Οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1992 για την θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλης των ίππων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/35/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 1992 για τη θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλους των ίππων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (4), αποβλέπει στην ελευθέρωση της διακίνησης των ιπποειδών στο έδαφος της Κοινότητας- ότι, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 4 αυτής, πρέπει να καθορισθούν κοινοτικά μέτρα για την εναρμόνιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλους των ίππων- ότι τα μέτρα αυτά επιτρέπουν την εξασφάλιση ορθολογικής ανάπτυξης του γεωργικού τομέα και συμβάλλουν στην προστασία της υγείας των ζώων στην Κοινότητα- ότι μία και μόνη εστία αυτής της νόσου μπορεί γρήγορα να λάβει επιζωοτικό χαρακτήρα προκαλώντας θνησιμότητα καθώς και διαταραχές οι οποίες μπορεί να μειώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα της κτηνοτροφίας- ότι μέτρα καταπολέμησης πρέπει να λαμβάνονται αμέσως μόλις υπάρξουν υπόνοιες για την παρουσία της νόσου και ότι πρέπει να αναληφθεί άμεση και αποτελεσματική δράση μόλις επιβεβαιωθεί η νόσος, ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της υγείας των ζώων στην Κοινότητα- ότι τα ληπτέα μέτρα πρέπει να αποβλέπουν στην πρόληψη της εξάπλωσης της πανώλους των ίππων- ότι, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να ελέγχεται αυστηρά η διακίνηση ζώων τα οποία θα μπορούσαν να μεταδώσουν τη μόλυνση, καθώς και να απεντομώνονται οι μολυσμένες εκμεταλλεύσεις- ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να διενεργείται εμβολιασμός κατά της πανώλους των ίππων, καθώς και οι κανόνες διενέργειας του εμβολιασμού- ότι, για τον καλύτερο έλεγχο της νόσου, θα πρέπει να οριοθετούνται ζώνες προστασίας και εποπτείας, βάσει γεωγραφικών, διοικητικών, οικολογικών και επιζωοτιολογικών παραγόντων- ότι, για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου απαιτείται διεξοδική επιδημιολογική έρευνα- ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (5) εφαρμόζονται σε περίπτωση εκδήλωσης πανώλους των ίππων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κανόνες ελέγχου και τα μέτρα καταπολέμησης της πανώλους των ίππων. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, εφαρμόζονται οι ορισμοί του αρθρου 2 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ. Ωστόσο, νοείται ως 'εκμετάλλευση' η εκμετάλλευση κατά την έννοια της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ καθώς και οι προστατευμένες φυσικές περιοχές στις οποίες κινούνται ελεύθερα τα ιπποειδή. Εξάλλου νοούνται ως: α) 'κύριος ή κάτοχος': το ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την κυριότητα των ιπποειδών ή έχουν αναλάβει τη συντήρησή τους, επ' αμοιβή ή δωρεάν- β) 'φορέας': τα έντομα του είδους 'culicoides imicola' ή κάθε άλλου είδους ικανού να μεταδώσει την πανώλη των ίππων, τα οποία και θα ορισθούν με τη διαδικασία του άρθρου 19, μετά τη γνώμη της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής- γ) 'επιβεβαίωση': η βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων δήλωση της αρμόδιας αρχής ότι έχει εκδηλωθεί πανώλη των ίππων- ωστόσο σε περίπτωση επιδημίας, η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει τη νόσο βάσει κλινικών ή/και επιδημιολογικών αποτελεσμάτων- δ) 'αρμόδια αρχή': η κεντρική αρχή κράτους μέλους η οποία είναι αρμόδια να διενεργεί κτηνιατρικούς ελέγχους ή κάθε άλλη κτηνιατρική αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή- ε) 'επίσημος κτηνίατρος': ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εμφάνιση ή η υπόνοια εμφάνισης της πανώλους των ίππων να γνωστοποιούνται υποχρεωτικά και αμέσως στην αρμόδια αρχή. Άρθρο 4 1. Όταν σε μια εκμετάλλευση βρίσκονται ένα ή περισσότερα ιπποειδή ύποπτα πανώλους των ίππων, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο επίσημος κτηνίατρος να προβαίνει αμέσως στις αναγκαίες επίσημες έρευνες για την επιβεβαίωση ή τη διάψευση της παρουσίας της νόσου αυτής. 2. Μόλις του ανακοινωθεί η υπόνοια εκδήλωσης της νόσου, ο επίσημος κτηνίατρος: α) θέτει την ή τις ύποπτες εκμεταλλεύσεις υπό επίσημη εποπτεία- β) διενεργεί: i) επίσημη απογραφή των ιπποειδών, αναφέροντας για κάθε είδος τον αριθμό των ήδη νεκρών, των μολυσμένων, και των πιθανώς μολυσμένων ζώων- ο επίσημος κτηνίατρος ενημερώνει την απογραφή αυτή για να συμπεριλάβει τα ιπποειδή που γεννήθηκαν ή απέθαναν κατά την ύποπτο περίοδο- τα σχετικά στοιχεία πρέπει να επιδεικνύονται και να μπορούν νε ελεγχθούν σε πρώτη ζήτηση, ii) απογραφή των τόπων που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την επιβίωση του φορέος ή τη διαμονή του, εξακριβώνοντας τη χρήση των κατάλληλων μέσων απεντόμωσης, iii) επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 7- γ) επισκέπτεται τακτικά την ή τις εκμεταλλεύσεις και, με την ευκαιρία αυτή: i) εξετάζει κάθε ιπποειδές της εκμετάλλευσης, ii) ενεργεί εις βάθος κλινική εξέταση ή αυτοψία των νεκρών ή ύποπτων ζώων και διενεργεί την απαιτούμενη δειγματοληψία για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων- δ) μεριμνά ώστε: i) όλα τα ιπποειδή της ή των εκμεταλλεύσεων να παραμένουν στους σταύλους τους ή σε άλλους χώρους προστατευμένους από τον φορέα της νόσου, ii) να απαγορεύεται κάθε διακίνηση ιπποειδών από ή προς την ή τις εκμεταλλεύσεις, iii) να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα απεντομωτικά μέσα, μέσα στους σταύλους των ιπποειδών και γύρω από αυτούς, iv) τα πτώματα των ιπποειδών της εκμετάλλευσης να καταστρέφονται, να διατίθενται, να καίγονται ή να θάβονται σύμφωνα με την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (6). 3. Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα που αναφέρονται στην παραγράφο 2, ο κύριος ή ο κάτοχος υπόπτου ζώου λαμβάνει κάθε συντηρητικό μέτρο για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 στοιχείο δ). 4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εφαρμόζει οποιοδήποτε μέτρο της παραγράφου 2 και σε άλλες εκμεταλλεύσεις όταν η γεωγραφική τους θέση ή οι επαφές τους με την ύποπτη εκετάλλευση δημιουργούν υπόνοιες ότι είναι και αυτές μολυσμένες. 5. Πέραν των διατάξεων της παραγράφου 2, μπορούν επίσης να θεσπίζονται και ειδικές διατάξεις με τη διαδικασία του άρθρου 19 για τις προστατευμένες φυσικές περιοχές στις οποίες τα ιπποειδή ζουν ελεύθερα. 6. Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αίρονται από τον επίσημο κτηνίατρο μόνον όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πανώλης των ιπποειδών. Άρθρο 5 Ο εμβολιασμός κατά της πανώλους των ίππων πρέπει να διενεργείται μονον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 6 1. Όταν επιβεβαιωθεί επισήμως η υπάρξη πανώλους των ιπποειδών, ο επίσημος κτηνίατρος: α) διατάσσει αμέσως τη θανάτωση των ιπποειδών της μολυσμένης εκμετάλλευσης που έχουν προσβληθεί ή εμφανίζουν κλινικές ενδείξεις πανώλους των ιπποειδών- β) διατάσσει την καταστροφή, τη διάθεση, την καύση ή την ταφή των πτωμάτων των ιπποειδών αυτών σύμφωνα με την οδηγία 90/667/ΕΟΚ- γ) επεκτείνει τα μέτρα του άρθρου 4 και στις εκμεταλλεύσεις που ευρισκονται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων (εντός της ζώνης προτασίας) γύρω από την ή τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις- δ) διατάσσει να διενεργηθεί στη ζώνη την προβλεπόμενη στο στοιχείο γ) συστηματικός εμβολιασμός όλων των ιπποειδών με εμβόλιο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή και επισήμανση των ζώων αυτών με σαφές και μόνιμο σήμα, σύμφωνα με μέθοδο που εγκρίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 19. Πάντως, ανάλογα με τις επιδημιολογικές, μετεωρολογικές, γεωγραφικές ή κλιματολογικές περιστάσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τις υποχρεώσεις εμβολιασμού. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή- ε) διατάσσει τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 7. 2. Η αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, και πέραν της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) ζώνης, σε περίπτωση που η γεωγραφική, οικολογική ή μετεωρολογική κατάσταση ή η διακίνηση από και προς την εκμετάλλευση στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη της νόσου δημιουργούν υπόνοιες για ενδεχόμενη εξάπλωση της πανώλους των ίππων. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. 3. Όταν η ζώνη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ευρίσκεται σε πλείονα κράτη μέλη, οι αρμόδιες εθνικές τους αρχές συνεργάζονται για την οριοθέτηση της ζώνης αυτής. Αν χρειάζεται, η ζώνη οριοθετείται με τη διαδικασία του άρθρου 19. Άρθρο 7 1. Η επιδημιολογική έρευνα αφορά: - το διάστημα κατά το οποίο πιθανώς έχει διαρκέσει η πανώλη των ίππων στην εκμετάλλευση, - την πιθανή προέλευση της πανώλους στην εκμετάλλευση και τον εντοπισμό των άλλων, εκμεταλλεύσεων στις οποίες ευρίσκονται ιπποειδή που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί από την ίδια πηγή, - την παρουσία και τη διασπορά των φορέων της νόσου, - τη διακίνηση ιπποειδών από και προς τις οικείες εκμεταλλεύσεις ή την ενδεχόμενη έξοδο πτωμάτων ιπποειδών από αυτές. 2. Συγκροτείται μονάδα έκτακτης ανάγκης η οποία συντονίζει πλήρως όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη της πανώλους των ίππων το ταχύτερο δυνατόν καθώς και τη διενέργεια της επιδημιολογικής έρευνας. Οι γενικοί κανόνες για τις εθνικές μονάδες έκτακτης ανάγκης καθώς και για την κοινοτική μονάδα έκτακτης ανάγκης θεσπίζονται από το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής. Άρθρο 8 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, προς συμπλήρωση των μέτρων του άρθρου 6, η αρμόδια αρχή να ορίζει μια ζώνη προστασίας και μια ζώνη εποπτείας λαμβάνοντας υπόψη τους γεωγραφικούς, διοικητικούς, οικολογικούς και επιζωοτιολογικούς παράγοντες που συνδέονται με την πανώλη των ίππων καθώς και τις δομές ελέγχου. 2. α) Η ζώνη προστασίας αποτελείται από ένα τμήμα του κοινοτικού εδάφους ακτίνας τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων γύρω από κάθε μολυσμένη εκμετάλλευση- β) η ζώνη εποπτείας αποτελείται από ένα τμήμα του κοινοτικού εδάφους βάθους τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων που εκτείνεται πέρα από τα όρια της ζώνης προστασίας και εντός της οποίας δεν έχει διενεργηθεί συστηματικός εμβολιασμός κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών- γ) σε περίπτωση που οι ζώνες εκτείνονται στο έδαφος περισσότερων κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών συνεργάζονται για να οριοθετήσουν τις ζώνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β). Ωστόσο, αν είναι αναγκαίο, η ζώνη προστασίας και η ζώνη εποπτείας οριοθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 19. 3. Μετά από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση κράτους μέλους μπορεί να λαμβάνεται απόφαση, με τη διαδικασία του άρθρου 19, για την τροποποίηση της οριοθέτησης των ζωνών που ορίζονται στην παράγραφο 2, λαμβανομένων υπόψη: - της γεωγραφικής τους θέσης και των οικολογικών παραγόντων, - των μετεωρολογικών συνθηκών, - της παρουσίας και της γεωγραφικής κατανομής του φορέα, - των αποτελεσμάτων των επιζωοτιολογικών μελετών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 7, - των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων, - της εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης και ιδίως της απεντόμωσης. Άρθρο 9 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εφαρμογή των κατωτέρω μέτρων στη ζώνη προστασίας: α) εντοπισμός όλων των εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν ιπποειδή εντός της ζώνης- β) διενέργεια από τον επίσημο κτηνίατρο: - περιοδικών επισκέψεων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν ιπποειδή, - κλινική εξέταση των ιπποειδών αυτών, που περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και λήψη δειγμάτων προς εργαστηριακή εξέταση. Τόσο οι επισκέψεις όσο και οι παρατηρήσεις πρέπει να καταγράφονται σε σχετικό μητρώο- γ) θέση των ιπποειδών στην εκμετάλλευση στην οποία βρίσκονται εκτός εάν πρόκειται να μεταφερθούν απευθείας υπό επίσημο έλεγχο για να σφαγούν επειγόντως σε σφαγείο εντός αυτής της ζώνης, ή, αν σε αυτή τη ζώνη δεν υπάρχει σφαγείο, σε σφαγείο της ζώνης εποπτείας το οποίο ορίζεται από την αρμόδια αρχή. 2. Συμπληρωματικά με τα μέτρα της παραγράφου 1, μπορεί να αποφασίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 19, ο συστηματικός εμβολιασμός των ιπποειδών κατά της πανώλους των ίππων, καθώς και η αναγνώρισή τους, εντός της ζώνης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Άρθρο 10 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: 1. τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 να εφαρμόζονται στη ζώνη εποπτείας. Πάντως, εάν στη ζώνη εποπτείας δεν υπάρχει σφαγείο, τα ιπποειδή μπορεί να σφάζονται στη ζώνη προστασίας, σε σφαγείο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή- 2. να απαγορεύεται ο εμβολιασμός κατά της πανώλους των ίππων στη ζώνη εποπτείας. Άρθρο 11 Η διάρκεια εφαρμογής και η συνέχιση της ισχύος των μέτρων των άρθρων 6, 8, 9 και 10 καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 19. Δεν δύναται σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών εφόσον ο εμβολιασμός έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 2. Πάντως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 10 παράγραφος 1: α) τα ιπποειδή της ζώνης προστασίας και της ζώνης εποπτείας μπορούν να μεταφέρονται, υπό επίσημο έλεγχο, και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ, στο σταθμό απομόνωσης που ορίζεται στο στοιχείο δ) αυτής της διάταξης- β) οι διακινήσεις των ιπποειδών, εντός ζωνών της ίδιας φύσεως, υπόκεινται σε προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής βάσει των ακόλουθων κανόνων: i) τα ιπποειδή πρέπει: - να υφίστανται προηγουμένως επίσημο έλεγχο, - να αναγνωρίζονται και - να συνοδεύονται από επίσημο έγγραφο, ii) τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα ιπποειδή που έχουν εμβολιασθεί να μην μπορούν να εξέλθουν από την εκμετάλλευση στην οποία ευρίσκονται τη στιγμή του εμβολιασμού τους εφόσον δεν παρέλθουν 60 ημέρες από τον εμβολιασμό, iii) τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, για τα μέτρα που έλαβαν σχετικά. Άρθρο 12 Όταν σε μια δεδομένη περιοχή η επιζωοτία πανώλους των ίππων παρουσιάζει χαρακτήρα εξαιρετικής σοβαρότητας όλα τα συμπληρωματικά μέτρα των οικείων κρατών μελών λαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρου 19. Άρθρο 13 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε όλα τα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στις ζώνες προστασίας και εποπτείας να είναι πλήρως ενήμερα των ισχυόντων περιορισμών και να λαμβάνουν τα επιβαλλόμενα μέτρα για την ορθή εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Άρθρο 14 1. Σε κάθε κράτος μέλος ορίζεται ένα εθνικό εργαστήριο στο οποίο ανατίθεται η διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Τα εθνικά εργαστήρια καθώς και οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους, εμφαίνονται στο παράρτημα Ι. 2. Τα εθνικά εργαστήρια που αναφέρονται στο παράρτημα Ι συνεργάζονται με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς που αναμένεται στο άρθρο 15. Άρθρο 15 Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για την πανώλη των ίππων ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και ιδίως του άρθρου 28, οι αρμοδιότητες του εργαστηρίου αυτού καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Άρθρο 16 Πραγματογνώμονες της Επιτροπής μπορούν, καθόσον χρειάζεται για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες αρχές, να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους. Προς τούτο, μπορούν να εξακριβώνουν, με ελέγχους σε αντιπροσωπευτικό ποσοστό των εκμεταλλεύσεων, αν οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχών. Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διενεργείται έλεγχος, παρέχει στους πραγματογνώμονες κάθε αναγκαία βοήθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι γενικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 19. Άρθρο 17 1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα σχέδιο επέμβασης με το οποίο προσδιορίζει τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων της παρούσας οδηγίας. Το σχέδιο αυτό πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τη χρησιμοποίησή του εξοπλισμού, του προσωπικού και κάθε άλλου μέσου απαιτούμενου για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της νόσου. 2. Τα κριτήρια που θα διέπουν την κατάρτιση αυτών των σχεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV. Τα σχέδια που καταρτίζονται σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο τρεις μήνες μετά τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή εξετάζει τα σχέδια για να διαπιστώσει εάν επιτρέπουν την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, και υποδεικνύει στο αφορώμενο κράτος μέλος κάθε απαραίτητη τροποποίηση ιδίως για να εξασφαλίσει ότι συμβιβάζονται με τα σχέδια των άλλων κρατών μελών. Η Επιτροπή εγκκρίνει τα σχέδια, ενδεχομένως τροποποιημένα, με τη διαδικασία του άρθρου 19. Τα σχέδια μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται αργότερα με την ίδια διαδικασία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης. Άρθρο 18 Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας τροποποιούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19. Άρθρο 19 1. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή η οποία συστήθηκε με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ (7), η οποία καλείται στο εξής 'επιτροπή', συγκαλείται αμέσως από τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου κράτους μέλους. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που μπορεί να ορίζεται από τον πρόεδρο ανάλογα με το επείγον του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για τις αποφάσεις που καλείται να λάβει το Συμβούλιου κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία. 3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής- β) εφόσον τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προτάσεως, το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα, εκτός εάν το Συμβούλιο έχει αποφασίσει με απλή πλειοψηφία ότι αντιτίθεται προς τα εν λόγω μέτρα. Άρθρο 20 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992. Πληροφορούν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή, κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς κανόνες για την αναφορά αυτή θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 21 Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, πριν από την 1η Οκτωβρίου 1993 και σε συνάρτηση με την κτηθείσα πείρα, έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε συνδυασμό, ενδεχομένως, με τις κατάλληλες προτάσεις. Άρθρο 22 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Arlindo MARQUES CUNHA (1) ΕΕ αριθ. C 312 της 3. 12. 1991, σ. 12.(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 10 Απριλίου 1992 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Απριλίου 1992 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).(4) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 42. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 92/130/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 47 της 22. 2. 1992, σ. 26).(5) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 (ΕΕ αριθ. L 356 της 24. 12. 1991, σ. 1).(6) ΕΕ αριθ. L 363 της 27. 12. 1990, σ. 51.(7) EE ariu. L 255 thw 18. 10. 1968, s. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ Βέλγιο Institut National de Recherche Veterinaire (INRV) Groeselenberg 99 - 1180 Bruxelles Nationaal Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek (NIDO) Groeselenbergstraat 99 - 1180 Brussel Δανία Statens Veterinaere Institut for Virusforskning Lindholm 4771 Kalvehave - Danmark Γερμανία Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere Paul-Ehrlich-Strasse, D-7400 Tuebingen Γαλλία Laboratoire Central de Recherches Veterinaires 22, rue Pierre Curie BP 67 - 94703 Maisons Alfort Cedex Ελλάδα Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού και εξωτικών νοσημάτων του κέντρου κτηνιατρικών ιδρυμάτων Αθηνών Νεαπόλεως 25, ΤΚ 15 310, Αγία Παρασκευή - Αθήνα Ιρλανδία Central Veterinary Research Laboratory, Department of Agriculture and Food Abbotstown, Castleknock, Dublin, Ireland Ιταλία Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Via Campo Boario, Teramo Λουξεμβούργο Laboratoire de Medecine Veterinaire de l'Etat 54, Avenue Gaston Diederich, L-Luxembourg Κάτω Χώρες Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad, Nederland Πορτογαλία Laboratorio Nacional de Investigacao Veterinaria Estrada de Benfica no. 102, Lisboa Ισπανία Laboratorio de sanidad y produccion animal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 28110 Algete, Madrid - Espana Ηνωμένο Βασίλειο Institute of Animal Health Ash Road - Pirbright, Woking, Surrey - GU 24 ONF Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ Τα εθνικά εργαστήρια των ίππων είναι υπεύθυνα για το συντονισμό των κανόνων και των διαγνωστικών μεθόδων που ορίζονται από κάθε διαγνωστικό εργαστήριο του κράτους μέλους, για τη χρήση των αντιδραστηρίων και τις δοκιμές των εμβολίων. Προς το σκοπό αυτό: α) μπορούν να προμηθεύουν αντιδραστήρια στα διαγνωστικά εργαστήρια που υποβάλλουν σχετική αίτηση- β) ελέγχουν την ποιότητα κάθε διαγνωστικού αντιδραστηρίου που χρησιμοποιείται στο οικείο κράτος μέλος- γ) οργανώνουν περιοδικές συγκριτικές δοκιμές- δ) διατηρούν απομονωθέντες ιούς της πανώλους των ιπποειδών προερχομένους από επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στο οικείο κράτος μέλος- ε) επιβεβαιώνουν τα θετικά αποτελέσματα των περιφερειακών διαγνωστικών εργαστηρίων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Laboratorio de sanidad y produccion animal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion Ctra. Madrid-Irun, Desv. Algete, Km 5.400 28110 Algete, Madrid - Espana. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1. συντονίζει, σε διαβούλευση με την Επιτροπή, τις μεθόδους διάγνωσης της πανώλους των ίππων στα κράτη μέλη, ιδίως μέσω: α) του χαρακτηρισμού, της κατοχής και της προμήθειας στελεχών των ιών της πανώλους των ίππων προς διενέργεια ορρολογικών δοκιμών και παρασκευή αντιορρού- β) της αποστολής ορρών αναφοράς και άλλων αντιδραστηρίων αναφοράς στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς με σκοπό την τυποποίηση των δοκιμών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη- γ) της δημιουργίας και της διατήρησης μιας συλλογής στελεχών και απομονωθέντων ιών της πανώλους των ίππων- δ) της περιοδικής διοργάνωσης κοινοτικών συγκριτικών δοκιμών των διαγνωστικών μεθόδων- ε) της συλλογής και της αντιπαραβολής στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τις χρησιμοποιούμενες διαγνωστικές μεθόδους και τα αποτελέσματα των δοκιμών που διενεργούνται στην Κοινότητα- στ) του χαρακτηρισμού των απομονωθέντων ιών της πανώλους των ίππων με τις καλύτερες μεθόδους ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση της επιζωοτιολογίας της πανώλους των ίππων- ζ) της παρακολούθησης της κατάστασης ανά τον κόσμο όσον αφορά την εποπτεία, την επιζωοτιολογία και την πρόληψη της πανώλους των ίππων- 2. συνδράμει ενεργώς στον προσδιορισμό των εστιών της νόσου στα κράτη μέλη με τη μελέτη των απομονωθέντων ιών που του αποστέλλονται για επιβεβαίωση της διάγνωσης, χαρακτηρισμό και επιζωοτιολογικές μελέτες- 3. διευκολύνει την εκπαίδευση και την μετεκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων εργαστηριακής διάγνωσης με σκοπό την εναρμόνιση των διαγνωστικών τεχνικών σε όλη την Κοινότητα- 4. ανταλλάσσει αμοιβαία πληροφορίες με το παγκόσμιο εργαστήριο της πανώλης των ίππων που ορίζεται από τη διεθνή οργάνωση επιζωοτίας (ΟΙΕ), ιδίως όσον αφορά την εξέλιξη της παγκόσμιας κατάστασης στον τομέα της πανώλης των ίππων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Τα σχέδια επεμβάσεων πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον: 1. δημιουργία μονάδας έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο η οποία θα συντονίζει όλα τα επείγοντα μέτρα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος- 2. κατάρτιση του καταλόγου των τοπικών κέντρων επείγουσας ανάγκης τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για το συντονισμό των μέτρων ελέγχου σε τοπικό επίπεδο- 3. λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με το προσωπικό που ασχολείται με την εφαρμογή μέτρων επείγοντος χαρακτήρα, την ειδίκευση και τα καθήκοντά του- 4. τη δυνατότητα όλων των τοπικών κέντρων επείγουσας ανάγκης να έρχονται σε επαφή με τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη μόλυνση- 5. την ύπαρξη του εξοπλισμού και του υλικού που απαιτούνται για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων με επείγοντα χαρακτήρα- 6. λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναληφθεί σε περίπτωση υπόνοιας ή διαπίστωσης περιπτώσεων μόλυνσης ή μετάδοσης συμπεριλαμβανομένων και των μέσων καταστροφής των πτωμάτων- 7. εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των γνώστων σχετικών με τις επί τόπου και τις διοικητικές διαδικασίες- 8. για τα διαγνωστικά εργαστήρια, υπηρεσία εξέτασης post mortem, το αναγκαίο δυναμικό για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών ταχείας διάγνωσης (για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ληγθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ταχεία μεταφορά δειγμάτων)- 9. διευκρινίσεις σχετικά με την ποσότητα εμβολίου κατά της πανώλους των ίππων που θεωρείται αναγκαία στην περίπτωση που πρέπει να επαναληφθεί ο επείγων εμβολιασμός- 10. κανονιστικές διατάξεις για την εφαρμογή των σχεδίων επέμβασης.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία