόμενη οδηγία. Έγινε στ . , στις . . (υπογραφή του επισήμου κτηνιάτρου) (%) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για κουνέλια ή εκτρεφόμενα θηράματα (;), που μεταφέρονται από την εκμετάλλευση στο σφαγείο Αρμοδία αρχή: . Αριθ. ($): . Ι. Ταυτότης των ζώων Είδος ζώου: . Αριθμός ζώων: . Σήμα ταυτότητος: . ΙΙΙ. Προέλευση των ζώων Διεύθυνση της εκμεταλλεύσεως από την οποία προέρχονται: . . ΙΙΙ. Προορισμός των ζώων Τα ζώα αυτά μεταφέρονται στο ακόλουθο σφαγείο: . . με τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα: . ΙV. Βεβαίωση Ο υπογεγραμμένος, επίσημος κτηνίατρος, πιστοποιώ ότι τα ζώα που αναφέρονται ανωτέρω έχουν υποστεί την προ της θανάτωσης εξέταση στην προαναφερομένη εκμετάλλευση των . . . . . . . . . . . . . ώρα . . . . . . . . . . . και έχουν κριθεί υγιή. Έγινε στ . , στις . . (υπογραφή του επισήμου κτηνιάτρου) (;) Υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/495/ΕΟΚ. ($) Προαιρετικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ για νωπά κρέατα εκτρεφόμενων θηραμάτων (;), που προορίζονται για κράτος μέλος της ΕΟΚ Χώρα αποστολής: . Αριθ. ($): . Υπουργείο: . Αρμοδία αρχή: . Στοιχεία ($): . Ι. Ταυτότης των κρεάτων Κρέατα από: . (είδος ζώου) Είδος τεμαχίων: . Είδος συσκευασίας: . Αριθμός μονάδων συσκευασίας: . Καθαρό βάρος: . ΙΙΙ. Προέλευση των κρεάτων Διεύθυνση(εις) και αριθμός(οί) κτηνιατρικής έγκρισης του (των) σφαγείου(ων) (%): . . Διεύθυνση(εις) και αριθμός(οί) κτηνιατρικής έγκρισης του (των) εγκεκριμένου(ων) εργαστηρίου(ων) τεμαχισμού (%): . . ΙΙΙ. Προορισμός των κρεάτων Τα κρέατα αποστέλλονται από . (τόπος αποστολής) στο . (χώρα και τόπος προορισμού) με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (=): . Όνομα και διεύθυνση αποστολέως: . . Όνομα και διεύθυνση παραλήπτου: . . (;) Νωπά κρέατα εκτρεφόμενων φτερωτών θηραμάτων και εκτρεφόμενα άγρια θηλαστικά που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία δυναμένη να εξασφαλίσει τη συντήρησή τους- εν τούτοις, τα κρέατα που συντηρούνται δια του ψύχους θεωρούνται ως νωπά. ($) Προαιρετικό. (=) Για τα βαγόνια και τα φορτηγά, σημειώνεται ο αριθμός μητρώου, για τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσεως και για τα πλοία η ονομασία του πλοίου. (%) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. ΙV. Βεβαίωση καταλληλότητος Ο υπογεγραμμένος, επίσημος κτηνίατρος, πιστοποιεί ότι: α) - τα κρέατα των ζώων που αναφέρονται ανωτέρω (%), - τα μέσα συσκευασίας των ανωτέρω αναφερομένων κρεάτων (%) φέρουν σήμανση που αποδεικνύει ότι - τα κρέατα προέρχονται από ζώα, τα οποία έχουν σφαγεί σε εγκεκριμένα σφαγεία (%), - τα κρέατα έχουν τεμαχισθεί σε εγκεκριμένο εργαστήριο τεμαχισμού (%)- β) τα κρέατα αυτά έχουν κριθεί κατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση μετά από κτηνιατρική επιθεώρηση, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα: - με την οδηγία 77/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (%), - με την οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί υγειονομικών προβλημάτων, στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (%)- γ) τα οχήματα ή τα μηχανικά μέσα μεταφοράς, καθώς και οι συνθήκες φορτώσεως της ποστολής αυτής είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται στην προαναφερόμενη οδηγία. Έγινε στ . , στις . . (υπογραφή του επισήμου κτηνιάτρου) (%) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία