ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0047

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τους όρους χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/47/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 1992 για τους όρους χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας, ότι το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ της συνθήκης- ότι η παραγωγή και το εμπόριό τους συνιστούν σημαντική πηγή εισοδήματος για τον γεωργικό πληθυσμό- ότι, για να εξασφαλιστεί η ορθολογική ανάπτυξη του τομέα αυτού, να αυξηθεί η παραγωγικότητά του και να καθιερωθούν προοδευτικά οι συνθήκες για μια εσωτερική αγορά, καθορίστηκαν, σε κοινοτικό επίπεδο, υγειονομικοί κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία με την οδηγία 92/46/ΕΟΚ (4)- ότι, λόγω ορισμένων ιδιαίτερων καταστάσεων, ορισμένες εγκαταστάσεις ενδέχεται να μην είναι σε θέση, κατά την ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, να τηρήσουν όλους τους προβλεπόμενους ειδικούς κανόνες. ότι, για να ληφθούν υπόψη τοπικές καταστάσεις και να αποφευχθεί το αιφνίδιο κλείσιμο εγκαταστάσεων, πρέπει να προβληφθεί ένα σύστημα χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν πριν την 1η Ιανουαρίου 1993- ότι η χορήγηση τυχόν παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες σε ορισμένες εγκαταστάσεις δεν πρέπει να θίγει την υπαγωγή όλων των εργασιών παραγωγής και εμπορίας στους κανόνες υγιεινής της προαναφερόμενης οδηγίας- ότι η Επιτροπή πρέπει να ελέγχει τις παρεκκλίσεις αυτές ώστε να προληφθούν οι κίνδυνοι κατάχρησης- ότι, προς το σκοπό αυτόν πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία με την οποία να θεσπίζεται στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 1998: - όλες οι εγκαταστάσεις να τηρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ, - το γάλα προς πόσιν και τα προϊόντα με βάση τα γάλα που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις αυτές να φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στην παράγραφο Α σημείο 3 του κεφαλαίου IV του παραρτήματος Γ της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ. Άρθρο 2 1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1997, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εγκαταστάσεις οι οποίες, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, δεν κρίθηκαν σύμφωνες προς τους όρους έγκρισης που προλέπονται στην οδηγία 92/46/ΕΟΚ, να παρεκκλίνουν από ορισμένες απαιτήσεις των κεφαλαίων Ι και V του παραρτήματος Β της εν λόγω οδηγίας, εάν το γάλα προς πόσιν και τα προϊόντα με βάση το γάλα τα οποία προέρχονται από τις εγκαταστάσεις αυτές δεν φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στην παράγραφο Α σημείο 3 του κεφαλαίου IV του παραρτήματος Γ της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ και δεν προορίζονται για τις συναλλαγές. 2. Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χορηγούνται μόνον στις εγκαταστάσεις που υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια εθνική αρχή πριν από την 1η Απριλίου 1993. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα εργασιών στο οποίο να προσδιορίζεται η προθεσμία εντός της οποίας η εγκατάσταση μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εάν ζητείται οικονομική συνδρομή της Κοινότητας, γίνονται δεκτές μόνον οι αιτήσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ. Πριν από την 1η Ιουλίου 1993, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις οποίες σκοπεύουν να χορηγήσουν παρέκκλιση. Στον κατάλογο αυτό πρέπει να αναφέρονται, για κάθε εγκατάσταση, ο τύπος και η διάρκεια των προτεινόμενων παρεκκλίσεων, η φύση των παρασκευαζόμενων προϊόντων και οι έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται στα προϊόντα της εγκατάστασης αυτής, καθώς και το προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η διενέργεια των ελέγχων αυτών. Στις εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υποβάλλουν αίτηση παρέκκλισης πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε από το οικείο κράτος μέλος, δεν πρέπει πλέον να επιτρέπεται να διαθέτουν στην αγορά γάλα προς πόσιν ή προϊόντα με βάση το γάλα, εφόσον δεν θα έχουν κριθεί σύμφωνες προς τους όρους έγκρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμόζεται και σε ένα μόνο τμήμα της εγκατάστασης και στα αντίστοιχα προϊόντα. Μετά την παραλαβή του καταλόγου ο οποίος υποβάλλεται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να τον εξετάσει και να τον υποβάλει, ενδεχομένως τροποποιημένο, στη μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή η οποία αποφαίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4. 3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των εγκαταστάσεων στις οποίες χορηγείται παρέκκλιση. Άρθρο 3 1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1997, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, στις εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να εφοδιαστούν με γάλα σύμφωνο προς τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου IV του παραρτήματος Α της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ, να διαθέτουν, στην εθνική αγορά, γάλα προς πόσιν ή προϊόντα με βάση το γάλα, εάν το γάλα αυτό ή τα προϊόντα με βάση το γάλα αυτά δεν φέρουν το σήμα καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο IV παράγραφος Α σημείο 3 του παραρτήματος Γ της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ και δεν προορίζονται για τις συναλλαγές. 2. Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παρέχεται και για μέρος μόνον της παραγωγής των εγκαταστάσεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 11 της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ, υπό τις εξής προϋποθέσεις: - οι ασκούντες την εκμετάλλευση ή οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων αυτών πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, υπό την εποπτεία της αρμόδια αρχής, ώστε το νωπό γάλα ή τα προϊόντα με βάση το γάλα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου IV του παραρτήματος Α της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ να υποβάλλονται σε επεξεργασία ή να μεταποιούνται σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο ή σε σαφώς διαφορετική χρονική στιγμή από το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές και που προορίζονται για τις συναλλαγές, - οι ασκούντες την εκμετάλλευση ή οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων πρέπει να αποδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τον συνεχή έλεγχο της διαχείρισης του σήματος καταλληλότητας επιτρέπουν να αποφεύγεται η εσφαλμένη απονομή του σήματος αυτού στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει δε να τηρούν και να έχουν στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών λογιστικά βιβλία των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων τα οποία επιτρέπουν τον έλεγχο των δύο κυκλωμάτων. Άρθρο 4 Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, οι κανόνες που εφαρμόζονται είναι οι κανόνες του άρθρου 31 της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ. Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με το άρθρο 2 παράγραφο 2, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, και με τις άλλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, ενημερώνουν δε αμέσως την Επιτροπή περί αυτού. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις βασικές διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 16 Ιουνίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Arlindo MARQUES CUNHA (1) ΕΕ αριθ. C 84 της 2. 4. 1990, σ. 100.(2) ΕΕ αριθ. C 183 της 15. 7. 1991, σ. 60.(3) ΕΕ αριθ. C 332 της 31. 12. 1990, σ. 62.(4) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημείδας.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία