ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0496

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-09-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-08-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-07-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (91/496/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), Εκτιμώντας: ότι τα ζώντα ζώα περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ της συνθήκης- ότι ο καθορισμός, σε κοινοτικό επίπεδο, των αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων για τα ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες συμβάλλει στην εξασφάλιση του εφοδιασμού και στη σταθεροποίηση των αγορών, εναρμονίζοντας, παράλληλα, τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας των ζώων- ότι το άρθρο 23 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με την προοπτική της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς (3), προβλέπει ιδίως ότι το Συμβούλιο πρέπει να καθορίσει τους κανόνες και τις γενικές αρχές που εφαρμόζονται κατά τους ελέγχους των εισαγωγών από τρίτες χώρες, ζώων που καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία- ότι κάθε παρτίδα ζώων που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο εγγράφων και ταυτότητας κατά την είσοδο στο έδαφος της Κοινότητας- ότι θα πρέπει να καθορισθούν αρχές, που να ισχύουν για το σύνολο της Κοινότητας, όσον αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των φυσικών ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές- ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί καθεστώς διασφάλισης- ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνει δράση, ιδίως με επιτόπου μεταβάσεις και με τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων προς αντιμετώπιση της κατάστασης- ότι η αρμονική λειτουργία του καθεστώτος ελέγχου συνεπάγεται μια διαδικασία έγκρισης και επιθεώρησης των συνοριακών σταθμών ελέγχου καθώς και ανταλλαγές των υπαλλήλων που είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν ελέγχους στα ζώντα ζώα που προέρχονται από τις τρίτες χώρες- ότι ο καθορισμός, σε κοινοτικό επίπεδο, κοινών αρχών καθίσταται ακόμη περισσότερο αναγκαίος αν ληφθεί υπόψη ότι, ενόψει της πραγματοποίησης της εσωτερικής αγοράς, οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Κοινότητας πρόκειται να καταργηθούν- ότι ενδείκνυται να τροποποιηθούν οι οδηγίες 89/662/ΕΟΚ (4), 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ για να προσαρμοσθούν προς την παρούσα οδηγία- ότι κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν ενδεχόμενα μεταβατικά μέτρα περιορισμένης χρονικής ισχύος προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση στο νέο καθεστώς ελέγχων που εισάγεται με την παρούσα οδηγία- ότι θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η μέριμνα για τη λήψη των μέτρων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ Άρθρο 1 1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας τους κτηνιατρικούς ελέγχους για τα ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες και εισέρχονται στην Κοινότητα. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ζώα συντροφιάς, εκτός των ιπποειδών, που συνοδεύουν ταξιδιώτες χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό. Άρθρο 2 1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται εφόσον χρειάζεται οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. 2. Επιπλέον, νοούνται ως: α) έλεγχος εγγράφων: επαλήθευση των κτηνιατρικών πιστοποιητικών ή εγγράφων που συνοδεύουν το ζώο- β) έλεγχος ταυτότητας: επαλήθευση με απλό οπτικό έλεγχο της αντιστοιχίας μεταξύ των εγγράφων ή πιστοποιητικών και των ζώων καθώς και της παρουσίας και της συμφωνίας των σημάτων τα οποία πρέπει να επιτίθενται στα ζώα- γ) φυσικός έλεγχος: έλεγχος του ίδιου του ζώου, που μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση των εν λόγω δειγμάτων καθώς και, ενδεχομένως, συμπληρωματικό έλεγχο κατά τη διάρκεια καραντίνας- δ) εισαγωγέας: οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκομίζει τα ζώα αυτά με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κοινότητα- ε) παρτίδα: ποσότητα ζώων του αυτού είδους που καλύπτεται από κοινό κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο, μεταφέρεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και προέρχεται από την ίδια τρίτη χώρα ή το ίδιο τμήμα τρίτης χώρας- στ) συνοριακός σταθμός ελέγχου: οποιοσδήποτε σταθμός ελέγχου σε άμεση εγγύτητα με τα εξωτερικά σύνορα του εδάφους που ορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με τη διοργάνωση κτηνιατρικών ελέγχων για τα προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (5), ο οποίος καθορίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Οργάνωση και αλληλουχία των ελέγχων Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε: α) οι εισαγωγείς να υποχρεούνται να γνωστοποιούν μια εργάσιμη μέρα εκ των προτέρων στο κτηνιατρικό προσωπικό του συνοριακού σταθμού ελέγχου όπου πρόκειται να προσκομιστούν τα ζώα, την ποσότητα και τη φύση των ζώων καθώς και τη στιγμή κατά την οποία προβλέπεται να προσκομιστούν- β) τα ζώα να οδηγούνται απευθείας υπό τελωνειακή επίβλεψη στο συνοριακό σταθμό ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 6 ή, ενδεχομένως, σε σταθμό καραντίνας σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση- γ) τα ζώα να μην μπορούν να φύγουν από τους παραπάνω σταθμούς παρά μόνον εάν -και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23- αποδεικνύεται ότι: i) υπό τη μορφή του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση ή στο άρθρο 8 έχουν διενεργηθεί οι κτηνιατρικοί έλεγχοι των εν λόγω ζώων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχεία α), β) και δ) και παράγραφος 2, καθώς και τα άρθρα 8 και 9, και με ικανοποιητικά για την αρμόδια αρχή αποτελέσματα, ii) έχουν εξοφληθεί τα έξοδα των κτηνιατρικών ελέγχων και, ενδεχομένως, έχει κατατεθεί εγγύηση που να καλύπτει τα τυχόν έξοδα που προβλέπονται στο (;) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1. άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερη και τρίτη περίπτωση και παράγραφος 6 καθώς και στο άρθρο 12 παράγραφος 2- δ) η τελωνειακή αρχή δεν επιτρέπει τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ παρά μόνο εάν, με την επιφύλαξη ιδιαίτερων διατάξεων που θα θεσπισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23, αποδεικνύεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του στοιχείου γ). 2. Οι εκτελεστικές διατάξεις σχετικά με το παρόν άρθρο θεσπίζονται, εφ' όσον απαιτείται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23. Άρθρο 4 1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε κάθε παρτίδα ζώων που προέρχονται από τρίτες χώρες να υπόκεινται σε έλεγχο των εγγράφων και σε έλεγχο της ταυτότητας, σε ένα από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που βρίσκεται στο έδαφος που καθορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ και έχει εγκριθεί προς το σκοπό αυτό κι αυτό ανεξάρτητα από τον τελωνειακό προορισμό των εν λόγω ζώων, προκειμένου να εξακριβωθεί: - η καταγωγή τους, - ο μεταγενέστερος προορισμός τους, ιδίως στην περίπτωση ζώων διαμετακόμισης ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κοινοτική εναρμόνιση του εμπορίου τους ή δεν υφίστανται ειδικές απαιτήσεις αναγνωρισμένες με κοινοτική απόφαση για το κράτος μέλος προορισμού, - ότι οι ενδείξεις που αναγράφονται σε αυτά τα πιστοποιητικά ή έγγραφα αντιστοιχούν στις απαιτούμενες βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας εγγυήσεις ή, εάν πρόκειται για ζώα για το εμπόριο των οποίων δεν υπάρχει κοινοτική εναρμόνιση, στις εγγυήσεις που απαιτουνται από τους εθνικούς κανόνες οι οποίοι αντιστοιχούν στις διάφορες περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. 2. Με την επιφύλαξη των απαλλαγών του άρθρου 8, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να διενεργεί φυσικό έλεγχο των ζώων που προσκομίζονται σε συνοριακό σταθμό ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει ιδίως: α) κλινική εξέταση των ζώων για να διαπιστωθεί εάν τα ζώα ανταποκρίνονται στις ενδείξεις που παρέχει το πιστοποιητικό ή το συνοδευτικό έγγραφο και επίσης εάν είναι κλινικώς υγιή. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23, μπορεί να γίνει παρέκκλιση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από την κλινική εξέταση ενός εκάστου ζώου για ορισμένες κατηγορίες και είδη ζώων και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα καθοριστούν με την ίδια διαδικασία- β) ενδεχόμενες εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες και προβλέπονται από τις κοινοτικές κανονιστικές διατάξεις- γ) ενδεχόμενη επίσημη δειγματοληψία για την ανίχνευση καταλοίπων και να αποστέλλει τα δείγματα για ανάλυση το συντομότερο δυνατόν- δ) επαλήθευση της τήρησης των στοιχειωδών απαιτήσεων της οδηγίας 77/489/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1977 (6) περί προστασιάς των ζώων κατά τις διεθνείς μεταφορές. Για το μεταγενέστερο έλεγχο της μεταφοράς και ενδεχομένως, για την τήρηση των προσθέτων απαιτήσεων της εκμετάλλευσης προορισμού, ο επίσημος κτηνίατρος οφείλει να κοινοποιεί τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών του άρθρου 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού. Ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικουρείται κατά την εκτέλεση ορισμένων από τα προαναφερόμενα καθήκοντα από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και έχει τεθεί υπό την εποπτεία τους. 3. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, για τα ζώα που εισάγονται σε λιμένα ή αερολιμένα του εδάφους που καθορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ, ο έλεγχος ταυτότητας και ο φυσικός έλεγχος μπορούν να διενεργηθούν σ' αυτόν το λιμένα ή τον αερολιμένα προορισμού, υπό την προϋποθεση ότι ο εν λόγω λιμένας ή αερολιμένας διαθέτει συνοριακό σταθμό ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 6, και ότι τα ζώα συνεχίζουν το ταξίδι τους, ανάλογα με την περίπτωσης δια θαλάσσης ή αεροπορικώς με ένα και το αυτό πλοίο ή ένα και το αυτό αεροσκάφος. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή που θα έχει διενεργήσει τον έλεγχο των εγγράφων ενημερώνει είτε απ' ευθείας, είτε μέσω της τοπικής κτηνιατρικής αρχής, τον επίσημο κτηνίατρο του σταθμού ελέγχου του κράτους μέλους προορισμού για τη διέλευση των ζώων, με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. 4. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου επιβαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους χώρις αποζημίωση εκ μέρους του κράτους μέλους. 5. Οι ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των αφορουσών την κατάρτιση και τα προσόντα του βοηθητικού προσωπικού θεσπίζονται εφ' όσον είναι αναγκαίο, με τη διαδικασία του άρθρου 23. Άρθρο 5 Η είσοδος στα εδάφη που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ απαγορεύεται όταν προκύψει από τους ελέγχους ότι: α) τα ζώα των ειδών για τα οποία οι κανόνες που διέπουν τις εισαγωγές έχουν εναρμονισθεί σε κοινοτικό επίπεδο - με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ (7) όσον αφορά τις κινήσεις και τις εισαγωγές ιπποειδών προελεύσεως τρίτων χωρών - προέρχονται από το έδαφος ή μέρος εδάφους τρίτης χώρας που είτε δεν περιέχεται στους καταλόγους που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τα εν λόγω είδη, είτε απαγορεύονται οι εισαγωγές που προέρχονται από αυτό μετά από κοινοτική απόφαση- β) τα ζώα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τους εθνικούς κανόνες που αντιστοιχούν στις διάφορες περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία- γ) τα ζώα έχουν προσβληθεί ή υπάρχουν υποψίες ότι έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί από μεταδοτική νόσο, ή παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία- δ) οι προβλεπόμενες από την κοινοτική νομοθεσία προϋποθέσεις δεν τηρήθησαν από την τρίτη χώρα εξαγωγέα- ε) τα ζώα δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι- στ) το κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο που συνοδεύει αυτά τα ζώα δεν είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατ' εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ή, ελλείψει εναρμονισμένων κανόνων, με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τους εθνικούς κανόνες που αντιστοιχούν στις διάφορες περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23. Άρθρο 6 1. Οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου πρέπει να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2. Κάθε συνοριακός σταθμός ελέγχου πρέπει: α) να γειτνιάζει άμεσα με το σημείο εισόδου του εδάφους που ορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ. Πάντως, γίνεται ανεκτή κάποια απομάκρυνση από το σημείο εισόδου, όταν η απομάκρυνση αυτή επιβάλλεται για γεωγραφικούς λόγους (όπως η όχθη αποβάθρας, σιδηροδρομικός σταθμός, διάσελα) και εφόσον ο σταθμός ελέγχου κείται στην περίπτωση αυτή σε τόπο που απέχει από εγκαταστάσεις εκτροφής η τόπους όπου ευρίσκονται ζώα που θα μπορούσαν να μολυνθούν από τις μεταδοτικές ασθένειες- β) να κείται σε τελωνειακή περιοχή που επιτρέπει την διεκπεραίωση των άλλων διοικητικών διατυπώσεων, συμπεριλαμβάνομένων των τελωνειακών διατυπώσεων που συνδέονται με την εισαγωγή- γ) να έχει ορισθεί και εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, δ) να βρίσκεται υπό τον έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου, που έχει και την ευθύνη των ελέγχων. Ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικουρείται από βοηθούς ειδικά εκπαιδευμένους γι' αυτό το σκοπό, για τους οποίους είναι ο ίδιος υπεύθυνος. 3. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, μετά από προεπιλογή εκ μέρους των εθνικών αρχών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπει το παράρτημα Α, τον κατάλογο των συνοριακών σταθμών ελέγχου που είναι επιφορτισμένοι με τη διεξαγωγή κτηνιατρικών ελέγχων στα ζώα, παρέχοντας προς το σκοπό αυτό τα ακόλουθα στοιχεία: α) φύση του συνοριακού σταθμού: - λιμένας, - αερολιμένας, - σταθμός οδικού ελέγχου, - σιδηροδρομικός σταθμός- β) φύση των ζώων που ενδέχεται να υποβληθούν σε έλεγχο στο συγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου αναλόγως του διαθέσιμου εξοπλισμού και κτηνιατρικού προσωπικού, με ενδεχόμενη μνεία των ζώων που δεν μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο στους συνοριακούς αυτούς σταθμούς, και για τα καταχωρηθέντα ιπποειδή, την περίοδο δραστηριότητας ενός ειδικά εγκεκριμένου συνοριακού σταθμού- γ) διαθέσιμο προσωπικό προορισμένο για τον κτηνιατρικό έλεγχο: - αριθμός επίσημων κτηνιάτρων, με έναν τουλάχιστον επίσημο κτηνίατρο εν υπηρεσία κατά τις ώρες λειτουργίας του συνοριακού σταθμού ελέγχου, - αριθμός των μελών του εξειδικευμένου επικουρικού ή βοηθητικού προσωπικού- δ) περιγραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή: - του ελέγχου εγγράφων, - του φυσικού ελέγχου, - της δειγματοληψίας, - των επί τόπου εργαστηριακών αναλύσεων γενικής φύσεως που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), - των τυχόν ειδικών αναλύσεων που διατάσσει ο επίσημος κτηνίατρος- ε) χωρητικότητα των διαθέσιμων χώρων για το σταύλισμα των ζώων εν αναμονή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων- στ) είδος εξοπλισμού που επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών ιδίως με τους λοιπούς συνοριακούς σταθμούς ελέγχου- ζ) σημασία των εμπορικών ρευμάτων (είδη ζώων και ποσότητες που διέρχονται από τον συγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου). 4. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, επιθεωρεί τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 για να βεβαιωθεί ότι οι κανόνες των κτηνιατρικών ελέγχων εφαρμόζονται ομοιόμορφα και ότι οι διάφοροι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου διαθέτουν πράγματι την απαραίτητη υποδομή και ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το παράρτημα Α. Η Επιτροπή υποβάλει στην Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, έκθεση για τα αποτελέσματα της επιθεώρησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιό της, καθώς και προτάσεις βάσει των πορισμάτων της έκθεσης αυτής, με σκοπό τη σύνταξη κοινοτικού καταλόγου εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου. Η έγκριση και η μεταγενέστερη ενημέρωση του καταλόγου αυτού πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22. Η έκθεση αυτή θα αναφέρει ενδεχόμενες δυσκολίες ορισμένων κρατών μελών, αν τυχόν η προεπιλογή που αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου 3 οδηγήσει στην εξαίρεση πολυαρίθμων συνοριακών σταθμών ελέγχου την 1η Ιουλίου 1992. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες αυτές, ορισμένοι από τους σταθμούς αυτούς μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν επί τρία το πολύ έτη ώστε να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις εξοπλισμού κα διάρθρωσης που θεσπίζει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο των εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου καθώς και τις ενδεχόμενες ενημερώσεις του. 5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εφ' όσον είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23. Άρθρο 7 1. Εφόσον ζώα που ανήκουν σε είδη των οποίων οι κανόνες εισαγωγής έχουν αποτελέσει αντικείμενο εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, δεν προορίζονται να τεθούν στην αγορά στο έδαφος του κράτους μέλους που έχει διενεργήσει τον έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 4, ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για το συνοριακό σταθμό ελέγχου, με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που ισχύουν για τα ιπποειδή που έχουν καταγραφεί και συνοδεύονται από το έγγραφο ταυτότητας που προβλέπεται από την οδηγία 90/427/ΕΟΚ (8): - χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ένα ή, σε περίπτωση κατάτμησης της παρτίδας, περισσότερα του ενός, αλλά όλα επικυρωμένα, αντίγραφα των πρωτοτύπων των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα ζώα- η διάρκεια ισχύος αυτών των αντιγράφων περιορίζεται σε δέκα ημέρες, - εκδίδει πιστοποιητικό βάσει προτύπου που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23, στο οποίο βεβαιώνει ότι έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και δ) με ικανοποιητικά για τον επίσημο κτηνίατρο αποτελέσματα, και προσδιορίζει τη φύση των δειγματοληψιών και τα ενδεχόμενα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, - φυλάσσει το ή τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα ζώα. 2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23. 3. Μετά τη διέλευση των συνοριακών σταθμών ελέγχου το εμπόριο των ζώων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και γίνονται δεκτά στο έδαφος που ορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες κτηνιατρικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ. Κατά την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του τόπου προορισμού με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ πρέπει να διευκρινίζεται ιδίως: - εάν τα ζώα προορίζονται για ένα κράτος μέλος ή μια περιοχή με ειδικές απαιτήσεις, - εάν πραγματοποιήθησαν δειγματοληψίες αλλά δεν είναι γνωστά τα αποτελέσματα κατά την αναχώρηση του μέσου μεταφορικού μέσου από το συνοριακό σταθμό ελέγχου. Άρθρο 8 Α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: 1. οι κτηνιατρικοί έλεγχοι των εισαγωγών ζώων που ανήκουν σε είδη μή καλυπτόμενα από το παράρτημα Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ να διεξάγονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α) σε περίπτωση που προσκομίζονται απ' ευθείας σ' έναν από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου του κράτους μέλους που προτίθενται να πραγματοποιήσει τις εισαγωγές αυτές, τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται, στο συγκεκριμένο σταθμό, σε όλους τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 4- β) σε περίπτωση που τα ζώα προσκομίζονται σε συνοριακό σταθμό ελέγχου ευρισκομενο σε άλλο κράτος μέλος, με τη συγκατάθεσή του: ii) είτε όλοι οι έλεγχοι του άρθρου 4 πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο σταθμό για λογαριασμό του κράτους μέλους προορισμού, προκειμένου κυρίως να επαληθευθεί η τήρηση των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου του κράτους μέλους προορισμού, ii) είτε, σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ των αρμοδίων κεντρικών αρχών των δύο κρατών μελών και, εφόσον χρειάζεται, του κράτους μέλους ή των κρατών μελών διαμετακόμισης, διεξάγονται μόνον οι έλεγχοι του άρθρου 4 παράγραφος 1 στον εν λόγω σταθμό, ενώ οι έλεγχοι του άρθρου 4 παράγραφος 2 διεξάγονται, στην περίπτωση αυτή, στο κράτος μέλος προορισμού. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, τα ζώα μπορούν πάντως να εγκαταλείψουν το συνοριακό σταθμό ελέγχου όπου πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι εγγράφων και ταυτότητας μόνον εντός σφραγισμένων οχημάτων και αφού ο επίσημος κτηνίατρος του εν λόγω σταθμού - αναφέρει τη διέλευση καθώς και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο αντίγραφο, ή σε περίπτωση διαίρεσης της παρτίδας, στα αντίγραφα των πρωτοτύπων πιστοποιητικών, - ενημερώνει την κτηνιατρική αρχή του τόπου προορισμού ή, ενδεχομένως, του κράτους ή των κρατών μελών διαμετακόμισης, σχετικά με τη διέλευση των περί ών ο λόγος ζώων, μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, - κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), απαλλάσσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου όσον αφορά τα προσκομιζόμενα ζώα. Στην περίπτωση ζώων προοριζομένων για σφαγή, τα κράτη μέλη μπορούν να προσφύγουν μόνον στη λύση που προβλέπεται στο σημείο i). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τους αντιπροσώπους των λοιπών κρατών μελών οι οποίοι συνέρχονται στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, για τις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε η λύση του σημείου ii). 2. Εν αναμονή των ειδικών αποφάσεων που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία, τα ζώα, το εμπόριο των οποίων έχει εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά τα οποία προέρχονται από τρίτη χώρα για την οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι όροι υγειονομικού ελέγχου, εισάγονται υπό τους εξής όρους: - πρέπει να έχουν διαμείνει στην τρίτη χώρα αποστολής επί τουλάχιστον τις χρονικές περιόδους διαμονής που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (9). - πρέπει να υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 4, - δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το συνοριακό σταθμό ελέγχου ή το σταθμό καραντίνας παρά μόνον εφόσον διαπιστωθεί με τον έλεγχο ότι το συγκεκριμένο ζώο ή η παρτίδα ζώων: ii) πληροί είτε τους όρους υγειονομικού ελέγχου για το συγκεκριμένο είδος, που ορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο από τις οδηγίες που αναφέρονται στο παράρτημα Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, είτε τους όρους υγειονομικού ελέγχου που καθορίζει η οδηγία 72/462/ΕΟΚ, και με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που ισχύουν έναντι των οικείων τρίτων χωρών, για τις εξωτικές σε σχέση με την Κοινότητα ασθένειες. ii) είτε προκειμένου περί μίας ή περισσοτέρων δεδομένων ασθενειών, πληροί τους αναγνωρισμένους όρους ισοδυναμίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 23 διαδικασία, βάσει αντιστοιχίας μεταξύ των απαιτήσεων της τρίτης χώρας και της Κοινότητας, - πρέπει, εάν προορίζονται για κράτος μέλος το οποίο απολαύει προσθέτων εγγυήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημεία iii) και iv) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται εν προκειμένω για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, - πρέπει, μετά τη διέλευση από τον μεθοριακό σταθμό, να μεταφερθούν στο σφαγείο προορισμού εφόσον πρόκειται για ζώα σφαγής ή προς την εκμετάλλευση προορισμού εφόσον πρόκειται για ζώα εκτροφής και εισοδήματος, ή για ζώα υδατοκαλλιέργειας. 3. Εάν οι έλεγχοι που προβλέπονται στα σημεία 1 και 2 αποδείξουν ότι το ζώο ή η παρτίδα ζώων δεν ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες εν προκειμένω απαιτήσεις, το εν λόγω ζώο ή η εν λόγω παρτίδα δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον συνοριακό σταθμό ελέγχου ή το σταθμό απομόνωσης, εφαρμόζεται δε το άρθρο 12. 4. Εάν τα ζώα του σημείου 1 δεν προορίζονται για εμπορία στο έδαφος του κράτους μέλους που πραγματοποίησε τους κτηνιατρικούς ελέγχους, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 και ιδίως οι σχετικές με την χορήγηση του πιστοποιητικού. 5. Στον τόπο προορισμού, τα ζώα εκτροφής και εισοδήματος παραμένουν υπό την επίσημη εποπτεία των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Μετά από περίοδο παρακολούθησης που καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23, τα ζώα μπορούν να διατεθούν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο συμφωνα με τους όρους που προβλέπει η οδηγία 90/425/ΕΟΚ. Τα ζώα σφαγής υπόκεινται, εντός του σφαγείου προορισμού, στους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με την σφαγή των αντιστοίχων ειδών. Β. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εφ' όσον είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23. Άρθρο 9 1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταφορά των ζώων από μια τρίτη χώρα προς μια άλλη τρίτη χώρα, υπό την επιφύλαξη ότι: α) η μεταφορά αυτή πρέπει να έχει επιτραπεί εκ των προτέρων από τον αρμόδιο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου προσκομίζονται τα ζώα για να υποβληθούν στους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 4, και, ενδεχομένως, από την αρμόδια κεντρική αρχή του κράτους μέλους ή των κρατών μελών διελεύσεως- β) ο ενδιαφερόμενος θα αποδείξει ότι η πρώτη τρίτη χώρα προς την οποία μεταφέρονται τα ζώα, μετά από τη διέλευση μέσω του εδάφους που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ, δεσμεύεται να μην απαγορεύσει την είσοδο ή να μην επαναποστείλλει σε καμία περίπτωση τα ζώα των οποίων επιτρέπει την εισαγωγή ή τη διέλευση, να τηρήσει δέ, στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ, τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά- γ) ο έλεγχος που προβλέπεται στο άρθρο 4 απέδειξε, ενδεχομένως μετά από διέλευση από σταθμό απομόνωσης με ικανοποιητικά για την κτηνιατρική υπηρεσία αποτελέσματα, ότι τα ζώα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή -προκειμένου για ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ- παρέχουν υγειονομικά εχέγγυα, αναγνωρισμένα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23, τουλάχιστον ισοδύναμα προς τις απαιτήσεις αυτές- δ) η αρμόδια αρχή του μεθοριακού σταθμού ελέγχου ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του ή των κρατών μελών διέλευσης και του συνοριακού σταθμού εξόδου για τη μεταφορά των ζώων, με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο- ε) σε περίπτωση διέλευσης από τα εδάφη που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ, ή μεταφορά αυτή διενεργείται υπό καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης (εξωτερική διαμετακόμιση) ή υπό οιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης που προβλέπουν οι κοινοτικοί κανόνες. Οι μόνες ενέργειες που επιτρέπονται κατά τη διάρκεια αυτής της μεταφοράς είναι οι διενεργούμενες αντίστοιχα στο σημείο εισόδου στα εδάφη που προβλέπονται στο παράρτημα Ι ή στο σημείο εξόδου από αυτά, καθώς και οι πράξεις που αποβλέπουν στην άνεση των ζώων. 2. Όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον πληρεξούσιό τους χωρίς αποζημίωση εκ μέρους του κράτους μέλους. Άρθρο 10 1. Στην περίπτωση που η κοινοτική νομοθεσία ή, στους τομείς που δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί και τηρώντας τους γενικούς κανόνες της συνθήκης, η εθνική νομοθεσία του τόπου προορισμού προβλέπει να τίθενται σε απομόνωση τα ζώντα ζώα, η παραμονή σε απομόνωση μπορεί να γίνει: - για τις ασθένειες εκτός του αφθώδους πυρετού, της λύσσας και της ασθένειας του Newcastle, σε σταθμό απομόνωσης που βρίσκεται στην τρίτη χώρα προέλευσης, εφόσον ο σταθμός αυτός έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 22 και ελέγχεται σε τακτικά διαστήματα από εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής, - σε σταθμό απομόνωσης που βρίσκεται στο έδαφος της Κοινότητας και πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος Β, - στη εκμετάλλευση προορισμού. Οι ιδιαίτερες εγγυήσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη μεταφορά μεταξύ σταθμών απομόνωσης, αγροκτημάτων προέλευσης και προορισμού, και συνοριακών σταθμών ελέγχου καθώς και εντός των σταθμών απομόνωσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση, μπορούν να καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23. 2. Εάν ο επίσημος κτηνίατρος που ευθύνεται για το συνοριακό σταθμό ελέγχου αποφασίσει την θέση σε απομόνωση, η απομόνωση αυτή πρέπει να γίνεται, σε συνάρτηση με τον κίνδυνο που διέγνωσε ο επίσημος κτηνίατρος: - είτε στον ίδιο το συνοριακό σταθμό ελέγχου ή σε θέση που έχει άμεση επαφή με το σταθμό αυτό, - είτε στην εκμετάλλευση προορισμού, - είτε σε σταθμό απομόνωσης που βρίσκεται πλησίον της εκμετάλλευσης προορισμού. 3. Οι γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά τους σταθμούς απομόνωσης της παραγράφου 1 πρώτη και δεύτερη περίπτωση, καθορίζονται στο παράρτημα Β. Οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις έγκρισης που ισχύουν για τα διάφορα είδη ζώων καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23. 4. Η έγκριση και η μεταγενέστερη ενημέρωση του καταλόγου των σταθμών απομόνωσης που αναφέρονται στη παράγραφο 1 πρώτη και δεύτερη περίπτωση και στην παράγραφο 2 πρώτη περίπτωση, πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22. Αυτοί οι σταθμοί απομόνωσης υπόκεινται στον έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 19. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο των εν λόγω σταθμών απομόνωσης καθώς και τις ενδεχόμενες ενημερώσεις του. 5. Η παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση και οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τους σταθμούς απομόνωσης που προορίζονται μόνον για τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχείο Α σημείο 1. 6. Όλα τα έξοδα που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους χωρίς αποζημίωση εκ μέρους του κράτους μέλους. 7. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση μαζί με ενδεχόμενες προτάσεις σχετικά με την σκοπιμότητα ιδρύσεως κοινοτικών σταθμών απομόνωσης και χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας στην λειτουργία τους. Άρθρο 11 1. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ο επίσημος κτηνίατρος ή η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση υποψίας μή τήρησης της κτηνιατρικής νομοθεσίας ή αμφιβολιών ως προς την ταυτότητα του ζώου, προβαίνει σε όλους τους κτηνιατρικούς ελέγχους που κρίνει αναγκαίους. 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα διοικητικά, νομοθετικά ή ποινικά μέτρα προκειμένου να τιμωρείται κάθε παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας και ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι τα πιστοποιητικά ή εγγραφα που υποβάλλονται δεν αντιστοιχούν προς την πραγματική κατάσταση των ζώων, ότι τα σήματα αναγνώρισης δεν συμφωνούν προς τη νομοθεσία αυτή ή, ότι τα ζώα δεν έχουν προσκομιστεί για έλεγχο σε συνοριακό σταθμό ή ότι ο αρχικός προορισμός των ζώων δεν τηρήθηκε. Άρθρο 12 1. Όταν οι έλεγχοι που προβλέπονται στη παρούσα οδηγία αποδεικνύουν ότι τα ζώα δεν ανταποκρίνεται στους όρους που έχουν τεθεί από την κοινοτική νομοθεσία ή από την εθνική νομοθεσία στους τομείς που δεν έχει αποτελέσει ακόμη αντικείμενο κοινοτικής εναρμόνισης, ή όταν από τους ελέγχους αυτούς αποκαλύπτεται ανωμαλία, η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του, αποφασίζει: α) τη σταύλιση, τη διατροφή, το πότισμα και εάν είναι ανάγκη την περίθαλψη των ζώων- β) ενδεχομένως την καραντίνα ή την απομόνωση της παρτίδας- γ) την επαναποστολή, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την αρμόδια εθνική αρχή της παρτίδας των ζώων εκτός του εδάφους που ορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ εφόσον αυτό δεν αντεδείκνυται για υγειονομικούς λόγους, ή για λόγους ανέσεως. Στην περίπτωση αυτή, ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού οφείλει: - να ενημερώσει τους άλλους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, για την απαγόρευση της εισόδου της παρτίδας, με μνεία των διαπιστωθεισών παραβάσεων, - να ακυρώσει, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα προσδιοριστούν βάσει της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 23, το πιστοποιητικό ή το κτηνιατρικό έγγραφο που συνοδεύει την παρτίδα, - να γνωστοποιεί, με συχνότητα που θα καθοριστεί, στην Επιτροπή, μέσω της κεντρικής αρμόδιας αρχής, τη φύση και την περιοδικότητα των διαπιστωθεισών παραβάσεων. Εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή, ιδίως για λόγους άνεσης των ζώων ο επίσημος κτηνίατρος: - μπορεί, μετά από προηγούμενη άδεια των αρμοδίων αρχών και μετά από έλεγχο ante mortem, να επιτρέψει τη σφαγή των ζώων για ανθρώπινη κατανάλωση με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία, - στην αντιθετη περίπτωση οφείλει να διατάξει τη σφαγή των ζώων για χρήσεις άλλες από την ανθρώπινη κατανάλωση ή την καταστροφή των σφαγίων ή πτωμάτων διευκρινίζοντας τις συνθήκες τις σχετικές με τον έλεγχο της χρήσης των προϊόντων που ελήφθησαν κατ' αυτόν τον τρόπο. Η αρμόδια κεντρική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τις περιπτώσεις προσφυγής στις παρεκκλίσεις αυτές σύμφωνα με την παράγραφο 4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τακτικά τις πληροφορίες αυτές στη Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή. 2. Οι δαπάνες οι σχετικές με τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1, περιλαμβανομένης και της καταστροφής ή της χρησιμοποίησης των κρεάτων για άλλες χρήσεις, βαρύνουν τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του. Το προϊόν της πώλησης των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο πρέπει να περιέρχεται στον ιδιοκτήτη των ζώων ή στον εντολοδόχο του αφού αφαιρεθούν οι προαναφερόμενες δαπάνες. 3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εάν χρειαστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23. 4. Η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των συνοριακών σταθμών θα γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης της χρήσης της πληροφορικής στις κτηνιατρικές διαδικασίες ελέγχου. Προς τον σκοπό αυτό η Επιτροπή ενεργώντας με τη διαδικασία του άρθρου 23 θα καθιερώσει σύστημα ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα συνδέει τις υπηρεσίες των συνοριακών σταθμών ελέγχου, τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Επιτροπής και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις εισαγωγές ζώων από τρίτες χώρες (σχέδιο Shift) και το οποίο θα συνδέεται με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κτηνιατρικών αρχών που προβλέπει το άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ 5. Οι αρμόδιες αρχές ανακοινώνουν, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που διαθέτουν σύμφωνα με τις διτάξεις της οδηγίας 89/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 1989 για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νομοθεσίας (10). Άρθρο 13 Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23, βάσει των σχεδίων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο, τους κανόνες που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές ζώων προς σφαγή, ζώων εκτροφής ή απόδοσης που προορίζονται για την επιτόπου κατανάλωση σε ορισμένα τμήματα των εδαφών τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες φυσικές δυσκολίες των εδαφών αυτών και κυρίως η μεγάλη απόστασή τους σε σχέση με το ηπειρωτικό τμήμα του εδάφους της Κοινότητας. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα υποβάλουν στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1991, σχέδιο όπου θα αναφέρονται οι λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες θα διενεργούνται οι έλεγχοι κατά την εισαγωγή ζώων από τρίτες χώρες στις περιοχές του εδαφίου 1. Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να προσδιορίζονται οι έλεγχοι που διενεργούνται για να εξασφαλίζεται ότι τα ζώα, που έχουν εισαχθεί στα εδάφη αυτά ή τα προϊόντα που προήλθαν από αυτά τα ζώα, δεν θα επαναποστέλλονται σε καμίαπερίπτωση στο υπόλοιπο έδαφος της Κοινότητας. Άρθρο 14 Προκειμένου να εκτελεστούν οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας, η αναγνώριση και η καταχώρηση που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ πρέπει να γίνονται, εκτός όταν πρόκειται για κρεατοπαραγωγά ζώα, στον τόπο προορισμού των ζώων, ενδεχομένως μετά την περίοδο επιτήρησης που προβλέπει το άρθρο 8 στοιχείο Α σημείο 5 της παρούσας οδηγίας. Ο τρόπος εξατομίκευσης ή επισήμανσης των ζώων σφαγής καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθου 23. Άρθρο 15 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εισπράττεται υγειονομικό τέλος κατά την εισαγωγή των ζώων που αναφέρει η παρούσα οδηγία για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις και τους υγειονομικούς ελέγχους που προβλέπουν τα άρθρα 4, 5 και 8. 2. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, το ή τα επίπεδα των τελών της παραγράφου 1, τους τρόπους και τις αρχές εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και τις εξαιρετικές περιπτώσεις. Άρθρο 16 Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 και, βάσει αμοιβαιότητας, μπορεί να εφαρμόζεται μια μειωμένη συχνότητα ελέγχων ταυτότητος ή/και φυσικών ελέγχων, υπό ορισμένους όρους και ιδίως σε συνάρτηση προς τα αποτελέσματα των ελέγχων που προηγούνται της θεσπίσεως της παρούσας οδηγίας. Για την παροχή τέτοιων παρεκκλίσεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) τις εγγυήσεις που παρέχει η τρίτη χώρα όσον αφορά την τήρηση των κοινοτικών απαιτήσεων, ιδίως εκείνων που προβλέπουν οι οδηγίες 72/462/ΕΟΚ και 90/426/ΕΟΚ- β) την υγειονομική κατάσταση των ζώων στην τρίτη χώρα- γ) τις πληροφορίες για την υγειονομική κατάσταση της χώρας- δ) τον χαρακτήρα των μέτρων ελέγχου και καταπολέμησης των ασθενειών τα οποία εφαρμόζει η τρίτη χώρα- ε) τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες της κτηνιατρικής υπηρεσίας- στ) τη νομοθεσία στον τομέα έγκρισης ορισμένων ουσιών και την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 7 της οδηγίας 86/469/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1986 σχετικά με την εξέταση των ζώων και του νωπού κρέατος για την παρουσία καταλοίπων (11)- ζ) το αποτέλεσμα των κοινοτικών επισκέψεων ελέγχου- η) τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά τις εισαγωγές. Άρθρο 17 Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη μέλη. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή πρέπει να γνωστοποιούνται, με ταυτόχρονη μνεία των λόγων που υπαγόρευσαν τη λήψη τους, στον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα ή τον εντολοδόχο του. Εάν ο εισαγωγέας ή ο εντολοδόχος του το ζητήσει, οι αιτιολογημένες αποφάσεις πρέπει να του γνωστοποιούνται γραπτώς με μνεία των ενδίκων μέσων που διαθέτει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στο κράτος μέλος του συνοριακού σταθμού ελέγχου, καθώς και του τύπου και των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να ασκηθούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ρήτρες διασφάλισης Άρθρο 18 1. Αν, στο έδαφος τρίτης χώρας, εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται ασθένεια που προβλέπεται στην οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1982 ($), ζωόνοσος ή ασθένεια ή άλλη αιτία που ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τα ζώα ή την ανθρώπινη υγεία, ή αν αυτό αιτιολογείται από άλλο σοβαρό λόγο, ιδίως λόγω βεβαιώσεων των πραγματογνωμόνων κτηνιάτρων, η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση κράτους μέλους, να λαμβάνει, χωρίς καθυστέρηση, σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα της κατάστασης, ένα από τα ακόλουθα μέτρα: - αναστολή των εισαγωγών από το σύνολο ή τμήμα του εδάφους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, και ενδεχομένως, από την τρίτη χώρα διέλευσης, - καθορισμό ειδικών προϋποθέσεων για τα ζώα που προέρχονται από το σύνολο ή τμήμα του εδάφους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. 2. Αν, με την ευκαιρία ενός από τους ελέγχους που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, φανεί ότι μια παρτί(;) ΕΕ αριθ. L 275 της 26. 9. 1986, σ. 36. ($) ΕΕ αριθ. L 378 της 31. 12. 1982, σ. 58. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/134/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 76 της 22. 3. 1990, σ. 23). δα ζώων μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή λαμβάνει αμέσως τα ακόλουθα μέτρα: - κατάσχεση και καταστροφή της παρτίδας, - άμεση ενημέρωση των άλλων συνοριακών σταθμών ελέγχου και της Επιτροπής για τις διαπιστώσεις που έγιναν και για την καταγωγή των ζώων, και αυτό σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4. 3. Η Επιτροπή μπορεί, στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, να λάβει συντηρητικά μέτρα για τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 9. 4. Αντιπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να μεταβούν αμέσως επιτόπου. 5. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος πληροφορήσει επισήμως την Επιτροπή ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα διασφάλισης, η δε Επιτροπή δεν έχει εφαρμόσει τις παραγράφους 1 και 3 ή παραπέμψει το θέμα στη Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 6, το κράτος αυτό μπορεί να λάβει συντηρητικά μέτρα για τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων. Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει συντηρητικά μέτρα έναντι μιας τρίτης χώρας κατ' εφαρμογήν της παρούσας παραγράφου, ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή συμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5. 6. Τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 3 και 5 υποβάλλονται, εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 στη Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή προκειμένου να παραταθούν, να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν. 7. Οι αποφάσεις για τροποποίηση, κατάργηση ή παράταση των μέτρων που έχουν ληφθεί δυνάμει των παραγράφων 1, 2, 3 και 6, εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22. 8. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται, εφ' όσον χρειαστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ίΕλεγχος Άρθρο 19 1. Πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και στο βαθμό που απαιτείται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, να εξακριβώνουν αν οι εγκεκριμένοι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου, και οι σταθμοί καραντίνας που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 10, ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται αντίστοιχα στα παραρτήμα Α και Β. 2. Πραγματογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, επιτόπιους ελέγχους. 3. Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται έλεγχος, παρέχει στους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής κάθε αναγκαία βοήθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 4. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για το αποτέλεσμα των διενεργηθέντων ελέγχων. 5. Η Επιτροπή προβαίνει, στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, σε επανεξέταση της κατάστασης, όταν κρίνει ότι τούτο δικαιολογείται από τα αποτελέσματα του ελέγχου. Μπορεί να εκδώσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται το άρθρο 22, τις αναγκαίες αποφάσεις. 6. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22, τροποποιεί ή καταργεί, ανάλογα με την εξέλιξη, τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5. 7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εφ' όσον χρειασθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23. Άρθρο 20 Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους κρίνει, βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στον τόπο εμπορίας των ζώων, ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν τηρούνται σ' ένα συνοριακό σταθμό ελέγχου ενός άλλου κράτους μέλους, επικοινωνεί αμέσως με την αρμόδια κεντρική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους. Η αρχη αυτή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και ανακοινώνει στην αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους το είδος των πραγματοποιουμένων ελέγχων, τις αποφάσεις που έλαβε καθώς και την αιτιολόγησή τους. Αν η αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους διατυπώσει το φόβο ότι τα μέτρα δεν επαρκούν, εξετάζει, μαζί με την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους, τους τρόπους και τα μέσα επανόρθωσης της κατάστασης, ενδεχομένως με επιτόπου επίσκεψη. Όταν από τους ελέγχους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διαπιστωθεί επανειλημμένη παράβαση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού ενημερώνει την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Η Επιτροπή οφείλει, μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προορισμού ή με δική της πρωτοβουλία να αποστείλει επιτόπου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, αποστολή ελέγχου. Η αποστολή αυτή δύναται ανάλογα με τη φύση των διαπιστούμενων παραβάσεων, να παραμείνει επιτόπου μέχρι ότου ληφθούν οι αποφάσεις που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο. Μέχρις ότου διατυπωθούν τα συμπεράσματα της Επιτροπής, το συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει, μετά από αίτηση του κράτους μέλους προορισμού, να ενισχύσει τους ελέγχους στο συγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου ή σταθμό καραντίνας. Το κράτος μέλος προορισμού μπορεί, από την πλευρά του, να εντείνει τους ελέγχους των ζώων που έχουν την ίδια προέλευση. Η Επιτροπή, ενεργώντας μετά από αίτηση ενός από τα οικεία κράτη μέλη και, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22, οφείλει εφόσον ο έλεγχος που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο πρώτη περίπτωση επιβεβαιώσει την υπάρξη παραλείψεων, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αυτά τα μέτρα πρέπει να επιβεβαιωθούν ή να αναθεωρηθούν το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Άρθρο 21 1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει πρόγραμμα ανταλλαγής προσωπικού για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων επί των προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες. 2. Στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προβαίνει στο συντονισμό των προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με τα κράτη μέλη. 3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των προγραμμάτων που προκύπτουν από το συντονισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4. Κάθε χρόνο, στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, εξετάζεται, βάσει εκθέσεων των κρατών μελών, η υλοποίηση των προγραμμάτων. 5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την αποκτηθείσα εμπειρία προκειμένου να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τα προγράμματα ανταλλαγών. 6. Είναι δυνατόν να προβλεφθεί η οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας προκειμένου να επιτραπεί η αποτελεσματική ανάπτυξη των προγραμμάτων ανταλλαγών. Οι λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτής καθώς και η προβλεπόμενη συνδρομή που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθορίζονται από την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες που πραγματοποιούνται στον κτηνιατρικό τομέα (12). 7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 1, 4 και 5 θεσπίζονται, εφ' όσον χρειασθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Γενικές διατάξεις Άρθρο 22 Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στη διαδικασία που προβλέπει το παρόν άρθρο, ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ. (;) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 19. Απόφαση που τροποποιήθηκε από την απόφαση 91/133/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 66 της 13. 3. 1991, σ. 18). Άρθρο 23 Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 18 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ. Άρθρο 24 Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας τροποποιούνται εφ' όσον χρειασθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19. Άρθρο 25 Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την τελωνειακή νομοθεσία. Άρθρο 26 1. Τα άρθρα 12 και 28 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καταργούνται. Μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας οδηγίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που θεσπίστηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ. 2. Τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ καθώς και το άρθρο 27 και το άρθρο 29 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ καταργούνται. Άρθρο 27 1. Η οδηγία 89/662/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) στο άρθρο 19 παράγραφος 2, η ημερομηνία '31 Δεκεμβρίου 1992' αντικαθίσταται από την ημερομηνία '31 Δεκεμβρίου 1996'- β) το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 22 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία την 1η Ιουλίου 1992.' 2. Η οδηγία 90/425/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 7 1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, κατά τους ελέγχους που διενεργούνται στους τόπους από τους οποίους μπορούν να εισαχθούν στα εδάφη που ορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ ζώα ή προϊόντα αναφερόμενα στο άρθρο 1 και προερχόμενα από τρίτη χώρα, όπως λιμάνια, αερολιμένες και συνοριακοί σταθμοί ελέγχου με τις τρίτες χώρες, να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: α) ελέγχονται τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα ή τα προϊόντα- β) τα κοινοτικά ζώα και προϊόντα υπάγονται στους κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 5- γ) τα προϊόντα τρίτων χωρών υπάγονται στους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 90/675/ΕΟΚ- δ) τα ζώα τρίτων χωρών υπάγονται στους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 91/496/ΕΟΚ. 2. Πάντως, από 1ης Ιανουαρίου 1993 και κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όλα τα ζώα ή προϊόντα που μεταφέρονται με μέσα μεταφοράς τα οποία συνδέουν τακτικά και απ' ευθείας δύο γεωγραφικά σημεία της Κοινότητας υπόκεινται στους κανόνες έλέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 5.'- β) το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 23 Το Συμβούλιο, βάσει έκθεσης της Επιτροπής συνοδευόμενης ενδεχομένως από προτάσεις επί των οποίων αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, προβαίνει στην επανεξέταση: - των διατάξεων του άρθρου 10 και του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο α), πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, - των λοιπών διατάξεων, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996.'- γ) στο άρθρο 26: - στο πρώτο εδάφιο, το σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ii) στις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η 1η Ιανουαρίου 1992.', - το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται. 3. Η οδηγία 90/675/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) στο άρθρο 19 η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '6. Εντός έξι εργασίμων ημερών, τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 3 και 5 μέτρα φέρονται ενώπιον της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23, προκειμένου να παραταθούν, να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 μπορούν επίσης να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις, περιλαμβανομένων και των αποφάσεων που αφορούν την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων, καθώς και τη διαμετακόμιση.'- β) στο άρθρο 32 η ημερομηνία '31 Δεκεμβρίου 1991' αντικαθίσταται από την ημερομηνία '1η Ιουλίου 1992'. Άρθρο 28 Η επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, για περίοδο τριών ετών και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23, τα μεταβατικά μέτρα που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η μετάβαση προς το νέο καθεστώς ελέγχου που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 29 Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν την οικονομική ενίσχυση της Κοινότητας που προβλέπεται στο άρθρο 38 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας (ιδίως για την εφαρμογή του δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των συνοριακών σταθμών). Άρθρο 30 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς: α) τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 και των άρθρων 13, 18 και 31, τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας- β) τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας την 1η Ιουλίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι διατάξεις αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευση τους. Οι λεπτομέρειες αυτής της παραπομπής καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και ιδίως εκείνες του άρθρου 8 σημείο Β, πρέπει να θεσπισθούν, και το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 τελευταίο εδάφιο να τεθεί σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιουλίου 1992. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα μεταβατικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 28 μπορούν να ληφθούν την ημερομηνία αυτή. Άρθρο 31 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 1991. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. BUKMAN (1) ΕΕ αριθ. C 89 της 6. 4. 1991, σ. 5.(2) ΕΕ αριθ. C 183 της 15. 7. 1991.(3) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σελ. 29. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/174/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 85 της 5. 4. 1991, σ. 37).(4) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13.(5) ΕΕ αριθ. L 200 της 8. 8. 1977, σ. 10.(6) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 42.(7) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 55.(8) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/266/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 134 της 29. 5. 1991, σ. 45).(9) ΕΕ αριθ. L 351 της 2. 12. 1989, σ. 34. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές διατάξεις για την έγκριση των μεθοριακών σταθμών ελέγχου Για να λάβουν κοινοτική έγκριση, οι μεθοριακοί σταθμοί ελέγχου πρέπει να διαθέτουν: 1. Λωρίδα πρόσβασης που να προορίζεται αποκλειστικά για τις μεταφορές ζώντων ζώων ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν κάθε περιττός χρόνος αναμονής των ζώων. 2. Εγκαταστάσεις που καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα και που επιτρέπουν την εκφόρτωση και τη φόρτωση σε διάφορα μεταφορικά μέσα, τον έλεγχο, τη διατροφή και την περιποίηση των ζώων, το δε εμβαδόν, ο φωτισμός, ο εξαερισμός και ο χώρος διατροφής είναι ανάλογος προς τον αριθμό των ελεγχόμενων ζώων. 3. Αναλόγως των ποσοτήτων των ζώων που πρέπει να ελέγχει ο συγκεκριμένος συνοριακός σταθμός ελέγχου, επαρκή αριθμό κτηνιάτρων και ειδικά εκπαιδευμένου επικουρικού προσωπικού για τον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και για τη διεξαγωγή των κλινικών ελέγχων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας. 4. Αρκετά ευρύχωρες εγκαταστάσεις για το προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η διεξαγωγή του κτηνιατρικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των αποδυτηρίων, των ντους και των αποχωρητηρίων. 5. Έναν κατάλληλο χώρο και κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη λήψη και την επεξεργασία των δειγμάτων κατά τους ελέγχους ρουτίνας που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες. 6. Υπηρεσίες ειδικευμένου εργαστηρίου, στο οποίο θα μπορούν να γίνονται ειδικές αναλύσεις των δειγμάτων που λαμβάνονται στο συνοριακό σταθμό. 7. Υπηρεσίες επιχείρησης η οποία θα βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση και θα διαθέτει εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς για το σταυλισμό, τη διατροφή, το πότισμα, την περιποίηση και, εφόσον χρειαστεί, τη σφαγή των ζώων. 8. Κατάλληλες εγκαταστάσεις που να επιτρέπουν, στην περίπτωση που οι εν λόγω σταθμοί χρησιμοποιούνται ως σημεία στάσης ή μετακίνησης των ζώων υπό μεταφορά, την εκφόρτωσή τους, το πότισμά τους, τη διατροφή τους, ενδεχομένως το κατάλληλο σταύλισμά τους, την τυχόν αναγκαία περιποίησή τους, ή εν ανάγκη, την επί τόπου σφαγή τους με τρόπο που να αποφεύγει κάθε περιττή ταλαιπωρία. 9. Κατάλληλο εξοπλισμό που επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με τους άλλους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, που προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. 10. Εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Γενικοί όροι έγκρισης των σταθμών απομόνωσης (καραντίνας) 1. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραρτήματος Ι σημεία 2, 4, 5, 7, 9 και 10. 2. Επί πλέον ο σταθμός απομόνωσης πρέπει: - να βρίσκεται υπό τον συνεχή έλεγχο και ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου, - να βρίσκεται μακριά από μονάδες εκτροφής ή άλλα μέρη όπου υπάρχουν ζώα που δύνανται να μολυνθούν από μεταδοτικές ασθένειες, - να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου που να εξασφαλίζει τη σωστή επιτήρηση των ζώων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία