ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0063

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/63/ΕΟΚ της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 1992 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/63/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουλίου 1992 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 74/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1973 σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/519/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 6, Εκτιμώντας: ότι οι διατάξεις της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ προβλέπουν ότι το περιεχόμενο των παραρτημάτων πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων- ότι πρέπει, αφενός μεν να μειωθεί η περιεκτικότητα σε κάδμιο και αφετέρου να περιοριστεί η περιεκτικότητα σε αρσενικό των φωσφορικών αλάτων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στις σύνθετες ζωοτροφές, για να βελτιωθεί η προστασία της υγείας των ζώων και της υγείας των ανθρώπων- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Μαρτίου 1993. Πληροφορούν επ' αυτού αμέσως την Επιτροπή. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις αυτές, οι εν λόγω διατάξεις περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία και συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της παραπομπής αυτής θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 1992. Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 38 της 11. 2. 1974, σ. 31. (2) ΕΕ αριθ. L 304 της 27. 10. 1987, σ. 38. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α: 1. Στη θέση αριθ. 2 'Κάδμιο' ο αριθμός '15' που περιλαμβάνεται στη στήλη 3 αντικαθίσταται από τον αριθμό '10' και στην υποσημείωση, ο αριθμός '0,75' αντικαθίσταται από τον αριθμό '0,50'. 2. Προστίθεται η ακόλουθη θέση: Ουσίες/Προϊόντα Πρώτες ύλες Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm) πρώτης ύλης που ανάγεται σε ποσοστό υγρασίας 12 % (1) (2) (3) '3. Αρσενικό Φωσφορικά άλατα 20'
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία