ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0683

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/683/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (91/683/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑ¨ΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι με την οδηγία 77/93/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/27/ΕΟΚ (5), το Συμβούλιο θέσπισε μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα 7 ότι η προστασία των φυτών από τέτοιους οργανισμούς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας η οποία εντάσσεται στους στόχους της κοινής αγροτικής πολιτικής 7 ότι με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο τέλος του 1992 το κοινοτικό φυτοϋγειονομικό καθεστώς που θεσπίζεται με την οδηγία 77/93/ΕΟΚ θα εφαρμοσθεί στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας στο οποίο δεν θα υπάρχουν εσωτερικά σύνορα 7 ότι πρέπει να προστατεύονται και οι περιοχές οι οποίες δεν έχουν προσβληθεί από συγκεκριμένους βλαβερούς οργανισμούς σε οποιοδήποτε τμήμα της Κοινότητας και αν βρίσκονται 7 ότι, κατά συνέπεια, το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών αλλά να επεκταθεί και στο εμπόριο στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους 7 ότι, καταρχήν, όλα τα τμήματα της Κοινότητας θα πρέπει να τυγχάνουν του ιδίου βαθμού προστασίας από βλαβερούς οργανισμούς 7 ότι, ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τις οικολογικές συνθήκες και τη γεωγραφική κατανομή ορισμένων βλαβερών οργανισμών 7 ότι, κατ'επέκταση, θα πρέπει να ορισθούν «προστατευόμενες ζώνες» που εκτίθενται σε ιδιάζοντες φυτοϋγειονομικούς κινδύνους, να τους παρασχεθεί δε ειδική προστασία υπό συνθήκες που συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά 7 ότι για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση επίσημου εργατικού δυναμικού για τη διενέργεια των φυτοϋγειονομικών ελέγχων το οποίο να μην ανήκει στους επίσημους οργανισμούς για την προστασία των φυτών των κρατών μελών 7 η κατάρτιση του εν λόγω εργατικού δυναμικού θα συντονίζεται και θα χρηματοδοτείται από την Κοινότητα 7 ότι η εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας άνευ εσωτερικών συνόρων, καθώς και η καθιέρωση προστατευομένων ζωνών θα καταστήσουν αναγκαία μια αναδιάρθρωση η οποία θα βασίζεται, ιδίως, σε πιο ρεαλιστική εκτίμηση των κινδύνων για τα φυτά που προέρχονται από κοινοτικά προϊόντα, ή στις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι μπορούν να εφαρμοστούν αφενός σε κοινοτικά προϊόντα και αφετέρου σε εισαγωγές από τρίτες χώρες και να εντοπισθούν οι βλαβεροί οργανισμοί που εφμανίζονται σε προστατευόμενες ζώνες 7 ότι η εν λόγω αναδιάρθρωση θα πρέπει να οδηγήσει σε απλούστευση των παραρτημάτων, ιδίως με την απομάκρυνση αριθμού βλαβερών οργανισμών που βρίσκονται σε τμήμα της Κοινότητας και των σχετικών απαιτήσεων 7 ότι ορισμένα στοιχεία της αναδιάρθρωσης θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επικουρούμενη από τη Μόνιμη Φυτοϋγεινομική Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 76/894/ΕΟΚ (6) του Συμβουλίου 7 ότι στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να είναι δυνατόν να βασίζεται κανείς στους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που διενεργούνται στα κράτη μέλη αποστολής 7 ότι, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν λεπτομερέστεροι και περισσότερο ομοιόμορφοι κανόνες όσον αφορά τους εν λόγω ελέγχους 7 ότι ο καταλληλότερος τόπος για τη διενέργεια φυτοϋγειονομικών ελέγχων είναι ο τόπος παραγωγής 7 ότι, όσον αφορά τα κοινοτικά προϊόντα, οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί στον τόπο παραγωγής και να επεκταθούν σε όλα τα φυτά και φυτικά προϊόντα που καλλιεργούνται, παράγονται, χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται εκεί καθώς στο καλλιεργητικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε 7 ότι, για να καταστεί αποτελεσματικότερο το σύστημα ελέγχου, όλοι οι παραγωγοί πρέπει να καταγράφονται σε επίσημα μητρώα 7 ότι, αν τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι ικανοποιητικά, αντί του φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού που χρησιμοποιείται κατά τις διεθνείς συναλλαγές, το προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμα («διαβατήριο φυτών»), προσαρμοσμένο στο είδος του προϊόντος το οποίο να εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του εντός της Κοινότητας ή σε ορισμένα τμήματα αυτής 7 ότι πρέπει να προσδιορίζονται τα επίσημα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν είναι ικανοποιητικά 7 ότι, για να εξασφαλιστεί η συμφωνία με το κοινοτικό φυτοϋγειονομικό καθεστώς στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα επισήμων ελέγχων κατά την εμπορία 7 ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστο και ομοιόμορφο σε ολόκληρη την Κοινότητα, αλλά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικούς ελέγχους στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών 7 ότι μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες θα πρέπει κυρίως να υπόκεινται σε υγειονομικούς ελέγχους κατά την πρώτη είσοδό τους στην Κοινότητα 7 ότι, αν τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι ικανοποιητικά, θα πρέπει να χορηγείται στα προϊόντα αυτά φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το οποίο να εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία τους κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα κοινοτικά προϊόντα 7 ότι, για να αντιμετωπιστεί με τις απαραίτητες εγγυήσεις η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται με την καθιέρωση της εσωτερικής αγοράς, επιβάλλεται να ενισχυθούν οι εθνικοί και κοινοτικοί μηχανισμοί διενέργειας φυτοϋγειονομικών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, και κυρίως στις χώρες που λόγω της γεωγραφικής τους θέσης αποτελούν σημεία εισόδου στην Κοινότητα 7 ότι, προς επίτευξη του στόχου αυτού η Επιτροπή θα προτείνει την εγγραφή επαρκών πιστώσεων στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7 ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν, στα διάφορα κράτη μέλη, οι μέθοδοι που εφαρμόζει το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με φυτοϋγειονομικά καθήκοντα 7 ότι, για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Επιτροπή θα υποβάλει, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1993, ένα κώδικα κοινοτικών φυτοϋγειονομικών μεθόδων 7 ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν πλέον τη δυνατότητα να θεσπίζουν ειδικά φυτοϋγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή στην επικράτειά τους φυτών ή φυτικών προϊόντων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη 7 ότι όλες οι διατάξεις που αφορούν υγειονομικές προδιαγραφές για φυτά και φυτικά προϊόντα πρέπει να θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο 7 ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 18 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ και να αντικατασταθεί με απλούστερη διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια των διατάξεων της οδηγίας με άλλες κοινοτικές σχετικές σχετικά με φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας». 2. Στο άρθρο 1 προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι: «5. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, η παρούσα οδηγία αφορά επίσης τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στο εσωτερικό της Κοινότητας με μέσα που συνδέονται με τη διακίνηση φυτών ή φυτικών προϊόντων και άλλων συναφών αντικειμένων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους. 6. Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί ή ορίζει μια ενιαία και κεντρική αρχή η οποία θα είναι αρμόδια, υπό τον έλεγχο της εθνικής κυβερνήσεως, ιδίως για το συντονισμό και τις επαφές σε ζητήματα φυτοϋγειονομικής τάξεως σχετικά με την παρούσα οδηγία. Η επίσημη υπηρεσία προστασίας των φυτών που συστάθηκε σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών (CIPV) ενδείκνυται περισσότερο για το σκοπό αυτό. Η αρμόδια αρχή και κάθε μεταγενέστερη σχετική αλλαγή κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.» 3. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα στοιχεία: «στ) φυτοϋγειονομικό διαβατήριο: μια επίσημη ετικέτα που πιστοποιεί ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις, και η οποία για το σκοπό αυτό: - είναι τυποποιημένη σε κοινοτικό επίπεδο για τα διάφορα είδη φυτών ή φυτικών προϊόντων και - εκδίδεται από τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό ενός κράτους μέλους και χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής που αφορούν τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας χορήγησης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. Για ειδικούς τύπους προϊόντων, μπορούν να καθοριστούν επίσημα συμβατικά σήματα διαφορετικά από την ετικέτα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α. Η τυποποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, Στα πλαίσια της τυποποίησης αυτής, καθορίζονται διαφορετικά σήματα για τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δεν ισχύουν για όλα τα μέρη της Κοινότητας. «ζ) Οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί ενός κράτους μέλους είναι: α) η ή οι επίσημη(ες) υπηρεσία(ες) προστασίας των φυτών ενός κράτους μέλους, όπως ορίζεται (ορίζονται) στο άρθρο 1 παράγραφος 6 ή β) κάθε δημόσια αρχή που έχει δημιουργηθεί: - είτε σε εθνικό επίπεδο, - είτε - υπό τον έλεγχο των εθνικών αρχών, μέσα σε όρια καθορισμένα από το Σύνταγμα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους - σε περιφερειακό επίπεδο. Οι οργανισμοί που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) μπορούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να αναθέτουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, υπό την εξουσία και τον έλεγχό τους, σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, το οποίο έχει αναλάβει, δυνάμει των επισήμως εγκριθέντων καταστατικών του, αποκλειστικώς ειδικά καθήκοντα δημοσίου συμφέροντος, υπό τον όρο ότι το νομικό αυτό πρόσωπο και τα μέλη του δεν πορίζονται κανένα προσωπικό όφελος από το αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνουν. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη στενής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο α). Σύμφωνα, εξάλλου, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο που ιδρύεται για λογαριασμό του ή των αναμενομένων στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) οργανισμού(ών) που αναφέρονται και το οποίο ενεργεί υπό την εξουσία και τον έλεγχο του οργανισμού αυτού μπορεί να εγκριθεί προς τούτο υπό τον όρο ότι το νομικό αυτό πρόσωπο δεν αποκτά κανένα προσωπικό όφελος από το αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνει. Η ενιαία και κεντρική αρχή του άρθρου 1 παράγραφος 6, ανακοινώνει στην Επιτροπή τους επίσημους αρμόδιους οργανισμούς του ενδιαφερομένου κράτους μέλους. Η Επιτροπή διαβιβάζει την πληροφορία αυτή προς τα άλλα κράτη μέλη.» 4. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: «ζ) προστατευόμενη ζώνη: ζώνη της Κοινότητας, μέσα στην οποία: - ένας ή περισσότεροι από τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία και που εμφανίσθηκαν σε ένα ή περισσότερα μέρη της Κοινότητας, δεν είναι ενδημικοί ούτε έχουν διαδοθεί, παρότι οι συνθήκες ευνοούν την διάδοσή τους, - υπάρχει κίνδυνος διάδοσης ορισμένων επιβλαβών οργανισμών λόγω ευνοϊκών οικολογικών συνθηκών για ορισμένες καλλιέργειες, παρότι οι εν λόγω οργανισμοί δεν είναι ενδημικοί ούτε έχουν διαδοθεί στην Κοινότητα και η οποία έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, ως πληρούσα τους όρους που αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο, και, στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, μετά από αίτηση του(των) σχετικού(ών) κράτους(ών) μέλους(ών) και εφόσον δεν προκύπτουν αντίθετες ενδείξεις από τα αποτελέσματα καταλλήλων μελετών που έγιναν υπό την εποπτεία των εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 19α σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το εν λόγω άρθρο. Οι μελέτες οι σχετικές με την περίπτωση που προβλέπει το δεύτερο εδάφιο είναι προαιρετικές. Ένας επιβλαβής οργανισμός θεωρείται διαδεδομένος σε μια περιοχή, εάν η ύπαρξή του σ'αυτήν είναι γνωστή και εφόσον κανένα επίσημο μέτρο δεν έχει ληφθεί για την εξάλειψή του ή εφόσον τέτοια μέτρα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τουλάχιστον δύο συνεχόμενων ετών. Το(τα) ενδιαφερόμενο(α) κράτος(η) μέλος(η) πραγματοποιεί(ούν), όσον αφορά τις περιστάσεις που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση, τακτικές και συστηματικές επίσημες μελέτες σχετικά με την ύπαρξη οργανισμών, για τους οποίους η προστατευόμενη ζώνη έχει αναγνωρισθεί ως τέτοια. Οποιαδήποτε ανακάλυψη ενός οργανισμού τέτοιου τύπου κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή. Η Μόνιμη Φυτοϋγειονομική Επιτροπή εκτιμά τον κίνδυνο που απορρέει από την ανακάλυψη αυτή, και καθορίζονται οι κατάλληλες δράσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16α. Τα στοιχεία των μελετών που αναφέρονται στο πρώτο και τρίτο εδάφιο μπορούν να καταρτιστούν σύμφωνα με την ίδια διαδικασία και λαμβανομένων υπόψη των αναγνωρισμένων επιστημονικών και στατιστικών αρχών. Τα αποτελέσματα των προαναφερθεισών μελετών κοινοποιούνται προς την Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές προς τα άλλα κράτη μέλη. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση για τη λειτουργία του καθεστώτος προστατευομένων ζωνών συνοδευόμενη εφ' όσον χρειάζεται από ανάλογες προτάσεις 7 «θ) μια διαπίστωση ή ένα μέτρο θεωρούνται επίσημα εάν έχουν γίνει ή ληφθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19α, - είτε από εκπροσώπους της επίσημης υπηρεσίας προστασίας των φυτών ενός κράτους μέλους ή, υπ' ευθύνη τους, από άλλους υπαλλήλους, στην περίπτωση διαπιστώσεων ή μέτρων συνδεδεμένων με τη χορήγηση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 2, - είτε από τους ανωτέρω εκπροσώπους ή υπαλλήλους ή από 'εξειδικευμένο προσωπικό' που απασχολείται σε έναν από τους αρμόδιους επίσημους οργανισμούς ενός κράτους μέλους, οι οποίοι αναφέρονται ανωτέρω στο στοιχείο στ), σε κάθε άλλη περίπτωση, υπό τον όρο ότι το προσωπικό αυτό δεν αποκτά κανένα προσωπικό όφελος από το αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνει και ότι ανταποκρίνεται σε ένα ελάχιστο επίπεδο εξειδίκευσης. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους και το εξειδικευμένο προσωπικό τους διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για τη σωστή λειτουργία της παρούσας οδηγίας. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 16α διαδικασία, μπορούν να ορισθούν γενικές κατευθύνσεις που να αφορουν τα προσόντα αυτά. Στο πλαίσιο της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, η Επιτροπή καταρτίζει κοινοτικό (α) πρόγραμμα (ατα), του (ων) οποίου (ων) την εφαρμογή εποπτεύει, σχετικά με την πρόσθετη επιμόρφωση των υπαλλήλων και του εξειρικευμένου προσωπικού που αναφέρονται ανωτέρω, με στόχο να ανυψώσει το επίπεδο των γνώσεων και της αποκτηθείσας εμπειρίας στο εθνικό επίπεδο στο επίπεδο των προαναφερθέντων προσόντων. Συμβάλλει στη χρηματοδότηση αυτής της πρόσθετης επιμόρφωσης και προτείνει την εγγραφή των απαραίτητων για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον κοινοτικό προϋπολογισμό.» 5. Στο άρθρο 3 οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα κείμενα: «4. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, τα κράτη μέλη αποφασίζουν ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης στη εξάπλωση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών με μέσα που συνδέονται με τη διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος ενός κράτους μέλους. 5. Από την ίδια ημερομηνία, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή και την εξάπλωση στο εσωτερικό των σχετικών προστατευόμενων ζωνών, α) των επιβλαβών οργανισμών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Β 7 β) των φυτών και φυτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β, εφόσον έχουν μολυνθεί από τους εν λόγω αναφερθέντες επιβλαβείς οργανισμούς. 6. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 16α: α) οι επιβλαβείς οργανισμοί που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ ταξινομούνται ως εξής: - οι οργανισμοί, η παρουσία των οποίων δεν διαπιστώθηκε σε κανένα μέρος της Κοινότητας και οι οποίοι αφορούν όλο το έδαφος της Κοινότητας, περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι μέρος Α κεφάλαιο Ι και στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α κεφάλαιο Ι αντιστοίχως, - οι οργανισμοί, η παρουσία των οποίων διαπιστώθηκε αλλά δεν είναι ενδημική ούτε διαδεδομένη σε όλη την Κοινότητα και οι οποίοι αφορούν ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας, περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ και στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ αντιστοίχως, - οι υπόλοιποι οργανισμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι μέρος Β και στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β αντιστοίχως, ανάλογα με την προστατευόμενη ζώνη που αφορούν 7 β) οι επιβλαβείς οργανισμοί που είναι ενδημικοί ή διαδεδομένοι σε ένα ή περισσότερα μέρη της Κοινότητας διαγράφονται, εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του στοιχείου α) 7 γ) οι τίτλοι των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, καθώς και τα διάφορα μέρη και κεφάλαιά τους προσαρμόζονται στα προαναφερόμενα. 7. Σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 16α, μπορεί να αποφασισθεί ότι τα κράτη μέλη ορίζουν ότι η εισαγωγή και εξάπλωση στο έδαφός τους συγκεκριμένων οργανισμών, σε κατάσταση απομόνωσης ή μη, οι οποίοι θεωρούνται επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα αλλά δεν αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, απαγορεύεται ή θα υπόκειται σε ειδική άδεια υπό όρους που καθορίζονται με την ίδια διαδικασία. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης σε οργανισμού, όπως οι ανωτέρω όταν δεν ρυθμίζονται από την οδηγία 90/220/ΕΟΚ (*) ή από άλλες ειδικότερες κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς που έχουν υποστεί γενετική αλλοίωση. (*) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.» 6. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «α) Τα κράτη μέλη αποφασίζουν ότι, από την 1η Ιανουαρίου 1993, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β δεν μπορούν να εισάγονται στις σχετικές προστατευόμενες ζώνες που βρίσκονται στο έδαφός τους 7». 7. Στο άρθρο 4 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 16α, το παράρτημα ΙΙΙ αναθεωρείται κατά τρόπον ώστε το μέρος Α να περιλαμβάνει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αποτελούν φυτοϋγειονομικό κίνδυνο για όλα τα μέρη της Κοινότητας και το μέρος Β να περιλαμβάνει τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αποτελούν φυτοϋγειονομικό κίνδυνο μόνο για τις προστατευόμενες ζώνες. Καθεμία από τις προστατευόμενες ζώνες προσδιορίζεται ιδιαίτερα. 4. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται πλέον στα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που προέρχονται από την Κοινότητα και διαγράφεται το στοιχείο β) της παραγράφου 2.» 8. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η δεύτερη πρόταση διαγράφεται. 9. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Από την 1η Ιανουαρίου 1993 τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή και την κυκλοφορία στο εσωτερικό των προστατευομένων ζωνών των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Β, εκτός αν πληρούνται οι αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτό το μέρος του παραρτήματος.» 10. Στο άρθρο 5 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, το παράρτημα IV αναθεωρείται με βάση τα κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 6. 4. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 1993 οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται επίσης στην κυκλοφορία των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος ενός κράτους μέλους, με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 6.» 11. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, προστίθενται οι όροι «μέρος Α» μετά τους όρους «παράρτημα V». 12. Στο άρθρο 6, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: «1α. Μόλις εγκριθούν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 στοιχείο α) και στο άρθρο 5 παράγραφος 3, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνον όσον αφορά το παράρτημα Ι μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ, το παράρτημα ΙΙ μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ και το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ. Εάν, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, εντοπισθούν οργανισμοί επιβλαβείς από αυτούς που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Α κεφάλαιο Ι ή στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α κεφάλαιο Ι, δεν θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10.» 13. Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, οι όροι «άρθρο 3 παράγραφοι 5, 6 και 7» αντικαθίστανται από τους όρους «άρθρο 3 παράγραφοι 4, 5 και 7». 14. Στο άρθρο 6, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «4. Από την 1η Ιανουαρίου 1993 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται επίσης στην κυκλοφορία των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος ενός κράτους μέλους. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Β ή στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Β, στην κυκλοφορία των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων δια μέσου μιας προστατευμένης ζώνης ή εκτός αυτής. Οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 διενεργούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α) καλύπτουν όλα τα σχετικά φυτά ή φυτικά προϊόντα που έχουν καλλιεργηθεί, παραχθεί ή χρησιμοποιηθεί από τον παραγωγό ή που βρίσκονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην εκμετάλλευσή του, καθώς και το υπόστρωμα ανάπτυξης που χρησιμοποιείται 7 β) διενεργούνται στην εκμετάλλευση, κατά προτίμηση στον τόπο παραγωγής 7 γ) διενεργούνται τακτικά σε κατάλληλες στιγμές, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, και τουλάχιστον μέσω οπτικού ελέγχου, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων απαιτήσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV 7 μπορούν να γίνουν και περαιτέρω ενέργειες, εφόσον αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 7. Κάθε παραγωγός, για τον οποίον ζητείται ο επίσημος έλεγχος που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, εγγράφεται σε ένα επίσημο μητρώο με αριθμό που να επιτρέπει την αναγνώρισή του. Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως, έχει πρόσβαση στα επίσημα μητρώα που καταρτίζονται με τον τρόπο αυτό. Ο παραγωγός υπόκειται σε ορισμένες υποχρεώσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7. Ειδικότερα, ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό του σχετικού κράτους μέλους για οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση επιβλαβών οργανσμών ή συμπτωμάτων ή για κάθε άλλη ανωμαλία που αφορά τα φυτά. 5. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, τα κράτη μέλη αποφασίζουν ότι οι παραγωγοί ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α, και που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, ή τα πρατήρια ή τα κέντρα αποστολής που βρίσκονται εντός της ζώνης παραγωγής, εγγράφονται επίσης σε επίσημο μητρώο, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 τελευταίο εδάφιο. Μπορούν να υπόκεινται οποιαδήποτε στιγμή στους ελέγχους που προβλέπει η παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο. Σύμφωνα με την παράγραφο 7, μπορεί να καθιερωθεί, για ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, ένα σύστημα που θα επιτρέπει, αν είναι, και στο βαθμό που είναι δυνατόν, την εξακρίβωση της προέλευσής τους, λαμβανομένης υπ'όψη της φύσης των συνθηκών παραγωγής ή εμπορίας. 6. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν, εφόσον δεν υπάρχει φόβος διάδοσης επιβλαβών οργανισμών, - από την εγγραφή στο μητρώο που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5, τους μικρούς παραγωγούς ή μεταποιητές, που προορίζουν το σύνολο της παραγωγής και της πώλησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τελική χρήση, σε πρόσωπα της τοπικής αγοράς, τα οποία δεν ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών ('τοπική κυκλοφορία') ή - από τον επίσημο έλεγχο που απαιτείται στις παραγράφους 4 και 5 την τοπική κυκλοφορία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που παράγονται από πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με την τοπική κυκλοφορία θα επανεξεταστούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998 από το Συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας. 7. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 16α, εγκρίνονται διατάξεις εφαρμογής σχετικά με - λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις για την κυκλοφορία των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό μιας προστατευομένης ζώνης, η οποία έχει καθοριστεί για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα όσον αφορά έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς, - εγγυήσεις όσον αφορά την κυκλοφορία των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων διά μέσου μιας προστατευμένης ζώνης η οποία έχει καθοριστεί για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα όσον αφορά έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς, - την συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα του επισήμου ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ), - τις υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο μητρώο παραγωγών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 τελευταίο εδάφιο, - τον προσδιορισμό των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, καθώς και τα προϊόντα για τα οποία προβλέπεται το σύστημα της παραγράφου 5, - άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις απαλλαγές τις αναφερόμενες στην παράγραφο 6, ιδιαιτέρως όσον αφορά τους όρους 'μικροί παραγωγοί' και 'τοπική αγορά' και τις αντίστοιχες διαδικασίες. 14. 8. Οι κανόνες εφαρμογής που αφορούν τη διαδικασία εγγραφής στα μητρώα και τον αριθμό μητρώου που αναφέρονται στην παράγραφο 4, τρίτο εδάφιο μπορούν να θεσπισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α. 9. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, είτε συνολικά, είτε για ορισμένες περιοχές ή ορισμένες ομάδες φυτών ή φυτικών προϊόντων. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν στην περίπτωση αυτή αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις διατάξεις που εγκρίθηκαν για το σκοπό αυτό.» 15. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 1, μετά από τους όρους «παράρτημα V» προστίθενται οι όροι «μέρος Α». 16. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: «Άρθρο 10 1. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν διαπιστωθεί, βάσει του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 3 και που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 4, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εν λόγω παραγράφους, χορηγείται ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σύφμωνα με τις διατάξεις που μπορούν να εγκριθούν δυνάμει της παραγράφου 4, αντί των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 7 ή 8. Αν ο έλεγχος δεν αφορά προϋποθέσεις σχετικές με τις προστατευόμενες ζώνες ή αν θεωρηθεί ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, το χορηγούμενο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο δεν ισχύει για τις εν λόγω ζώνες και πρέπει να έχει το προβλεπόμενο για παρόμοιες περιπτώσεις σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ). 2. α) Από την 1η Ιανουαρίου 1993, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α κεφάλαιο Ι δεν μπορούν να διακινηθούν μέσα στην Κοινότητα, εξαιρουμένων των τοπικών μετακινήσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 6, παρά μόνον εάν έχει προσαρτηθεί σε αυτά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει στην εν λόγω περιοχή και που να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. β) Από την 1η Ιανουαρίου 1993, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ δεν μπορούν να εισαχθούν σε μία συγκεκριμένη προστατευόμενη ζώνη και δεν μπορούν να διακινηθούν σ'αυτήν, παρά μόνον εφόσον έχει προσαρτηθεί σε αυτά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για τη ζώνη αυτή και να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 7 όσον αφορά τη μεταφορά διαμέσου των προστατευομένων ζωνών, δεν εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος. 3. Ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο, μεταγενέστερα και σε κάθε περιοχή της Κοινότητας, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: - η αντικατάσταση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση είτε διαίρεσης των παρτίδων, είτε συνδυασμού περισσοτέρων παρτίδων ή των τμημάτων τους, είτε στις περιπτώσεις μεταβολής του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος των παρτίδων, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που προβλέπει το παράρτημα IV, είτε σε άλλες περιπτώσεις που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4, - η αντικατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν αιτήσεως ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε πρόκειται για παραγωγό είτε όχι, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε επίσημο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 6 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, - το διαβατήριο αντικατάστασης μπορεί να εκδοθεί μόνον από τον αρμόδιο επίσημο οργανισμό της περιοχής, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών και μόνον εφόσον μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις ως προς την ταυτότητα του προϊόντος και την απουσία κινδύνου μόλυνσης που μπορούν να προκαλέσουν οι επιβλαβείς οργανισμοί που περιλαμβάνονται στα παραρτμήατα Ι και ΙΙ, αφότου αποστάλθηκε από τον παραγωγό, - η διαδικασία αντικατάστασης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που μπορούν να εγκριθούν δυνάμει της παραγράφου 4, - το διαβατήριο αντικατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει ένα ειδικό σήμα, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το οποίο αναφέρει τον αριθμό μητρώου του αρχικού παραγωγού, ή σε περίπτωση μεταβολής του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος, του προσώπου που ευθύνεται για την αλλαγή αυτή. 4. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 16α, μπορούν να εγκριθούν οι διατάξεις εφαρμογής που αφορούν: - τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας σχετικά με τη χορήγηση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1, - τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να αντικατασταθεί ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο κατά την παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, - τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας σχετικά με το διαβατήριο αντικατάστασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, - το ειδικό σήμα που απαιτείται για το διαβατήριο αντικατάστασης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, πέμπτη περίπτωση. 5. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση του άρθρου 6 παράγραφος 9 μπορούν να χορηγούν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 σε ημερομηνία προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 1993, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη χορήγηση των φυτοϋγειουνομικών πιστοποιητικών Άρθρο 10α 1. Όταν ο έλεγχος που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 3 και ο οποίος πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, δεν επιτρέπει να θεωρηθεί ότι πληρούνται οι όροι οι προβλεπόμενοι στις εν λόγω παραγράφους, δεν χορηγείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2. 2. Στις ειδικές περιπτπώσεις, κατά τις οποίες θεωρείται, βάσει των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου, ότι ένα μέρος των φυτών ή των φυτικών προϊόντων που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται από τον παραγωγό ή που βρίσκονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στις εγκαταστάσεις του ή ένα μέρος του καλλιεργητικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται δεν παρουσιάζουν κινδύνους εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στο εν λόγω μέρος. 3. Στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 1, τα σχετικά φυτά, φυτικά προϊόντα ή το καλλιεργητικό περιβάλλον αποτελούν αντικείμενο ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα: - κατάλληλη επεξεργασία συνοδευόμενη από τη χορήγηση του προσήκοντος φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σύμφωνα με το άρθρο 10, εφόσον θεωρηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, ως συνέπεια της επεξεργασίας, - άδεια μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, σε άλλες περιοχές, για τις οποίες δεν αποτελούν περαιτέρω κίνδυνο, - άδεια μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής μεταποίησης, - καταστροφή. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, μπορούν να εγκριθούν διατάξεις εφαρμογής που αφορούν: - τους όρους σύμφωνα με τους οποίους πρέπει ή δεν πρέπει να ληφθούν ένα ή περισσότερα από τα μέτρα του πρώτου εδαφίου, - τις ιδιαιτερότητες και τους όρους που αφορούν τα μέτρα αυτά. 4. Στο βαθμό που εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1, αναστέλλονται εν μέρει ή συνολικά οι δραστηριότητες του παραγωγού έως ότου διαπιστωθεί ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αυτής το άρθρο 10 δεν εφαρμόζεται. 5. Μόλις διαπιστωθεί, όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5, και βάσει επίσημου ελέγχου διενεργηθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ότι τα προϊόντα δεν είναι απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 τηρουμένων των αναλογιών.» 17. Στο άρθρο 11, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «7. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 3α παύουν να ισχύουν και τα κράτη μέλη διενεργούν τους επίσημους ελέγχους για να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και ιδίως του άρθρου 10 παράγραφος 2 7 οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται τυχαίως και χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την καταγωγή των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων, και σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: - περιοδικοί έλεγχοι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος μετακινούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, - περιοδικοί έλεγχοι στους τόπους καλλιέργειας, παραγωγής, αποθήκευσης ή πώλησης των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, καθώς και στις εγκαταστάσεις των αγοραστών, - περιοδικοί έλεγχοι που διενεργούνται ταυτόχρονα με άλλους ελέγχους εγγράφων για μη φυτοϋγειονομικούς σκοπούς. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί σε επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 και σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 και μπορούν να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί σε επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5. Οι έλεγχοι μπορούν να είναι τακτικοί, μπορούν δε να είναι επιλεκτικοί, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν μία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 8. Οι έμποροι που αγοράζουν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα φυλάσσουν, ως τελικοί χρήστες ασχολούμενοι επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, τα σχετικά φυτοϋγειονομικά διαβατήρια κατά τη διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και σημειώνουν τα στοιχεία τους στα βιβλία τους. Οι επιθεωρητές έχουν πρόσβαση στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σε οποιαδήποτε φάση της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας. Έχουν το δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε έρευνα είναι αναγκαία για τη διενέργεια των επισήμων αυτών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και τα βιβλία. 9. Οι εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 19α μπορούν να βοηθούν τα κράτη μέλη κατά τη διενέργεια των επισήμεων ελέγχων. 10. Αν διαπιστωθεί, μέσω των επισήμων ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8, ότι τα φυτά, φυτικά πορϊόντα ή άλλα αντικείμενα αποτελούν κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, τότε υπόκεινται σε ένα ή περισσότερα από τα επίσημα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10α παράγραφος 3.» 18. Στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 3α, οι όροι «μέρος Β» προστίθενται μετά τους όρους «παράρτημα V». 19. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β), διαγράφονται οι αναφορές στα άρθρα 4, 5 και 9. 20. Στο άρθρο 12, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «6. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, η παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζεται, σε περίπτωση αποστολών προορισμένων για μια προστατευμένη ζώνη, στους επιβλαβείς οργανισμούς και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που απαριθμούνται αντίστοιχα στα παρατήματα Ι, ΙΙ και IV μέρος Β. Από την ίδια ημερομηνία, καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4. Από την ίδια ημερομηνία, οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται κατά την πρώτη εισαγωγή στην Κοινότητα φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων σχετικών αντικειμένων, με την επιφύλαξη ειδικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί για το σκοπό αυτό μεταξύ Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν ότι οι εισαγωγείς, είτε είναι παραγωγοί είτε όχι, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, τηρουμένων των αναλογιών. Οι επιθεωρήσεις πρέπει, στο βαθμό που πρόκειται για ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας καθώς και των ελέγχων που αποβλέπουν στην τήρηση των διατάξεων του άρθρου 4, να πραγματοποιούνται στο ίδιο σημείο και κατά την ίδια στιγμή που πραγματοποιούνται και οι άλλες διοικητικές διατυπώσεις σχετικά με την εισαγωγή, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών διατυπώσεων. Οι επιθεωρήσεις, στο βαθμό που πρόκειται για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, πραγματοποιούνται στα μέρη όπου πραγματοποιούνται οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο ή κοντά σε αυτά. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τον κατάλογο των σημείων εισόδου. Ωστόσο, στις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις, οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται στον τόπο προορισμού, εφόσον έχουν δοθεί ειδικές εγγυήσεις όσον αφορά τη μεταφορά των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων. Διατάξεις εφαρμογής εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 16α. Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των διατυπώσεων του προηγούμενου εδαφίου. Τα κράτη μέλη δεν έχουν δυνατότητα να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις αυτές παρά μόνον στα πλαίσια των τεχνικών ρυθμίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5. 7. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφόσον περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, μέρος Α, και εφόσον διαπιστωθεί, δυνάμει του ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 8. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 6 δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται αμέσως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα: - κατάλληλη επεξεργασία, εφόσον θεωρείται ότι οι προϋποθέσεις πληρούνται συνεπεία της επεξεργασίας, - απόσυρση των μολυσμένων/φθαρμένων προϊόντων από την παρτίδα, - επιβολή καραντίνας μέχρις ότου είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή των επισήμων δοκιμών, - άρνηση αδείας ή χορήγηση αδείας αποστολής προς ένα προορισμό στο εξωτερικό της Κοινότητας, - καταστροφή. Το άρθρο 10α παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.» 21. Στο άρθρο 14 παράγραφος 3, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Κάθε άδεια εφαρμόζεται ατομικά στο σύνολο ή σε τμήμα εδάφους της κοινότητας, υπό όρους που λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών από το εν λόγω προϊόν σε προστατευμένες ζώνες ή ορισμένες περιοχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών των γεωργικών και οικολογικών συνθηκών. Στις περιπτώσεις αυτές, τα εν λόγω κράτη μέλη εξαιρούνται ρητά από ορισμένες διατάξεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στις αποφάσεις που προβλέπουν τη χορήγηση των αδειών αυτών. Οι κίνδυνοι αυτοί προσδιορίζονται βάσει των διαθεσίμων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων. Σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά είναι ανεπαρκή, πρέπει να συμπληρωθούν με πρόσθετες έρευνες ή, ενδεχομένως, από έρευνες που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή στη χώρα καταγωγής των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων σχετικών αντικειμένων.» 22. Στο άρθρο 15 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος, οι δε παράγραφοι 1, 2 και 3 καθιστώνται αντίστοιχα παράγραφοι 2, 3 και 4: «1. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως προς την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη οποιαδήποτε παρουσία στο έδαφός του επιβλαβών οργανισμών, από τους απαριθμούμενους στο παράρτημα Ι μέρος Α κεφάλαιο Ι ή στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α κεφάλαιο Ι ή οποιαδήποτε εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών σε ένα μέρος του εδάφους του, στο οποίο η παρουσία τους δεν ήταν γνωστή μέχρι στιγμή εκείνη, από τους οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ ή μέρος Β ή στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ ή μέρος Β. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την εξάλειψη ή, αν αυτή δεν είναι δυνατή, την αναχαίτιση των σχετικών επιβλαβών οργανισμών. Ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα. 23. Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α), η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως προς την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη την εμφάνιση - πραγματική ή εικαζόμενη - επιβλαβών οργανισμών, που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ, και των οποίων η παρουσία ήταν άγνωστη μέχρι στιγμής στο έδαφός του.» 24. Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) η φράση «που αναφέρονται στο στοιχείο α)» αντικαθίσταται από τη φράση «που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 στοιχείο α)». 25. Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ), η αναφορά στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται με την αναφορά στην παράγραφο 3. 26. Στο άρθρο 15, παράγραφοι 3 και 4, οι όροι «παράγραφος 1» αντικαθίστανται αντίστοιχα από τους όρους «παράγραφοι 1 και 2». 27. Στο άρθρο 18 η παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, εγκρίνονται οι τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας που είναι αναγκαίες προκειμένου να είναι σύμφωνη προς τις κοινοτικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.» 28. Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο παράρτημα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Β. ΙΙ. Α. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα κοινοτικής καταγωγής. Α. Ι. Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που είναι εν δυνάμει φορείς επιβλαβών οργανισμών για όλο το έδαφος της Κοινότητας. Α. ΙΙ. Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που είναι εν δυνάμει φορείς επιβλαβών οργανισμών για ορισμένες προτατευόμενες ζώνες. Με την επιφύλαξη των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στο μέρος Α. Ι. Β. Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που κατάγονται από εδάφη άλλα από αυτά που αναφέρονται στο μέρος Α. Β. Ι. Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που είναι εν δυνάμει φορείς επιβλαβών οργανισμών για όλο το έδαφος της Κοινότητας. Β. ΙΙ. Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που είναι εν δυνάμει φορείς επιβλαβών οργανισμών για ορισμένες προστατευόμενες ζώνες. Με επιφύλαξη των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στο μέρος Β.Ι». Άρθρο 2 Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, εγκρίνει την αναθεώρηση του παραρτήματος V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ πριν από την 1η Ιουλίου 1992. Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έξι μήνες μετά από την αναθεώρηση των παραρτημάτων Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν αμέσως προς την Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1991. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. DANKERT (1) ΕΕ αριθ. C 29 της 8. 2. 1990, σ. 10 (2) ΕΕ αριθ. C 106 της 22. 4. 1991, σ. 32. (3) ΕΕ αριθ. C 182 της 23. 7. 1990, σ. 16. (4) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (5) ΕΕ αριθ. L 16 της 22. 1. 1991, σ. 29. (6) ΕΕ αριθ. L 340 της 9. 12. 1976, σ. 25.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία