ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/31991L0688

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 91/688/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών (91/688/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 72/462/ΕΟΚ (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/266/ΕΟΚ (5), καθορίζει, ιδίως, τους όρους που πρέπει να πληρούνται, όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων, κατά την εισαγωγή ζώντων χοίρων, νωπού χοίρειου κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών G ότι, λόγω της βελτίωσης της κατάστασης της υγείας στην Κοινότητα όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων και της παύσης του συστηματικού εμβολιασμού κατά της ασθένειας αυτής, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι ισχύοντες όροι που αφορούν την εισαγωγή ζώντων χοίρων, νωπού χοίρειου κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 72/462/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 6 προστίθενται οι εξής παράγραφοι: «4. Όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων, οι χοίροι πρέπει να προέρχονται από το έδαφος μιας τρίτης χώρας η οποία: - ήταν απαλλαγμένη από την κλασική πανώλη των χοίρων τουλάχιστον κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες, - δεν επέτρεπε τον εμβολιασμό κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες, - δεν επιτρέπει την παρουσία, στο έδαφός της, χοίρων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. 5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, είναι δυνατό να αποφασίζεται, με τη διαδικασία του άρθρου 29, να επιτρέπεται η εισαγωγή χοίρων οι οποίοι προέρχονται από τμήμα του εδάφους τρίτης χώρας, εφόσον ο εμβολιασμός κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων απαγορεύεται στο σύνολο του εδάφους της χώρας αυτής και το συγκεκριμένο τμήμα του εδάφους της τρίτης χώρας πληροί τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4. 6. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, σε περίπτωση εκδήλωσης κλασικής πανώλης των χοίρων σε τρίτη χώρα η οποία πληροί τους όρους της παραγράφου 4, είναι δυνατό να αποφασίζεται, με τη διαδικασία του άρθρου 29, μείωση της περιόδου των δώδεκα μηνών, που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 4, σε έξι μήνες: α) εάν μια εστία ή ορισμένες αλληλένδετες, από επιζωοτική άποψη, εστίες σημειώνονται σε μια γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή και β) εάν η ή οι εστίες έχουν πλήρως εξαλειφθεί εντός τριών μηνών, χωρίς εμβολιασμό.» 2. Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ): «γ) στις οποίες δεν έχει διαπιστωθεί καμία περίπτωση κλασικής πανώλης των χοίρων τουλάχιστον κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες, στις οποίες δεν έχει επιτραπεί ο εμβολιασμός κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων τουλάχιστον κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες και στις οποίες δεν έχει εμβολιαστεί κανένας χοίρος κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες.» 3. Στο άρθρο 15 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Με τη διαδικασία του άρθρου 29, είναι δυνατό να αποφασισθεί η παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο γ).» Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 1991. Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςP. BUKMAN (1)ΕΕ αριθ. C 226 της 31. 8. 1991, σ. 21. (2)ΕΕ αριθ. C 326 της 16. 12. 1991. (3)Γνώμη που διατυπώθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1991 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). (4)ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28. (5)ΕΕ αριθ. L 134 της 29. 5. 1991, σ. 45.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία