ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0054

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (πέδηση)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/54/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ περί προσεγγίσως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (πέδηση) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 77/143/ΕΟΚ (4) ορίζει ότι όλες οι κατηγορίες των οχημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, πρέπει να υποβάλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο- ότι η εν λόγω οδηγία προβλέπει τη θέσπιση διαδικασιών για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών για τον έλεγχο των προτύπων στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα σημεία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ και τη σύσταση τεχνικής επιτροπής της οποίας τη γνώμη θα λαμβάνει η Επιτροπή πριν θεσπίσει μέτρα για την προσαρμογή του τεχνικού ελέγχου στην τεχνική πρόοδο- ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διαδικασίες ελέγχου του συστήματος πέδησης για τα βαριά επαγγελματικά οχήματα- ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνικούς κανόνες για τον έλεγχο των ελαφρών οχημάτων, και ιδίως των ιδιωτικών οχημάτων, και ότι οι κανόνες αυτοί αντιστοιχούν στο καθεστώς που καθιερώνεται στην παρούσα οδηγία- ότι, από την αξιολόγηση των διαδικασιών έγκρισης όσον αφορά τον έλεγχο του συστήματος πέδησης για όλους τους τύπους οχημάτων, προκύπτει ότι οι διαδικασίες αυτές δεν μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στο πλαίσιο του τεχνικού ελέγχου- ότι ο έλεγχος που πρέπει να διενεργείται καθόλη τη διάρκεια χρήσης του οχήματος πρέπει να είναι σχετικά απλός, ταχύς και χαμηλού κόστους- ότι, λόγω της ποικιλίας του τεχνικού εξοπλισμού και των μεθόδων δοκιμών στην Κοινότητα, στην παρούσα φάση είναι πρόωρο να καθορισθούν πρότυπα για την αποτελεσματικότητα του συστήματος πέδησης, τη ρύθμιση της πίεσης του αέρα και τον απαιτούμενο για την επίτευξη της πίεσης αυτής χρόνο κ. λπ.- ότι σκοπός του ελέγχου είναι να εξασφαλισθεί, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων ότι, κατά τη στιγμή της δοκιμής, και εφόσον το βάρος του εμφόρτου οχήματος ευρίσκεται εντός των επιτρεπομένων ορίων του μεικτού του βάρος, το όχημα θα έχει ασφαλή και αξιόπιστη οδική συμπεριφορά και ότι πρέπει να θεωρούνται σύμφωνα όλα τα οχήματα που ανταποκρίνονται στα τεχνικά πρότυπα της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις διατάξεις πέδησης ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (5)- ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν τους ελέγχους του συστήματος πέδησης ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτό κατηγορίες οχημάτων ή σημεία που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία- ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους ή συχνότερους ελέγχους πέδησης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 77/143/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. το εισαγωγικό σημείωμα και οι δύο στήλες του σημείου 1 'Συστήματα πέδησης' αντικαθίστανται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας- 2. μετά το σημείο 1, παρεμβάλλονται οι ακόλουθοι τίτλοι επάνω από τις δύο στήλες: ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1, 2, 3 και 4 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 5 και 6 Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία της έκδοσής της. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Joaquim FERREIRA DO AMARAL (1) ΕΕ αριθ. C 189 της 20. 7. 1991, σ. 16.(2) ΕΕ αριθ. C 94 της 13. 4. 1992.(3) ΕΕ αριθ. C 49 της 24. 2. 1992, σ. 64.(4) ΕΕ αριθ. L 47 της 18. 2. 1977, σ. 47. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/328/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 178 της 6. 7. 1991, σ. 29).(5) ΕΕ αριθ. L 202 της 6. 9. 1971, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/422/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 233 της 22. 8. 1991, σ. 2). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ο έλεγχος θα καλύπτει τουλάχιστον το σημεία που απαριθμούνται κατωτέρω, με την προϋπόθεση ότι αυτά αναφέρονται στον υποχρεωτικό εξοπλισμό του οχήματος που υπόκειται σε έλεγχο στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Οι έλεγχοι που προβλέπει το παρόν παράρτημα μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς αποσυναρμολόγηση στοιχείων του οχήματος. Αν το όχημα παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά τα παρακάτω σημεία, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θεσπίζουν διαδικασία με την οποία καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους το όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί μέχρι να υποστεί επιτυχώς νέο τεχνικό έλεγχο. ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1, 2, 3, 4, 5 και 6 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ Ο έλεγχος των συστημάτων πέδησης του οχήματος αφορά τα ακόλουθα σημεία. Οι τιμές που προκύπτουν κατά τον έλεγχο των συστημάτων πέδησης πρέπει να ανταποκρίνονται, καθόσον τούτο είναι εφικτό, στα τεχνικά πρότυπα της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ. Σημεία προς έλεγχο Αιτίες βλάβης 1.1. Μηχανική κατάσταση και λειτουργία 1.1.1. Άξονες κέντρου της πέδης, μοχλός πέδησης - δυσχέρειες στην ενεργοποίηση - εκτροπή της φωλεάς - υπερβολική φθορά/τζόγος 1.1.2. Κατάσταση και διαδρομή του ποδοπλήκτρου του μηχανισμού πέδησης - υπερβολική ή ανεπαρκής ελεύθερη διαδρομή - η πέδηση δεν διακόπτεται σωστά μετά την παύση της επενέργειας στο σύστημα - δεν υπάρχει, είναι χαλαρό ή έχει υποστεί λείανση λόγω φθοράς το αντιολισθητικό κάλυμμα του ποδοπλήκτρου 1.1.3. Αντλία κενού ή αεροσυμπιεστής και δοχεία - υπερβολικός χρόνος για την ανάπτυξη της (υπό)πίεσης που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος πέδησης - η (υπο)πίεση δεν επαρκεί για τη χρησιμοποίηση της πέδης τουλάχιστον δύο φορές μετά τη λειτουργία του συστήματος προειδοποίησης (ή η ένδειξη του μανομέτρου βρίσκεται στη ζώνη 'κίνδυνος ') - διαρροή αέρα που προκαλεί σημαντική πτώση πίεσης ή διαρροές αέρα αισθητές 1.1.4. Προειδοποιητικό σήμα πίεσης, μανόμετρο της προειδοποιητικής σήμανσης - κακή λειτουργία του προειδοποιητικού σήματος ή του μανόμετρου 1.1.5. Χειροκίνητη δικλείδα πέδησης - ρωημές ή ζημίες, υπερβολική φθορά - κακή λειτουργία της δικλείδας - έλλειψη αξιοπιστίας όσον αφορά τη λειτουργία του στελέχους (ντίζας) ή της δικλείδας - έλλειψη στεγανότητας του συστήματος, κακή στερέωση των συνδέσεων - κακή λειτουργία 1.1.6. Πέδη στάθμευσης, μοχλός χειρισμού, σύστημα κλειδώματος - το σύστημα κλειδώματος δεν συγκρατεί επαρκώς την πέδη στάθμευσης - υπερβολική φθορά στον άξονα περιστροφής του μοχλού ή του μηχανισμού της καστάνιας του μοχλού - υπερβολική διαδρομή του χειρομοχλού (λόγω κακής ρύθμισης) Σημεία προς έλεγχο Αιτίες βλάβης 1.1.7. Βαλβίδες συστήματος πέδησης (δικλείδες πέδησης, ταχεία ανακουφιστική βαλβίδα, ρυθμιστές πίεσης, κ.λπ.) - ζημίες, ανεπαρκής στεγανότητα (διαρροές αέρα) - υπερβολικές απώλειες λαδιού στον αεροσυμπιεστή - ελαττωματική στερέωση ή ελαττωματικό στήριγμα - απώλειες υγρού πέδησης 1.1.8. Σύνδεσμοι (ρακόρ) για σύστημα πέδησης ρυμουλκούμενου - βλάβη δικλείδων απομόνωσης ή ελαττωματική βαλβίδα αυτόματου κλεισίματος - ελαττωματική στερέωση ή συναρμογή - ανεπαρκής στεγανότητα 1.1.9. Σύστημα αποταμίευσης ενέργειας ή δοχείο πίεσης - βλάβη, διάβρωση, διαρροές - δεν λειτουργεί το σύστημα αποστράγγισης - ανασφαλής/κακή στερέωση 1.1.10. Συστήματα υποβοήθησης της πέδησης (σερβομηχανισμοί), κεντρικός κύλινδρος (υδραυλικά συστήματα) - βλάβη ή κακή λειτουργία του σερβομηχανισμού - βλάβη ή διαρροή κεντρικού κυλίνδρου - ανεπαρκής στερέωση του κεντρικού κυλίνδρου - ανεπαρκής ποσότητα υγρού πέδησης - δεν υπάρχει κάλυμμα στο δοχείο του κεντρικού κυλίνδρου - η ενδεικτική λυχνία υγρού πέδησης παραμένει συνεχώς αναμμένη ή έχει υποστεί βλάβη - δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα προειδοποίησης για την πτώση της στάθμης του υγρού πέδησης 1.1.11. Άκαμπτοι σωλήνες συστήματος πέδησης - κίνδυνος βλάβης ή θραύσης - διαρροές από σωλήνες ή συνδέσεις (ρακόρ) - βλάβες ή υπερβολική διάβρωση - εσφαλμένη τοποθέτηση 1.1.12. Εύκαμπτοι σωλήνες συστήματος πέδησης - κίνδυνος βλάβης ή θραύσης - φθορά, σημεία τριβής, ανεπαρκές μήκος σωλήνων πέδησης, συστροφή - διαρροές από τους εύκαμπτους σωλήνες ή τις συνδέσεις - υπερβολική διόγκωση των σωλήνων όταν τίθενται υπό πίεση - εμφάνιση πόρων 1.1.13. Επιφάνειες τριβής συστήματος πέδησης (επενδύσεις σιαγόνων-τακάκια) - υπερβολική φθορά - λάδια, γράσο που προσβάλουν τις επιφάνειες τριβής 1.1.14. Τύμπανα, δίσκοι - υπερβολική φθορά, χαραγές, ρωγμές ή θραύσεις ή άλλα ελαττώματα που μειώνουν την ασφάλεια - τύμπανα ή δίσκοι λερωμένοι από λάδια, γράσο κ.λπ. - κακή στερέωση της πλάκας στήριξης 1.1.15. Καλώδια, στελέχη και ράβδοι (ντίζες) συστήματος πέδησης - φθαρμένα καλώδια, λυγισμός - υπερβολική φθορά ή διάβρωση - λείπουν οι ασφάλειες στις συνδέσεις των καλωδίων ή των ράβδων - ανεπαρκής στερέωση των καλωδίων - περιορισμοί στην ελευθερία κίνησης του συστήματος πέδησης - μη κανονική κίνηση ράβδων/αρθρώσεων οφειλόμενη σε κακή ρύθμιση ή υπερβολική φθορά 1.1.16. Κύλινδροι πέδησης (περιλαμβάνονται τα συστήματα πέδησης με ελατήρια και υδραυλικοί κύλινδροι) - βλάβες ή ρωγμές - διαρροές - ελαττωματική συναρμολόγηση - υπερβολική διάβρωση - υπερβολική διαδρομή του κυλίνδρου - λείπει ή παρουσιάζει υπερβολική φθορά το προστατευτικό κάλυμμα για τη σκόνη Σημεία προς έλεγχο Αιτίες βλάβης 1.1.17. Βαλβίδα αυτόματης προσαρμογής της πέδησης στο φορτίο - κακή σύνδεση - εσφαλμένη ρύθμιση - δεν λειτουργεί (κολλημένη) - λείπει 1.1.18. Αυτόματοι-έκκεντροι μοχλοί - δεν λειτουργούν, κολλημένοι, με ασυνήθη ελευθερία κίνησης που δείχνει υπερβολική φθορά ή εσφαλμένη ρύθμιση - ελαττωματική λειτουργία 1.1.19. Σύστημα επιβράδυνσης (όπου υπάρχει) - κακή προσαρμογή ή σύνδεση - ελαττωματική λειτουργία 1.2. Λειτουργία και αποτελεσματικότητα κύριου συστήματος πέδησης 1.2.1. Λειτουργία (προοδευτική επενέργεια μέχρις ότου οι δυνάμεις πέδησης φθάσουν το μέγιστο) - καθόλου ή ανεπαρκής δύναμη πέδησης σε ένα ή περισσότερους τροχούς - σε κάποιο τροχό οι δυνάμεις πέδησης είναι μικρότερες από το 70 % των υψηλότερων καταγραφόμενων δυνάμεων που ασκούνται σε άλλο τροχό του ίδιου άξονα (σε περίπτωση που πραγματοποιείται δοκιμή σε πορεία, υπερβολική απόκλιση του οχήματος από την ευθεία - οι δυνάμεις πέδησης δεν μεταβάλλονται προοδευτικά (μπλοκάρισμα) - πολύ μεγάλος χρόνος απόκρισης σε κάποιο τροχό - υπερβολική διακύμανση των δυνάμεων πέδησης λόγω παραμόρφωσης των δίσκων ή των τυμπάνων 1.2.2. Αποτελεσματικότητα - η πέδηση δεν είναι αποτελεσματική, δεν καλύπτονται ούτε οι ελάχιστες απαιτήσεις 1.3. Λειτουργία και αποτελεσματικότητα της βοηθητικής πέδης (εφόσον υπάρχει σαν ξεχωριστό σύστημα) 1.3.1. Λειτουργία - μονόπλευρη λειτουργία - οι δυνάμεις πέδησης σε κάποιον τροχό είναι μικρότερες από το 70 % των υψηλότερων καταγραφόμενων δυνάμεων που ασκούνται σε άλλο τροχό του ίδιου άξονα - η αποτελεσματικότητα της πέδησης δεν μεταβάλλεται προοδευτικά (μπλοκάρισμα) - δεν λειτουργεί το αυτόματο σύστημα πέδησης ρυμουλκούμενου 1.3.2. Αποτελεσματικότητα - ανεπαρκής πέδηση, δεν καλύπτονται ούτε οι ελάχιστες απαιτήσεις 1.4. Λειτουργία και αποτελεσματικότητα της πέδης στάθμευσης 1.4.1. Λειτουργία - μονόπλευρη λειτουργία 1.4.2. Αποτελεσματικότητα - η πέδη δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, δεν καλύπτονται ούτε οι ελάχιστες απαιτήσεις 1.5. Λειτουργία συστήματος επιβράδυνσης ή της πέδησης με ανάσχεση των καυσαερίων - η αποτελεσματικότητα της πέδησης δεν μεταβάλλεται προοδευτικά (επιβραδυντής) - βλάβες 1.6. Πέδηση με σύστημα αντιεμπλοκής - κακή λειτουργία του ενδεικτικού συστήματος - βλάβες.'
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία