ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0031

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/31/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/31/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Απριλίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α, την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 89/336/ΕΟΚ (4) προβλέπει πλήρη εναρμόνιση στο θέμα της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας- ότι, για να εξασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, είναι σημαντικό να υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα και ότι τα πρότυπα αυτά δεν θα είναι διαθέσιμα την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της οδηγίας- ότι η εν λόγω οδηγία δεν προβλέπει κατάλληλη μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευών κατασκευασμένων σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις που ισχύουν πριν την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της προαναφερόμενης οδηγίας- ότι οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να διατεθεί στην αγορά το απόθεμα συσκευών- ότι συντρέχει λόγος να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 89/336/ΕΟΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 89/336/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 καταργείται- 2. στο άρθρο 12 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Ωστόσο, τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για ένα χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη λειτουργία συσκευών στις οποίες αναφέρεται η παρούσα οδηγία και οι οποίες συμφωνούν με τις εθνικές ρυθμίσεις που ισχύουν στο έδαφος τους στις 30 Ιουνίου 1992.' Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο εντός τριών μηνών από την έκδοσή της. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές το αργότερο έξι μήνες μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 28 Απριλίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Arlindo MARQUES CUNHA (1) ΕΕ αριθ. C 126 της 21. 6. 1991, σ. 7. (2) ΕΕ αριθ. C 13 της 20. 1. 1992, σ. 506 και ΕΕ αριθ. C 94 της 13. 4. 1992. (3) ΕΕ αριθ. C 339 της 31. 12. 1991, σ. 1. (4) ΕΕ αριθ. L 139 της 23. 5. 1989, σ. 19. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/263/ΕΟΚ (αριθ. L 128 της 23. 5. 1991, σ. 1).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία