ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0498

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-09-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/498/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για τους όρους χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά νωπών κρεάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Ιουλίου 1991 για τους όρους χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά νωπών κρεάτων (91/498/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο της 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι τα νωπά κρέατα περιέχονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ της συνθήκης- ότι η εμπορία τους αποτελεί πηγή εισοδημάτων για μεγάλο μέρος του γεωργικού πληθυσμού- ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική ανάπτυξη του τομέα αυτού, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, και να υπάρξουν προοδευτικά οι συνθήκες μιας εσωτερικής αγοράς, καθορίστηκαν υγειονομικοί κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία σε κοινοτικό επίπεδο με την οδηγία 64/433/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 91/497/ΕΟΚ (5)- ότι είναι πιθανό, λόγω ορισμένων ειδικών περιστάσεων, ορισμένες εγκαταστάσεις να μην είναι σε θέση, την 1η Ιανουαρίου 1993, να τηρήσουν το σύνολο των προβλεπόμενων κανόνων- ότι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τοπικές καταστάσεις ή για να αποφευχθεί η απότομη διακοπή της λειτουργίας εγκαταστάσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί καθεστώς χορήγησης περιορισμένων και προσωρινών παρεκκλίσεων στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που λειτουργούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992- ότι η χορήγηση σε ορισμένους οργανισμούς ενδεχόμενης παρέκκλισης από τους ειδικούς υγειονομικούς κοινοτικούς κανόνες δεν θίγει την υπαγωγή του συνόλου των ενεργειών παραγωγής και εμπορίας στους κανόνες υγιεινής που καθορίζονται στην οδηγία 64/433/ΕΟΚ- ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις θα πρέπει να ελέγχονται από την Επιτροπή ώστε να προλαμβάνεται κάθε κίνδυνος κατάχρησης- ότι για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που καθιερώνει στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 1996: - όλες οι εγκαταστάσεις να τηρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, - το κρέας που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις αυτές να είναι εφοδιασμένο με το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο Χ της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ ή, στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας, με το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη μπορούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1995, να επιτρέπουν στις εγκαταστάσεις, που κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας δεν θα έχουν κριθεί σύμφωνες με τους όρους για την έγκρισή τους που προβλέπονται στην οδηγία 64/433/ΕΟΚ, να παρεκκλίνουν από αρισμένες από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σημεία 1 έως 13 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, εφόσον το κρέας που προέρχεται από αυτές τις εγκαταστάσεις φέρει την εθνική σφραγίδα. 2. Η παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγηθεί μόνο στις εγκαταστάσεις που θα υποβάλουν στην αρμόδια εθνική αρχή, πριν από την 1η Απριλίου 1992, αίτηση παρέκκλισης. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο και πρόγραμμα εργασιών στο οποίο θα προσδιορίζονται οι προθεσμίες εντός των οποίων η εγκατάσταση μπορεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση όπου ζητείται οικονομική συνδρομή από την Κοινότητα, μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο οι αιτήσεις για προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ. Τα κράτη μέλη υποβάλουν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Ιουλίου 1992, τον κατάλογο των εγκαταστάσεων για τις οποίες μελετάται η χορήγηση παρέκκλισης. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να προσδιορίζει, ανά εγκατάσταση, τον τύπο και τη διάρκεια των μελετώμενων παρεκκλίσεων, τη φύση των ελέγχων που πρέπει να πραγματοποηθούν επί του κρέατος που προέρχεται από αυτήν την εγκατάσταση και το προσωπικό στο οποίο ανατίθενται αυτοί οι έλεγχοι. Η εθνική έγκριση των εγκαταστάσεων που δεν έχουν υποβάλει αίτηση παρέκκλισης στην ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να αποσυρθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993. Μετά την παραλαβή του καταλόγου που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για την εξέταση αυτού του καταλόγου και την υποβολή του, ενδεχόμενα τροποποιημένου, στη Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6. 3. Ο κατάλογος των εγκαταστάσεων στις οποίες επιτρέπεται παρέκκλιση δημοσιεύεται από την Επιτροπή. Άρθρο 3 Με ισχύ από 1ης Ιουλίου 1992, το άρθρο 2 της οδηγίας 88/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1988 για τη θέσπιση κανόνων υγιεινής για τα κρέατα που διοχετεύονται αποκλειστικά στην εθνική αγορά και για τον καθορισμό του ύψους του τέλους που πρέπει να εισπράτεται σύμφωνα με την οδηγία 85/73/ΕΟΚ για τον έλεγχο των εν λόγω κρεάτων (6) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ιΑρθρο 2 Από 1ης Ιανουαρίου 1996, τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις αναγκαίες διατάξεις για να εξασφαλίσουν ότι το νωπό κρέας, που παράγεται στο έδαφός τους προκειμένου να διατεθεί στο εμπόριο εντός τους εδάφους του, προέρχεται από εγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ.' Άρθρο 4 Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1997, επιτρέπεται στην Ελληνική Δημοκρατία να διατηρήσει, σε αναγνωρισμένες, με τη διαδικασία του άρθρου 6, μειονεκτικές αραιοκατοικημένες περιοχές, τη σφαγή αιγοπροβάτων η οποία, από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαΐου, πραγματοποιείται σε χώρους οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ και να παρεκκλίνει, όσον αφορά την απαίτηση για το ζεστό νερό, των διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ σημείο 2 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας. Η Ελληνική Δημοκρατία μεριμνά ώστε το κρέας που λαμβάνεται στο πλαίσιο αυτής της παρέκκλισης να μπορεί να διατίθεται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά και μόνο αφού υποβληθεί σε μεταθανάτια επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο και επισημανθεί με τη σφραγίδα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος Α σημείο 3 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ. Το Συμβούλιο επανεξετάζει το παρόν άρθρο με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη ενδεχομένως από προτάσεις επί των οποίων θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία. Άρθρο 5 Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, να λάβει πρόσθετη προθεσμία για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα Laender της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας στα πλαίσια των τρεχουσών προγραμμάτων αναδιάρθρωσης. Άρθρο 6 Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, οι κανόνες που εφαρμόζονται είναι εκείνοι που προβλέπονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ. Άρθρο 7 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με το άρθρο 2 παράγραφος 2, την 1η Ιανουαρίου 1992 και με τις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας την 1η Ιανουαρίου 1993. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις αυτής της αναφοράς εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 8 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1991. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. VAN DEN BROEK (1) ΕΕ αριθ. C 84 της 2. 4. 1990, σ. 100.(2) ΕΕ αριθ. C 183 της 15. 7. 1991.(3) ΕΕ αριθ. C 332 της 31. 12. 1990, σ. 62.(4) ΕΕ αριθ. L 121 της 29. 7. 1964, σ. 2012/64.(5) Βλέπε σελίδα 69 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.(6) EE ariu. L 194 thw 22. 7. 1988, s. 28.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία