ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0684

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/684/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/437/ΕΟΚ σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων των αυγών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/437/ΕΟΚ σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών (91/684/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑ¨ΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδγηία 89/437/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1989 σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 89/662/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 10, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι πρέπει να προσαρμοστούν ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 89/437/ΕΟΚ, υπό το πρίσμα της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, όσον αφορά την ανίχνευση σταφυλοκόκκων στα προϊόντα αυγών, καθώς και τις θερμοκρασίες αποθήκευσης ορισμένων προϊόντων αυγών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα της οδηγίας 89/437/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο κεφάλαιο VΙ σημείο 1 στοιχείο β), η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- Staphylococcus aureus: απουσία σε 1 g προϊόντος αυγών,». 2. Στο κεφάλαιο ΙΧ σημείο 3, η τέταρτη περίπτωση καταργείται. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1991. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή, θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1991. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος P. DANKERT (1) ΕΕ αριθ. L 212 της 22. 7. 1989, σ. 87. (2) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία