ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0044

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/44/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη της γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: (1) ότι η οδηγία 90/387/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής της παροχής ανοικτού δικτύου (Open Network Provision ONP) (4) προβλέπει ότι το Συμβούλιο καθορίζει τις ειδικές προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου για τις μισθωμένες γραμμές- (2) ότι, στην παρούσα οδηγία, η έννοια της μισθωμένης γραμμής καλύπτει την προσφορά χωρητικότητας διαφανούς διαβίβασης μεταξύ των σημείων απολήξεως του δικτύου υπό μορφή ιδιαίτερης υπηρεσίας αλλά δεν καλύπτει την κατ' απαίτηση μεταγωγή ούτε την προσφορά που αποτελούν μέρος μιας μεταγόμενης υπηρεσίας που προσφέρεται προς το κοινό- (3) ότι, σύμφωνα με την οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (5), όσα κράτη μέλη διατηρούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση και την εκμετάλλευση δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι ισχύοντες όροι πρόσβασης και χρήσης των δικτύων αυτών να γίνουν αντικειμενικοί, να μην εισάγουν διακρίσεις και να καθίστανται γνωστοί στο κοινό- ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν οι προδιαγραφές που πρέπει να δημοσιεύονται καθώς και η μορφή υπό την οποία θα δημοσιεύονται, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών μέσω μισθωμένων γραμμών, εντός και μεταξύ των κρατών μελών, και, ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις, εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό της επιχείρησης, της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου στο οποίο απευθύνονται οι υπηρεσίες- (4) ότι, σύμφωνα με την αρχή της αποφυγής διακρίσεων, οι μισθωμένες γραμμές θα προσφέρονται και θα παρέχονται κατόπιν αιτήσεως, χωρίς διάκριση, σε όλους τους χρήστες- (5) ότι η αρχή της αποφυγής διακρίσεων που προβλέπεται στη συνθήκη, αφορά, μεταξύ άλλων, την δυνατότητα τεχνικής πρόσβασης, την τιμολόγηση, την ποιότητα των υπηρεσιών, το χρόνο παροχής (περίοδο παράδοσης), τη δίκαιη κατανομή της χωρητικότητας σε περίπτωση ανεπάρκειας, το χρόνο επισκευής, τη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με το δίκτυο των ιδιωτικών πληροφοριών των πελατών, υπό την επιφύλαξη των σχετικών κανονιστικών διατάξεων για την προστασία των στοιχείων- (6) ότι έχει ήδη επιβληθεί μια σειρά τεχνικών περιορισμών, ειδικότερα όσον αφορά τη διασύνδεση μισθωμένων γραμμών μεταξύ τους ή με τα δημόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών- ότι οι εν λόγω περιορισμοί, οι οποίοι δυσχεραίνουν τη χρήση των μισθωμένων γραμμών για την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών, δεν δικαιολογούνται, δεδομένου ότι μπορούν να αντικατασταθούν από λιγότερο περιοριστικά κανονιστικά μέτρα- (7) ότι, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, η πρόσβαση και χρήση των μισθωμένων γραμμών μπορεί να περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις εφαρμογής βασικών απαιτήσεων, όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία, και προκειμένου να διασφαλισθούν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα- ότι οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να είναι αντικειμενικά δικαιολογημένοι, να ακολουθούν την αρχή της αναλογικότητας και δεν πρέπει να είναι υπερβολικοί σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο- ότι θα πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς η εφαρμογή των εν λόγω βασικών απαιτήσεων στον τομέα των μισθωμένων γραμμών- (8) ότι, σύμφωνα με την οδηγία 90/388/ΕΟΚ, που δεν εφαρμόζεται στα τέλεξ, τα κινητά ραδιοτηλέφωνα, την τηλεειδοποίηση και τις υπηρεσίες μέσω δορυφόρου, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταργήσουν όλα τα ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σχετικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πλην της φωνητικής τηλεφωνίας, δηλαδή της εμπορικής παροχής στο κοινό της άμεσης μεταφοράς και μεταγωγής φωνής σε πραγματικό χ'ρονο μεταξύ των σημείων απόληξης του δημόσιου μεταγόμενου δικτύου κατά τρόπον ώστε να μπορεί κάθε χρήστης να χρησιμοποιεί εξοπλισμό συνδεδεμένο με αυτό το σημείο απολήξεως του δικτύου προκειμένου να επικοινωνήσουν με άλλο σημείο απολήξεως- (9) ότι τα κράτη μέλη μπορούν, έως τις ημερομηνίες που προβλέπονται στην οδηγία 90/388/ΕΟΚ, να απαγορεύσουν, όσον αφορά τις υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων ή κυκλωμάτων, την παροχή στο κοινό, από οικονομικούς φορείς, χωρητικότητας μισθωμένων γραμμών για απλή μεταπώληση- ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανείς άλλος περιορισμός στη χρήση μισθωμένων γραμμών, ειδικότερα όσον αφορά τη μετάδοση σημάτων των οποίων ο χρήστης, ο οποίος έχει δεχθεί την προσφορά της μισθωμένης γραμμής, δεν είναι ο αρχικός αποστολέας, τη διαβίβαση σημάτων των οποίων ο χρήστης, ο οποίος έχει δεχθεί την προσφορά μισθωμένης γραμμής, δεν είναι ο τελικός αποδέκτης, ή τη διαβίβαση σημάτων των οποίων ο χρήστης, ο οποίος έχει δεχθεί την προσφορά μισθωμένης γραμμής, δεν αποτελεί ούτε τον αρχικό αποστολέα ούτε τον τελικό αποδέκτη- (10) ότι, σύμφωνα με την οδηγία 90/387/ΕΟΚ, ο ορισμός, σε κοινοτική κλίμακα, των εναρμονισμένω εναρμονισμένων διεπαφών και των προϋποθέσεων πρόσβασης, πρέπει να βασιστεί στον ορισμό των κοινών τεχνικών προδιαγραφών που, με τη σειρά τους, έχουν ως βάση διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές- (11) ότι, σύμφωνα με την οδηγία 90/388/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη που διατηρούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες που υποβάλλουν σχετική αίτηση, μπορούν να αποκτήσουν μισθωμένες γραμμές μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια- (12) ότι προκειμένου οι μισθωμένες γραμμές να είναι στη διάθεση ενός ικανού αριθμού χρήστων, είτε για δική τους αποκλειστική χρήση, είτε για μεριζόμενη χρήση, είτε για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, θα πρέπει να διασφαλισθεί σε όλα τα κράτη μέλη η ύπαρξη ενός εναρμονισμένου συνόλου μισθωμένων γραμμών με καθορισμένα σημεία απόληξης του δικτύου για επικοινωνίες όχι μόνο μέσα σε ένα κράτος μέλος αλλά και μεταξύ των κρατών μελών- ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευκρινισθεί τί είδους μισθωμένες γραμμές θα πρέπει να περιληφθούν στο εναρμονισμένο σύνολο και σε πόσο χρόνο, αν δεν υπάρχει ήδη- ότι, με δεδομένη τη δυναμική τεχνολογική ανάπτυξη του τομέα αυτού, θα πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία για την προσαρμογή ή διεύρυνση του προαναφερθέντος συνόλου- (13) ότι και άλλες μισθωμένες γραμμές, εκτός από το εναρμονισμένο ελάχιστο σύνολο, πρόκειται, επίσης, να προσφερθούν ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς και την κατάσταση του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου- ότι οι άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται και σε αυτές τις μισθωμένες γραμμές- ότι θα πρέπει, ωστόσο, να διασφαλιστεί ότι η παροχή αυτών των άλλων μισθωμένων γραμμών δεν θα δυσχεράνει την παροχή του ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών- (14) ότι σύμφωνα με την αρχή του διαχωρισμού των κανονιστικών λειτουργιών και της εκμετάλλευσης και την αρχή της επικουρικότητας, οι εθνικές κανονιστικές αρχές κάθε κράτους μέλους πρόκειται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας- (15) ότι χρειάζονται κοινές διαδικασίες παραγγελίας σε ένα μόνο φορέα όπως και χρέωσης από ένα μόνο φορέα, προκειμένου να προαχθεί η χρήση μισθωμένων γραμμών σε όλη την Κοινότητα- ότι οποιαδήποτε συνεργασία των οργανισμών τηλεπικοινωνιών σε αυτό το πεδίο πρέπει να συμφωνεί με την κοινοτική νομοθεσία για τον ανταγωνισμό- ότι ειδικότερα, οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να ακολουθούν την αρχή του προσανατολισμού με βάση το κόστος και δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τον αυθαίρετο καθορισμό τιμών ή το μοίρασμα της αγοράς- (16) ότι η θέση σε εφαρμογή των διαδικασιών ενιαίας παραγγελίας και ενιαίας χρέωσης από τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών δεν πρέπει να εμποδίζει την υποβολή προσφορών από φορείς παροχής υπηρεσιών εκτός των οργανισμών τηλεπικοινωνιών- (17) ότι, σύμφωνα με την οδηγία 90/387/ΕΟΚ, τα τιμολόγια των μισθωμένων γραμμών πρέπει να βασίζονται στις παρακάτω αρχές: να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και, να τηρούν την αρχή του προσανατολισμού με βάση το κόστος, λαμβάνοντας υπόψη έναν εύλογο χρόνο που είναι αναγκαίος για την αποκατάσταση της ισορροπίας- να είναι διαφανή και να δημοσιεύονται με το δέοντα τρόπο- να είναι μη ομαδοποιημένα κατά υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της συνθήκης- ότι τα τιμολόγια μισθωμένων γραμμών που παρέχονται από έναν ή πολλούς οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, πρέπει να βασίζονται στις ίδιες αρχές- ότι κρίνεται προτιμητέα η τιμολόγηση που βασίζεται σε ένα πάγιο περιοδικό μίσθωμα εκτός από περιπτώσεις όπου το κόστος δικαιολογεί διαφορετικές μορφές τιμολόγησης- (18) ότι τα τέλη πρόσβασης και χρήσης των μισθωμένων γραμμών πρέπει να τηρούν τις αρχές που εκτίθενται ανωτέρω, καθώς και τους κανόνες περί ανταγωνισμού της συνθήκης, και, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της δίκαιης συμμετοχής στο συνολικό κόστος των χρησιμοποιουμένων δυνατοτήτων καθώς και την ανάγκη ενός εύλογου ποσοστού κέρδους σε σχέση με τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και που απαιτούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής- (19) ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των αρχών τιμολόγησης που εκτίθενται στις δύο προηγούμενες αιτιολογικές παραγράφους, οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούν ένα κατάλληλο και διαφανές σύστημα κοστολόγησης που μπορεί να ελεγχθεί από λογιστές και που διασφαλίζει την καταγραφή των ποσών σε έγγραφα- ότι η απαίτηση αυτή μπορεί λόγω χάρη να ικανοποιηθεί μέσω της εφαρμογής της αρχής του πλήρους καταμερισμού του κόστους- (20) ότι, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή την ονομασία της εθνικής κανονιστικής αρχής που θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή της και να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες που θα ζητούνται από την Επιτροπή- (21) ότι η επιτροπή που αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας- (22) ότι οι διαφορές μεταξύ των χρήστων και οργανισμών τηλεπικοινωνιών σχετικά με την παροχή μισθωμένων γραμμών πρέπει να επιλύονται μεταξύ των ενδιαφερομένων- ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν ενώπιον της αρμόδιας εθνικής κανονιστικής αρχής και, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενώπιον της Επιτροπής, με την επιφύλαξη της κανονικής εφαρμογής των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 169 και 170 και των κανόνων περί ανταγωνισμού της συνθήκης- (23) ότι πρέπει να θεσπιστεί ειδική διαδικασία για την εξέταση μιας ενδεχόμενης παράτασης, σε ορισμένες αιτιολογημένες περιπτώσεις, της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία, για την παροχή ενός ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών και για την εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος κοστολόγησης- (24) ότι η παρούσα οδηγία δεν αφορά τις μισθωμένες γραμμές των οποίων ένα σημείο απολήξεως του δικτύου ευρίσκεται εκτός Κοινότητας, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα οδηγία αφορά την εναρμόνιση των προϋποθέσεων ανοικτής και αποτελεσματικής πρόσβασης και χρήσης των μισθωμένων γραμμών που παρέχονται σε χρήστες δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και τη δυνατότητα σε όλη την Κοινότητα ενός ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην οδηγία 90/387/ΕΟΚ ισχύουν και για την παρούσα οδηγία, σε περίπτωση που την αφορούν. 2. Επιπλέον, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: - 'μισθωμένες γραμμές', τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που παρέχονται στο πλαίσιο της δημιουργίας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τα οποία παρέχουν χωρητικότητα διαφανούς μετάδοσης μεταξύ των σημείων απολήξεως του δικτύου και δεν περιλαμβάνουν κατ' απαίτηση μεταγωγή (λειτουργίες μεταγωγής που μπορεί να ελέγξει ο χρήστης ως μέρος της παροχής μισθωμένης γραμμής), - 'επιτροπή ONP', η επιτροπή που αναφέρεται στα άρθρα 9 και 10 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ, - 'χρήστες', οι τελικοί χρήστες και οι φορείς παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τηλεπικοινωνιών σε περιπτώσεις όπου οι τελευταίοι παρέχουν υπηρεσίες που παρέχονται ή μπορεί να παρασχεθούν και από άλλους, - 'εθνική κανονιστική αρχή', ο φορέας ή οι φορείς σε κάθε κράτος μέλος, που αποτελούν ξεχωριστή νομική οντότητα και είναι διαχειριστικά ανεξάρτητοι από τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, και στους οποίους έχουν ανατεθεί από αυτό το κράτος μέλος, μεταξύ άλλων, και οι κανονιστικού χαρακτήρα λειτουργίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας, - 'απλή μεταπώληση χωρητικότητας', η παροχή, για εμπορικούς λόγους, μισθωμένων γραμμών στο κοινό για μετάδοση δεδομένων ως ξεχωριστή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της μεταγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης δεδομένων ή μετατροπής πρωτοκόλλου μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίες για τη διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο από και προς το δημόσιο μεταγόμενο δίκτυο, - 'κοινή διαδικασία παραγγελίας', η διαδικασία παραγγελίας που εφαρμόζεται για την προμήθεια ενδοκοινοτικών μισθωμένων γραμμών η οποία διασφαλίζει τον κοινό χαρακτήρα, για όλους τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες και τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, καθώς και τη μορφή υπό την οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες αυτές, - 'ενιαία παραγγελία', το σύστημα χάρη στο οποίο όλες οι συναλλαγές, που αφορούν ένα χρήστη και απαιτούνται για την προμήθεια ενδοκοινοτικών μισθωμένων γραμμών παρεχόμενων από δύο ή περισσότερους οργανισμούς σε έναν και μόνο χρήστη, μπορούν να διεκπεραιωθούν σε ένα σημείο μεταξύ του χρήστη και ενός μόνον οργανισμού τηλεπικοινωνιών, - 'ενιαία χρέωση', το σύστημα με το οποίο η χρέωση και η πληρωμή για ενδοκοινοτικές μισθωμένες γραμμές παρεχόμενες από δύο ή περισσότερους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών σε έναν και μόνο χρήστη μπορούν να διεκπεραιωθούν, σε ένα σημείο, μεταξύ του χρήστη και ενός μόνον οργανισμού τηλεπικοινωνιών. Άρθρο 3 Διαθεσιμότητα πληροφοριών 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μισθωμένων γραμμών όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα τιμολόγια, τις προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, τις απαιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως και για τις σχετικές δηλώσεις καθώς και τις προϋποθέσεις σύνδεσης τερματικού εξοπλισμού, δημοσιεύονται σύμφωνα με τη μορφή που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι. Κάθε τυχόν αλλαγή στις υπάρχουσες προσφορές θα δημοσιεύεται το ταχύτερο δυνατό και, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η εθνική κανονιστική αρχή, το αργότερο δύο μήνες πριν από την υλοποίησή της. 2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται με κατάλληλο τρόπο προκειμένου η πρόσβαση των χρηστών στα στοιχεία αυτά να είναι ευχερής. Γίνεται αναφορά της δημοσίευσης αυτών των πληροφοριών στην Επίσημη Εφημερίδα του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, καθώς και μετά την ημερομηνία αυτή, σε περίπτωση ενδεχόμενων αλλαγών, τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται οι πληροφορίες αυτές. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά την αναφορά σε αυτές τις ανακοινώσεις. 3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές νέων κατηγοριών μισθωμένων γραμμών δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο δύο μήνες πριν από την υλοποίηση της προσφοράς. Άρθρο 4 Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις παροχής Οι προϋποθέσεις παροχής που πρέπει να δημοσιεύονται δυνάμει του άρθρου 3 περιλαμβάνουν τουλάχιστον: - πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραγγελίας, - την τυπική χρονική περίοδο παράδοσης, δηλαδή το χρονικό διάστημα από την ημέρα της υποβολής οριστικής αίτησης μισθωμένης γραμμής από το χρήστη, μέσα στο οποίο έχει παραδοθεί στους πελάτες 80 % του συνόλου των μισθωμένων γραμμών αυτού του τύπου. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές χρονικές περιόδους παράδοσης μισθωμένων γραμμών κατά τη διάρκεια πρόσφατης περιόδου εύλογης διάρκειας. Εξαιρούνται του υπολογισμού οι περιπτώσεις καθυστερημένης παράδοσης. Για τις νέες κατηγορίες μισθωμένων γραμμών, δημοσιεύεται μία επιδιωκόμενη περίοδος παράδοσης αντί της τυπικής χρονικής περιόδου, - τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει την περίοδο που προβλέπεται εν γένει για τη σύμβαση και την ελάχιστη διάρκεια συμβάσεως που ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί, - τον τυπικό χρόνο επισκευής, δηλαδή το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ένα μήνυμα σχετικό με βλάβη έχει αναγγελθεί στην αρμόδια μονάδα του οργανισμού τηλεπικοινωνιών έως τη στιγμή που έχει επισκευασθεί το 80 % όλων των μισθωμένων γραμμών τις ίδιας κατηγορίας και των οποίων η επαναλειτουργία έχει ανακοινωθεί, όπου αυτό ενδείκνυται, στους χρήστες. Για τις νέες κατηγορίες μισθωμένων γραμμών, δημοσιεύεται ο επιδιωκόμενος χρόνος επισκευής αντί του τυπικού χρόνου επισκευής. Όπου προσφέρονται διαφορετικές ποιότητες επισκευών για την ίδια κατηγορία μισθωμένων γραμμών, δημοσιεύονται οι διαφορετικοί τυπικοί χρόνοι επισκευής, - κάθε ακολουθούμενη διαδικασία επιστροφής καταβληθέντων τελών. Άρθρο 5 Προϋποθέσεις διακοπής των προσφορών Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενες προσφορές συνεχίζουν να ισχύουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και ότι η διακοπή μιας προσφοράς μπορεί να αποφασιστεί μόνον αφού ζητηθεί η γνώμη των χρηστών τους οποίους αφορά. Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων προσφυγής που προβλέπονται από τις εθνικές νομοθεσίες, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στην εθνική κανονιστική αρχή στην περίπτωση που διαφωνούν σχετικά με την ημερομηνία διακοπής της προσφοράς όπως σχεδιάζεται από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών. Άρθρο 6 Προϋποθέσεις πρόσβασης, προϋποθέσεις χρήσης και βασικές απαιτήσεις 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 2 και 3 της οδηγίας 90/388/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όπου η πρόσβαση στις μισθωμένες γραμμές και η χρήση τους υπόκεινται σε περιορισμούς, οι περιορισμοί αυτοί αποβλέπουν μόνο στην τήρηση των βασικών απαιτήσεων, που συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο, και επιβάλλονται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές με κανονιστικά μέσα. Απαγορεύεται η θέσπιση ή διατήρηση τεχνικών περιορισμών σχετικών με τη διασύνδεση μισθωμένων γραμμών μεταξύ τους ή με τη διασύνδεση μισθωμένων γραμμών με τα δημόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών. 2. Σε περιπτώσεις που περιορίζεται η πρόσβαση σε μισθωμένες γραμμές και η χρήση τους, δυνάμει των βασικών απαιτήσεων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι σχετικές εθνικές διατάξεις αναφέρουν συγκεκριμένα σε ποιες από τις βασικές απαιτήσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 στηρίζονται οι περιορισμοί αυτοί. 3. Οι βασικές απαιτήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ, ισχύουν ως εξής και γις τις μισθωμένες γραμμές: α) Ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου Ένας οργανισμός τηλεπικοινωνιών μπορεί να λάβει τα ακόλουθα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια των λειτουργιών του δικτύου σε περίπτωση που παρουσιασθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί: - διακοπή της υπηρεσίας, - περιορισμό των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας, - άρνηση πρόσβασης στην υπηρεσία. Ως κατάσταση έκτασης ανάγκης νοείται, εν προκειμένω, η εξαιρετική περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως κακοκαιρία υπερβολικού βαθμού, πλημμύρα, κεραυνός ή πυρκαγιά, απεργία ή ανταπεργία, πόλεμος, στρατιωτικές επιχειρήσεις, ή πολιτική αναταραχή. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη συνέχιση της παροχής της υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών ανακοινώνουν αμέσως στους χρήστες και στην εθνική κανονιστική αρχή την έναρξη και το τέλος της περιόδου έκτακτης ανάγκης καθώς και τη φύση και την έκταση των προσωρινών περιορισμών της υπηρεσίας. β) Διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου Αποτελεί δικαίωμα του χρήστη να του παρέχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σημείου απολήξεως του δικτύου, μια απολύτως διαφανής υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιεί όπως αυτός επιθυμεί, για παράδειγμα όπου δεν απαγορεύεται ή προκαθορίζεται εκχώρηση καναλιών. Δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση μισθωμένων γραμμών για λόγους διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό. γ) Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 5 και του άρθρου 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ, δεν περιορίζεται η χρήση μισθωμένων γραμμών για λόγους διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό. δ) Προστασία των δεδομένων Σχετικά με την προστασία των δεδομένων, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τη χρήση μισθωμένων γραμμών μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις οικείες κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται, καθώς και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής που είναι σύμφωνη προς το κοινοτικό δίκαιο. 4. Προϋποθέσεις πρόσβασης σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό. Θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό, όταν ο εξοπλισμός αυτός είναι σύμφωνος με τις προϋποθέσεις έγκρισης που έχουν οριστεί για τη σύνδεσή του με το σημείο απολήξεως του δικτύου της κατηγορίας της οικείας μισθωμένης γραμμής, σύμφωνα με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ (6). Σε περίπτωση που ο τερματικός εξοπλισμός ενός χρήστη δεν είναι ή παύει να είναι σύμφωνος με τις προϋποθέσεις αυτές, μπορεί να διακοπεί η παροχή της μισθωμένης γραμμής μέχρις ότου αποσυνδεθεί το τερματικό αυτό από το σημείο απολήξεως του δικτύου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών ενημερώνει αμέσως τον χρήστη για τη διακοπή, δίνοντας και τους λόγους της διακοπής αυτής. Μόλις ο χρήστης φροντίσει για την αποσύνδεση του μη συμμορφούμενου τερματικού εξοπλισμού από το σημείο απολήξεως του δικτύου, η παροχή της μισθωμένης γραμμής αποκαθίσταται. Άρθρο 7 Παροχή ενός ελάχιστου συνόλου μισθωμένων γραμμών σύμφωνα με εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχοι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών παρέχουν, χωριστά ή απο κοινού, ένα ελάχιστο σύνολο μισθωμένων γραμμών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να εξασφαλιστεί μία εναρμονισμένη προσφορά σε όλη την Κοινότητα. 2. Όπου δεν υπάρχουν ακόμη μισθωμένες γραμμές που να ικανοποιούν τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εγκατάσταση αυτών των κατηγοριών μισθωμένων γραμμών την ημερομηνία που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 15. 3. Οι τροποποιήσεις, που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στις νέες τεχνικές εξελίξεις και στις αλλαγές στη ζήτηση της αγοράς συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης απάλειψης ορισμένων κατηγοριών μισθωμένων γραμμών από το παράρτημα, καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης ανάπτυξης του εθνικού δικτύου. 4. Η παροχή άλλων μισθωμένων γραμμών, πέρα από το ελάχιστο σύνολο των μισθωμένων γραμμών που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη, δεν αναιρεί την υποχρέωση παροχής του ελάχιστου αυτού συνόλου των μισθωμένων γραμμών. Άρθρο 8 Έλεγχος από την εθνική κανονιστική αρχή 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εθνική κανονιστική αρχή καθορίζει τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες αποφασίζει, κατά περίπτωση και το συντομότερο δυνατό, εάν θα επιτρέψουν ή όχι τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών να λαμβάνουν μέτρα όπως η άρνηση της παροχής μισθωμένης γραμμής, η διακοπή της παροχής μισθωμένων γραμμών ή η κατάργηση ορισμένων χαρακτηριστικών των μισθωμένων γραμμών για λόγους εικαζομένης μη τήρησης από τους χρήστες, των προϋποθέσεων χρήσης των μισθωμένων γραμμών. Ενδέχεται, επίσης, να δοθεί με τις διαδικασίες αυτές η δυνατότητα στην εθνική κανονιστική αρχή να επιτρέψει εκ των προτέρων τη λήψη ειδικών μέτρων σε περιπτώσεις συγκεκριμένων παραβάσεων των προϋποθέσεων χρήσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αυτές εγγυώνται τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα δικαιώματα των μερών. Η απόφαση λαμβάνεται αφού έχει δοθεί η δυνατότητα και στα δύο μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Κάθε απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιείται στα μέρη εντός μίας εβδομάδας μετά τη λήψη της- δεν μπορεί να εφαρμοσθεί πριν από την κοινοποίησή της. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα των ενδιαφερομένων μερών να προσφύγουν στο δικαστήριο. 2. Η εθνική κανονιστική αρχή μεριμνά ώστε οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών να τηρούν την αρχή της αποφυγής διακρίσεων όταν χρησιμοποιούν το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται ή μπορούν να παρέχονται και από άλλους. Όταν οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών ενεργούν ως χρήστες και χρησιμοποιούν μισθωμένες γραμμές για την παροχή υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από ειδικά ή/και αποκλειστικά δικαιώματα, η ίδια κατηγορία μισθωμένων γραμμών πρέπει να παρέχεται, κατόπιν αιτήσεως, στους άλλους χρήστες, με τους ίδιους όρους. 3. Όταν, στην περίπτωση μιας συγκεκριμένης αίτησης, ένας οργανισμός τηλεπικοινωνιών θεωρεί ότι δεν είναι εύλογη η παροχή μισθωμένης γραμμής με τους δημοσιευμένους όρους του τιμολόγησης και παροχής, πρέπει να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της εθνικής κανονιστικής αρχής πρίν τροποποιήσει αυτούς τους όρους στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Άρθρο 9 Κοινές διαδικασίες παραγγελίας και χρέωσης 1. Τα κράτη μέλη προάγουν τη θέσπιση, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες καθώς και τους κανόνες ουσίας της συνθήκης που αφορούν τον ανταγωνισμό και σε συνεννόηση με τους χρήστες: - μιας κοινής διαδικασίας παραγγελίας για μισθωμένες γραμμές, εφαρμοζόμενης σε όλη την Κοινότητα, - μιας διαδικασίας ενιαίας παραγγελίας για μισθωμένες γραμμές, που ακολουθείται όταν το ζητήσει ο χρήστης, - μιας διαδικασίας ενιαίας χρέωσης για τις μισθωμένες γραμμές που ακολουθείται, όπου το ζητήσει ο χρήστης. Η διαδικασία πορβλέπει ότι όλα τα στοιχεία τιμών των εθνικών μισθωμένων γραμμών και των αντίστοιχων μερών των διεθνών μισθωμένων γραμμών που παρέχονται από τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, αναφέρονται ξεχωριστά στο λογαριασμό που διαβιβάζεται στο χρήστη. 2. Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή, ένα έτος μετά τη θέση σε εφαρμογή της οδηγίας, σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα αποτελέσματα αυτά εξετάζονται από την επιτροπή ONP. Άρθρο 10 Αρχές τιμολόγησης και κοστολόγηση 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγια μισθωμένων γραμμών ακολουθούν τις βασικές αρχές προσανατολισμού με βάση το κόστος και τη διαφάνεια, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α) τα τιμολόγια μισθωμένων γραμμών είναι ανεξάρτητα της κατηγορίας εφαρμογής που χρησιμοποιούν οι χρήστες μισθωμένων γραμμών- β) τα τιμολόγια μισθωμένων γραμμών περιλαμβάνουν, υπό κανονικές συνθήκες, τα παρακάτω στοιχεία: - ένα τέλος αρχικής σύνδεσης, - μία περιοδική επιβάρυνση, δηλαδή ένα πάγιο τέλος. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν και άλλα τέλη, πρέπει να είναι διαφανή και να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια- γ) τα τιμολόγια μισθωμένων γραμμών εφαρμόζονται στις λειτουργίες που παρέχονται μεταξύ των σημείων απολήξεως του δικτύου στα οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις μισθωμένες γραμμές. Όσον αφορά τις μισθωμένες γραμμές που παρέχονται από περισσότερους από έναν οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, είναι δυνατόν να ισχύσουν τα τέλη 'ημι-κυκλώματος', δηλαδή από ένα σημείο απολήξεως του δικτύου έως ένα υποθετικό σημείο στο μέσο του κυκλώματος. 2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών διαμορφώνουν και εφαρμόζουν, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1993, ένα σύστημα κοστολόγησης κατάλληλο για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, το σύστημα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) το κόστος των μισθωμένων γραμμών περιλαμβάνει, ιδίως, το άμεσο κόστος στο οποίο υπόκεινται οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών για την εγκτατάσταση, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση των μισθωμένων γραμμών καθώς και την εμπορία και χρέωσή τους- β) το κοινό κόστος, δηλαδή το κόστος που δεν αφορά άμεσα ούτε τις μισθωμένες γραμμές ούτε άλλες δραστηριότητες, κατανέμεται ως εξής: i) όπου είναι δυνατόν, ο καταλογισμός κατηγοριών κοινού κόστους θα γίνεται με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής του, ii) όπου δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανάλυσης, ο καταλογισμός κατηγοριών κοινού κόστους θα πραγματοποιείται με βάση την υπάρχουσα έμμεση σχέση με άλλη κατηγορία κόστους ή ομάδας κατηγοριών κόστους, για τις οποίες είναι δυνατός ο άμεσος καταλογισμός. Η έμμεση σχέση θα τεκμηριώνεται με βάση τις συγκρίσιμες δομές κόστους, iii) όταν δεν είναι δυνατόν να βρεθούν ούτε άμεσοι ούτε έμμεσοι δείκτες για τον καταλογισμό του κόστους, η κατηγορία κόστους θα προσδιορίζεται βάσει ενός γενικού δείκτη ο οποίος υπολογίζεται με τη χρήση του λόγου μεταξύ όλων των δαπανών που αφορούν άμεσα ή καταλογίζονται, αφενός, στις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων και, αφετέρου, στις άλλες υπηρεσίες. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1993, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν άλλα συστήματα κοστολόγησης μόνο εάν είναι κατάλληλα για την εφαρμογή της παραγράφου 1 και εάν η εθνική κανονιστική αρχή έχει εγκρίνει την εφαρμογή τους από τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως ενημερωθεί η Επιτροπή. 3. Η εθνική κανονιστική αρχή διατηρεί διαθέσιμες επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα κοστολόγησης που εφαρμόζουν οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών δυνάμει της παραγράφου 2. Τις ανακοινώνει, κατόπιν αίτησής της, στην Επιτροπή. Άρθρο 11 Κοινοποίηση και υποβολή εκθέσεων 1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, την ονομασία της εθνικής κανονιστικής αρχής η οποία ορίζεται στο άρθρο 2 τέταρτη περίπτωση. 2. Η εθνική κανονιστική αρχή καθιστά διαθέσιμες τις ετήσιες στατιστικές εκθέσεις που καταγράφουν τα δεδομένα σε σχέση με τις συνθήκες παροχής, ιδίως όσον αφορά το χρόνο παράδοσης και το χρόνο επισκευής, τα οποία δημοσιεύονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 τουλάχιστον για κάθε ημερολογιακό έτος. Οι εκθέσεις αποστέλλονται στην Επιτροπή το αργότερο πέντε μήνες μετά το πέρας της ετήσιας περιόδου αναφοράς. Η εθνική κανονιστική αρχή διατηρεί διαθέσιμα και υποβάλλει, κατόπιν αίτησης, στην Επιτροπή τα στοιχεία σχετικά με τις περιπτώσεις που έχει περιοριστεί η πρόσβαση στις μισθωμένες γραμμές ή η χρήση τους, ειδικότερα λόγω εικαζόμενων παραβάσεων των ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων ή λόγω απαγόρευσης της απλής μεταπώλησης χωρητικότητας καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, περιλαμβανομένων και των λόγων για τους οποίους έχουν ληφθεί. Άρθρο 12 Διαδικασία συμβιβασμού Με την επιφύλαξη: α) κάθε ενέργειας που αναλαμβάνει η Επιτροπή ή οποιοδήποτε κράτος μέλος δυνάμει της συνθήκης, και ιδίως των άρθρων 169 και 170- β) των δικαιωμάτων του προσώπου που κάνει χρήση της διαδικασίας των σημείων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, των ενδιαφερομένων οργανισμών τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου προσώπου σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, εκτός εάν έχουν έλθει σε συμφωνία για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών, ο χρήστης μπορεί να κινήσει την ακόλουθη διαδικασία συμβιβασμού: 1. οποιοσδήποτε χρήστης διατείνεται ότι έχει ζημιωθεί η κινδυνεύει να ζημιωθεί λόγω παράβασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές μισθωμένες γραμμές, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην εθνική κανονιστική αρχή ή αρχές- 2. στις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία σε εθνικό επίπεδο, το θιγέν μέρος μπορεί να επικαλεσθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στα σημεία 3 και 4, με γραπτή κοινοποίηση στην εθνική κανονιστική αρχή και στην Επιτροπή- 3. στην περίπτωση που η εθνική κανονιστική αρχή ή η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δικαιολογείται περαιτέρω εξέταση, μετά από κοινοποίηση βάσει του σημείου 2, μπορεί να διαβιβάσει την υπόθεση στον πρόεδρο της επιτροπής ONP- 4. στην περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 3, ο πρόεδρος της επιτροπής ONP κινεί τις ακόλουθες διαδικασίες, εάν πεισθεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα εύλογα διαβήματα σε εθνικό επίπεδο: α) ο πρόεδρος της επιτροπής ONP συγκαλεί το συντομότερο δυνατό ομάδα εργασίας η οποία περιλαμβάνει, εκτός από τον ίδιο ή έναν άλλο υπάλληλο της Επιτροπής που έχει ορίσει ο ίδιος, τουλάχιστον δύο μέλη της επιτροπής ONP και έναν αντιπρόσωπο των ενδιαφερόμενων εθνικών κανονιστικών αρχών. Η ομάδα εργασίας συνέρχεται, υπό κανονικές συνθήκες, εντός των δέκα ημερών που έπονται της πρόσκλησης. Ο πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν προτάσεως οποιουδήποτε μέλους της ομάδας εργασίας, να προσκαλέσει, δύο κατ' ανώτατο όριο άλλα πρόσωπα, ως εμπειρογνώμονες- β) η ομάδα εργασίας δίνει στο μέρος που κινεί τη διαδικασία, στις κανονιστικές αρχές των κρατών μελών και στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, την ευκαιρία να διατυπώσουν, γραπτά ή προφορικά, τη γνώμη τους- γ) η ομάδα εργασίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Ο πρόεδρος γνωστοποιεί στην επιτροπή ONP τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας- 5. το μέρος που προσφεύγει στη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο επιβαρύνεται με τα έξοδα της συμμετοχής του σε αυτήν. Άρθρο 13 Αναστολή τήρησης ορισμένων υποχρεώσεων 1. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση, ή μπορεί να προβλέψει ότι δεν θα είναι σε θέση, να ανταποκριθεί προς τις απαιτήσεις του άρθρου 7 παράγραφοι 1 ή 2 ή του άρθρου 10 παράγραφοι 1 ή 2, γνωστοποιεί στην Επιτροπή τους λόγους. 2. Η αναστολή τήρησης των υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφοι 1 ή 2 είναι αποδεκτή μόνο σε περιπτώσεις που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει ότι η κατάσταση ανάπτυξης του δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών ή οι συνθήκες της ζήτησης είναι τέτοιες ώστε οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το εν λόγω άρθρο επιβάλλουν υπερβολική επιβάρυνση στον εθνικό οργανισμό τηλεπικοινωνιών σε αυτό το κράτος μέλος. 3. Η αναστολή της τήρησης των υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφοι 1 ή 2 μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο σε περιπτώσεις που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει ότι η ικανοποίηση των απαιτήσεων συνιστά υπερβολική επιβάρυνση για τον οργανισμό τηλεπικοινωνιών σε αυτό το κράτος μέλος. 4. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την προθεσμία εντός της οποίας θα είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και με τα μέτρα που μελετώνται προκειμένου να τηρηθεί αυτή η προθεσμία. 5. Μόλις η Επιτροπή παραλάβει την κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, πληροφορεί το κράτος μέλος κατά πόσο κρίνει ότι η ιδιαίτερη κατάσταση του εν λόγω κράτους μέλους δικαιολογεί, βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων, του άρθρου 7 παράγραφοι 1 ή 2, ή του άρθρου 10 παράγραφοι 1 ή 2, και, έως πότε δικαιολογείται η αναστολή αυτή. 6. Δεν δίνεται αναστολή κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2, όταν η μη τήρηση του άρθρου 7 είναι απόρροια δραστηριοτήτων των οργανισμών τηλεπικοινωνιών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σε ανταγωνιστικούς, κατά την έννοια του κοινοτικού δικαίου, τομείς. Άρθρο 14 Η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, για πρώτη φορά το αργότερο τρία έτη μετά τη θέση της σε εφαρμογή. Η έκθεση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις πληροφορίες τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη στην επιτροπή ONP. Όταν χρειάζεται, μπορεί να προτείνει περαιτέρω μέτρα για την πλήρη υλοποίηση των στόχων της οδηγίας. Άρθρο 15 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πρίν από τις 5 Ιουνίου 1993. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις αυτής της αναφοράς εκδίδονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ουσιώδεις διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 16 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 5 Ιουνίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Joaquim FERREIRA DO AMARAL (1) ΕΕ αριθ. C 58 της 7. 3. 1991, σ. 10. (2) ΕΕ αριθ. C 305 της 25. 11. 1991, σ. 61 και απόφαση της 13ης Μαΐου 1992 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) ΕΕ αριθ. C 269 της 14. 10. 1991, σ. 30. (4) ΕΕ αριθ. L 192 της 24. 7. 1990, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 192 της 24. 7. 1990, σ. 10. (6) Οδηγία 91/263/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1991 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών περιλαμβανομένης και της αμοιβαίας αναγνωρίσεως της πιστότητας (ΕΕ αριθ. L 128 της 23. 5. 1991, σ. 1). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Η παρουσίαση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας είναι η παρακάτω: Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τα φυσικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά καθώς και τις λεπτομερειακές τεχνικές προδιαγραφές και επιδόσεις οι οποίες ισχύουν για τα σημεία απολήξεως του δικτύου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (1). Πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στα πρότυπα που εφαρμόζονται. Β. Τιμολόγια Τα τιμολόγια περιλαμβάνουν τα τέλη αρχικής σύνδεσης, το περιοδικό μίσθωμα και τα τυχόν άλλα τέλη. Όταν τα τιμολόγια είναι διαφοροποιημένα, π.χ. για λόγους διαφορετικών επιπέδων ποιότητας των υπηρεσιών ή αριθμού μισθωμένων γραμμών που παρέχονται σε ένα χρήστη (μαζική παροχή), θα πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη. Γ. Συνθήκες παροχής Οι συνθήκες παροχής περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Δ. Απαιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως Οι πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως, τις διαδικασίες ή/και προϋποθέσεις χορήγησής τους περιλαμβάνουν πλήρη επισκόπηση όλων των συντελεστών που έχουν καθοριστεί για τις μισθωμένες γραμμές. Περιλαμβάνουν, αναλόγως των περιστάσεων, τα ακόλουθα στοιχεία: 1. σαφή περιγραφή των κατηγοριών των υπηρεσιών για τις οποίες πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες χορήγησης αδειών εκμεταλλεύσεως και για τις οποίες ο χρήστης των μισθωμένων γραμμών ή οι πελάτες του πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών- 2. πληροφορίες σχετικά με τη φύση των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών εκμεταλλεύσεως, ιδίως δε κατά πόσον οι άδειες αυτές είναι γενικής φύσεως και για τις οποίες δεν απαιτείται ατομική καταγραφή ή/και εξουσιοδότηση, ή εάν, σύμφωνα με τις σχετικές προϋποθέσεις, απαιτείται καταγραφή ή/και εξουσιοδότηση σε ατομική βάση- 3. σαφή ένδειξη της χρονικής ισχύος της άδειας εκμεταλλεύσεως, περιλαμβανομένης, ενδεχομένως, της ημερομηνίας αναθεώρησης- 4. τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 6- 5. τις άλλες υποχρεώσεις τις οποίες τα κράτη μέλη ενδεχομένως επιβάλλουν σε χρήστες των μισθωμένων γραμμών σύμφωνα με την οδηγία 90/388/ΕΟΚ όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων ή κυκλωμάτων, βάσει των οποίων απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων μονιμότητας, διαθεσιμότητας, ή ποιότητας της υπηρεσίας- 6. σαφή αναφορά στις προϋποθέσεις στόχος των οποίων είναι η εφαρμογή της απαγόρευσης παροχής υπηρεσιών για τις οποίες το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαθέτει αποκλειστικά ή/και ειδικά δικαιώματα, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία- 7. κατάλογο που απαριθμεί όλα τα έγγραφα που περιέχουν όρους συναφείς με τις άδειες εκμεταλλεύσεως, τους οποίους το κράτος μέλος επιβάλλει στους χρήστες μισθωμένων γραμμών όταν αυτοί τις χρησιμοποιούν για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. Ε. Προϋποθέσεις για την προσάρτηση τερματικού εξοπλισμού Οι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις προσαρτήσεως περιλαμβάνουν πλήρη επισκόπιση των απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να πληροί ο τερματικός εξοπλισμός που συνδέεται με την εν λόγω σχετική μισθωμένη γραμμή σύμφωνα με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ. (1) ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 90/230/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 128 της 18. 5. 1990, σ. 15). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Κατηγορία μισθωμένης γραμμής Τεχνικά χαρακτηριστικά (1) Προδιαγραφές συστημάτων διεπαφών Προδιαγραφές επιδόσεων Εύρος ζώνης φωνής συνήθους ποιότητας Δισύρματο ή τετρασύρματο αναλογικό CCITT M. 1040 Εύρος ζώνης φωνής ειδικής ποιότητας Δισύρματο ή τετρασύρματο αναλογικό CCITT M. 1020/M. 1025 64 kbit/s ψηφιακή CCITT G. 703 (2) Σχετικές συστάσεις της σειράς G. 800 του CCITT 2 048 kbit/s ψηφιακή αδόμητη CCITT G. 703 Σχετικές συστάσεις της σειράς G. 800 του CCITT 2 048 kbit/s ψηφιακή δομημένη CCITT G. 703 και G. 704 (πλην τμήματος 5) (3) Σχετικές συστάσεις της σειράς G. 800 του CCITT 'εν υπηρεσία' παρακολούθησης (4) (1) Οι συστάσεις CCITT αναφέρονται στην έκδοση 1988. Το ETSI έχει παρακληθεί να συνεχίσει τις εργασίες σχετικά με πρότυπα για μισθωμένες γραμμές. (2) Η πλειοψηφία των εφαρμογών συγκλίνουν προς τις προδιαγραφές G. 703. Για μια μεταβατική περίοδο, οι μισθωμένες γραμμές είναι δυνατόν να παρέχονται με άλλα συστήματα διεπαφών, βάσει των Χ.21 ή Χ.21 (bis), αντί της G. 703. (3) Με κυκλικό έλεγχο πλεονασμού (redundancy) σύμφωνα με το CCITT G. 706. (4) Η 'εν υπηρεσία' παρακολούθηση διευκολύνει τη βελτίωση της συντήρησης εκ μέρους του οργανισμού τηλεπικοινωνιών. Για τις κατηγορίες μισθωμένων γραμμών που απαριθμούνται ανωτέρω, οι σχετικές προδιαγραφές καθορίζονται επίσης και τα σημεία απολήξεως του δικτύου (Network Termination Points - NTP), σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 της οδηγία 90/387/ΕΟΚ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία