ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0007

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/7/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 2 ), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιμώντας : ότι, υπό το πρίσμα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί κατά την έκδοση της οδηγίας 89/338/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 1989 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ ( 4 ), είναι αναγκαίο να δοθεί αντικειμενικός τεχνικός ορισμός της έννοιας της ισοδυναμίας μερικών αναρτήσεων που δεν χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα με τις αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του βάρους του κινητήριου άξονα στο οδόστρωμα - ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η εξέταση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τις 'φιλικές προς το οδόστρωμα' αναρτήσεις σε σχέση με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των κινητήριων αξόνων των οχημάτων με κινητήρα που καλύπτει η παρούσα πρόταση, ούτως ώστε να συναχθούν συμπεράσματα σε εύλογο χρονικό διάστημα - ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα χρειαστεί να προβλεφθούν κοινοί κανόνες για τους απλούς και τους δίδυμους άξονες, προκειμένου να μειωθούν κατά το δυνατόν οι φθορές των οδοστρωμάτων - ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι κατάλληλες διαδικασίες δοκιμών για τη ρύθμιση της ισοδυναμίας ορισμένων αναρτήσεων που δεν χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα με τις αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα - ότι, συνεπώς, η οδηγία 85/3/ΕΟΚ ( 5 ) πρέπει να τροποποιηθεί, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ : Άρθρο 1 1 . Το παράρτημα Ι της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής : α ) το σημείο 2.2.4.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '2.2.4.2 . είναι μεγαλύτερη από 1,8 m . 36 τόνοι + 2 τόνοι ανοχής, όταν τηρούνται το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ( ΜΕΒ ) του οχήματος με κινητήρα ( 18 τόνοι ) και το ΜΕΒ του δίδυμου άξονα του ημιρυμουλκούμενου ( 20 τόνοι ) και ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με δίδυμα ελαστικά και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή ανάρτηση που αναγνωρίζεται στην Κοινότητα ως ισοδύναμη προς την ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, όπως ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ' β ) το σημείο 2.3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '2.3.2 . Τριαξονικά οχήματα - 25 τόνοι, - 26 τόνοι, όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με δίδυμα ελαστικά και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή ανάρτηση που αναγνωρίζεται στην Κοινότητα σαν ισοδύναμη προς την ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, όπως ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ, ή όταν κάθε κινητήριος άξονας είναι εφοδιασμένος με δίδυμα ελαστικά και το μέγιστο βάρος κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους' γ ) το σημείο 2 .3.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '2.3.3 . Τετραξονικά οχήματα με κινητήρα με δύο κατευθυντήριους άξονες 32 τόνοι, όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με δίδυμα ελαστικά και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή ανάρτηση που αναγνωρίζεται στην Κοινότητα ως ισοδύναμη προς την ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, όπως ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ, ή όταν κάθε κινητήριος άξονας είναι εφοδιασμένος με δίδυμα ελαστικά και το μέγιστο βάρος κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους' δ ) το σημείο 3.5.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : '3.5.3 . 1,3 m . ή μεγαλύτερη αλλά λιγότερο από 1,8 m . ( 1,3 9 δ < 1,8 ) - 18 τόνοι, - 19 τόνοι, όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με δίδυμα ελαστικά και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή ανάρτηση που αναγνωρίζεται στην Κοινότητα σαν ισοδύναμη προς την ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, όπως ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ, ή όταν κάθε κινητήριος άξονας είναι εφοδιασμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους' 2 . Το κείμενο του παραρτήματος προστίθεται ως παράρτημα ΙΙΙ . Άρθρο 2 1 . Τα κράτη μέλη, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1993 . Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη . 2 . Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που εκδίδουν στον τομέα τον οποίο καλύπτει η παρούσα οδηγία . Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη . Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 1992 . Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Jorge BRAGA DE MACEDO ( 1 ) ΕΕ αριθ . C 292 της 22 . 11 . 1990, σ . 12 και ΕΕ αριθ . C 313 της 4 . 12 . 1991, σ . 14.(2 ) ΕΕ αριθ . C 183 της 15 . 7 . 1991, σ . 65.(3 ) ΕΕ αριθ . C 159 της 17 . 6 . 1991, σ . 61.(4 ) ΕΕ αριθ . L 142 της 25 . 5 . 1989, σ . 3.(5 ) ΕΕ αριθ . L 2 της 3 . 1 . 1985, σ . 14 . Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/60/ΕΟΚ ( ΕΕ αριθ . L 37 της 9 . 2 . 1991, σ . 37 ). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ίΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 . ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Ένα σύστημα ανάρτησης ονομάζεται ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, εφόσον τουλάχιστον το 75 % της λειτουργίας του ως ελατηρίου πραγματοποιείται με σύστημα πεπιεσμένου αέρα . 2 . ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ Ένα σύστημα ανάρτησης αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο προς ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα εφόσον πληροί τα ακόλουθα : 2.1 . σε περίπτωση που η αναρτημένη μάζα σε κινητήριο ή συζευγμένο άξονα υφίσταται κατακόρυφη ελεύθερη ταλάντωση χαμηλής συχνότητας, οι μετρούμενες συχνότητες και αποσβέσεις, εφόσον η ανάρτηση φέρει το μέγιστο φορτίο της, πρέπει να περιέχονται εντός των ορίων ( αμορτισέρ ) που καθορίζονται στα σημεία 2.2 έως 2.5 - 2.2 . κάθε άξονας πρέπει να φέρει υδραυλικούς αποσβεστήρες ταλαντώσεων . Στους δίδυμους άξονες, οι εν λόγω υδραυλικοί αποσβεστήρες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ταλάντωση των συζευγμένων αξόνων - 2.3 . ο μέσος συντελεστής απόσβεσης D πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 20 % της κρίσιμης απόσβεσης για ανάρτηση εφοδιασμένη με υδραυλικούς αποσβεστήρες ταλαντώσεων, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας - 2.4 . το μέγιστο επίπεδο απόσβεσης της ανάρτησης όταν έχουν αφαιρεθεί ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας όλοι οι υδραυλικοί αποσβεστήρες κραδασμών πρέπει να μην υπερβαίνει το 50 % του D - 2.5 . η μέγιστη συχνότητα της αναρτημένης μάζας του κινητήριου ή συζευγμένου άξονα κατά μη συντηρούμενη ελεύθερη κατακόρυφη ταλάντωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 Hz - 2.6 . η συχνότητα και η απόσβεση της ανάρτησης δίνεται στο σημείο 3 και οι διαδικασίες δοκιμής για τη μέτρηση της συχνότητας και της απόσβεσης αναφέρονται στο σημείο 4 . 3 . ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Ο παρών ορισμός αφορά μάζα M ( kg ) αναρτημένη σε κινητήριο ή συζευγμένο άξονα . Ο άξονας αυτός παρουσιάζει συνολική δυσκαμψία κατά την κατακόρυφη διεύθυνση μεταξύ της επιφάνειας της οδού και της αναρτημένης μάζας, έστω Κ νιούτον /μέτρο ( N/m ) και συνολικό συντελεστή απόσβεσης C νιούτον/μέτρο και δευτερόλεπτο ( N/mS ). Εστω Ζ η κατακόρυφη μετακίνηση της αναρτημένης μάζας . Η εξίσωση κίνησης για την ελεύθερη ταλάντωση της μάζας αυτής είναι : M d 2 Z dt 2 + C d Z dt + kZ = 0 Η συχνότητα της ταλάντωσης της ανηρτημένης μάζας είναι : F = w K M - C 2 4M 2 Η απόσβεση είναι κρίσιμη όταν C = Co, όπου Co = 2 w KM Ο συντελεστής απόσβεσης ως κλάσμα της κρίσιμης απόσβεσης είναι C/Co . Κατά την ελεύθερη μη συντηρούμενη ταλάντωση της ανηρτημένης μάζας, η κατακόρυφη κίνηση της μάζας ακολουθεί αποσβεννυμένη ημιτονοειδή καμπύλη ( σχήμα 2). Η συχνότητα μπορεί να υπολογιστεί αν μετρηθεί ο χρόνος για όσους κύκλους ταλάντωσης είναι δυνατό να παρατηρηθούν . Η απόσβεση μπορεί να υπολογιστεί αν μετρηθούν τα ύψη των διαδοχικών κορυφών της ταλάντωσης προς την αυτή κατεύθυνση . Εάν τα πλάτη των κορυφών του πρώτου και του δεύτερου κύκλου της ταλάντωσης είναι Α1 και Α2, ο συντελεστής απόσβεσης D δίδεται από τη σχέση : D = C Co = 1 2π ln A1 A2 όπου ln είναι ο φυσικός λογάριθμος του συντελεστή πλάτους . 4 . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ Προκειμένου να καθοριστούν με δοκιμή ο συντελεστής απόσβεσης D, ο συντελεστής απόσβεσης όταν έχουν αφαιρεθεί οι αποσβεστήρες κραδασμών και η συχνότητα F της ανάρτησης, το όχημα, φορτωμένο, πρέπει : α ) να οδηγηθεί με χαμηλή ταχύτητα ( 5 km/h +- 1 km/h ) υπεράνω βαθμίδας ύψους 80 mm, της οποίας η κατατομή φαίνεται στο σχήμα 1 . Η μη συντηρούμενη ταλάντωση που θα αναλυθεί για τη μέτρηση της συχνότητας και της απόσβεσης είναι εκείνη που παρατηρείται αμέσως μόλις οι τροχοί του κινητήριου άξονα υπερβούν τη βαθμίδα ή β ) με δυνάμεις ασκούμενες στο πλαίσιό του, να ωθηθεί προς τα κάτω μέχρις ότου το φορτίο στον κινητήριο άξονα φτάσει σε τιμή 50 % μεγαλύτερη από την τιμή του μέγιστου στατικού φορτίου . Το όχημα που ωθείται προς τα κάτω απελευθερώνεται απότομα και αναλύεται η ταλάντωση που προκύπτει ή γ ) με δυνάμεις ασκούμενες στο πλαίσιό του, να ωθηθεί προς τα άνω μέχρις ότου η ανηρτημένη μάζα να ανυψωθεί κατά 80 mm άνωθεν του κινητήριου άξονα. Το όχημα που ωθείται με τον τρόπο αυτό προς τα άνω αφήνεται απότομα και αναλύεται η ταλάντωση που προκύπτει ή δ ) να υποστεί άλλου είδους δοκιμές, των οποίων την ισοδυναμία ο κατασκευαστής έχει αποδείξει ικανοποιητικά στην τεχνική υπηρεσία . Στο όχημα όπου πραγματοποιείται η δοκιμή πρέπει, μεταξύ κινητήριου άξονα και πλαισίου, αμέσως υπεράνω του κινητήριου άξονα, να έχει τοποθετηθεί αισθητήρας κατακόρυφων μετατοπίσεων . Η ανάγνωση του ίχνους επιτρέπει, αφενός, να μετρηθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ των κορυφών της πρώτης και της δεύτερης βύθισης και, αφετέρου, να ληφθεί έτσι η συχνότητα F και ο συντελεστής πλάτους ώστε να προκύψει η απόσβεση . Για τους συζευγμένους κινητήριους άξονες, πρέπει να τοποθετηθούν αισθητήρες μετατοπίσεων μεταξύ κάθε κινητήριου άξονα και του πλαισίου, αμέσως επάνω από τον άξονα .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία