Οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και την τροποποίηση, ενόψει της κατάργησης των φορολογικών συνόρων, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και την τροποποίηση, ενόψει της κατάργησης των φορολογικών συνόρων, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (91/680/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑ¨ΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι το άρθρο 8 Α της συνθήκης ορίζει την εσωτερική αγορά ως ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, εντός του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης 7 ότι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει την κατάργηση των φορολογικών συνόρων μεταξύ των κρατών μελών, και ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να καταργηθεί οριστικά, στις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές, η φορολόγηση κατά την εισαγωγή και η αποφορολόγηση κατά την εξαγωγή 7 ότι, από την 1η Ιανουαρίου 1993, καταργούνται έτσι οριστικά οι έλεγχοι για φορολογικούς σκοπούς στα εσωτερικά σύνορα για κάθε πράξη που πραγματοποιείται μεταξύ κρατών μελών 7 ότι η φορολόγηση κατά την εισαγωγή και η αποφορολόγηση κατά την εξαγωγή πρέπει να αφορούν συνεπώς μόνον τις πράξεις που πραγματοποιούνται με εδάφη που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κοινού καθεστώτος του φόρου προστιθεμένης αξίας 7 ότι, λαμβανομένων υπόψη των εφαρμοστέων συμβάσεων και συνθηκών, οι πράξεις από ή προς το Πριγκηπάτο του Μονακό και τη Νήσο Μαν πρέπει, ωστόσο, να αντιμετωπίζονται ως πράξεις από ή προς τη Γαλλική Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, αντιστοίχως 7 ότι, λόγω της κατάργησης της αρχής της φορολόγησης κατά την εισαγωγή στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών, οι διατάξεις σχετικά με τις απαλλαγές και τις ατέλειες κατά την εισαγωγή καθίστανται άνευ αντικειμένου για τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών 7 ότι πρέπει εφεξής να καταργηθούν οι διατάξεις αυτές και να προσαρμοστούν ανάλογα οι σχετικές οδηγίες 7 ότι η επίτευξη του στόχου που αναφέρει το άρθρο 4 της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 1967 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ (5), προϋποθέτει ότι η φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών βασίζεται στην αρχή της φορολόγησης στο κράτος μέλος καταγωγής των παραδιδόμενων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς να θίγεται, όσον αφορά το κοινοτικό εμπόριο μεταξύ των υποκειμένων στο φόρο, η αρχή της απόδοσης του φορολογικού εσόδου, που αντιστοιχεί στην επιβολή του φόρου στο επίπεδο της τελικής κατανάλωσης, στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η τελική αυτή κατανάλωση 7 ότι, παρ' όλα αυτά, ο καθορισμός των οριστικών λεπτομερειών, με τις οποίες θα εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του κοινού συστήματος του φόρου προστιθέμενης αξίας για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μεταξύ κρατών μελών, προϋποθέτει ότι συντρέχουν όροι οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πληρωθεί ικανοποιητικά πριν από τις τις 31 Δεκεμβρίου 1992 7 ότι, συνεπώς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί, από την 1η Ιανουαρίου 1993, μια περιορισμένης διάρκειας μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα εφαρμόζονται διατάξεις προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση στο οριστικό καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών, πράγμα που εξακολουθεί να είναι ο μεσοπρόθεσμος επιδιωκόμενος στόχος, ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι ενδοκοινοτικές πράξεις που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι απολλασσόμενοι υποκείμενοι στο φόρο, πρέπει να φορολογούνται στα κράτη μέλη προορισμού, με τους συντελεστές και υπό τους όρους αυτών των κρατών μελών 7 ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, πρέπει επίσης να φορολογούνται στα κράτη μέλη προορισμού, βάσει των συντελεστών και υπό τους όρους αυτών των κρατών μελών, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις για ορισμένο ποσό που πραγματοποιούνται από απαλλασσόμενους υποκείμενους στο φόρο ή μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα καθώς και ορισμένες ενδοκοινοτικές πράξεις πωλήσεων εξ αποστάσεως και παραδόσεων καινουργών μεταφορικών μέσων οι οποίες πραγματοποιούνται προς ιδιώτες ή απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους στο φόρο οργανισμούς, στο βαθμό που οι πράξεις αυτές, ελλείψει ιδιαιτέρων διατάξεων, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών 7 ότι η αναγκαία επιδίωξη απλούστευσης των διοικητικών και στατιστικών διατυπώσεων των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να συμβαδίζει με την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου και την απαραίτητη διαφύλαξη, τόσο για οικονομικούς όσο και για φορολογικούς λόγους, της ποιότητας των κοινοτικών στατιστικών δεδομένων 7 ότι πρέπει να γίνει κατάλληλη εκμετάλλευση της μεταβατικής περιόδου φορολόγησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να αντισταθμιστούν τόσο οι κοινωνικές επιπτώσεις στους σχετικούς τομείς, όσο και οι περιφερειακές δυσχέρειες, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, που θα μπορούσαν να προκληθούν από την κατάργηση της φορολόγησης κατά την εισαγωγή και της αποφορολόγησης κατά την εξαγωγή στις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές 7 ότι, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν, για μια περίοδο που θα λήγει στις 30 Ιουνίου 1999, τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται, εντός των προβλεπομένων ορίων, από ειδικά πρατήρια αφορολόγητων ειδιών, και αυτό στα πλαίσια των αεροπορικών ή θαλάσσιων διακινήσεων ταξιδιωτών μεταξύ των κρατών μελών 7 ότι το μεταβατικό καθεστώς αρχίζει να ισχύει για περίοδο τεσσάρων ετών και ότι, συνεπώς, εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996 7 ότι το μεταβατικό καθεστώς θα αντικατασταθεί από ένα οριστικό καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών, που θα βασίζεται στην αρχή της φορολόγησης στο κράτος μέλος καταγωγής των παραδιδομένων αγαθών και των παρεχομένων υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του άρθρου 4 της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 11ης Απριλίου 1967 7 ότι, για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1994, έκθεση για τη λειτουργία του μεταβατικού καθεστώτος, συνοδευόμενη από προτάσεις για τις λεπτομέρειες του οριστικού καθεστώτος φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών 7 ότι το Συμβούλιο, όταν κρίνει ότι πληρούνται ικανοποιητικώς οι όροι μετάβασης στο οριστικό καθεστώς, θα αποφασίσει, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1995, για τις αναγκαίες διατάξεις για την έναρξη ισχύος και τη λειτουργία του οριστικού καθεστώτος, ενώ το μεταβατικό καθεστώς θα παραταθεί αυτομάτως μέχρι την έναρξη ισχύος του οριστικού καθεστώτος, και, οπωσδήποτε, για την περίοδο κατά την οποία το Συμβούλιο δεν θα έχει αποφασίσει για το οριστικό καθεστώς 7 ότι κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 3 1. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται ως: - 'έδαφος κράτους μέλους': το εσωτερικό της χώρας, όπως ορίζεται, για κάθε κράτος μέλος, στις παραγράφους 2 και 3, - 'Κοινότητα' και 'έδαφος της Κοινότητας': το εσωτερικό των κρατών μελών, όπως ορίζεται, για κάθε κράτος μέλος, στις παραγράφους 2 και 3, - 'τρίτο έδαφος' και 'τρίτες χώρες': κάθε έδαφος, εκτός από όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 ως εσωτερικό κράτους μέλους. 2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ως 'εσωτερικό της χώρας' νοείται το πεδίο εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, όπως ορίζεται, για κάθε κράτος μέλος, στο άρθρο 227. 3. Εξαιρούνται από την έννοια του 'εσωτερικού της χώρας', τα ακόλουθα εθνικά εδάφη: - από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: η Νήσος Ελιγολάνδη, η περιοχή του Μπύζιγκεν, - από το Βασίλειο της Ισπανίας: η Θέουτα, η Μελίλια, - από την Ιταλική Δημοκρατία: το Λιβίνιο, η Καμπιόνε ντ' Ιτάλια, τα εθνικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο. Εξαιρούνται επίσης από την έννοια του 'εσωτερικού της χώρας', τα ακόλουθα εθνικά εδάφη: - από το Βασίλειο της Ισπανίας: οι Κανάριοι Νήσοι, - από τη Γαλλική Δημοκρατία: τα υπερπόντια διαμερίσματα, - από την Ελληνική Δημοκρατία: το Άγιον Όρος. 4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πράξεις που διενεργούνται από ή προς: - το Πριγκιπάτο του Μονακό, να αντιμετωπίζονται ως πράξεις διενεργούμενες από ή προς τη Γαλλική Δημοκρατία, - τη Νήσο Μαν, να αντιμετωπίζονται ως πράξεις διενεργούμενες από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. 5. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 3 και 4 διατάξεις δεν δικαιολογούνται πλέον, ιδίως από απόψεως ουδετερότητας ως προς τον ανταγωνισμό ή από απόψεως ιδίων πόρων, υποβάλει στο Συμβούλιο κατάλληλες προτάσεις.» 2. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 7 Εισαγωγές 1. Ως 'εισαγωγή αγαθού' θεωρείται: α) η είσοδος, στο εσωτερικό της Κοινότητας, ενός αγαθού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ή, προκειμένου για αγαθό υπαγόμενο στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, που δεν βρίσκεται σε ελεύθερη κυκλοφορία 7 β) η είσοδος στο εσωτερικό της Κοινότητας ενός αγαθού προερχόμενου από ένα έδαφος αναφερόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο ή από τις Αγγλονορμανδικές Νήσους. 2. Η εισαγωγή ενός αγαθού πραγματοποιείται στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το αγαθό τη στιγμή της εισόδου του στο εσωτερικό της Κοινότητας. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν ένα αγαθό που εμπίπτει στην παράγραφο 1 στοιχείο α), έχει υπαχθεί από τη στιγμή της εισόδου του στο εσωτερικό της Κοινότητας σε ένα από τα καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 σημείο Β, σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ή σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, τότε η εισαγωγή του αγαθού αυτού πραγματοποιείται στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου το αγαθό εξήλθε από τα καθεστώτα αυτά. Ωσαύτως, όταν αγαθό που εμπίπτει στην παράγραφο 1 στοιχείο β), έχει υπαχθεί από τη στιγμή της εισόδου του στο εσωτερικό της Κοινότητας στη διαδικασία της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, που προβλέπεται στο άρθρο 33α παράγραφος 1 στοιχείο β), τότε η εισαγωγή πραγματοποιείται στο κράτος μέλος στο έδαφός του οποίου αυτή η διαδικασία τερματίζεται.» 3. Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι όροι «σε άλλη χώρα» αντικαθίστανται από τους όρους «σε άλλο κράτος μέλος» και οι όροι «το κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η εισαγωγή» αντικαθίστανται από τους όρους «το κράτος μέλος στο εσωτερικό του οποίου γίνεται η εγκατάσταση ή η συναρμολόγηση». 4. Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: «γ) εφόσον η παράδοση του αγαθού γίνεται πάνω σε σκάφος, αεροπλάνο ή τραίνο, κατά τη διάρκεια μεταφοράς της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο έδαφος της Κοινότητας: ο τόπος όπου βρίσκονται τα αγαθά τη στιγμή της αναχώρησης της μεταφοράς.» 5. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Κατά παρέκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), όταν ο τόπος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών βρίσκεται σε τρίτο έδαφος, ως τόπος της παράδοσης της πραγματοποιούμενης από τον εισαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 21 σημείο 2, καθώς και ως τόπος ενδεχόμενων επακόλουθων παραδόσεων, θεωρείται το εσωτερικό του κράτους μέλους εισαγωγής των αγαθών.» 6. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός τη στιγμή της πραγματοποίησης της εισαγωγής του αγαθού. Όταν τα αγαθά τίθενται, από τη στιγμή της εισαγωγής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας, σε ένα από τα καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός μόνο τη στιγμή κατά την οποία τα αγαθά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά. Όταν όμως τα εισαγόμενα αγαθά υπόκεινται σε δασμούς, γεωργικές εισφορές ή φόρους ισοδυνάμου αποτελέσματος που έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια κοινής πολιτικής, η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός τη στιγμή που επέρχεται η γενεσιουργός αιτία και καθίστανται απαιτητές οι εν λόγω κοινοτικές επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση που τα εισαγόμενα αγαθά δεν υπόκεινται σε καμία από τις εν λόγω κοινοτικές επιβαρύνσεις, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, ως προς τη γενεσιουργό αιτία και το απαιτητό του φόρου, τις ήδη εν ισχύι σχετικές διατάξεις περί των δασμών.» 7. Στο άρθρο 11 σημείο Β: - η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Η φορολογητέα βάση αποτελείται από τη δασμολογητέα αξία, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.», - η παράγραφος 2 καταργείται. 8. Στο άθρο 11 σημείο Β, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Στη φορολογητέα βάση περιλαμβάνονται, στο βαθμό που δεν έχουν ήδη περιληφθεί: α) οι φόροι, δασμοί, εισφορές και άλλα τέλη που οφείλονται εκτός του κράτους μέλους εισαγωγής, καθώς και όσα οφείλονται λόγω της εισαγωγής, εξαιρέσει του εισπρακτέου φόρου προστιθέμενης αξίας 7 β) τα παρεπόμενα έξοδα, όπως τα έξοδα προμήθειας, συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης, τα οποία πραγματοποιούνται μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού των αγαθών στο εσωτερικό του κράτους μέλους εισαγωγής. Ως 'πρώτος τόπος προορισμού', νοείται ο τόπος που αναγράφεται στη φορτωτική ή κάθε άλλο έγγραφο μεταφοράς βάσει του οποίου εισέρχονται τα αγαθά στο κράτος μέλος εισαγωγής. Ελλείψει τέτοιας ενδείξεως, ως πρώτος τόπος προορισμού θεωρείται ο τόπος της πρώτης εκφόρτωσης στο κράτος μέλος εισαγωγής. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν, στη φορολογητέα βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα παρεπόμενα έξοδα, όταν προκύπτουν από τη μεταφορά σε άλλο τόπο προορισμού στο εσωτερικό του κράτους μέλους εισαγωγής, εφόσον αυτός είναι γνωστός το χρόνο κατά τον οποίο επέρχεται η γενεσιουργός αιτία του φόρου.» 9. Στο άρθρο 11 σημείο Β παράγραφος 5, μετά τη φράση «για τα προσωρινώς εξαχθέντα αγαθά» προστίθενται οι όροι «εκτός της Κοινότητας», οι όροι «στο εξωτερικό» αντικαθίστανται από τους όρους «εκτός της Κοινότητας» και οι όροι «και των οποίων η επανεισαγωγή δεν απαλλάσσεται του φόρου, δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ)», διαγράφονται. 10. Στο άρθρο 11 σημείο Γ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Όταν τα στοιχεία, που χρησιμεύουν για τον καθορισμό της φορολογητέας βάσης κατά την εισαγωγή, εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από εκείνο του κράτους μέλους όπου γίνεται η εκτίμηση, η ισοτιμία καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας. Όταν τα στοιχεία που χρησιμεύουν για τον καθορισμό της φορολογητέας βάσης επί μιας πράξεως η οποία δεν αποτελεί εισαγωγή αγαθών, εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από εκείνο του κράτους μέλους όπου γίνεται η εκτίμηση, η εφαρμοζόμενη ισοτιμία είναι η τελευταία τιμή πώλησης που έχει καταγραφεί, τη στιγμή κατά την οποία καθίσταται απαιτητός ο φόρος, στην ή στις αντιπροσωπευτικότερες αγορές συναλλάγματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ή μια τιμή που καθορίζεται με σημείο αναφοράς αυτή ή αυτές τις αγορές, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζει το εν λόγω κράτος μέλος. Ωστόσο, για ορισμένες από αυτές τις πράξεις ή για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στο φόρο, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να εφαρμόσουν την ισοτιμία η οποία καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας.» 11. Στο άρθρο 14 παράγραφος 1: - το στοιχείο β) καταργείται, - το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «γ) τις εισαγωγές αγαθών για ενδεχόμενη πώληση, κατά την έννοια του άρθρου 29 της οδηγίας 85/362/ΕΟΚ (*), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/237/ΕΟΚ (**), *(*) ΕΕ αριθ. L 192 της 24. 7. 1985, σ. 20. (**) ΕΕ αριθ. L 133 της 24. 5. 1990, σ. 91.», - στο στοιχείο δ), διαγράφονται οι όροι «ή θα απέλαυον παρομοίας ατελείας, εάν εισήγοντο από τρίτη χώρα» και οι όροι «στην εσωτερική αγορά», - στο στοιχείο ε), διαγράφονται οι όροι «ή θα απέλαυον παρομοίας ατελείας, εάν εισήγοντο από τρίτη χώρα», - το στοιχείο στ) καταργείται, - στο στοιχείο ζ), διαγράφονται οι όροι «ή θα απέλαυον παρομοίας ατελείας, εάν εισήγοντο από τρίτη χώρα». 12. Ο τίτλος του άρθρου 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός της Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών.» 13. Στο άρθρο 15 σημεία 1 και 2, η φράση «εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 3» αντικαθίσταται από τη φράση «εκτός της Κοινότητας». 14. Στο άρθρο 15, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. τις παροχές υπηρεσιών που συνίστανται σε εργασίες επί κινητών αγαθών κτηθέντων ή εισαχθέντων για να υποστούν τις εργασίες αυτές στο εσωτερικό της Κοινότητας και που αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός της Κοινότητας από τον παρέχοντα τις υπηρεσίες ή από τον εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα λήπτη ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό των προσώπων αυτών.» 15. Στο άρθρο 15 σημείο 10 πρώτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: «- πραγματοποιούνται με προορισμό ένα άλλο κράτος μέλος και προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις οποιουδήποτε από τα κράτη που συμμετέχουν στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, εκτός από το ίδιο το κράτος μέλος προορισμού, για τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων αυτών ή του πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει, ή για τον εφοδιασμό των λεσχών και κυλικείων τους, εφόσον οι ένοπλες αυτές δυνάμεις υπηρετούν τον κοινό αμυντικό σκοπό.» 16. Στο άρθρο 15 σημείο 10 δεύτερο εδάφιο, η φράση «εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το κράτος μέλος υποδοχής». 17. Στο άρθρο 15 σημείο 12, η φράση «εκτός της Κοινότητας» προστίθεται μετά τη φράση «που εξάγουν τα αγαθά αυτά» και η φράση «στο εξωτερικό» αντικαθίσταται από τη φράση «εκτός της Κοινότητας». 18. Στο άρθρο 15, το σημείο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «13. τις παροχές υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και των παρεπόμενων εργασιών, εξαιρέσει όμως των παροχών υπηρεσιών που απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 13, όταν συνδέονται άμεσα: - με την εξωτερική διαμετακόμιση, την εξαγωγή αγαθών εκτός Κοινότητας ή την εισαγωγή αγαθών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1, στοιχείο γ) και του άρθρου 16 παράγραφος 1 σημείο Α, - με αγαθά αναφερόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β), τα οποία έχουν υπαχθεί στη διαδικασία της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, που προβλέπεται στο άρθρο 33α παράγραφος 1 στοιχείο β).» 19. Στο άρθρο 15 σημείο 14, η φράση «εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 3» αντικαθίσταται από τη φράση «εκτός της Κοινότητας». 20. Στο άρθρο 16 παράγραφος 1: - το σημείο Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Α. Οι εισαγωγές αγαθών που προορίζονται να τεθούν υπό καθεστώς εναποθήκευσης άλλο πλην της τελωνειακής αποταμίευσης,» - το σημείο Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Β. οι παραδόσεις αγαθών που προορίζονται: α) να προσκομιστούν στο τελωνείο και να τεθούν, ενδεχομένως, σε τελωνειακή αποθήκευση 7 β) να τεθούν σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη 7 γ) να τεθούν υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή ενεργητικής τελειοποίησης 7 δ) να γίνουν δεκτά στα χωρικά θαλάσσια ύδατα: - για να ενσωματωθούν σε εξέδρες γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, μετασκευή τους ή τον εξοπλισμό τους, ή για τη σύνθεση των εξεδρών αυτών με τη ξηρά, - για τον ανεφοδιασμό αυτών των εξεδρών γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης 7 ε) να τεθούν υπό καθεστώς εναποθήκευσης άλλο πλην της τελωνειακής αποταμίευσης. Οι αναφερόμενοι στα στοιχεία α), β), γ) και δ) τόποι νοούνται όπως ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές τελωνειακές διατάξεις.», - το σημείο Γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Γ. Οι παροχές υπηρεσιών οι συναφείς με τις παραδόσεις αγαθών που αναφέρονται στο σημείο Β,» - το σημείο Δ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Δ. Οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στους τόπους που απαριθμούνται στο σημείο Β με διατήρηση μιας από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο,», - προστίθεται το ακόλουθο σημείο Ε: «Ε. Οι παραδόσεις: - αγαθών αναφερόμενων στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) με διατήρηση των καθεστώτων προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ή εξωτερικής διαμετακόμισης, - αγαθών αναφερόμενων στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β), με διατήρηση της διαδικασίας της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, που προβλέπεται στο άρθρο 33α, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών οι συναφείς με τις παραδόσεις αυτές.» 21. Στο άρθρο 28, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «3α. Μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση του Συμβουλίου, το οποίο, δυνάμει του άρθρου 3 της οδηγίας 89/465/ΕΟΚ (*) οφείλει να αποφασίσει σχετικά με την κατάργηση των μεταβατικών παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η Ισπανία εξουσιοδοτείται να απαλλάσσει τις πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΣΤ σημείο 2, καθόσον αφορούν την παροχή υπηρεσιών των συγγραφέων καθώς και τις πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΣΤ σημεία 23 και 25. (*) ΕΕ αριθ. L 226 της 3. 8. 1989, σ. 21.» 22. Παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος XVIα και τα ακόλουθα άρθρα 28α έως 28ιγ: «ΤΙΤΛΟΣ XVIα ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 28α Πεδίο εφαρμογής 1. Υπόκεινται επίσης στον ΦΠΑ: α) Οι εξ επαχθούς αιτίας ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται εντός της χώρας από ένα υποκείμενο στο φόρο ενεργούντα υπό την ιδιότητά του αυτή, ή από ένα μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι ένα υποκείμενο στο φόρο, ενεργεί υπό την ιδιότητά του αυτή και δεν δικαιούται της ατέλειας που προβλέπεται στο άρθρο 24, ούτε υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη φράση ή στις διατάξεις του άρθρου 28β σημείο Β παράγραφος 1. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, δεν υπόκεινται στο φόρο προστιθέμενης αξίας, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, εκτός των καινουργών μεταφορικών μέσων και προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που πραγματοποιούνται: - από υποκείμενο στο φόρο που δικαιούται του κατ'αποκοπήν καθεστώτος του άρθρου 25, ή από υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί μόνον παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης, ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, - εντός ορίου ή μέχρι συνολικού ποσού, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, που οφείλεται ή έχει πληρωθεί στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, το οποίο δεν υπερβαίνει, για το εκάστοτε τρέχον ημερολογιακό έτος, ένα όριο που ορίζεται από τα κράτη μέλη αλλά δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα των 10 000 Ecu και - υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, που οφείλεται ή έχει πληρωθεί στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, εκτός των καινουργών μεταφορικών μέσων και προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν έχει υπερβεί, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το όριο που αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους υποκείμενους στο φόρο και στα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου, το δικαίωμα να επιλέγουν το γενικό καθεστώς που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις λεπτομέρειες άσκησης αυτού του δικαιώματος επιλογής, το οποίο καλύπτει, εν πάσει περιπτώσει, περίοδο δύο ημερολογιακών ετών 7 β) οι εξ επαχθούς αιτίας ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινουργών μεταφορικών μέσων στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο που εμπίπτει στην παρέκκλιση του στοιχείου α) δεύτερο εδάφιο, ή από οιοδήποτε άλλο πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου: α) θεωρούνται ως «μεταφορικά μέσα»: τα σκάφη μήκους άνω των 7,5 μέτρων, τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση υπερβαίνει τα 1 550 χιλιόγραμμα και τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 kW, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, με την εξαίρεση των σκαφών και αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 15 σημεία 5 και 6 7 β) δεν θεωρούνται ως «καινουργή μεταφορικά μέσα»: τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στο στοιχείο α) όταν πληρούνται ταυτόχρονα οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: - η παράδοση έχει πραγματοποιηθεί μετά πάροδο πλέον των τριών μηνών από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία, - το μεταφορικό μέσο έχει διανύσει περισσότερα από 3 000 χιλιόμετρα αν πρόκειται για χερσαίο όχημα, έχει πραγματοποιήσει άνω των 100 ωρών πλεύσης αν πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης αν πρόκειται για αεροσκάφος. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να θεωρούνται αποδεδειγμένα. 3. Θεωρείται ως «ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού», η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κανείς ως κύριος ενσώματο κινητό αγαθό που αποστέλλεται ή μεταφέρεται στον αποκτώντα ή από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος από το οποίο ανεχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού. Όταν αγαθά που έχουν αποκτηθεί από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τρίτο έδαφος και εισάγονται, από το εν λόγω μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, τα αγαθά θεωρούνται ότι έχουν αποσταλεί ή μεταφερθεί από το κράτος μέλος εισαγωγής των αγαθών. Το κράτος μέλος αυτό επιστρέφει στον εισαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 21 σημείο 2 το φόρο προστιθέμενης αξίας που εισέπραξε στα πλαίσια της εισαγωγής των αγαθών, στο βαθμό που ο εισαγωγέας αποδεικνύει ότι για την απόκτηση είχε καταβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών. 4. Λογίζεται επίσης ως υποκείμενο στο φόρο κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί περιστασιακώς παράδοση ενός καινουργούς μεταφορικού μέσου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28γ σημείο Α. Το κράτος μέλος εντός του οποίου γίνεται η παράδοση παρέχει στον υποκείμενο στο φόρο δικαίωμα έκπτωσης που καθορίζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: - το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται και μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά τη στιγμή της παράδοσης, - επιτρέπεται στον υποκείμενο στο φόρο να εκπτίπτει του φόρου προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς ή που καταβλήθηκε στα πλαίσια της εισαγωγής ή της ενδοκοινοτικής απόκτησης αυτού του μεταφορικού μέσου, εφόσον δεν υπερβαίνει ή κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το ποσό του φόρου που θα όφειλε εάν δεν απηλλάσσετο η παράδοση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτών. 5. Εξομοιούνται προς εξ επαχθούς αιτίας παράδοση αγαθών: α) η παράδοση σε άλλον υποκείμενο στο φόρο εργασίας φασόν, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α), που πραγματοποιείται υλικώς σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ο πελάτης εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: - τα υλικά που χρησιμοποίησε ο αναλαβών την εργασία στάλθηκαν ή μεταφέρθηκαν, από τον πελάτη, ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, από το κράτος μέλος εντός του οποίου ο πελάτης εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, - το έργο, που κατασκεύασε ή συναρμολόγησε ο αναλαβών την εργασία μεταφέρεται ή αποστέλλεται προς τον πελάτη προς το κράτος μέλος όπου αυτός εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ 7 β) η μεταφορά από ένα υποκείμενο στο φόρο ενός αγαθού της επειχείρησής του προς ένα άλλο κράτος μέλος. Θεωρείται ως μεταφερόμενο προς ένα άλλο κράτος μέλος, κάθε ενσώματο αγαθό που αποστέλλεται ή μεταφέρεται, από τον υποκείμενο στο φόρο ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 3, αλλά εντός της Κοινότητας, για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εκτός από τις ανάγκες μιας από τις ακόλουθες πράξεις: - παράδοση του αγαθού πραγματοποιούμενη από τον υποκείμενο στο φόρο εντός του κράτους μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη φράση και στο άρθρο 28β σημείο Β παράγραφος 1, - παράδοση του αγαθού πραγματοποιούμενη από τον υποκείμενο στο φόρο υπό τους όρους του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ), - παράδοση του αγαθού πραγματοποιούμενη από τον υποκείμενο στο φόρο εντός της χώρας υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 15 ή στο άρθρο 28γ σημείο Α, - παράδοση στον υποκείμενο στο φόρο, υπό τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο α), μιας εργασίας φασόν που πραγματοποιείται στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού, - παροχή στον υποκείμενο στο φόρο μιας υπηρεσίας που έχει ως αντικείμενο εργασίες που αφορούν αυτό το αγαθό, οι οποίες πραγματοποιούνται υλικώς στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού, - προσωρινή χρησιμοποίηση του αγαθού, στο έδαφος του κράτους μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών, για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τον υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς του αγαθού, - προσωρινή χρησιμοποίηση του αγαθού, για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τους 24 μήνες, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους εντός του οποίου η εισαγωγή του ίδιου αυτού αγαθού από τρίτη χώρα με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίησή του θα υπαγόταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς. 6. Εξομοιούται προς ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας, η χρησιμοποίηση από υποκείμενο στο φόρο, για τις ανάγκες της επιχείρησής του, αγαθού το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται, από τον υποκείμενο στο φόρο ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, από ένα άλλο κράτος μέλος εντός του οποίου έχει παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί, αγοραστεί, αποκτηθεί κατά την έννοια της παραγράφου 1, ή έχει εισαχθεί από τον υποκείμενο στο φόρο, στα πλαίσια της επιχείρησής του, στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος. 7. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι χαρακτηρίζονται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών οι πράξεις εκείνες οι οποίες, εάν είχαν πραγματοποιηθεί εντός της χώρας από υποκείμενο στο φόρο ενεργούντα υπ'αυτή του την ιδιότητα, θα είχαν χαρακτηριστεί ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 5 και του άρθρου 5. Άρθρο 28β Τόπος των πράξεων Α. Τόπος της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών 1. Ως τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών θεωρείται το μέρος όπου βρίσκονται τα αγαθά κατά τη στιγμή της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα. 2. Πάντως, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που αναφέρεται στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο α) θεωρείται ότι βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ βάσει του οποίου ο αποκτών διενήργησε την απόκτηση αυτή, εφόσον ο αποκτών δεν αποδεικνύει ότι η απόκτηση φορολογήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1. Αν όμως η απόκτηση υπόκειται, κατ'εφαρμογή της παραγράφου 1, στο φόρο, στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών, αφού προηγουμένως είχε φορολογηθεί κατ'εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, η φορολογητέα βάση μειούται αναλόγως στο κράτος μέλος που χορήγησε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ υπό τον οποίο ο αποκτών διενήργησε την απόκτηση αυτή. Β. Τόπος παράδοσης αγαθών 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, ως τόπος παράδοσης αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται, από τον προμηθευτή ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, από κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς λογίζεται ο τόπος όπου βρίσκονται τα αγαθά τη στιγμή της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αγοραστή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: - η παράδοση των αγαθών γίνεται είτε προς πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο είτε προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, καλυπτόμενα από την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο, είτε προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, - τα αγαθά δεν είναι καινουργή μεταφορικά μέσα ούτε αγαθά που παραδίδονται αφού συναρμολογηθούν ή εγκατασταθούν, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του. Όταν τα αγαθά που παραδίδονται κατ'αυτόν τον τρόπο αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τρίτο έδαφος και εισάγονται από τον προμηθευτή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αγοραστή, θεωρείται ότι απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν από το κράτος μέλος εισαγωγής. 2. Σε περίπτωση όμως που τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή στις παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς το αυτό κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς: - εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν, ή για όσο μέρος δεν υπερβαίνουν ένα συνολικό ποσό, εκτός ΦΠΑ, το οποίο δεν υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια ενός και του αυτού ημερολογιακού έτους, το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα των 100 000 Ecu και - εφόσον το εκτός ΦΠΑ συνολικό ποσό των παραδόσεων αγαθών, εκτός από προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα των 100 000 Ecu. Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα αγαθά τη στιγμή της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αγοραστή, μπορεί να περιορίσει τα προαναφερόμενα όρια στο ισόποσο σε εθνικό νόμισμα των 35 000 Ecu στην περίπτωση κατά την οποία το κράτος μέλος αυτό φοβάται ότι το προαναφερόμενο όριο των 100 000 Ecu θα οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις των όρων ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προς ενημέρωση των αρμοδίων δημοσίων αρχών του κράτους μέλους από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά. Η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο, πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1994, έκθεση για τη λειτουργία των ειδικών ορίων των 35 000 Ecu, που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο. Η Επιτροπή μπορεί με την έκθεση αυτή να πληροφορήσει το Συμβούλιο ότι η κατάργηση των ειδικών ορίων δεν θα οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις των όρων ανταγωνισμού. Ενόσω το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει ομόφωνα κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. 3. Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα αγαθά τη στιγμή της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δίνει στους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών καλυπτόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 2 το δικαίωμα να επιλέγουν τον καθορισμό του τόπου των παραδόσεων αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους άσκησης αυτού του δικαιώματος επιλογής, το οποίο καλύπτει, εν πάση περιπτώσει, δύο ημερολογιακά έτη. Γ. Τόπος της παροχής υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β), ο τόπος παροχής υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4. Κατά την έννοια του παρόντος τίτλου, νοούνται ως: - 'ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών': κάθε μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στα εδάφη δύο διαφορετικών κρατών μελών, - 'τόπος αναχώρησης': ο τόπος όπου αρχίζει πραγματικά η μεταφορά των αγαθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματοποιούμενες διαδρομές προς τον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά, - 'τόπος άφιξης': ο τόπος όπου περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των αγαθών. 2. Ο τόπος παροχής υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μεταφοράς εμπορευμάτων είναι ο τόπος αναχώρησης. 3. Κατά παρέκκλιση όμως από την παράγραφο 2, ο τόπος παροχής υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών σε λήπτες που εξατομικεύονται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος αναχώρησης της μεταφοράς, θεωρείται ότι βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε στο λήπτη τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, υπό τον οποίο και του παρασχέθη η υπηρεσία. 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην επιβάλουν φόρο στο τμήμα της μεταφοράς που αντιστοιχεί στις διαδρομές που έγιναν πάνω από ύδατα που δεν ανήκουν στο έδαφος της Κοινότητας κατά την έννοια του άρθρου 3. Δ. Τόπος παροχής υπηρεσιών με παρεπόμενο χαρακτήρα σε σχέση με υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ο τόπος παροχής υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητες παρεπόμενες προς υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, παρέχονται δε σε λήπτες που εξατομικεύονται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο εντός του οποίου εκτελείται υλικά η παροχή αυτή, θεωρείται ότι βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε στο λήπτη τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ υπό τον οποίο του παρασχέθηκε η υπηρεσία. Ε. Τόπος παροχής υπηρεσιών από μεσάζοντες 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1, τόπος παροχής υπηρεσιών από μεσάζοντες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, όταν μεσολαβούν στην παροχή υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, είναι ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς. Εντούτοις, όταν ο λήπτης της υπηρεσίας που παρέχεται από το μεσάζοντα εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος της αναχώρησης της μεταφοράς, ο τόπος παροχής της υπηρεσίας από το μεσάζοντα θεωρείται ότι ευρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε στο λήπτη τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ υπό τον οποίο του παρασχέθηκε η υπηρεσία. 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1, ο τόπος παροχής υπηρεσιών από μεσάζοντες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, όταν μεσολαβούν στην παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο δραστηριότητες παρεπόμενες προς υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, είναι ο τόπος στον οποίο εκτελείται υλικά η παρεπόμενη υπηρεσία. Εντούτοις, όταν ο λήπτης της υπηρεσίας που παρέχεται από το μεσάζοντα εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο εσωτερικό του οποίου εκτελείται υλικά η παρεπόμενη παροχή, ο τόπος παροχής της υπηρεσίας από το μεσάζοντα θεωρείται ότι ευρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε στο λήπτη τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, υπό τον οποίο του παρασχέθηκε η υπηρεσία από το μεσάζοντα. 3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1, ο τόπος παροχής υπηρεσιών από μεσάζοντες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, όταν μεσολαβούν σε πράξεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε), είναι ο τόπους όπου εκτελούνται οι πράξεις αυτές. Εντούτοις, όταν ο λήπτης της υπηρεσίας εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο εντός του οποίου εκτελούνται οι πράξεις αυτές, ο τόπος παροχής της υπηρεσίας από το μεσάζοντα θεωρείται ότι ευρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε στο λήπτη τον αριθμό φορολογικού μητρώπου ΦΠΑ υπό τον οποίο του παρασχέθηκε η υπηρεσία από το μεσάζοντα. Άρθρο 28γ Απαλλαγές Α. Απαλλαγή των παραδόσεων αγαθών Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων και υπό τις προϋποθέσεις που τα κράτη μέλη καθορίζουν ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και απλή εφαρμογή των προβλεπομένων κατωτέρω απαλλαγών και να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από το φόρο: α) τις παραδόσεις αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 5 και κατά την έννοια του άρθρου 28α παράγραφος 5 στοιχεία α), τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται, από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους, εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 3 αλλά εντός της Κοινότητας, τις πραγματοποιούμενες προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί υπ' αυτή την ιδιότητά του, σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τις παραδόσεις αγαθών τις πραγματοποιούμενες από υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι απολαύουν της κατά το άρθρο 24 φορολογικής ατελείας, ούτε για τις παραδόσεις αγαθών προς υποκείμενους στο φόρο ή προς μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρέκκλιση την προβλεπόμενη στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο 7 β) τις παραδόσεις καινουργών μεταφορικών μέσων τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς τον αγοραστή, από τον αγοραστή ή τον πωλητή ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους, εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 3 αλλά εντός της Κοινότητας, οι οποίες πραγματοποιούνται προς υποκείμενο στο φόρο ή μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στην παρέκκλιση την προβλεπόμενη στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο ή προς οιοδήποτε άλλο πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο 7 γ) τις παραδόσεις αγαθών που προβλέπονται στο άρθρο 28α παράγραφος 5 στοιχείο β), οι οποίες θα καλύπτονταν από την προβλεπόμενη στο στοιχείο α) απαλλαγή αν είχαν πραγματοποιηθεί προς άλλο υποκείμενο στο φόρο. Β. Απαλλαγή των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν από το φόρο, υπό όρους που τα ίδια επιβάλλουν προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή και απλή εφαρμογή των αναφερομένων κατωτέρω απαλλαγών και να αποτραπεί τυχόν φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση: α) τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, η παράδοση των οποίων από υποκείμενους στο φόρο απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση εντός της χώρας 7 β) τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών η εισαγωγή των οποίων απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1 7 γ) τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, για τα οποία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφοι 3 και 4, ο αποκτών τα αγαθά δικαιούται σε κάθε περίπτωση ολικής επιστροφής του ΦΠΑ τον οποίο οφείλει κατ' εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 28α παράγραφος 1. Γ. Απαλλαγή των υπηρεσιών μεταφοράς Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τις υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών από ή προς τα νησιά που απαρτίζουν τις αυτόνομες περιοχές των Αζορών και της Μαδέρας, καθώς και τις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών μεταξύ των νησιών αυτών. Δ. Απαλλαγές κατά την εισαγωγή αγαθών Όταν αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τρίτο έδαφος εισάγονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν την εισαγωγή αυτή στην περίπτωση όπου η παράδοση των αγαθών αυτών, εάν διενεργηθεί από τον εισαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 21 σημείο 2, απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου Α. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους αυτής της απαλλαγής, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απλή και ορθή εφαρμογή της και να αποτρέψουν κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και κατάχρηση. Ε. Άλλες απαλλαγές α) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που διέπονται από ένα από τα καθεστώτα ή από μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 σημείο Β, ισχύουν οι ίδιες διατάξεις όπως και για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας υπό τις αυτές συνθήκες. β) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 διαβουλεύσεων, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαλλάσσουν: α) τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στο φόρο, τις εισαγωγές και τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για έναν υποκείμενο στο φόρο με σκοπό να εξαχθούν, αυτούσια ή μεταποιημένα, προς τρίτα εδάφη, καθώς και τις παροχές υπηρεσιών που αφορούν την εξαγωγική του δραστηριότητα, μέχρι του ποσού των εξαγωγών του κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο 7 β) τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενο σε φόρο, τις εισαγωγές και τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για έναν υποκείμενο στο φόρο με σκοπό την παράδοσή τους σε ένα άλλο κράτος μέλος υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 28γ σημείο Α καθώς και τις παροχές υπηρεσιών που αφορούν αυτές τις παραδόσεις αγαθών με προορισμό ένα άλλο κράτος μέλος, μέχρι του ποσού των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται υπό τους όρους που προβλέπει το άρθρο 28γ σημείο Α κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν κοινό όριο για το ποσό των πράξεων που απαλλάσσονται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β).' Άρθρο 28δ Γενεσιουργός αιτία και απαιτητόν του φόρου 1. Η γενεσιουργός αιτία του φόρου επέρχεται κατά το χρόνο της πραγματοποίησης της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι συντελείται κατά το χρόνο που θεωρείται πραγματοποιούμενη η παράδοση, στο εσωτερικό της χώρας, παρομοίων αγαθών. 2. Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, ο φόρος καθίσταται απαιτητός στις 15 του μηνός που ακολουθεί εκείνον κατά τον οποίον επήλθε η γενεσιουργός αιτία. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έκδοση του τιμολογίου, όταν το τιμολόγιο παραδίδεται προς τον αποκτώντα πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στην εν λόγω παράγραφο 2. 22. 4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 2, ο φόρος καθίσταται απαιτητός, για παραδόσεις αγαθών διενεργούμενες με τους όρους του άρθρου 28γ σημείο Α, στις 15 του μηνός που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο επήλθε η γενεσιουργός αιτία. Ωστόσο, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έκδοση του τιμολογίου όταν το τιμολόγιο εκδίδεται πριν από τις 15 του μηνός που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο επήλθε η γενεσιουργός αιτία. Άρθρο 28ε Φορολογητέα βάση 1. Προκειμένου για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, η φορολογητέα βάση αποτελείται από τα ίδια στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της φορολογητέας βάσης στην παράδοση στο εσωτερικό της χώρας των ιδίων αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 11 σημείο Α. Ειδικά, για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 28α παράγραφος 6, η φορολογητέα βάση προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 σημείο Α παράγραφος 1 στοιχείο β). Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που οφείλονται ή καταβάλλονται από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση προϊόντος που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης περιλαμβάνονται στη φορολογητέα βάση, σύμφωνα με το άρθρο 11 σημείο Α, παράγραφος 2 στοιχείο α). 2. Ο εφαρμοστέος στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών συντελεστής φόρου είναι εκείνος που ισχύει κατά το χρόνο που ο φόρος κατέστη απαιτητός. 3. Ο εφαρμοστέος συντελεστής φόρου για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού είναι ο ισχύων στο εσωτερικό της χώρας για την παράδοση του ίδιου αγαθού. Άρθρο 28στ Δικαίωμα έκπτωσης 1. Στο άρθρο 17, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Στο βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των φορολογητέων πράξεών του, ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπίπτει από τον οφειλόμενο φόρο: α) τον οφειλόμενο ή καταβληθέντα φόρο προστιθέμενης αξίας για τα αγαθά που του παρεδόθησαν ή πρόκειται να του παραδοθούν, καθώς και για τις υπηρεσίες που του παρεσχέθησαν ή πρόκειται να του παρασχεθούν από άλλον υποκείμενο υπόχρεο για την καταβολή του φόρου στο εσωτερικό της χώρας 7 β) τον οφειλόμενο ή καταβληθέντα φόρο προστιθέμενης αξίας για τα εισαχθέντα στο εσωτερικό της χώρας αγαθά 7 γ) το φόρο προστιθέμενης αξίας που οφείλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο α), το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 28α παράγραφος 6 7 δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας που οφείλεται, σύμφωνα με το άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο α). 3. Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης σε κάθε υποκείμενο στο φόρο την προαναφερόμενη στην παράγραφο 2 έκπτωση ή επιστροφή του φόρου προστιθεμένης αξίας, στο βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες: α) πράξεών του που εκτελούνται στο εξωτερικό και που ανάγονται στις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, οι οποίες θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης αν είχαν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας 7 β) πράξεών του που απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 σημείο i), το άρθρο 15, το άρθρο 16 παράγραφος 1 σημεία Β, Γ, Δ και Ε και παράγραφος 2 ή το άρθρο 28γ σημείο Α 7 γ) πράξεών του που απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 13 σημείο Β στοιχεία α) και δ) περιπτώσεις 1 έως 5, όταν ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός Κοινότητας ή όταν οι πράξεις αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά προοριζόμενα να εξαχθούν εκτός της Κοινότητας. 4. Η επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 γίνεται: - υπέρ των υποκειμένων στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, αλλά σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που να ορίζονται από την οδηγία 79/1072/ΕΟΚ (*), - υπέρ των υποκειμένων στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζονται από την οδηγία 86/560/ΕΟΚ (**). *(*) ΕΕ αριθ. L 331 της 27. 12. 1979, σ. 11. (**) ΕΕ αριθ. L 326 της 21. 11. 1986, σ. 40.' 2. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Για να έχει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προς έκπτωση, ο υποκείμενος στο φόρο οφείλει: α) για την αναφερόμενη στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) έκπτωση, να κατέχει τιμολόγιο, το οποίο έχει εκδοθεί κατά το άρθρο 22 παράγραφος 3 7 β) για την αναφερόμενη στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β), έκπτωση, να κατέχει έγγραφο, με το οποίο να βεβαιούται η εισαγωγή και να χαρακτηρίζεται ο ίδιος ως παραλήπτης ή εισαγωγεύς 7 το έγγραφο αυτό πρέπει ακόμη να μνημονεύει το ποσό του οφειλόμενου φόρου ή να καθιστά δυνατό τον υπολογισμό του 7 γ) για την αναφερόμενη στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο γ) έκπτωση, να τηρεί τις καθοριζόμενες από κάθε κράτος μέλος διατυπώσεις 7 δ) όταν υποχρεούνται να καταβάλει το φόρο υπό την ιδιότητά του ως λήπτου ή αγοραστού κατ'εφαρμογή του άρθρου 21 σημείο 1, να τηρεί τις καθοριζόμενες από κάθε κράτος μέλος διατυπώσεις 7 ε) για την προβλεπόμενη στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο δ) έκπτωση, να έχει περιλάβει στη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4, όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό του ποσού του φόρου που οφείλεται βάση των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και να κατέχει τιμολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3.' 3. Στο άρθρο 18, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: '3 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σε υποκείμενο στο φόρο που δεν διαθέτει τιμολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3, να προβεί σε έκπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο δ), και καθορίζουν τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.' Άρθρο 28ζ Υπόχρεοι στο φόρο Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 21 Υπόχρεοι στο φόρο έναντι του Δημοσίου Ο φόρος προστιθέμενης αξίας οφείλεται: 1. στο εσωτερικό καθεστώς: α) από τον υποκείμενο στο φόρο ο οποίος πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, εκτός των παροχών υπηρεσιών που προβλέπονται στο στοιχείο β). Όταν η φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εξωτερικό, τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν διατάξεις, οι οποίες να προβλέπουν ότι ο φόρος οφείλεται από άλλο πρόσωπο. Δύναται ιδίως να ορίζεται προς το σκοπό αυτό φορολογικός αντιπρόσωπος ή ο παραλήπτης της φορολογητέας παράδοσης των αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών. Επίσης τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν άλλο πρόσωπο, εκτός του υποκείμενου στο φόρο, ως αλληλεγγύως υπόχρεο για την καταβολή του φόρου 7 β) από το λήπτη υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή στο άρθρο 28β σημεία Γ, Δ και Ε, εφόσον παρέχονται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εξωτερικό. Εντούτοις, τα κράτη μέλη, μπορούν να προβλέπουν ότι ο παρέχων την υπηρεσία είναι αλληλεγγύως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου 7 γ) από κάθε πρόσωπο που αναγράφει το φόρο προστιθέμενης αξίας σε τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο που επέχει θέση τιμολογίου 7 δ) από το πρόσωπο που πραγματοποιεί φορολογητέα ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Όταν η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εξωτερικό, τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν διατάξεις οι οποίες να προβλέπουν ότι ο φόρος οφείλεται από άλλο πρόσωπο. Δύναται ιδίως να ορίζεται φορολογικός αντιπρόσωπος, προς το σκοπό αυτό. Επίσης, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν άλλο πρόσωπο, εκτός του προσώπου που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, ως αλληλεγγύως υπόχρεο για την καταβολή του φόρου. 2. Κατά την εισαγωγή: από το πρόσωπο ή από τα πρόσωπα, τα οποία ορίζονται ή αναγνωρίζονται ως υπόχρεα από το κράτος μέλος εισαγωγής.' Άρθρο 28η Υποχρεώσεις των υπόχρεων στο φόρο Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 22 Υποχρεώσεις στα πλαίσια του εσωτερικού καθεστώτος 1. α) Κάθε υποκείμενος στο φόρο οφείλει να δηλώνει την έναρξη, τη μεταβολή και την παύση της δραστηριότητάς του ως υποκείμενου στο φόρο. β) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου α), οι υποκείμενοι στο φόρο που αναφέρονται στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο οφείλουν να δηλώνουν ότι διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό παρέκκλισης. γ) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξατομικεύεται, με ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου: - κάθε υποκείμενος στο φόρο, εκτός εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 28α παράγραφος 4, που διενεργεί στο εσωτερικό της χώρας παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που του παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης, πλην των παροχών υπηρεσιών ο φόρος των οποίων οφείλεται αποκλειστικά από το λήπτη σύμφωνα με το άρθρο 21 σημείο 1 στοιχείο β). Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να μην εξατομικεύουν ορισμένους υποκείμενους στο φόρο που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 3, - κάθε υποκείμενος στο φόρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) καθώς και κάθε υποκείμενος στο φόρο που έκανε χρήση της ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο α) τρίτο εδάφιο. δ) Ο ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου περιλαμβάνει ένδειξη σύμφωνη με τον πρότυπο διεθνή κωδικό ISO-3166 alpha 2, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό του κράτους μέλους που τον χορήγησε. ε) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε το σύστημα εξατομίκευσης που εφαρμόζουν να επιτρέπει τη διάκριση των αναφερόμενων στο στοιχείο γ) υποκειμένων στο φόρο και να διασφαλίζει, κατ' αυτόν τον τρόπο, την ορθή εφαρμογή του μεταβατικού καθεστώτος φορολόγησης των ενδοκοινοτικών πράξεων που προβλέπεται στον παρόντα τίτλο. 2. α) Κάθε υποκείμενος στο φόρο οφείλει να τηρεί λογιστικά βιβλία επαρκώς λεπτομερή ώστε να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και ο έλεγχος του εκ μέρους των φορολογικών αρχών. β) Κάθε υποκείμενος στο φόρο οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο όπου θα καταγράφει τα αγαθά που αποστέλλει ή μεταφέρει, ο ίδιος ή άλλος που ενεργεί για λογαριασμό του, εκτός μεν του εδάφους που ορίζεται στο άρθρο 3 αλλά εντός της Κοινότητας, για τις ανάγκες πράξεων όπου αναφέρονται στο άρθρο 28α παράγραφος 5 στοιχείο β) τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη περίπτωση. Κάθε υποκείμενος στο φόρο οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο των υλικών που του αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος, από ή για λογαριασμό ενός υποκειμένου στο φόρο που εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σ' αυτό το άλλο κράτος μέλος, με σκοπό την παράδοση στον υποκείμενο αυτό εργασίας φασόν. 3. α) Κάθε υποκείμενος στο φόρο οφείλει να εκδίδει τιμολόγιο ή έγγραφο που να επέχει θέση τιμολογίου, για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που εκτελεί προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο. Κάθε υποκείμενος στο φόρο οφείλει επίσης να εκδίδει τιμολόγιο ή έγγραφο που επέχει θέση τιμολογίου, για τις παραδόσεις αγαθών που προβλέπονται στο άρθρο 28β σημείο Β παράγραφος 1 και για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιεί με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 28γ σημείο Α. Ο υποκείμενος στο φόρο οφείλει να διατηρεί αντίγραφο όλων των εκδοθέντων εγγράφων. Επίσης, κάθε υποκείμενος στο φόρο οφείλει να εκδίδει τιμολόγιο για τα ποσά έναντι που του καταβάλλονται πριν από την πραγματοποίηση μιας από τις παραδόσεις αγαθών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, καθώς και για τα ποσά έναντι που του καταβάλλονται από άλλον υποκείμενο στο φόρο ή από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, πριν από την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών. β) Στο τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται χωριστά, η τιμή άνευ φόρου και ο φόρος που αναλογεί για κάθε διαφορετικό συντελεστή, καθώς και, κατά περίπτωση, η φορολογική απαλλαγή. Το τιμολόγιο πρέπει επίσης να περιλαμβάνει: - για τις πράξεις που αναφέρει το άρθρο 28β σημεία Γ, Δ και Ε, τον αριθμό με τον οποίο ο υποκείμενος στο φόρο εξατομικεύεται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τον αριθμό με τον οποίον εξατομικεύεται ο λήπτης και υπό τον οποίο του παρασχέθηκε η υπηρεσία, - για τις πράξεις που αναφέρει το άρθρο 28γ σημείο Α στοιχείο α), τον αριθμό με τον οποίο ο υποκείμενος στο φόρο εξατομικεύεται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τον αριθμό με τον οποίο εξατομικεύεται ο αποκτών σε ένα άλλο κράτος μέλος, - για τις παραδόσεις καινουργών μεταφορικών μέσων, τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 28α παράγραφος 2. γ) τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία ένα έγγραφο δύναται να θεωρηθεί ότι επέχει θέση τιμολογίου. 4. α) Κάθε υποκείμενος στο φόρο οφείλει να καταθέτει δήλωση εντός προθεσμίας καθοριζόμενης από τα κράτη μέλη. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο μήνες από τη λήξη κάθε φορολογικής περιόδου. Η περίοδος αυτή καθορίζεται από τα κράτη μέλη ως μηνιαία, δίμηνη ή τρίμηνη. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν διαφορετικές περιόδους που δεν δύνανται, πάντως, να υπερβαίνουν το έτος. β) Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση του ποσού του απαιτητού φόρου και του ποσού των εκπτώσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένου κατά περίπτωση, και κατά το βαθμό που είναι αναγκαίος για τον προσδιορισμό της φορολογητέας βάσης, του συνολικού ποσού των πράξεων των σχετικών με το φόρο αυτό και με τις εν λόγω εκπτώσεις καθώς και του ποσού των απαλλασσομένων πράξεων. γ) Στη δήλωση πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται: - αφενός μεν, το συνολικό ποσό, πλην ΦΠΑ, των παραδόσεων αγαθών που αναφέρει το άρθρο 28γ σημείο Α, δυνάμει των οποίων ο φόρος κατέστη απαιτητός κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου. Πρέπει επίσης να προστίθεται το συνολικό ποσό, πλην ΦΠΑ, των παραδόσεων αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη φράση και στο άρθρο 28β σημείο Β παράγραφος 1 και διενεργούνται στο εσωτερικό ενός άλλου κράτους μέλους, για τις οποίες ο φόρος κατέστη απαιτητός κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου, όταν ο τόπος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών ευρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, - αφετέρου δε, το συνολικό ποσό, πλην ΦΠΑ, των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών που αναφέρει το άρθρο 28α παράγραφοι 1 και 6, δυνάμει των οποίων κατέστη απαιτητός ο φόρος. Πρέπει επίσης να προστίθεται το συνολικό ποσό, πλην ΦΠΑ, των παραδόσεων αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη φράση και στο άρθρο 28β σημείο Β παράγραφος 1 και διενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας, για τις οποίες ο φόρος κατέστη απαιτητός διαρκούσης της φορολογικής περιόδου, όταν ο τόπος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους. 5. Κάθε υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να καταβάλει το καθαρό ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την υποβολή της περιοδικής του δήλωσης. Εν τούτοις, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν διαφορετική ημερομηνία καταβολής του ποσού ή να ζητούν την καταβολή ποσών έναντι. 6. α) Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να ζητούν από τον υποκείμενο στο φόρο την υποβολή δήλωσης, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 4 και να αφορά το σύνολο των πράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το προηγούμενο έτος. Η δήλωση αυτή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, για τους ενδεχόμενους διακανονισμούς. β) Κάθε υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας που εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου πρέπει επίσης να καταθέτει ανακεφαλαιωτικό πίνακα των αποκτώντων που έχουν εξατομικευθεί με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, στους οποίους έχει παραδώσει αγαθά υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 28γ σημείο Α. Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο εντός προθεσμίας και σύμφωνα με όρους που καθορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να τηρούνται οπωσδήποτε οι διατάξεις που αφορούν τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των έμμεσων φόρων. Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: - ο αριθμός φορολογικού μητρώου με τον οποίο εξατομικεύεται ο υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας στο εσωτερικό της χώρας και με τον οποίο έχει πραγματοποιήσει παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 28γ σημείο Α, - ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με τον οποίο εξατομικεύεται κάθε αποκτών σε άλλο κράτος μέλος, και με τον οποίο του παραδόθηκαν τα αγαθά και, ενδεχομένως, ένδειξη ότι οι παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 28α παράγραφος 5 στοιχείο α) διενεργήθησαν προς τον αποκτώντα αυτόν, - και για κάθε αποκτώντα, το συνολικό ποσό των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο. Τα ποσά αυτά δηλώνονται για το ημερολογιακό τρίμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου κατέστη απαιτητός ο φόρας. Πέραν αυτών, στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα πρέπει να περιέχονται τα εξής: - για τις παραδόσεις αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 28γ σημείο Α στοιχείο γ), ο αριθμός φορολογικού μητρώου με τον οποίο εξατομικεύεται ο υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας στο εσωτερικό της χώρας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με τον οποίο εξατομικεύεται στο κράτος μέλος άφιξης της μεταφοράς καθώς και η αξία του αγαθού, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28ε παράγραφος 1, - το ποσό των διακανονισμών που διενεργήθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 σημείο Γ παράγραφος 1. Τα ποσά αυτά δηλώνονται για το ημερολογιακό τρίμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου ο διακανονισμός κοινοποιήθηκε στον αποκτώντα. Για τα αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον υποκείμενο στο φόρο ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του, εκτός του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 3 αλλά εντός της Κοινότητας, προκειμένου, να παραδοθούν στον υποκείμενο φόρου εργασίας φασόν υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 28α παράγραφος 5 στοιχείο α), πρέπει να περιλαμβάνονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που υποβάλλεται για το τρίμηνο κατά το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά: - ο αριθμός φορολογικού μητρώου με τον οποίο ο υποκείμενος στο φόρο προστιθεμένης αξίας εξατομικεύεται εντός του κράτους μέλους αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών, - ο αριθμός φορολογικού μητρώου με τον οποίο ο υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας εξατομικεύεται εντός του κράτους μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών στον οποίο έχουν αποστελεί τα αγαθά προκειμένου να παραδώσει εργασία φασόν, - η μνεία ότι τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται υπό τις προαναφερόμενες συνθήκες για τις ανάγκες εργασίας φασόν η οποία εκτελείται υλικώς στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς. γ) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του στοιχείου β), τα κράτη μέλη δύνανται: - να απαιτούν την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων κάθε μήνα, 22. (6) α) - να απαιτούν να περιλαμβάνουν οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες περισσότερες πληροφορίες. δ) Για τις παραδόσεις καινουργών μεταφορικών μέσων που διενεργούνται υπό τους όρους του άρθρου 28γ σημείο Α στοιχείο β), από υποκείμενο στο φόρο που εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ προς αγοραστή που δεν εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή από υποκείμενο προβλεπόμενο στο άρθρο 28α, παράγραφος 4, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε ο πωλητής να κοινοποιεί όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας και τον έλεγχο του από τις διοικητικές αρχές. ε) Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από τους υποκειμένους που διενεργούν στο εσωτερικό της χώρας ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 28α παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 6, να υποβάλλουν λεπτομερή δήλωση για τις αποκτήσεις αυτές υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να ζητούνται για περιόδους κάτω του μηνός. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητούν από τους διενεργούντες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινουργών μεταφορικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο β) να παρέχουν, κατά την υποβολή της δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την επιβολή του φόρου προστιθεμένης αξίας και τον έλεγχό του από τις διοικητικές αρχές. 7. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα πρόσωπα που, βάσει του άρθρου 21 σημείο 1 στοιχεία α) και β), θεωρούνται υπόχρεοι φόρου στη θέση υποκειμένου εγκατεστημένου στο εξωτερικό, ή υποχρεούνται αλληλεγγύως να τον καταβάλλουν, να εκπληρούν τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις δήλωσης και εξόφλησης. 8. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν και άλλες υποχρεώσεις που κρίνουν αναγκαίες για τη διασφάλιση της επακριβούς είσπραξης του φόρου και την αποφυγή της φοροδιαφυγής, υπό την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εσωτερικών πράξεων και των πράξεων που διενεργούνται από υποκειμένους στο φόρο μεταξύ κρατών μελών και υπό την προϋπόθεση ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν οδηγούν, στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, σε διατυπώσεις που συνδέονται με τη διέλευση συνόρων. 9. α) Τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν από ορισμένες ή όλες τις υποχρεώσεις: - τους υποκειμένους στο φόρο που διενεργούν μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών απαλλασσόμενες κατ' εφαρμογή των άρθρων 13 και 15, - τους υποκείμενους στο φόρο που απολαύουν της φορολογικής ατέλειας που προβλέπεται στο άρθρο 24 και της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο, - τους υποκείμενους στο φόρο που δεν διενεργούν καμία από τις πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ). β) Τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν από ορισμένες από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), τους υποκειμένους που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο α). γ) Τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν τους υποκειμένους από την πληρωμή του οφειλομένου φόρου όταν το ποσό του είναι αμελητέο. 10. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα τα υπόχρεα να καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο λόγω ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, που προβλέπονται στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, εκπληρούν τις ανωτέρω υποχρεώσεις δήλωσης και πληρωμής και εξατομικεύονται με ατομικό αριθμό κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχεία γ), δ) και ε). 11. Όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινουργών μεταφορικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο β) τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις λεπτομέρειες της δήλωσης και της συνακόλουθης πληρωμής. 12. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να εισάγουν ειδικά μέτρα για την απλούστευση των υποχρεώσεων προς υποβολή δήλωσης που προβλέπονται στην παράγραφο 6 στοιχείο β). Αυτά τα μέτρα απλούστευσης, τα οποία δεν θίγουν την ασφάλεια του ελέγχου των ενδοκοινοτικών πράξεων, μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή των εξής διατάξεων: α) Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους υποκείμενους στο φόρο που πληρούν τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις να καταθέτουν για περίοδο ενός έτους ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τον οποίο εξατομικεύεται με αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, σε κάθε κράτος μέλος, κάθε αποκτών, στον οποίον ο υποκείμενος στο φόρο παρέδωσε αγαθά υπό τους όρους του άρθρου 28γ σημείο Α: - το ετήσιο συνολικό ποσό, πλην ΦΠΑ, των παραδόσεών τους σε αγαθά και των παροχών υπηρεσιών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 28α παράγραφος 5, δεν υπερβαίνει κατά ποσό ανώτερο των 35 000 Ecu το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών που χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της φορολογικής ατέλειας που προβλέπεται στο άρθρο 24, - το ετήσιο συνολικό ποσό, πλην ΦΠΑ, των παραδόσεων σε αγαθά που πραγματοποιούν υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 28γ σημείο Α όρους, δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 15 000 Ecu σε εθνικό νόμισμα, - οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούν υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 28γ σημείο Α όρους, δεν είναι παραδόσεις καινουργών μεταφορικών μέσων. β) Τα κράτη μέλη που ορίζουν σε περισσότερο από τρεις μήνες τη φορολογική περίοδο βάσει της οποίας ένας υποκείμενος στο φόρο πρέπει να καταθέτει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μπορούν να του επιτρέπουν να καταθέτει τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα για την ίδια αυτή περίοδο, όταν ο υποκείμενος στο φόρο πληροί τις εξής τρεις προϋποθέσεις: - το ετήσιο συνολικό ποσό, πλην ΦΠΑ, των παραδόσεών τους σε αγαθά και των παροχών υπηρεσιών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 28α παράγραφος 5, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο ισόποσο σε εθνικό νόμισμα των 200 000 Ecu, - το ετήσιο σθυνολικό ποσό, πλην ΦΠΑ, των παραδόσεων σε αγαθά που πραγματοποιούν υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 28γ παράγραφος 1, όρους, δεν υπερβαίνει το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα των 15 000 Ecu, - οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούν υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 28γ σημείο Α, όρους, δεν είναι παραδόσεις καινουργών μεταφορικών μέσων.' Άρθρο 28θ Ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων Στο άρθρο 24 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Σε κάθε περίπτωση, οι παραδόσεις καινουργών μεταφορικών μέσων που διενεργούνται υπό τους όρους του άρθρου 28γ σημείο Α, εξαιρούνται από το ευεργέτημα της φορολογικής ατέλειας που προβλέπεται στην παράγραφο 2.' Άρθρο 28ι Κοινό κατ' αποκοπήν καθεστώς των αγροτών 1. Στο άρθρο 25 παράγραφος 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Τα κράτη μέλη, όταν κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εφαρμογή του μεταβατικού καθεστώτος φορολόγησης των ενδοκοινοτικών πράξεων το οποίο προβλέπεται στον τίτλο XVIα.' 2. Στο άρθρο 25, οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα κείμενα: '5. Τα κατ' αποκοπήν ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 εφαρμόζονται στις τιμές εκτός φόρου: α) των γεωργικών προϊόντων που οι κατ' αποκοπήν γεωργοί έχουν παραδώσει σε υποκείμενους σε φόρο που δεν επωφελούνται, στο εσωτερικό της χώρας, από το κατ' αποκοπήν καθεστώς που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 7 β) των γεωργικών προϊόντων που οι κατ' αποκοπήν γεωργοί έχουν παραδώσει υπό τις προβλεπόμενες στο άρθρο 28γ σημείο Α προϋποθέσεις, σε μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα που δεν επωφελούνται στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των παραδιδόμενων γεωργικών προϊόντων, από την προβλεπόμενη στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο παρέκκλιση 7 γ) των γεωργικών υπηρεσιών που παρέχονται από κατ' αποκοπήν γεωργούς προς μη υποκείμενους σε φόρο που δεν επωφελούνται, στο εσωτερικό της χώρας, από το κατ' αποκοπήν καθεστώς που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η αντιστάθμιση αυτή αποκλείει κάθε άλλη μορφή έκπτωσης. 6. Για τις παραδόσεις γεωργικών προϊόντων και τις παροχές υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η καταβολή των κατ' αποκοπήν αντισταθμίσεων πραγματοποιείται: α) είτε από τον αγοραστή ή το λήπτη. Στην περίπτωση αυτή, ο υποκείμενος στο φόρο αγοραστής ή λήπτης έχει το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζουν τα κράτη μέλη, να εκπίπτει από τον οφειλόμενο φόρο στο εσωτερικό της χώρας, το ποσό της κατ' αποκοπήν αντιστάθμισης που κατέβαλε στους κατ' αποκοπήν γεωργούς. Τα κράτη μέλη επιστρέφουν στον αγοραστή ή το λήπτη το ποσό της κατ' αποκοπήν αντιστάθμισης που κατέβαλε στους κατ' αποκοπήν γεωργούς για μία από τις ακόλουθες πράξεις: - τις παραδόσεις γεωργικών προϊόντων που πραγματοποιούνται υπό τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 28γ σημείο Α, όταν ο αγοραστής είναι υποκείμενος σε φόρο, ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο σε φόρο, και ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή σε άλλο κράτος μέλος στο εσωτερικό του οποίου δεν επωφελείται από την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο, - τις παραδόσεις γεωργικών προϊόντων που πραγματοποιούνται υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 15 και στο άρθρο 16 παράγραφος 1, σημεία Β, Δ και Ε, για αγοραστή υποκείμενο στο φόρο και εγκατεστημένο εκτός του εδάφους της Κοινότητας, στο βαθμό που τα εν λόγω γεωργικά προϊόντα χρησιμοποιούνται από τον αγοραστή για τις ανάγκες των πράξεών του που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) ή των παροχών υπηρεσιών που θεωρείται ότι παρέχονται στο εσωτερικό της χώρας και για τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 21 σημείο 1 στοιχείο β), ο φόρος οφείλεται αποκλειστικά από το λήπτη, - τις παροχές γεωργικών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται για λήπτη υποκείμενο στο φόρο και εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας αλλά σε άλλο κράτος μέλος, ή για λήπτη υποκείμενο στο φόρο και εγκατεστημένο εκτός του εδάφους της Κοινότητας, στο βαθμό που οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται από το λήπτη για τις ανάγκες των πράξεών του που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) ή των παροχών υπηρεσιών που θεωρείται ότι παρέχονται στο εσωτερικό της χώρας και για τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 21 σημείο 1 στοιχείο β) ο φόρος οφείλεται αποκλειστικά από το λήπτη. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιούνται οι επιστροφές αυτές 7 μπορούν ιδίως να εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 7 β) είτε από τις δημόσιες αρχές.' 3. Στο άρθρο 25 παράγραφος 9, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Τα κράτη μέλη, εφόσον κάνουν χρήση της ευχέρειας που προβλέπει το παρόν άρθρο, θεσπίζουν κάθε χρήσιμη διάταξη ώστε να εξασφαλίζουν ότι η φορολόγηση των παραδόσεων γεωργικών προϊόντων που πραγματοποιούνται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28β σημείο Β παράγραφος 1, πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, είτε γίνεται από κατ' αποκοπήν γεωργό είτε από άλλον υποκείμενο στο φόρο'. Άρθρο 28ια Διάφορες διατάξεις Κατά το μέχρι τις 30 Ιουνίου 1999 χρονικό διάστημα, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις παραδόσεις, από τα ειδικά πρατήρια αγαθών προοριζόμενων να μεταφερθούν στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιώτη που πηγαίνει με ενδοκοινοτικό θαλάσσιο πλου ή πτήση σε άλλο κράτος μέλος. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοείται ως: α) 'ειδικό πρατήριο': κάθε κατάστημα που βρίσκεται μέσα στο χώρο λιμανιού ή αεροδρομίου και πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, ιδίως κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 7 β) 'ταξιδιώτης που πηγαίνει σε άλλο κράτος μέλος': κάθε επιβάτης εφοδιασμένος με εισιτήριο θαλάσσιας ή εναέριας διαδρομής, στο οποίο αναφέρεται ως άμεσος προορισμός λιμάνι ή αεροδρόμιο άλλου κράτους μέλους 7 γ) 'ενδοκοινοτικός θαλάσσιος πλους ή πτήση': κάθε θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά που αρχίζει από το εσωτερικό της χώρας κατά την έννοια του άρθρου 3, έχει δε πραγματικό τόπο άφιξης στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους. Εξομοιώνονται με παραδόσεις αγαθών από ειδικά πρατήρια, οι παραδόσεις αγαθών επί σκάφους ή αεροσκάφους κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικής μεταφοράς επιβατών. Η παρούσα απαλλαγή ισχύει επίσης για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από ειδικά πρατήρια που ευρίσκονται στο χώρο ενός από τους δύο σταθμούς πρόσβασης στη σήραγγα της Μάγχης, για επιβάτες εφοδιασμένους με εισιτήριο που ισχύει για τη διαδρομή μεταξύ αυτών των δύο τερματικών σταθμών. 2. Το ευεργέτημα της προβλεπόμενης στο σημείο 1 απαλλαγής, καλύπτει μόνον τις παραδόσεις αγαθών: α) Η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει, ανά άτομο και ανά ταξίδι, τα όρια που προβλέπονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις στα πλαίσια της διακίνησης ταξιδιωτών μεταξύ τρίτων χωρών και της Κοινότητας. Όταν η συνολική αξία πολλών αγαθών ή πολλών παραδόσεων αγαθών υπερβαίνει, ανά άτομο και ανά ταξίδι, τα όρια αυτά, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι του ύψους των ορίων, δεν μπορεί δε να κατατμηθεί η αξία ενός αγαθού 7 β) αφορούν ποσότητες που δεν υπερβαίνουν, ανά άτομο και ανά ταξίδι, τα όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις στα πλαίσια της διακίνησης ταξιδιωτών μεταξύ τρίτων χωρών και της Κοινότητας. Η αξία των αγαθών που παραδίδονται εντός των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο ποσοτικών ορίων, δεν συνυπολογίζεται για την εφαρμογή του στοιχείου α). 3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε υποκείμενο στο φόρο την επιστροφή ή την έκπτωση του ΦΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, στο βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των σε αγαθά παραδόσεών του που απαλλάσσονται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 4. Όσα κράτη μέλη εφαρμόζουν την ευχέρεια που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, παρέχουν επίσης το ευεργέτημα της διάταξης αυτής και στις εισαγωγές, τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για υποκείμενο στο φόρο για τις ανάγκες των παραδόσεών του σε αγαθά που απαλλάσσονται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την ορθή και απλή εφαρμογή των απαλλαγών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και να προλάβουν κάθε τυχόν φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και κατάχρηση. Άρθρο 28ιβ Περίοδος εφαρμογής Το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στον παρόντα τίτλο αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1994, έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του μεταβατικού καθεστώτος, συνοδευόμενη από προτάσεις σχετικά με το οριστικό καθεστώς. Το μεταβατικό καθεστώς θα αντικατασταθεί από οριστικό καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών, που θα βασίζεται, κατ' αρχήν, στη φορολογητέα βάση τους, στο κράτος μέλος καταγωγής των παραδιδομένων αγαθών και των παρεχομένων υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο, μετά από διεξοδική εξέταση της εν λόγω έκθεσης, εφόσον κρίνει ότι πληρούνται ικανοποιητικώς οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση στο οριστικό καθεστώς, αποφασίζει ομοφώνως, προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος και τη λειτουργία του οριστικού καθεστώτος. Το μεταβατικό καθεστώς αρχίζει να ισχύει για περίοδο τεσσάρων ετών, και, κατά συνέπεια, εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996. Η περίοδος εφαρμογής του μεταβατικού καθεστώτος παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την ημερομηνία έναρξη ισχύος του οριστικού καθεστώτος και, οπωσδήποτε, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία το Συμβούλιο δεν έχει λάβει αποφάσεις για το οριστικό καθεστώς. Άρθρο 28ιγ Τιμές μετατροπής σε Ecu Για τον καθορισμό των ισοτιμιών σε εθνικό νόμισμα των ποσών που εκφράζονται σε Ecu στον παρόντα τίτλο, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους συντελεστές μετατροπής που ισχύουν στις 16 Δεκεμβρίου 1991 (*). (*) ΕΕ αριθ. C 328 της 17. 12. 1991, σ. 4.» 23. Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από τα ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 33 1. Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, ιδίως δε όσων προβλέπονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις περί του γενικού καθεστώτος κατοχής, κυκλοφορίας και ελέγχου των υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προϊόντων, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εμποδίζουν την εκ μέρους κράτους μέλους διατήρηση ή εισαγωγή φόρων επί των συμβάσεων ασφαλίσεως, και επί των παιγνίων και στοιχημάτων, ειδικών φόρων κατανάλωσης, δικαιωμάτων εγγραφής ή καταχώρησης, και, γενικότερα, οποιουδήποτε φόρου, δικαιώματος ή τέλους δεν έχει το χαρακτήρα φόρου κύκλου εργασιών, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι αυτοί οι φόροι, δικαιώματα ή τέλη δεν οδηγούν, στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, σε διατυπώσεις που συνδέονται με τη διάλευση συνόρων. 2. Όποτε γίνεται λόγος στην παρούσα οδηγία για προϊόντα υποκείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σκοπούνται τα παρακάτω προϊόντα, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις: - τα ορυκτέλαια, - το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά, - τα επεξεργασμένα καπνά.» 24. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 33α 1. Στα αγαθά που εισέρχονται στην Κοινότητα από ένα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο εδάφη ή από τις Αγγλονορμανδικές Νήσους, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: α) οι διατυπώσεις για την είσοδο αυτών των αγαθών στο εσωτερικό της Κοινότητας διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 717/91 (*) 7 β) εφαρμόζεται η διαδικασία της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, εφόσον, από τη στιγμή της εισόδου τους, στο εσωτερικό της Κοινότητας, τα εν λόγω αγαθά: - προορίζονται για κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τη στιγμή της εισόδου τους στην Κοινότητα, - προορίζονται να επανεξαχθούν εκτός της Κοινότητας αφού υποστούν, στο εσωτερικό της Κοινότητας, επισκευή, μεταποίηση, προσαρμογή, μορφοποίηση (εργασία φασόν) ή επεξεργασία, - τίθενται υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κατά την έννοια της οδηγίας 85/362/ΕΟΚ. 2. Στα αγαθά που προέρχονται από την Κοινότητα και αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο ή προς τις Αγγλονορμαδικές Νήσους, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: α) οι διατυπώσεις για την εξαγωγή αυτών των αγαθών εκτός της Κοινότητας διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 717/91 7 β) εφαρμόζεται η διαδικασία της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, εφόσον η παράδοση των αγαθών αυτών προς εξαγωγή γίνεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της εξόδου των από την Κοινότητα. (*) ΕΕ αριθ. L 78 της 26. 3. 1991, σ. 1.» Άρθρο 2 1. Οι ακόλουθες οδηγίες παύουν να παράγουν αποτελέσματα στις 31 Δεκεμβρίου 1992, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών: - οδηγία 83/181/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/219/ΕΟΚ (2), - οδηγία 85/362/ΕΟΚ. 2. Οι διατάξεις σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας που προβλέπονται στις ακόλουθες οδηγίες παύουν να παράγουν αποτελέσματα στις 31 Δεκεμβρίου 1992: - οδηγία 74/651/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/663/ΕΟΚ (2), - οδηγία 83/182/ΕΟΚ (3), - οδηγία 83/183/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 89/604/ΕΟΚ (5). 3. Οι διατάξεις σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας που προβλέπονται στην οδηγία 69/169/ΕΟΚ (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/191/ΕΟΚ (7), παύουν να παράγουν αποτελέσματα στις 31 Δεκεμβρίου 1992, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών. Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν το ισχύον καθεστώς τους περί του φόρου προστιθέμενης αξίας προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε το προσαρμοζόμενο με τον τρόπο αυτό καθεστώς τους προς τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 σημεία 1 έως 20 και σημεία 22 έως 24 και στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, να αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1993. 2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις τις οποίες θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. 4. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή περιέχουν παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 1991. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος W. KOK (1) ΕΕ αριθ. C 252 της 22. 9. 1987, σ. 2, ΕΕ αριθ. C 176 της 17. 7. 1990, σ. 8, και ΕΕ αριθ. C 131 της 22. 5. 1991, σ. 3. (2) ΕΕ αριθ. C 324 της 24. 12. 1990, σ. 97. (3) ΕΕ αριθ. C 237 της 12. 9. 1988, σ. 19, ΕΕ αριθ. C 332 της 31. 12. 1990, σ. 121. (4) ΕΕ αριθ. 71 της 14. 4. 1967, σ. 1301/67. (5) ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1977, σ. 1. (1) ΕΕ αριθ. L 226 της 3. 8. 1989, σ. 21. (1) ΕΕ αριθ. L 105 της 23. 4. 1983, σ. 38. (2) ΕΕ αριθ. L 92 της 5. 4. 1989, σ. 13. (1) EE ariu. L 354 thw 30. 12. 1974, s. 6. (2) EE ariu. L 382 thw 31. 12. 1988, s. 40. (3) EE ariu. L 105 thw 23. 4. 1983, s. 59. (4) EE ariu. L 105 thw 23. 4. 1983, s. 64. (5) EE ariu. L 348 thw 29. 11. 1989, s. 28. (6) EE ariu. L 133 thw 4. 6. 1969, s. 6. (7) EE ariu. L 94 thw 16. 4. 1991, s. 24.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία