ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0048

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τον καθορισμό των ελάχιστων κανόνων υγιεινής που εφαρμόζονται σε ορισμένα αλιευτικά προϊόντα που λαμβάνονται σε αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/48/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 1992 για τον καθορισμό των ελάχιστων κανόνων υγιεινής που εφαρμόζονται σε ορισμένα αλιευτικά προϊόντα που λαμβάνονται σε αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i), την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, θα πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες υγιεινής για τα αλιευτικά προϊόντα τα οποία αλιεύονται και, ενδεχομένως, αποτελούν αντικείμενο χειρισμών όσον αφορά την αφαίμαξη, τον αποκεφαλισμό, τον εκσπλαχνισμό και την αφαίρεση των πτερυγίων, και τα οποία τοποθετούνται σε ψυγεία ή σε καταψύκτες, πάνω σε ορισμένα αλιευτικά σκάφη 7 ότι θα πρέπει να προβλεφθούν γενικοί όροι υγιεινής οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται στα αλιευτικά σκάφη 7 ότι θα πρέπει να καθορισθούν συμπληρωματικοί υγειονομικοί όροι οι οποίοι θα εφαρμόζονται στα αλιευτικά σκάφη επί των οποίων τα προϊόντα διατηρούνται επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών 7 ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων αλιευτικών σκαφών 7 ότι φαίνεται σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διεξάγονται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ εφαρμόζονται επίσης στα σκάφη τα οποία αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Οι γενικοί κανόνες υγιεινής που καθορίζονται στο παράρτημα Ι εφαρμόζονται στα αλιευτικά προϊόντα που αποτελούν σντικείμενο χειρισμών στα αλιευτικά σκάφη. 2. Οι συμπληρωματικοί όροι υγιεινής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ πρέπει να εφαρμόζονται στα αλιευτικά σκάφη τα οποία είναι σχεδιασμένα και εξοπλισμένα για να εξασφαλίζουν τη διατήρηση των αλιευτικών προϊόντων υπό ικανοποιητικές συνθήκες επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών, εκτός από αυτά που είναι εξοπλισμένα για την διατήρηση εν ζωή των ψαριών, μαλακοστράκων και μαλακίων χωρίς άλλο μέσο διατήρησης επί του σκάφους. 3. Εφόσον πρίσταται ανάγκη, και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2, παρεκκλίσεις ή προϋποθέσεις επιπλέον από αυτές που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, είναι δυνατόν να θεσπίζονται ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενα ειδικά χαρακτηριστικά στοιχεία ορισμένων αλιευτικών σκαφών. Άρθρο 2 Τα παραρτήματατης παρούσας οδηγίας μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη μπορούν, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι τα προϊόντα που προέρχονται από αλιευτικά σκάφη ικανοποιούν τους κανόνες υγιεινής που καθορίζονται στην οδηγία 91/493/ΕΟΚ, να χορηγούν στα αλιευτικά σκάφη πρόσθετη προθεσμία, που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1995, για να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 8 στοιχεία β) και ε) του παραρτήματος ΙΙ. Μπορούν να τύχουν αυτής της παρέκκλισης μόνο τα αλιευτικά σκάφη τα οποία, εφόσον ασκούν την δραστηριότητά τους στις 30 Ιουνίου 1992, έχουν υποβάλει στην αρμόδια εθνική αρχή, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992, δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για τον σκοπό αυτό. Στην αίτηση αυτή πρέπει να διευκρινίζονται οι προθεσμίες εντός των οποίων τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να συμμορφωθούν προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Στην περίπτωση που ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή από την Κοινότητα, μπορούν να γίνουν δεκτά μόνον τα σχέδια που είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες αυτής της αναφοράς εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 16 Ιουνίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Arlindo MARQUES CUNHA (1) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Γενικοί όροι υγιεινής που ισχύουν για τα αλιευτικά προϊόντα που ευρίσκονται επί των αλιευτικών σκαφών 1. Τα τμήματα των σκαφών ή οι περιέκτες που προορίζονται για την αποθήκευση των προϊόντων αλιείας, δεν πρέπει να περιέχουν αντικείμενα ή προϊόντα που ενδέχεται να μεταδίδουν στα προϊόντα βλαπτικές ιδιότητες ή μη φυσιολογικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα μέρη ή οι περιέκτες πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό τους και που να εξασφαλίζει ότι το νερό που απορρέει από την τήξη του πάγου δεν θα μπορεί να παραμείνει σε επαφή με τα αλιευτικά προϊόντα. 2. Τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους, τα μέρη των σκαφών ή οι περιέκτες που προορίζονται για την αποθήκευση των αλιευτικών προϊόντων πρέπει να βρίσκονται σε άψογη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας και, ειδικότερα, να μην είναι δυνατόν να ρυπαίνονται από καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την πρόωση των πλοίων ή από τα ακάθαρτα ύδατα που βρίσκονται στα αμπάρια των πλοίων. 3. Αμέσως μόλις μεταφέρονται πάνω στο σκάφος, τα προϊόντα αλιείας πρέπει να τοποθετούνται το ταχύτερο δυνατόν σε μέρος προστατευμένο από τους ρύπους και από τον ήλιο ή οιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Όταν πλένονται, το νερό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι είτε γλυκό νερό για το οποίο τηρούνται οι παράμετροι που αναφέρονται στα παραρτήματα Δ και Ε της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ (1) είτε καθαρό θαλασσινό νερό, έτσι ώστε να μην βλάπτεται η ποιότητα και η καταλληλότητά τους. 4. Ο χειρισμός και η αποθήκευση των προϊόντων αλιείας πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η άσκηση θλιπτικών δυνάμεων. Η χρησιμοποίηση αιχμηρών εργαλείων επιτρέπεται για τη μετακίνηση ιχθύων μεγάλου μεγέθους ή ιχθύων που δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χειριστή, υπό τον όρο ότι η σάρκα των προϊόντων αυτών δεν αλλοιώνεται. 5. Τα προϊόντα αλιείας, εξαιρουμένων των προϊόντων τα οποία διατηρούνται εν ζωή, πρέπει να υποβάλλονται σε ψύξη το ταχύτερο δυνατόν μετά από την μεταφορά τους πάνω στο σκάφος. Ωστόσο, για τα αλιευτικά σκάφη στα οποία δεν είναι εφικτή η ψύξη από πρακτική άποψη, τα προϊόντα αλιείας δεν πρέπει να διατηρούνται πάνω στο σκάφος περισσότερο από οκτώ ώρες. 6. Ο πάγος που χρησιμοποιείται για την ψύξη των προϊόντων πρέπει να παράγεται από πόσιμο νερό ή καθαρό θαλασσινό νερό. Πριν από τη χρησιμοποίησή του, πρέπει να εναποθηκεύεται υπό συνθήκες οι οποίες να μη δημιουργούν κίνδυνο ρύπανσής του. 7. Ο καθαρισμός των περιεκτών, των εργαλείων ή των τμημάτων των σκαφών τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με τα προϊόντα αλιείας, πρέπει να πραγματοποιείται μετά από την εκφόρτωση αυτών των προϊόντων, χρησιμοποιώντας πόσιμο νερό ή καθαρό θαλασσινό νερό. 8. Όταν τα ψάρια αποκεφαλίζονται ή/και εκσπλαχνίζονται πάνω στο σκάφος οι εργασίες αυτές πρέπει να διεξάγονται έτσι ώστε να πληρούνται οι κανόνες υγιεινής 7 τα προϊόντα πρέπει να πλένονται με άφθονο πόσιμο νερό ή καθαρό θαλασσινό νερό, αμέσως μετά από αυτές τις εργασίες. Τα σπλάχνα καθώς και τα μέρη των ψαριών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, διαχωρίζονται και απομακρύνονται από τα προϊόντα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση. Τα συκώτια, τα αυγά και το γάλα των ψαριών που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση διατηρούνται σε πάγο ή σε καταψύκτη. 9. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον εκσπλαχνισμό, τον αποκεφαλισμό ή την αφαίρεση των πτερυγίων, τα δοχεία, τα σκεύη και τα διάφορα συναφή σύνεργα που έρχονται σε άμεση επαφή με τα προϊόντα αλιείας, αποτελούνται ή επενδύονται από υλικό αδιάβροχο, άσυπτο, λείο εύκολο στον καθαρισμό και στην απολύμανση. Τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους πρέπει να βρίσκονται σε άψογη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας. 10. Το προσωπικό που ασχολείται με τις εργασίες χειρισμού των προϊόντων αλιείας, οφείλει να τηρεί ικανοποιητική ενδυματική και σωματική καθαριότητα. (1) ΕΕ αριθ. L 229 της 30. 8. 1980, σ. 11. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/377/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 48). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Συμπληρωματικοί όροι υγιεινής που εφαρμόζονται στα αλιευτικά σκάφη τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 1. Τα αλιευτικά σκάφη πρέπει να διαθέτουν αμπάρια, δεξαμενές ή περιέκτες για την αποθήκευση των προϊόντων αλιείας σε κατάσταση απλής ψύξης ή κατάψυξης σε θερμοκρασίες που ορίζονται από την οδηγία 91/493/ΕΟΚ. Τα αμπάρια αυτά είναι χωρισμένα από το μηχανοστάσιο και τους χώρους που προορίζονται για το πλήρωμα, με χωρίσματα επαρκούς υδατοστεγανότητας, ώστε να αποφεύγεται κάθε ρύπανση των αποθηκευμένων προϊόντων αλιείας. 2. Η εσωτερική επένδυση των αμπαριών, των δεξαμενών και των περιεκτών είναι υδατοστεγής και επιτρέπει εύκολο πλύσιμο και απολύμανση. Αποτελείται από λείο υλικό ή ελλείψει τέτοιου υλικού, από λεία μπογιά η οποία συντηρείται ώστε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να μην είναι δυνατόν να μεταδίδουν στα προϊόντα αλιείας ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. 3. Τα αμπάρια είναι διαρρυθμισμένα κατά τρόπον ώστε το νερό από την τήξη του πάγου να μην είναι δυνατό να παραμένει σε επαφή με τα προϊόντα αλιείας. 4. Τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προϊόντων πρέπει να μπορούν να εξασφαλίζουν τη διατήρησή τους υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής και, ειδικότερα, να επιτρέπουν την απορροή του νερού από την τήξη του πάγου. Τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους πρέπει να βρίσκονται σε άψογη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας. 5. Οι γέφυρες εργασίας, ο εξοπλισμός και τα αμπάρια, οι δεξαμενές και οι περιέκτες καθαρίζονται μετά από κάθε χρησιμοποίησή τους. Προς αυτό το σκοπό χρησιμοποιείται πόσιμο νερό είτε καθαρό θαλασσινό νερό. Πραγματοποιείται απολύμανση, εξόντωση των εντόμων ή των τρωκτικών, όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο. 6. Τα προϊόντα καθαρισμού, τα απολυμαντικά, τα εντομοκτόνα και κάθε άλλη ουσία που ενδέχεται να παρουσιάζει ορισμένη τοξικότητα, αποθηκεύονται σε χώρους ή ερμάρια που κλείνουν με κλειδί, και χρησιμοποιούνται με αποφυγή κάθε κινδύνου μόλυνσης των προϊόντων αλιείας. 7. Όταν τα προϊόντα αλιείας υποβάλλονται σε κατάψυξη πάνω στο σκάφος, η ενέργεια αυτή, πρέπει να διεξάγεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο IV σημείο ΙΙ παράγραφοι 1 και 3 του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ. Στην περίπτωση κατάψυξης σε άλμη, η άλμη αυτή δεν πρέπει να αποτελεί πηγή μόλυνσης για τα ψάρια. 8. Τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα για την ψύξη των προϊόντων αλιείας μέσα σε θαλασσινό νερό το οποίο ψύχεται μέσω πάγου (CSW) ή με μηχανικά μέσα (RSW) πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι δεξαμενές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με κατάλληλη εγκατάσταση για το γέμισμα και το άδειασμα του θαλασσινού νερού, καθώς επίσης και με ένα σύστημα το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει ομοιογενή θερμοκρασία στις δεξαμενές 7 β) οι δεξαμενές πρέπει να διαθέτουν σύστημα αυτόματης καταγραφής της θερμοκρασίας, του οποίου ο καθετήρ πρέπει να τοποθείται στο μέρος της δεξαμενής στο οποίο η θερμοκρασία είναι η υψηλότερη 7 γ) η λειτουργία του συστήματος δεξαμενής ή περιέκτου, πρέπει να εξασφαλίζει ένα ρυθμό ψύξης ο οποίος να εγγυάται ότι το μείγμα ψαριών και θαλασσινού νερού φτάνει στη θερμοκρασία των 3 °C έξι ώρες το πολύ μετά από την αλλαγή, και σε 0 °C μετά από 16 ώρες το πολύ 7 δ) οι δεξαμενές, τα συστήματα κυκλοφορίας και οι περιέκτες πρέπει να αδειάζονται τελείως και να καθαρίζονται εντατικά μετά από κάθε εκφόρτωση, με πόσιμο νερό ή καθαρό θαλασσινό νερό 7 πρέπει να ξαναγεμίζουν με καθαρό θαλασσινό νερό 7 ε) στην καταγραφή των θερμοκρασιών των δεξαμενών πρέπει να είναι εμφανής η ημερομηνία και ο αριθμός της δεξαμενής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατηρούνται στη διάθεση της αρχής που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο. 9. Η αρμόδια αρχή τηρεί ενήμερο, για ελεγκτικούς σκοπούς, έναν κατάλογο των σκαφών τα οποία είναι εξοπλισμένα σύμφωνα με τα σημεία 7 ή 8, με εξαίρεση, εντούτοις, των σκαφών τα οποία διαθέτουν μεταθέσιμους περιέκτες στα οποία με την επιφύλαξη του σημείου 5 δεύτερη φράση του παραρτήματος Ι, δεν διεξάγονται τακτικά οι εργασίες διατήρησης των ψαριών σε θαλασσινό νερό το οποίο έχει υποστεί ψύξη. 10. Οι εφοπλιστές ή οι εκπρόσωποί τους οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα ούτως ώστε να αποκλείονται από τις εργασίες και από τους χειρισμούς των προϊόντων αλιείας όποια πρόσωπα υπάρχει κίνδυνος να τα μολύνουν, μέχρις ότου αποδειχθεί ότι τα πρόσωπα αυτά είναι ικανά να συμμετάσχουν σε αυτές τις εργασίες και τους χειρισμούς χωρίς κίνδυνο. Η ιατρική παρακολούθηση αυτών των προσώπων υπάγεται στην εθνική νομοθεσία που ισχύει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία