ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0029

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/29/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 118 Α, την πρόταση της Επιτροπής(1) , που καταρτίστηκε ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας, Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(2) , Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής(3) , Εκτιμώντας: ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρόγραμμά της στον τομέα της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας στο χώρο εργασίας(4) προβλέπει την ανάληψη δράσεων για την εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης εν πλω ότι η ασφάλεια και η ηγεία του πληρώματος ενός πλοίου το οποίο αποτελεί χώρο εργασίας που συνεπάγεται ευρέος φάσματος κινδύνους, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική απομόνωσή του ότι θα πρέπει να υπάρχει στα πλοία κατάλληλος ιατρικός εξοπλισμός, διατηρούμενος σε καλή κατάσταση και ελεγχόμενος σε τακτικά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής στους εργαζόμενους της αναγκαίας ιατρικής περίθαλψης εν πλω ότι για να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ιατρική περίθαλψη εν πλω, θα πρέπει να προωθηθούν η κατάρτιση και η πληροφόρηση των ανθρώπων εν πλω για ό,τι αφορά τη χρήση του ιατρικού εξοπλισμού ότι η χρήση των μέσων παροχής ιατρικών συμβουλών εξ αποστάσεως, αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο που συμβάλλει στην προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοείται ως: α) 'πλοίο', κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό σκάφος υπό σημαία ενός κράτους μέλους, ή νηολογημένου υπό την πλήρη δικαιοδοσία κράτους μέλους, το οποίο πλέει στη θάλασσα ή αλιεύει στις εκβολές ποταμών, εκτός: - των σκαφών ποτάμιας ναυσιπλοΐας, - των πολεμικών πλοίων, - των σκαφών αναψυχής που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και δεν είναι επανδρωμένα με επαγγελματίες ναυτικούς και - των ρυμουλκών που κινούνται στις λιμενικές ζώνες. Τα πλοία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με το παράρτημα Ι: β) 'εργαζόμενος', κάθε άτομο το οποίο ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων των δοκίμων και των μαθητευομένων αλλά εξαιρουμένων των πλοηγών και του προσωπικού ξηράς που εκτελεί εργασίες επί προσορμισμένου πλοίου γ) 'εφοπλιστής', ο εγγεγραμμένος στο νηολόγιο ως κύριος ενός πλοίου, εκτός εάν το πλοίο είναι ναυλωμένο γυμνό ή η διαχείρισή του ασκείται, εν συνόλω ή εν μέρει, βάσει διαχειριστικής συμφωνίας, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι ο εγγεγραμμένος στο νηολόγιο ως κύριος στην περίπτωση αυτή ως εφοπλιστής θεωρείται, κατά περίπτωση, ο ναυλωτής του πλοίου γυμνού ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το πλοίο δ) 'ιατρικά εφόδια', το ιατρικό υλικό και τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αντιδότων, μη εξαντλητικός κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ ε) 'αντίδοτο', ουσία που χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή τη θεραπεία της άμεσης ή έμμεσης βλαπτικής επίδρασης (ή επιδράσεων) που προκαλείται από μία ή περισσότερες από τις ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών του παραρτήματος ΙΙΙ. Άρθρο 2 Φάρμακα και ιατρικό υλικό - Ιατρείο - Ιατρός Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε: 1. α) κάθε πλοίο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του να διαθέτει μονίμως ιατρικά εφόδια τα οποία, ποιοτικώς, είναι τουλάχιστον σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, τμήματα Ι και ΙΙ, για την κατηγορία πλοίων στην οποία κατατάσσεται β) οι ποσότητες φαρμάκων και ιατρικού υλικού που πρέπει να βρίσκονται στο πλοίο να καθορίζονται σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού - ιδίως δε με: τους σταθμούς, τον προορισμό, τη διάρκεια - το είδος ή τα είδη των δραστηριοτήτων που θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα χαρακτηριστικά του φορτίου καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων γ) το περιεχόμενο των ιατρικών εφοδίων, όσον αφορά τα φάρμακα και το ιατρικό υλικό, να καταγράφεται σε δελτίο ελέγχου που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο γενικό πλαίσιο το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα IV τμήματα Α, Β και Γ σημεία ΙΙ.1 και ΙΙ.2 2. α) κάθε πλοίο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του να διαθέτει, για κάθε μία από τις σωσιβίους σχεδίες και λέμβους του, υδατοστεγές κιβώτιο φαρμακείου, το οποίο να περιέχει τουλάχιστον τα ιατρικά εφόδια που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ, τμήματα Ι και ΙΙ, για τα πλοία της κατηγορίας Γ β) το περιεχόμενο των κιβωτίων φαρμακείου να καταγράφεται επίσης στο δελτίο ελέγχου που προβλέπεται στο σημείο 1 στοιχείο γ) 3. κάθε πλοίο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, ολικής χωρητικότητας άνω των 500 κόρων, του οποίου το πλήρωμα περιλαμβάνει 15 ή περισσότερους εργαζόμενους και το οποίο πραγματοποιεί ταξίδι διαρκείας άνω των τριών ημερών, να διαθέτει χώρο να επιτρέπει την παροχή ιατρικών φροντίδων κάτω από ικανοποιητικές υλικές και υγειονομικές συνθήκες 4. κάθε πλοίο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, του οποίου το πλήρωμα περιλαμβάνει 100 ή περισσότερους εργαζόμενους και το οποίο πραγματοποιεί διεθνές δρομολόγιο διαρκείας άνω των τριών ημερών, να διαθέτει ιατρό που έχει αναλάβει την ιατρική περίθαλψη των εργαζομένων. Άρθρο 3 Αντίδοτα Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε: 1. κάθε πλοίο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, που μεταφέρει ένα ή περισσότερα από τα επικίνδυνα υλικά τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, να διαθέτει ιατρικά εφόδια που να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα αντίδοτα τα οποία προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙΙ 2. κάθε πορθμείο υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, στο οποίο, λόγω τω συνθηκών εκμετάλλευσης, δεν είναι δυνατόν πάντοτε να γίνεται εγκαίρως γνωστή η φύση των επικίνδυνων υλικών που μεταφέρονται να περιλαμβάνει στα ιατρικά του εφόδια τουλάχιστον όλα τα αντίδοτα που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙΙ. Εντούτοις, στην περίπτωση κατά την οποία, σε μια τακτική γραμμή, ο διάπλους προβλέπεται να διαρκέσει λιγότερο από δύο ώρες, τα αντίδοτα μπορούν να περιορίζονται σε εκείνα τα οποία πρέπει να χορηγούνται σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την κανονική διάρκεια του διάπλου 3. το περιεχόμενο των ιατρικών εφοδίων, όσον αφορά τα αντίδοτα, να περιλαμβάνεται σε ένα δελτίο ελέγχου που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο γενικό πλαίσιο που καθορίζεται στο παράρτημα IV τμήματα Α, Β και Γ σημείο ΙΙ.3. Άρθρο 4 Καταμερισμός των ευθυνών Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε: 1. α) η προμήθεια και η ανανέωση των ιατρικών εφοδίων κάθε πλοίου υπό τη σημαία του ή νηολογημένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, να γίνονται υπό την αποκλειστική ευθύνη του εφοπλιστή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων β) την ευθύνη για τη διαχείριση των ιατρικών εφοδίων να τη φέρει ο πλοίαρχος ο πλοίαρχος, χωρίς να απαλλάσσεται της ευθύνης του, μπορεί να αναθέτει τη χρήση και τη συντήρηση των ιατρικών εφοδίων σε έναν ή περισσότερους εργαζομένους που ορίζονται ονομαστικά αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους 2. τα ιατρικά εφόδια να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να συμπληρώνονται ή/και να ανανεώνονται το ταχύτερο δυνατό και, οπωσδήποτε, κατά προτεραιότητα κατά τις κανονικές διαδικασίες ανεφοδιασμού 3. σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού, το οποίο διαπιστώνεται από τον πλοίαρχο αφού λάβει, στο μέτρο του δυνατού, ιατρική γνωμάτευση, να καθίστανται διαθέσιμα το ταχύτερο δυνατόν τα φάρμακα, το ιατρικό υλικό και τα αντίδοτα που είναι αναγκαία αλλά δεν υπάρχουν στο πλοίο. Άρθρο 5 Ενημέρωση και εκπαίδευση Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε: 1. τα ιατρικά εφόδια να συνοδεύονται από έναν ή περισσότερους οδηγούς χρήσεως, στους οποίους να περιλαμβάνεται ο τρόπος χρήσεως τουλάχιστον των αντιδότων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙΙ 2. όλα τα άτομα που ακολουθούν επαγγελματική ναυτική εκπαίδευση και πρόκειται να εργαστούν σε πλοία να έχουν παρακολουθήσει βασική εκπαίδευση όσον αφορά τα μέτρα ιατρικής περίθαλψης και πρώτων βοηθειών που πρέπει να λαμβάνονται αμέσως στην περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού επείγοντος ιατρικού περιστατικού 3. ο πλοίαρχος και ο ή οι εργαζόμενοι, στους οποίους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 σημείο 1 στοιχείο β), έχει αναθέσει τη χρήση των ιατρικών εφοδίων του πλοίου, να έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση η οποία να επαναλαμβάνεται περιοδικά και τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια ανάλογα με τους κινδύνους και τις ιδιαίτερες ανάγκες που επιβάλλουν οι διάφορες κατηγορίες πλοίων, και σύμφωνα με τους γενικούς προσανατολισμούς που ορίζονται στο παράρτημα V. Άρθρο 6 Ιατρικές συμβουλές μέσω ραδιοτηλεφωνίας 1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη περίθαλψη των εργαζομένων σε επείγουσες περιπτώσεις, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε: α) να καθοριστούν ένα ή περισσότερα κέντρα τα οποία θα παρέχουν στους εργαζόμενους σε πλοία δωρεάν ιατρική βοήθεια μέσω ασυρμάτου υπό τη μορφή συμβουλών β) οι ιατροί του κέντρου ιατρικών συμβουλών μέσω ασυρμάτου, καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της λειτουργίας των εν λόγω κέντρων, να έχουν εκπαιδευτεί στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στα πλοία. 2. Στα κέντρα αυτά θα μπορούν ενδεχομένως να τηρούνται, με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, προσωπικά στοιχεία ιατρικού χαρακτήρα προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή των καλύτερων δυνατών συμβουλών. Θα πρέπει να διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας αυτών των στοιχείων. Άρθρο 7 Έλεγχος 1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένα αρμόδιο πρόσωπο ή αρμόδια αρχή διεξάγει ετήσιο έλεγχο των ιατρικών εφοδίων που διαθέτει κάθε πλοίο υπό τη σημαία του για να εξακριβώσει: - ότι τα εφόδια είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, - ότι το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο γ) δελτίο ελέγχου επιβεβαιώνει ότι τα εφόδια είναι σύμφωνα προς αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις, - ότι οι συνθήκες διατήρησης των εφοδίων είναι καλές, - ότι τηρούνται οι ενδεχόμενες ημερομηνίες λήξης. 2. Ο έλεγχος των ιατρικών εφοδίων που είναι ενσωματωμένα στις σωσίβιες σχεδίες πραγματοποιείται κατά την ετήσια συντήρηση των τελευταίων. Αυτός ο έλεγχος μπορεί, κατ' εξαίρεση, να αναβάλλεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες. Άρθρο 8 Επιτροπή 1. Για τις καθαρά τεχνικές προσαρμογές των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας σε συνάρτηση με την τεχνική πρόοδο ή την εξέλιξη των διεθνών κανονισμών ή προδιαγραφών και γνώσεων, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο ύστερα από πρόταση της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία. 3. Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν, κατά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή. Άρθρο 9 Τελικές διατάξεις 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1994. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη θεσπίσει ή θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. 3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά πενταετία έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας, παραθέτοντας επίσης και τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία στο χώρο εργασίας. 4. Η Επιτροπή υποβάλλει τουλάχιστον ανά πενταετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση περί της θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 1, 2 και 3. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1992. Για το ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςVitor MARTINS (1) ΕΕ αριθ. C 183 της 24. 7. 1990, σ. 6 και ΕΕ αριθ. C 74 της 20. 3. 1991, σ. 11. (2) ΕΕ αριθ. C 48 της 25. 2. 1991, σ. 154 και ΕΕ αριθ. C 326 της 16. 12. 1991, σ. 72. (3) ΕΕ αριθ. C 332 της 31. 12. 1990., σ. 165. (4) ΕΕ αριθ. C 28 της 3. 2. 1988, σ. 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ [Άρθρο 1 στοιχείο α)] Α. Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, χωρίς περιορισμό απόστασης από τις ακτές. Β. Πλοία ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, σε αποστάσεις μικρότερες των 150 ναυτικών μιλίων από το πλησιέστερο λιμάνι με το δέοντα ιατρικό εξοπλισμό(1) . Γ. Σκάφη εξυπηρέτησης λιμένος, λέμβοι και ναυπηγήματα που πλέουν πολύ κοντά στις ακτές ή δεν διαθέτουν άλλα διαμερίσματα εκτός από το πηδαλιουχείο. (1) Η κατηγορία αυτή μπορεί να επεκταθεί στα ποντοπόρα ή αλιευτικά ανοιχτής θάλασσας, σε αποστάσεις μικρότερες των 175 ναυτικών μιλίων από το πλησιέστερο λιμάνι με το δέοντα ιατρικό εξοπλισμό και τα οποία παραμένουν μονίμως μέσα στην ακτίνα δράσης των ελικοπτέρων μεταφοράς ασθενών. Προς τούτο, κάθε κράτος μέλος παρέχει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τις ζώνες και τις συνθήκες υπό τις οποίες η μεταφορά ασθενών με ελικόπτερο εξασφαλίζεται συστηματικά: α) στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή και β) στους πλοιάρχους των πλοίων υπό τη σημαία του ή που έχουν νηολογηθεί υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, τα οποία υπάγονται ή ενδέχεται να υπαχθούν στην εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποσημείωσης κατά τον καταλληλότερο τρόπο και ιδίως μέσω κέντρων παροχής συμβουλών με ασύρματο, κέντρων συντονισμού της διάσωσης ή παρακτίων σταθμών ασυρμάτου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ (ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) [Άρθρο 1 στοιχείο δ)] Ι. ΦΑΡΜΑΚΑ Κατηγορίες πλοίων 1. Καρδιαγγειακά α) Καρδιοκυκλοφοριακά αναληπτικά - Συμπαθομιμητικόxx β) Αντιστηθαγχικόxxx γ) Διουρητικόxx δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)xxx ε) Αντιυπερτασικόx 2. Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα α) Φάρμακα του στομάχου και των εντέρων - Κατά του έλκους, ισταμινικός ανταγωνιστής των υποδοχέων Η2x - Αντιόξινη προστασία του βλεννογόνουxx β) Αντιεμετικόxxx γ) Υπακτικό γλισχραντικόx δ) Αντιδιαρροϊκόxxx ε) Αντισηπτικό των εντέρωνxx στ) Αντιαιμορροϊδικόxx 3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά α) Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδεςxxx β) Ισχυρό αναλγητικόxx γ) Σπασμολυτικόxx 4. Φάρμακα του νευρικού συστήματος α) Αγχολυτικόxx β) Νευροληπτικόxx γ) Κατά της ναυτίαςxxx δ) Αντιεπιληπτικόx 5. Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά α) Αντιισταμινικό Η1xx β) Ενέσιμο γλυκοκορτικοειδέςxx 6. Φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος α) Φάρμακα που χρησιμοποιείται κατά το βρογχόσπασμοxx β) Αντιβηχικόxx γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδεςxx Κατηγορίες πλοίων 7. Αντιλοιμώδη φάρμακα α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών)xx β) Αντιβακτηριακή σουλφαμίδαxx γ) Αντισηπτικό του ουροποιητικού συστήματοςx δ) Αντιπαρασιτικόxx ε) Κατά των εντερικών λοιμώξεωνxx στ) Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνεςxx 8. Επανυδατωτικές και θερμιδογόνες ενώσεις και ενώσεις για την πλήρωση των αγγείωνxx 9. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης α) Φάρμακα δερματολογικής χρήσης - Αντισηπτικό διάλυμαxxx - Αντιβιοτική αλοιφήxx - Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφήxx - Ζελ για δερματική αντιμυκητιασική χρήσηx - Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτωνxxx β) Φάρμακα οφθαλμικής χρήσης - Αντιβιοτικό κολλύριοxx - Αντιβιοτικό και αντιφλεγμονώδες κολλύριοxx - Αναισθητικό κολλύριοxx - Μυοτικό υποτονικό κολλύριοxx γ) Φάρμακα ωτικής χρήσης - Αντιβιοτικό διάλυμαxx - Αναισθητικό και αντιφλεγμονώδες διάλυμαxx δ) Φάρμακα για τις παθήσεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας - Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό έγχρισμαxx ε) Τοπικά αναισθητικά - Τοπικό αναισθητικό δια ψύξεωςx - Τοπικό αναισθητικό χορηγούμενο με υποδόρια ένεσηxx - Οδοντικό αναισθητικό και αντισηπτικό μείγμαxx ΙΙ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κατηγορίες πλοίων 1. Υλικό ανανήψεως - Συσκευή ανανήψεως δια χειρόςxx - Συσκευή οξυγονοθεραπείας με μειωτήρα πιέσεως προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνουxx(1) - Μηχανικός αναρροφητήρας για την απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδώνxx - Σωλήνας για την ανάνηψη δια του στόματοςxxx 2. Επίδεσμοι και υλικά ραφής - Συρραπτικό μιας χρήσεως για ράμματα ή χρειώδη για ράμματα και βελόνεςxx - Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμοςxxx - Λωρίδες γάζας για επίδεσηx - Σωληνοειδής γάζα για επίδεση δακτύλωνx - Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζαxxx - Υδρόφιλο βαμβάκιxx - Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαύματαxx - Τριγωνικό ωμοφόριοxx - Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεωςxxx - Αυτοκόλλητοι επίδεσμοιxxx - Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοιxxx - Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρουxxx - Μη απορροφώμενα ράμματα με βελόναx - Τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσίαxx 3. Εργαλλεία - Νυστέρια μιας χρήσεωςx - Εργαλειοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβαxx - Ψαλλίδιxx - Λαβίδες ανατομήςxx - Αιμοστατικές λαβίδεςxx - Λαβίδες για βελόναx - Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσεωςx 4. Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης - Γλωσσοθλίπτες μιας χρήσεωςxx - Ταινίες αντιδράσεως για ανάλυση ούρωνx - Φύλλα παρακολούθησης θερμοκρασίαςx - Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενώνxx - Στηθοσκόπιοxx - Ανεροειδές πιεσόμετροxx - Κανονικό ιατρικό θερμόμετροxx - Θερμόμετρο υποθερμίαςxx (1) Σύμφωνα με του όρους χρήσεως που ορίζουν οι εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές. Κατηγορίες πλοίων 5. Υλικό ενέσεως, παροχής ορού, παρακέντησης και καθετηριασμού - Χρειώδη για εκκένωση της ουροδόχου κύστεωςx - Χρειώδη για την κατά σταγόνες χορήγηση δια του ορθούx - Συσκευές έγχυσης με φίλτρο, μιας χρήσεωςx - Ουροσυλλέκτηςx - Σύριγγες και βελόνες μιας χρήσεωςxx - Ουρηθρικός καθετήραςx 6. Γενικό ιατρικό υλικό - Πάπιαx - Θερμοφόραx - Ουροδοχείοx - Παγοκύστηx 7. Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης - Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλαxx - Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέριxx - Φουσκωτοί νάρθηκεςxx - Νάρθηκας μηρούxx - Αυχενικό περιλαίμιο για ακινητοποίηση του λαιμούxx - Μηχάνημα ακινητοποίησης με τροχαλίες ή κινητός κοίλος νάρθηκαςx 8. Απολύμανση - απεντόμωση - προστασία - Απολυμαντικό νερούx - Υγρόεντομοκτόνοx - Εντομοκτόνο σε σκόνηx ΙΙΙ. ΑΝΤΙΔΟΤΑ 1. Φάρμακα - γενικά - καρδιαγγειακά - του γαστροεντερικού συστήματος - του νευρικού συστήματος - του αναπνευστικού συστήματος - αντιλοιμώδη - εξωτερικής χρήσης 2. Ιατρικά υλικό - Συσκευή οξυγονοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη συντήρησή της εξοπλισμού) Σημείωση Για την λεπτομερή εφαρμογή του παρόντος τμήματος ΙΙΙ, τα κράτη μέλη μπορούν να παραπέμπουν στον 'Οδηγό παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχημάτων που οφείλονται σε επικίνδυνα εμπορεύματα' (GSMU), ο οποίος περιλαμβάνεται στο 'Διεθνή ναυτικό κώδικα επικίνδυνων εμπορευμάτων' της διεθνούς ναυτιλιακής οργάνωσης (ενοποιημένη έκδοση 1990). Κατά την ενδεχόμενη προσαρμογή του παρόντος τμήματος ΙΙΙ, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8, μπορεί ιδίως να λαμβάνεται υπόψη η ή οι αναθεωρημένες εκδόσεις του GSMU. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ [Άρθρο 1 στοιχείο ε) και άρθρο 3 σημείο 1] Οι ουσίες που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανεξάρτητα από την μορφή με την οποία υπάρχουν στο πλοίο, έστω και ως απόβλητα ή ως κατάλοιπα φορτίου. - Εκρηκτικές ουσίες και αντικείμενα, - Συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα αέρια υπό πίεση, - Εύφλεκτες ουσίες σε υγρή κατάσταση, - Εύφλεκτες ουσίες σε στερεή κατάσταση, - Ουσίες υποκείμενες σε αυτανάφλεξη, - Ουσίες που, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, - Οξειδωτικές ουσίες, - Οργανικά υπεροξείδια, - Τοξικές ουσίες, - Μολυσματικές ουσίες, - Ραδιενεργές ουσίες, - Διαβρωτικές ουσίες, - Διάφορες επικίνδυνες ουσίες, δηλαδή κάθε άλλη ουσία για την οποία η πείρα έχει δείξει, ή ενδεχομένως θα δείξει, ότι είναι επικίνδυνη, ώστε να πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 3. Παρατήρηση Για την λεπτομερή εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα κράτη μέλη μπορούν να παραπέμπουν στο 'Διεθνή ναυτικό κώδικα επικίνδυνων εμπορευμάτων' της διεθνούς ναυτιλιακής οργάνωσης (ενοποιημένη έκδοση 1990). Κατά την ενδεχόμενη προσαρμογή του παρόντος παρατήματος κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8 μπορεί συγκεκριμένα να λαμβάνεται υπόψη η ή οι αναθεωρημένες εκδόσεις του 'Διεθνούς ναυτικού επικίνδυνων εμπορευμάτων' της διεθνούς ναυτιλιακής οργάνωσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ [Άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο γ) και άρθρο 3 σημείο 3] ΜΕΡΟΣ Α. ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α Ι. Ταυτότητα του πλοίου Όνομα: . Σημαία: . Πάτριος λιμένας: . ΙΙ. Ιατρικά εφόδια 1. ΦΑΡΜΑΚΑ 1.1. Καρδιαγγειακά α) Καρδιοκυκλοφοριακά αναληπτικά - Συμπαθομιμητικό000 β) Αντιστηθαγχικό000 γ) Διουρητικό000 δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)000 ε) Αντιυπερτασικό000 1.2. Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα α) Φάρμακα του στομάχου και των εντέρων - Κατά του έλκους, ισταμινικός ανταγωνιστής των υποδοχέων Η2000 - Αντιόξινη προστασία του βλεννογόνου000 β) Αντιεμετικό000 γ) Υπακτικό γλισχραντικό000 δ) Αντιδιαρροϊκό000 ε) Αντισηπτικό των εντέρων000 στ) Αντιαιμορροϊδικό000 1.3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά α) Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες000 β) Ισχυρό αναλγητικό000 γ) Σπασμολυτικό000 1.4. Φάρμακα του νευρικού συστήματος α) Αγχολυτικό000 β) Νευροληπτικό000 γ) Κατά της ναυτίας000 δ) Αντιεπιληπτικό000 1.5. Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά α) Αντιισταμινικό Η1000 β) Ενέσιμο γλυκοκορτικοειδές000 1.6. Φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος α) Φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά το βρογχόσπασμο 000 β) Αντιβηχικό000 γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες000 1.7. Αντιλοιμώδη φάρμακα α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών)000 β) Αντιβακτηριακή σουλφαμίδα000 γ) Αντίσηπτικό του ουροποιητικού συστήματος000 δ) Αντιπαρασιτικό000 ε) Κατά των εντερικών λοιμώξεων000 στ) Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες000 1.8. Επανυδατωτικές και θερμιδογόνες ενώσεις και ενώσεις για την πλήρωση των αγγείων000 1.9. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης α) Φάρμακα δερματολογικής χρήσης - Αντισηπτικό διάλυμα000 - Αντιβιοτική αλοιφή000 - Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφή000 - Ζελ για δερματική αντιμυκητιασική χρήση000 - Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων000 β) Φάρμακα οφθαλμικής χρήσης - Αντιβιοτικό κολλύριο000 - Αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδες κολλύριο000 - Αναισθητικό κολλύριο000 - Μυοτικό υποτονικό κολλύριο000 γ) Φάρμακα ωτικής χρήσης - Αντιβιοτικό διάλυμα000 - Αναισθητικό και αντιφλεγμονώδες διάλυμα000 δ) Φάρμακα για τις παθήσεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας - Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό έγχρισμα000 ε) Τοπικά αναισθητικά - Τοπικό αναισθητικό δια ψύξεως000 - Τοπικό αναισθητικό χορηγούμενο με υποδόρια ένεση000 - Οδοντικό αναισθητικό και αντισηπτικό μείγμα000 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.1. Υλικό ανανήψεως - Συσκευή ανανήψεως δια χειρός000 - Συσκευή οξυγονοθεραπείας με μειωτήρα πιέσεως προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου000 - Μηχανικός αναρροφητήρας για την απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών000 - Σωλήνας για την ανάνηψη δια του στόματος000 2.2. Επίδεσμοι και υλικά ραφής - Συρραπτικό μιας χρήσεως για ράμματα ή χρειώδη για ράμματα και βελόνες000 - Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος000 - Λωρίδες γάζας για επίδεση000 - Σωληνοειδής γάζα για επίδεση δακτύλων000 - Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα000 - Υδρόφιλο βαμβάκι000 - Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαύματα000 - Τριγωνικό ωμοφόριο000 - Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεως000 - Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι000 - Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι000 - Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου000 - Μη απορροφώμενα ράμματα βε βελόνα000 - Τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία000 2.3. Εργαλεία - Νυστέρια μιας χρήσεως000 - Εργαλειοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα000 - Ψαλλίδι000 - Λαβίδες ανατομής000 - Αιμοστατικές λαβίδες000 - Λαβίδες για βελόνα000 - Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσεως000 2.4. Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης - Γλωσσοθλίπτες μιας χρήσεως000 - Ταινίες αντιδράσεως για ανάλυση ούρων000 - Φύλλα παρακολούθησης θερμοκρασίας000 - Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών000 - Στηθοσκόπιο000 - Ανεροειδές πιεσόμετρο000 - Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο000 - Θερμόμετρο υποθερμίας000 2.5. Υλικό ενέσεως, παροχής ορού, παρακέντησης και καθετηριασμού - Χρειώδη για εκκένωση της ουροδόχου κύστεως000 - Χρειώδη για την κατά σταγόνες χορήγηση δια του ορθού000 - Συσκευές έγχυσης με φίλτρο, μιας χρήσεως000 - Ουροσυλλέκτης000 - Σύριγγες και βελόνες μιας χρήσεως000 - Ουρηθρικός καθετήρας000 2.6. Γενικό ιατρικό υλικό - Πάπια000 - Θερμοφόρα000 - Ουροδοχείο000 - Παγοκύστη000 2.7. Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης - Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα000 - Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι000 - Φουσκωτοί νάρθηκες000 - Νάρθηκας μηρού000 - Αυχενικό περιλαίμιο για ακινητοποίηση του λαιμού000 - Μηχάνημα ακινητοποίησης με τροχαλίες ή κινητός κοίλος νάρθηκας000 2.8. Απολύμανση - απεντόμωση - προστασία - Απολυμαντικό νερού000 - Υγρό εντομοκτόνο000 - Εντομοκτόνο σε σκόνη000 3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ 3.1. Γενικά000 3.2. Καρδιαγγειακά000 3.3. Γαστροεντερικού συστήματος000 3.4. Νευρικού συστήματος000 3.5. Αναπνευστικού συστήματος000 3.6. Αντιλοιμώδη000 3.7. Εξωτερικής χρήσης000 3.8. Άλλων χρήσεων000 3.9. Συσκευή οξυγονοθεραπείας000 Τόπος και ημερομηνία: . Υπογραφή πλοιάρχου: . Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας: . ΤΜΗΜΑ Β. ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β Ι. Ταυτότητα του πλοίου Όνομα: . Σημαία: . Πάτριος λιμένας: . ΙΙ. Ιατρικά εφόδια 1. ΦΑΡΜΑΚΑ 1.1. Καρδιαγγειακά α) Καρδιοκυκλοφοριακά αναληπτικά - Συμπαθομιμητικό000 β) Αντιστηθαγχικό000 γ) Διουρητικό000 δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)000 1.2. Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα α) Φάρμακα του στομάχου και των εντέρων000 β) Αντιεμετικό000 γ) Αντιδιαρροϊκό000 δ) Αντισηπτικό των εντέρων000 ε) Αντιαιμορροϊδικό000 1.3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά α) Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες000 β) Ισχυρό αναλγητικό000 γ) Σπασμολυτικό000 1.4. Φάρμακα του νευρικού συστήματος α) Αγχολυτικό000 β) Νευροληπτικό000 γ) Κατά της ναυτίας000 1.5. Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά α) Αντισταμινικό Η1000 β) Ενέσιμο γλυκοκορτικοειδές000 1.6. Φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος α) Φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά το βρογχόσπασμο000 β) Αντιβηχικό000 γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες000 1.7. Αντιλοιμώδη φάρμακα α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών)000 β) Αντιβακτηριακή σουλφαμίδα000 γ) Αντιπαρασιτικό000 δ) Κατά των εντερικών λοιμώξεων000 ε) Αντιτετανικά εμβόλια και γ-σφαιρίνες000 1.8. Επανυδατωτικές και θερμιδογόνες ενώσεις και ενώσεις για την πλήρωση των αγγείων000 1.9. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης α) Φάρμακα δερματολογικής χρήσης - Αντισηπτικό διάλυμα000 - Αντιβιοτική αλοιφή000 - Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφή000 - Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων000 β) Φάρμακα οφθαλμικής χρήσης - Αντιβιοτικό κολλύριο000 - Αντιβιοτικό και αντιφλεγμονώδες κολλύριο000 - Αναισθητικό κολλύριο000 - Μοτικό υποτονικό κολλύριο000 γ) Φάρμακα ωτικής χρήσης - Αντιβιοτικό διάλυμα000 - Αναισθητικό και αντιφλεγμονώδες διάλυμα000 δ) Φάρμακα για τις παθήσεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας - Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό έγχρισμα000 ε) Τοπικά αναισθητικά - Τοπικό αναισθητικό χορηγούμενο με υποδόρια ένεση000 - Οδοντικό αναισθητικό και αντισηπτικό μείγμα000 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.1. Υλικό ανανήψεως - Συσκευή ανανήψεως δια χειρός000 - Συσκευή οξυγονοθεραπείας με μειωτήρα πιέσεως προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου000 - Μηχανικός αναρροφητήρας για την απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών000 - Σωλήνας για την ανάνηψη δια του στόματος000 2.2. Επίδεσμοι και υλικά ραφής - Συρραπτικό μιας χρήσεως για ράμματα ή χρειώδη για ράμματα και βελόνες000 - Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος000 - Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα000 - Υδρόφιλο βαμβάκι000 - Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαύματα000 - Τριγωνικό ωμοφόριο000 - Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεως000 - Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι000 - Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι000 - Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου000 - Τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία000 2.3. Εργαλεία - Εργαλειοθήκη από ανοξείδωτο χάλυβα000 - Ψαλλίδι000 - Λαβίδες ανατομής000 - Αιμοστατικές λαβίδες000 2.4. Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης - Γλωσσοθλίπτες μιας χρήσεως000 - Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών000 - Στηθοσκόπιο000 - Ανεροειδές πιεσόμετρο000 - Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο000 - Θερμόμετρο υποθερμίας000 2.5. Υλικό ενέσεως, παροχής ορού, παρακέντησης και καθετηριασμού - Σύριγγες και βελόνες μιας χρήσεως000 2.6. Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης - Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για δάκτυλα000 - Εύκαμπτος νάρθηκας από ελατό αλουμίνιο για τον αντιβραχίονα και το χέρι000 - Φουσκωτοί νάρθηκες000 - Νάρθηκας μηρού000 - Αυχενικό περιλαίμιο για ακινητοποίηση του λαιμού000 3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ 3.1. Γενικά000 3.2. Καρδιαγγειακά000 3.3. Γαστροεντερικού συστήματος000 3.4. Νευρικού συστήματος000 3.5. Αναπνευστικού συστήματος000 3.6. Αντιλοιμώδη000 3.7. Εξωτερικής χρήσης000 3.8. Άλλων χρήσεων000 3.9. Συσκευή οξυγονοθεραπείας000 Τόπος και ημερομηνία: . Υπογραφή πλοιάρχου: . Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας: . ΤΜΗΜΑ Γ. ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ Ι. Ταυτότητα του πλοίου Όνομα: . Σημαία: . Πάτριος λιμένας: . ΙΙ. Ιατρικά εφόδια 1. ΦΑΡΜΑΚΑ 1.1. Καρδιαγγειακά α) Αντιστηθαγχικό000 β) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)000 1.2. Φάρμακα που επενεργούν στο γαστρεντερικό σύστημα α) Αντιεμετικό000 β) Αντιδιαρροϊκό000 1.3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά α) Αναλγητικό, αντιπυρετικό και αντιφλεγμονώδες000 1.4. Φάρμακα του νευρικού συστήματος α) Κατά της ναυτίας000 1.5. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης α) Φάρμακα δερματολογικής χρήσης - Αντισηπτικό διάλυμα000 - Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων000 2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.1. Υλικό ανανήψεως - Σωλήνας για την ανάνηψη δια του στόματος000 2.2. Επίδεσμοι και υλικά ραφής - Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος000 - Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα000 - Γάντια πολυαιθυλείου μιας χρήσεως000 - Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι000 - Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι000 - Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευδαργύρου000 3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ 3.1. Γενικά000 3.2. Καρδιαγγειακά000 3.3. Γαστροεντερικού συστήματος000 3.4. Νευρικού συστήματος000 3.5. Αναπνευστικού συστήματος000 3.6. Αντιλοιμώδη000 3.7. Εξωτερικής χρήσης000 3.8. Άλλων χρήσεων000 3.9. Συσκευή οξυγονοθεραπείας000 Τόπος και ημερομηνία: . Υπογραφή πλοιάρχου: . Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας: . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Άρθρο 5 σημείο 3) Ι. 1. Απόκτηση βασικών γνώσεων φυσιολογίας, συμπτωματολογίας και θεραπευτικής. 2. Απόκτηση γνώσεων προληπτικής υγιεινής, ιδίως σε θέματα ατομικής και συλλογικής υγιεινής και γνώσεων σχετικών με ενδεχόμενα προφυλακτικά μέτρα. 3. Απόκτηση πρακτικών γνώσεων για τις ουσιώδεις θεραπευτικές ενέργειες και τους τρόπους μεταφοράς ασθενών. Η πρακτική εκπαίδευση των υπεύθυνων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στα πλοία της κατηγορίας Α θα πρέπει να γίνεται, κατά το δυνατόν, σε νοσοκομεία. 4. Απόκτηση ικανών γνώσεων για τον τρόπο χρήσης των μέσων παροχής ιατρικών συμβουλών εξ αποστάσεως. ΙΙ. Για την επιμόρφωση αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προγράμματα που καθορίζονται στα πρόσφατα γενικώς αναγνωρισμένα διεθνή δημοσιεύματα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία