ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0010

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/10/ΕΟΚ της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 1992 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/10/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 1992 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 για τα μέτρα προστασίας της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/661/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτη και τέταρτη περίπτωση, Εκτιμώντας: ότι, σύμφωνα με τις παρούσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, τα Pseudomonas glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora και var. sojae, Phialophora gregata και Phytophthora megasperma f. sp. glycinea, που είναι οργανισμοί επιβλαβείς για το Glycine max. L. Merrill, δεν πρέπει να θεωρούνται πλέον ως επιβλαβείς οργανισμοί των οποίων η εισαγωγή σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να απογορεύεται- ότι δεν χρειάζεται πλέον να διατηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, όσον αφορά αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς, αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της εξάπλωσης εξεταζόμενων οργανισμών- ότι πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν τα σχετικά παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ σε συνάρτηση με την εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Απαλείφεται από το παράρτημα ΙΙ σημείο Β στοιχείο β), το σημείο 2 (Pseudomonas glycinea). 2. Απαλείφονται από το παράρτημα ΙΙ σημείο Β στοιχείο γ), τα σημεία 3 (Diaporthe phaseolorum var. caulivora και var. sojae), 4β (Phialophora gregata) και 6β (Phytophthora megasperma f. sp. glycinea). 3. Απαλείφεται από το παράρτημα IV σημείο Β, το σημείο 17 ['Σπόροι σόγιας (glycine max. L. Merril) προς φύτευση']. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 1992. Πληροφορούν επί του θέματος αμέσως την Επιτροπή. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις αυτές, οι διατάξεις περιέχουν παροπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από μια τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο συγκεκριμένος τρόπος αυτής της παραπομπής ορίζεται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 1992. Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 363 της 31. 12. 1991, σ. 40.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία