ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0036

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών όσον αφορά την πανώλη των ίππων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών όσον αφορά την πανώλη των ίππων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 90/426/ΕΟΚ (4) καθόρισε τους όρους υγειονομικού ελέγχου οι οποίοι διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών- ότι αναφέρει τα όρια του εδάφους που είναι μολυσμένο από την πανώλη των ίππων καθώς και τους κανόνες που εφαρμόζονται στα μη απαλλαγμένα από την πανώλη των ίππων κράτη μέλη- ότι η οδηγία 92/35/ΕΟΚ (5) θέσπισε τους κανόνες ελέγχου- ότι θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί η οδηγία 90/426/ΕΟΚ για να ληφθούν υπόψη αυτές οι διατάξεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το άρθρο 5 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη που δεν είναι απαλλαγμένα από την πανώλη των ίππων, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο στ), μπορούν να αποστέλλουν ιπποειδή από το τμήμα του εδάφους τους το οποίο θεωρείται ως μολυσμένο κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μόνον υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 2. α) Ένα τμήμα του εδάφους κράτους μέλους θεωρείται μολυσμένο από την πανώλη των ίππων εάν: - κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών διαπιστώθηκε πανώλη των ίππων βάσει κλινικών, ορολογικών (σε ανεμβολίαστα ζώα) ή/και επιδημιολογικών ενδείξεων ή - διενεργείται εμβολιασμός κατά της πανώλης των ίππων κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες- β) το τμήμα του εδάφους το οποίο θεωρείται μολυσμένο από την πανώλη των ίππων πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον: - από μία ζώνη προστασίας, ακτίνας τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων γύρω από κάθε εστία, - από μία ζώνη επιήρησης η οποία εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων πέρα από τα όρια της ζώνης προστασίας και στην οποία δεν έχει διενεργηθεί κανένας εμβολιασμός κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου- γ) οι κανόνες ελέγχου των μέτρων καταπολέμησης στα εδάφη και ζώνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) καθώς και οι σχετικές παρεκκλίσεις, ορίζονται στην οδηγία 92/35/ΕΟΚ (6)()- δ) κάθε ιπποειδές που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας πρέπει να εγγράφεται και να προσδιορίζεται η ταυτότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ. Στο έγγραφο αναγνώρισης ή/και το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να γίνεται σαφής μνεία του εν λόγω εμβολιασμού. 3. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποστέλλει από το έδαφος που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 μόνον τα ιπποειδή που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) αποστέλλονται μόνον κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους, ανάλογα με τη δραστηριότητα των εντόμων-φορέων. Η περίοδος αυτή ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 25- β) δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα πανώλης των ίππων κατά την ημέρα της επιθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1- γ) - εάν δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της πανώλης των ίππων, πρέπει να έχουν εμφανίσει αρνητική αντίδραση σε δύο δοκιμές σύνδεσης του συμπληρώματος για την πανώλη των ίππων όπως περιγράφεται στο παράρτημα Δ, οι οποίες διενεργούνται σε διάστημα 21 έως 30 ημερών και εκ των οποίων η δεύτερη έχει διενεργηθεί δέκα το πολύ ημέρες πριν από την αποστολή, - αν έχουν εμβολιασθεί, αυτό δεν πρέπει να έχει συμβεί κατά το τελευταίο δίμηνο, και πρέπει να έχουν υποβληθεί στη δοκιμή σύνδεσης που περιγράφεται στο παράρτημα Δ, στα πραναφερόμενα διαστήματα, χωρίς να διαπιστωθεί αύξηση των αντισωμάτων. Η Επιτροπή μπορεί να αναγνωρίσει και άλλες μεθόδους ελέγχου, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 και αφού λάβει τη γνώμη της κτηνιατρικής επιστημονικής επιτροπής- δ) έχουν διατηρηθεί σε σταθμό απομόνωσης επί 40 τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή- ε) ήταν προστατευμένα από τα έντομα-φορείς κατά την περίοδο της απομόνωσης και κατά τη μεταφορά από το σταθμό απομόνωσης προς τον τόπο αποστολής. (7)() ΕΕ αριθ. L 157 της 10. 6. 1992, σ. 19.' Άρθρο 2 Οι αποφάσεις 90/552/ΕΟΚ (8), 90/553/ΕΟΚ (9), 91/93/ΕΟΚ (10) και 92/101/ΕΟΚ (11) της Επιτροπής παραμένουν εν ισχύ για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 19 της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ, οι προαναφερόμενες αποφάσεις μπορούν να τροποποιηθούν για την προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής τους στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή για την εκ των υστέρων προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς κανόνες για την αναφορά αυτή εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Arlindo MARQUES CUNHA (1) ΕΕ αριθ. C 312 της 3. 12. 1991, σ. 17.(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 10 Απριλίου 1992 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Απριλίου 1992 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).(4) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 42.(5) Βλέπε σελίδα 19 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.(6) Απόφαση 90/552/ΕΟΚ της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 1990 για την οριοθέτηση του εδάφους που μολύνθηκε από την πανώλη των ίππων (ΕΕ αριθ. L 313 της 13. 11. 1990, σ. 38). Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 91/645/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 349 της 18. 12. 1991, σ. 43).(7) Απόφαση 90/553/ΕΟΚ της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 1990 για τον καθορισμό του σήματος με το οποίο αναγνωρίζονται τα ιπποειδή που έχουν εμβολιαστεί κατά της πανώλης των ίππων (ΕΕ αριθ. L 313 της 13. 11. 1990, σ. 40).(8) Απόφαση 91/93/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 1991 για τον καθορισμό της περιόδου του έτους κατά την οποία η Πορτογαλία δύναται να αποστέλλει ορισμένα ιπποειδή που προέρχονται από το μέρος του εδάφους της Πορτογαλίας το οποίο θεωρείται ότι έχει μολυνθεί από πανώλη των ίππων (ΕΕ αριθ. L 50 της 23. 2. 1991, σ. 27).(9) Απόφαση 92/101/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 1992 για τον καθορισμό της περιόδου του έτους κατά την οποία η Ισπανία δύναται να αποστέλλει ορισμένα ιπποειδή που προέρχονται από το μέρος του εδάφους της Ισπανίας το οποίο θεωρείται ότι έχει μολυνθεί από πανώλη των ίππων (ΕΕ αριθ. L 39 της 15. 2. 1992, σ. 46).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία