ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0060

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/60/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), Εκτιμώντας: ότι η Κοινότητα πρέπει να θεσπίσει τα μέτρα που προορίζονται για την προοδευτική πραγματοποίηση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992- ότι η οδηγία 90/425/ΕΟΚ (3), προβλέπει ότι οι κτηνιατρικοί έλεγχοι όσον αφορά ορισμένα ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα δεν θα εφαρμόζονται πλέον στα εσωτερικά σύνορα της Κοινότητας- ότι από την έκδοση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, το Συμβούλιο έχει καθορίσει τις αρχές σχετικά με τη διοργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων για τα ζώντα ζώα και τα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα- ότι για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (4) και της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/424/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (5)- ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (6), τα ζώντα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από τις εν λόγω οδηγίες- ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, θα πρέπει να καθορισθεί 'το καθεστώς που εφαρμόζεται μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 24'- ότι για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόοδοι που πραγματοποιούνται στην Κοινότητα όσον αφορά τόσο τον καθορισμό των κανόνων για τα ζώντα ζώα και τα προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών όσον και τον τομέα εναρμόνισης των μέτρων σχετικά με την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού και της πανώλης των χοίρων, όπως καθορίζονται στην οδηγία 90/423/ΕΟΚ της 26ης Ιουνίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ σχετικά με την θέσπιση κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου του τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών και της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βόειου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων και προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών (7) και της οδηγίας 91/685/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1991 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ περί θεσπίσεως των κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων (8)- ότι υπό το φώς ιδίως της ευνοϊκής εξέλιξης της εναρμόνισης του κτηνιατρικού τομέα, θα πρέπει να προβλεφθεί η κατάργηση, την 1η Ιουλίου 1992, των κτηνιατρικών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, οι οποίες πραγματοποιούνται επί του συνόλου των ζώντων ζώων και των ζωικών προϊόντων- ότι θα πρέπει, ωστόσο, να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις ζώων συνοδείας που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και τα οποία συνοδεύονται από φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα ζώα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 90/425/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. στο άρθρο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους κτηνιατρικούς ελέγχους όσον αφορά τις μετακινήσεις μεταξύ των κρατών μελών των ζώων συνοδείας, που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και συνοδεύονται από φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τα ζώα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.'- 2. στο άρθρο 7 παράγραφος 2, η ημερομηνία της '1ης Ιανουαρίου 1993' αντικαθίσταται από την ημερομηνία της '1ης Ιουλίου 1992'- 3. στο άρθρο 21 πρώτο εδάφιο οι όροι 'Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992' διαγράφονται- 4. στο άρθρο 21, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες που εφαρμόζονται στις συναλλαγές των ζώων και των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.'- 5. στο άρθρο 21 τρίτο εδάφιο, η τελευταία φράση διαγράφεται- 6. το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 22 1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με εναρμονισμένο υπόδειγμα, τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. 2. Η Επιτροπή εξετάζει, στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18, να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα. 3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και ιδίως η περιοδικότητα της ανακοίνωσης των πληροφοριών, το υπόδειγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη και το είδος των πληροφοριών, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18.'- 7. Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 24 Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 και προκειμένου να επιτρέψουν την προοδευτική υλοποίηση του καθεστώτος ελέγχου που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς: - έλεγχο των εγγράφων για τα ζώα και τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα Α και Β, ή εισάγονται από τρίτες χώρες, - κτηνιατρικούς ελέγχους, δειγματοληπτικά και κατά τρόπο που να μην εισάγει διακρίσεις, στα ζώα και τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Β.'- 8. το άρθρο 25 διαγράφεται- 9. στο παράρτημα Β, το μέρος Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Α. Κτηνιατρική νομοθεσία - Άλλα ζώντα ζώα που δεν αναφέρονται στο παράρτημα Α.Ι.'- 10. στο παράρτημα Β, το μέρος Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Β. Κτηνιατρική νομοθεσία - Σπέρματα, ωάρια και έμβρυα που δεν αναφέρονται στο παράρτημα Α.Ι.' Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες αυτής της αναφοράς εκδίδονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αναπευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 30 Ιουνίου 1992. Για το Συμβουλίου Ο Πρόεδρος Arlindo MARQUES CUNHA (1) ΕΕ αριθ. C 122 της 14. 5. 1992, σ. 18.(2) ΕΕ αριθ. C 176 της 13. 7. 1992.(3) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/628/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 340 της 11. 12. 1991, σ. 17).(4) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1.(5) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56.(6) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13.(7) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 13.(8) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία