ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0681

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/681/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για τροποποίηση της οδηγίας 90/44/ΕΟΚ που τροποποιεί την οδηγία 79/373/ΕΟΚ όσον αφορά την εμπορία των συνθέτων ζωοτροφών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για τροποποίηση της οδηγίας 90/44/ΕΟΚ που τροποποιεί την οδηγία 79/373/ΕΟΚ όσον αφορά την εμπορία των συνθέτων ζωοτροφών (91/681/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 79/373/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/654/ΕΟΚ (5), καθορίζει τους κανόνες εμπορίας των συνθέτων ζωοτροφών στο εσωτερικό της Κοινότητας 7 ότι η οδηγία 90/44/ΕΟΚ (6) επέφερε πολυάριθμες και ουσιαστικές τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διατάξεις που πρέπει να τηρούνται σε θέματα ετικέτας των συνθέτων ζωοτροφών 7 ότι, βάσει της τελευταίας αυτής οδηγίας, τα κράτη μέλη καλούνται να θέσουν σε ισχύ, την ακριβή ημερομηνία της 22ας Ιανουαρίου 1992, τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τη νέα νομοθεσία 7 ότι η προαναφερθείσα οδηγία δεν προβλέπει καμία παρέκκλιση για τις σύνθετες ζωοτροφές, οι οποίες έχουν παρασκευασθεί πριν από τις 22 Ιανουαρίου 1992, και θα κυκλοφορούν μετά την ημερομηνία αυτή με ετικέτα που δεν είναι σύμφωνη με τη νέα νομοθεσία 7 ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η παράλειψη αυτή επιτρέποντας στις σύνθετες ζωοτροφές που παρασκευάσθηκαν πριν από τις 22 Ιανουαρίου 1992, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με την αντίστοιχη ετικέτα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στο άρθρο 2 της οδηγίας 90/44/ΕΟΚ προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Εντούτοις, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι σύνθετες ζωοτροφές που παρασκευάσθηκαν πριν από τις 22 Ιανουαρίου 1992, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο κράτος μέλος και δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992». Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου 1992 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή. Όταν τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις διατάξεις αυτές, οι τελευταίες περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία η συνοδευόνται από μια τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1991. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. DANKERT (1) EE ariu. C 103 thw 19. 4. 1991, s. 18. (2) EE ariu. C 183 thw 15. 7. 1991, s. 359. (3) EE ariu. C 191 thw 22. 7. 1991, s. 27. (4) EE ariu. L 86 thw 6. 4. 1979, s. 30. (5) EE ariu. L 353 thw 17. 12. 1990, s. 48. (6) EE ariu. L 27 thw 31. 1. 1990, s. 35.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία