Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/65/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, τις προτάσεις της Επιτροπής (1), τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τις γνώμες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι τα ζώντα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης ΕΟΚ, και ότι η διάθεση στην αγορά των εν λόγω ζώων και προϊόντων αποτελεί πηγή εισοδήματος για τμήμα του γεωργικού πληθυσμού- ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθολογική ανάπτυξη του εν λόγω τομέα και να αυξηθεί η παραγωγικότητα, πρέπει να θεσπισθούν σε κοινοτική κλίμακα κανόνες υγειονομικού ελέγχου για τα εν λόγω ζώα και προϊόντα- ότι η Κοινότητα πρέπει να θεσπίσει τα μέτρα που προορίζονται για τη σταδιακή εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992- ότι η επιδίωξη των προαναφερθέντων στόχων οδήγησε το Συμβούλιο να θεσπίσει κανόνες υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τα βοοειδή, τα χοιροειδή, τα προβατοειδή και αιγοειδή, τα ιπποειδή, τα πουλερικά και τα αυγά προς επώαση, τους ιχθείς και τα προϊόντα αλιείας, τα δίθυρα μαλάκια, το σπέρμα βοοειδών και χοιροειδών, τα έμβρυα βοοειδών, τα νωπά κρέατα, τα κρέατα πουλερικών, τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα κρέατα θηραμάτων και κουνελιών- ότι είνα σκόπιμο να θεσπισθούν κανόνες υγειονομικού ελέγχου οι οποίοι θα διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης που δεν καλύπτονται ακόμη από τους εν λόγω κανόνες- ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (4)- ότι πρέπει, για ορισμένα ζητήματα τεχνικής φύσης, να γίνεται αναφορά στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (5) και στην οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 1985 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού (6)- ότι, όσον αφορά τη οργάνωση των ελέγχων και τη συνέχεια που πρέπει να δίνεται σε αυτούς καθώς και τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, πρέπει να γίνεται αναφορά στους γενικούς κανόνες που καθορίζονται με την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με την προοπτική της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς (7)- ότι, πλην αντιθέτων διατάξεων, πρέπει να ελευθερωθεί το εμπόριο των ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης, με την επιφύλαξη προσφυγής σε ενδεχόμενα μέτρα διασφάλισης- ότι, λόγω πιθανών κινδύνων εξάπλωσης ασθενειών στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα ζώα, πρέπει να προσδιορισθούν, για ορισμένα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που θα ισχύουν κατά τη διάθεσή τους στην αγορά για εμπορικούς σκοπούς, ιδίως με προορισμό περιοχές με υψηλό υγειονομικό καθεστώς- ότι η ιδιαίτερη κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας που οφείλεται στο νησιωτικό χαρακτήρα τους, λόγω του ότι τα κράτη αυτά είναι από μακρού απαλλαγμένα από λύσσα, δικαιολογεί ιδιαίτερες διατάξεις που επιτρέπουν να εξασφαλίζεται ότι η εμπορία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, σκύλων και γατών που δεν προέρχονται από τις χώρες αυτές δεν συνεπάγεται κίνδυνο εισαγωγής της λύσσας στα κράτη αυτά χωρίς, ταυτόχρονα, να θίγεται η κατάργηση των κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα των κρατών μελών- ότι το υγειονομικό πιστοποιητικό αποτελεί το πλέον κατάλληλο μέσο για την εγγύηση και τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων αυτών- ότι, για να διατηρηθεί η υγειονομική κατάσταση της Κοινότητας, τα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης στα οποία αναφέρεται η παρούσα οδηγία πρέπει να υπόκεινται, κατά τη διάθεσή τους στην αγορά, στις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται για το εμπόριο, η δε τήρησή τους να ελέγχεται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (8)- ότι πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που επιβάλλει τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής- ότι, είναι σκόπιμο, η προθεσμία μεταφοράς που ορίστηκε στην 1η Ιανουαρίου 1994 στο άρθρο 29 να μην έχει επιπτώσεις επί της κατάργησης των κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα την 1η Ιανουαρίου 1993, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων, που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν για τα ζώα συντροφιάς χωρίς να θίγεται η κατάργηση των κτηνιατρικών ελέγχων στα μεταξύ κρατών μελών σύνορα. ( 1) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56). Άρθρο 2 1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως: α) 'εμπόριο', το εμπόριο όπως ορίζεται στο σημείο 3 του άρθρου 2 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ- β) 'ζώα', τα ζώα των ειδών που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ ( 2), 90/539/ΕΟΚ ( 3), 91/67/ΕΟΚ (&{Θ%};), 91/68/ΕΟΚ (&{Θ&};), 91/492/ΕΟΚ (&{Θ(};) και 91/493/ΕΟΚ (&{Θ)};)- γ) 'επίσημα εγκεκριμένος οργανισμός, ινστιτούτο ή κέντρο', οποιαδήποτε μόνιμη, γεωγραφικά περιορισμένη εγκατάσταση, εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 13, στην οποία συνήθως διατηρούνται ή εκτρέφονται ένα ή περισσότερα ζωικά είδη, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, και με την αποκλειστική επιδίωξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους: - έκθεση των ζώων αυτών και εκπαίδευση του κοινού, - διατήρηση των ειδών, - βασική ή εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα ή εκτροφή ζώων για τις ανάγκες αυτής της έρευνας, δ) 'ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης', οι ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α. 2. Επιπλέον, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι ορισμοί, εκτός από τους ορισμούς των εγκεκριμένων κέντρων και οργανισμών που προβλέπονται στο άρθρο 2 των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 91/67/ΕΟΚ και 90/539/ΕΟΚ. ( 2) Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1980 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ αριθ. L 244 της 18. 8. 1990, σ. 42). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56). ( 3) Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. L 303 της 31. 10. 1990, σ. 6). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56). (&{Θ%};) Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2. 1991, σ. 1). (&{Θ&};) Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 περί των όρων υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2. 1991, σ. 19). (&{Θ(};) Οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των ζώντων διθύρων μαλακίων (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 1). (&{Θ)};) Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων της αλιείας (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Διατάξεις για το εμπόριο Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην απαγορεύεται ή περιορίζεται το εμπόριο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 για λόγους υγειονομικού ελέγχου εκτός από αυτούς που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή της κοινοτικής νομοθεσίας, και ιδίως των ενδεχομένων μέτρων διασφάλισης. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε, για την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, το εμπόριο των ζώων που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 10 της παρούσας οδηγίας να επιτρέπεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 και ειδικών διατάξεων που θα θεσπισθούν κατ' εφαρμογήν του άρθρου 24, μόνον εάν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 10 και εάν προέρχονται από εκμεταλλεύσεις ή εμπορικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 3 της παρούσας οδηγίας, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες από τις αρμόδιες αρχές και οι οποίες αναλαμβάνουν: - να εξετάζουν τακτικά τα διατηρούμενα ζώα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, - να δηλώνουν στην αρμόδια αρχή -εκτός από την εμφάνιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης- την εμφάνιση των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Β για τις οποίες το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει θεσπίσει πρόγραμμα καταπολέμησης ή εποπτείας, - να τηρούν τα ειδικά εθνικά μέτρα καταπολέμησης μιας ασθένειας που έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος και για την οποία υπάρχει πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 14 ή απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2, - να διαθέτουν στην αγορά, για εμπορικούς σκοπούς, μόνο ζώα τα οποία δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα ασθένειας και προέρχονται από εκμεταλλεύσεις ή ζώνες για τις οποίες δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα για λόγους υγειονομικού ελέγχου- όσον αφορά τα ζώα που δεν συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό ή εμπορικό έγγραφο που προβλέπεται στα άρθρα 5 έως 11, μόνο ζώα που συνοδεύονται από αυτοπιστοποίηση εκ μέρους του κατόχου της εκμετάλλευσης που βεβαιώνει ότι τα εν λόγω ζώα δεν παρουσίαζαν τη στιγμή της αποστολής κανένα προφανές σύμπτωμα ασθενείας και ότι η εκμετάλλευσή τους δεν υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα υγειονομικού ελέγχου, - να τηρούν τις απαιτήσεις για την εξασφάλιση των καλών συνθηκών διαβίωσης των διατηρούμενων ζώων. Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εμπόριο των πιθήκων (simiae και prosimiae) να επιτρέπεται μόνον από και προς οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα που είναι επίσημα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 13, και οι πίθηκοι αυτοί να συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ε, του οποίου η βεβαίωση θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον επίσημο κτηνίατρο του οργανισμού, του ινστιτούτου ή του κέντρου προέλευσης για να εγγυηθεί την υγειονομική κατάσταση των ζώων. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να επιτρέψει την απόκτηση από εγκεκριμένο οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο πιθήκων που ανήκει σε ιδιώτη. Άρθρο 6 Α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15, να επιτρέπεται το εμπόριο των οπληφόρων που ανήκουν σε είδη διαφορετικά από εκείνα που καλύπτονται από τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ και 91/68/ΕΟΚ μόνον εφόσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. γενικά: α) φέρουν αναγνωριστικά σημεία σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ- β) δεν οφείλουν να θανατώνονται στο πλαίσιο προγράμματος εξάλειψης μιας μολυσματικής ασθένειας- γ) δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού και ικανοποιούν τις δέουσες απαιτήσεις της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και του άρθρου 4α της οδηγιάς 64/432/ΕΟΚ- δ) προέρχονται από εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ και για την οποία δεν ισχύει κανένα μέτρο υγειονομικού ελέγχου, ιδίως αυτά που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογήν των οδηγιών 85/511/ΕΟΚ, 80/217/ΕΟΚ ( 1) και 91/68/ΕΟΚ και στην οποία έχουν διατηρηθεί συνεχώς από τη γέννησή τους ή κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της αποστολής- ε) εάν εισάγονται: - προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στη στήλη 'άλλα οπληφόρα' που θα προστεθεί στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ ( 2), ( 1) Οδηγία 80/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1980 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης της κλασικής πανώλης των χοίρων (ΕΕ αριθ. L 47 της 21. 2. 1980, σ. 11). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/486/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 280 της 3. 10. 1987, σ. 21). ( 2) Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί προβλημάτων υγειονομικών και υγειονομικού ελέγχου κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/497/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 69). - ανταποκρίνονται σε ειδικούς όρους υγειονομικού ελέγχου που θα καθοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 26 και που πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου- στ) συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε, το οποίο συμπληρώνεται από την ακόλουθη βεβαίωση: 'Βεβαίωση Ο υπογράφων (επίσημος κτηνίατρος) βεβαιώνω ότι το μηρυκαστικό/το χοιροειδές (α), που δεν καλύπτεται από την οδηγία 64/432/ΕΟΚ: α) ανήκει στο είδος . . . . .- β) δεν παρουσίασε, κατά την εξέταση, κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας στην οποία είναι ευαίσθητο- γ) προέρχεται από αγέλη επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση/επίσημα απαλλαγμένη ή απαλλαγμένη από βρουκέλλωση/από εκμετάλλευση που δεν υφίσταται περιορισμούς σχετικά με την πανώλη των χοίρων (α) ή από εκμετάλλευση στην οποία υποβλήθηκε, με αρνητικό αποτέλεσμα, στις δοκιμασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α σημείο ii) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ. (α) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.'- 2. αν πρόκειται για μυρηκαστικά: α) προέρχονται από αγέλη επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση και επίσημα απαλλαγμένη ή απαλλαγμένη από βρουκέλλωση σύμφωνα με την οδηγία 64/432/ΕΟΚ ή την οδηγία 91/68/ΕΟΚ και πληρούν, όσον αφορά τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου, τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται για τα βοοειδή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία γ), δ), στ), ζ) και η) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ ή στο άρθρο 3 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ- β) εάν δεν προέρχονται από αγέλη που ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται στο στοιχείο α), προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα βρουκέλλωσης και φυματίωσης κατά τις 42 ημέρες που προηγούνται της φόρτωσης των ζώων και στην οποία τα μυρηκαστικά υποβλήθηκαν, κατά τις 30 ημέρες πριν από την αποστολή, με αρνητικό αποτέλεσμα: - σε δοκιμασία για τη διαπίστωση της αντίδρασης κατά της φυματίωσης και - σε δοκιμασία για τη διαπίστωση της απουσίας αντισωμάτων κατά της βρουκέλλωσης. Οι απαιτήσεις για αυτές τις δοκιμασίες και τον χαρακτηρισμό των εκμεταλλεύσεων όσον αφορά τη φυματίωση και τη βρουκέλλωση καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 της παρούσας οδηγίας. Μέχρις ότου ληφθούν οι αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, εξακολουθούν ισχύουν οι εθνικοί κανόνες, ιδίως όσον αφορά τη φυματίωση- 3. αν πρόκειται για χοιροειδή: α) δεν προέρχονται από ζώνη για την οποία ισχύουν απαγορευτικά μέτρα λόγω της ύπαρξης αφρικανικής πανώλης των χοίρων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 9α της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ- β) προέρχονται από εκμετάλλευση που δεν υφίσταται κανένα περιορισμό που προβλέπεται στην οδηγία 80/217/ΕΟΚ λόγω της κλασικής πανώλης των χοίρων- γ) προέρχονται από αγέλη απαλλαγμένη από βρουκέλλωση, σύμφωνα με την οδηγία 64/432/ΕΟΚ, και πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται για τους χοίρους στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ- δ) εάν δεν προέρχονται από αγέλη που ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται στο στοιχείο γ), έχουν υποβληθεί, κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της αποστολής τους και με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δοκιμασία που αποδεικνύει την απουσία αντισωμάτων κατά της βρουκέλλωσης. Β) Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. στο άρθρο 2 στοιχεία β) και γ), οι όροι 'του βοείου είδους' αντικαθίστανται από τους όρους 'των βοοειδών (συμπεριλαμβανομένου του είδους Bubalus bubalus)'- 2. προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 10α Τα υγειονομικά πιστοποιητικά των οποίων το υπόδειγμα περιέχεται στο παράρτημα ΣΤ μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται, με τη διαδικασία του άρθρου 12, ιδίως προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.' Άρθρο 7 Α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επιτρέπεται το εμπόριο των πτηνών που δεν αφορά η οδηγία 90/539/ΕΟΚ μόνο εφόσον ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. γενικά: α) να προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία δεν έχει διαγνωσθεί η γρίππη των πτηνών κατά τις 30 ημέρες, που προηγούνται της αποστολής- β) να προέρχονται από εκμετάλλευση ή ζώνη για την οποία δεν ισχύουν περιορισμοί λόγω μέτρων καταπολέμησης της ψευδοπανώλης- Μέχρις ότου θεσπιστούν τα κοινοτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ, εξακολουθούν να ισχύουν οι εθνικές απαιτήσεις για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλης, εφόσον τηρούνται οι γενικές διατάξεις της συνθήκης- γ) να έχουν παραμείνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ, εάν έχουν εισαχθεί από τρίτη χώρα σε απομόνωση στην εκμετάλλευση, στην οποία έχουν τοποθετηθεί μετά την είσοδο στο έδαφος της Κοινότητας- 2. εξάλλου, αν πρόκειται για ψιττακοειδή: α) να μην προέρχονται από εκμετάλλευση ή να μην έχουν έλθει σε επαφή με ζώα εκμετάλλευσης στην οποία έχουν διαγνωσθεί κρούσματα ψιττάκωσης (Chlamida psittaci). Η απαγόρευση, η οποία υπολογίζεται από το τελευταίο διαπιστωμένο κρούσμα της ασθένειας και από τη θεραπευτική αγωγή υπό κτηνιατρικό έλεγχο που αναγνωρίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26, πρέπει να διαρκεί δύο τουλάχιστον μήνες- β) να φέρουν αναγνωριστικά σημεία σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. Οι μέθοδοι αναγνώρισης των ψιττακοειδών και ιδίως των ασθενών ψιττακοειδών, καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26- γ) να συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο το οποίο θεωρείται από επίσημο κτηνίατρο ή από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση ή την εμπορική επιχείρηση καταγωγής και στον οποίο η αρμόδια αρχή έχει μεταβιβάσει αυτή την αρμοδιότητα. Β. Στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο σημείο 2 της οδηγίας 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφόμενων θηραμάτων ( 1), στην τέταρτη γραμμή, μετά τους όρους της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ προστίθενται οι όροι 'και των πτηνών δρομέων'. Στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο σημείο 1 της οδηγίας 90/539/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες ( 2), μετά τους όρους 'και οι πέρδικες' προστίθενται οι όροι 'και τα πτηνά δρομείς'. ( 1) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 41. ( 2) ΕΕ αριθ. L 303 της 31. 10. 1990, σ. 6. Άρθρο 8 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επιτρέπεται το εμπόριο μελισσών (Apis melifera) μόνον εφόσον: α) προέρχονται από ζώνη για την οποία δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων αμερικανικής σηψιγονίας. Η απαγόρευση, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία του τελευταίου διαπιστωμένου κρούσματος και από την ημερομηνία κατά την οποία όλες οι κυψέλες που βρίσκονται σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων ελέγχθησαν από την αρμόδια αρχή και όλες οι μολυσμένες κυψέλες κάηκαν ή υποβλήθηκαν σε θεραπευτική αγωγή και ελέγχθησαν από την αρμόδια αρχή με ικανοποιητικά αποτελέσματα, πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 30 ημέρες. Οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις μέλισσες ή ισοδύναμες απαιτήσεις είναι δυνατόν να εφαρμόζονται και στους βόμβους, με τη διαδικασία του άρθρου 26 και ύστερα από γνώμη της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής- β) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε του οποίου η βεβαίωση πρέπει να συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή για να βεβαιώσει την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στο στοιχείο α). Άρθρο 9 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επιτρέπεται το εμπόριο μόνον των λαγομόρφων που ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) δεν προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία έχει εμφανιστεί λύσσα ή τεκμαίρεται ότι έχει εμφανιστεί λύσσα κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα ή δεν έχουν έλθει σε επαφή με ζώα τέτοιας εκμετάλλευσης- β) προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία κανένα ζώο δεν παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα μυξωμάτωσης. 2. Τα κράτη μέλη που απαιτούν υγειονομικό πιστοποιητικό για τις κινήσεις λαγομόρφων στο έδαφός τους μπορούν να απαιτούν να συνοδεύονται τα ζώα που προορίζονται γι' αυτά με υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο του παραρτήματος Ε, το οποίο συμπληρώνεται με την ακόλουθη δήλωση: 'Ο υπογράφων, . . . . . ., βεβαιώνω ότι η παραπάνω παρτίδα τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και ότι τα ζώα δεν παρουσίασαν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθενείας κατά την εξέταση.' Η βεβαίωση αυτή πρέπει να χορηγείται από τον επίσημο κτηνίατρο ή από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής και στον οποίο η αρμόδια αρχή έχει μεταβιβάσει αυτή την αρμοδιότητα και, για τα βιομηχανικά εκτροφεία, από τον επίσημο κτηνίατρο. Τα κράτη μέλη που θέλουν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, πληροφορούν σχετικά την Επιτροπή, η οποία πρέπει να βεβαιώνεται για την τήρηση της απαίτησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο. 3. Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να απαιτούν την επίδειξη υγειονομικού πιστοποιητικού το οποίο να βεβαιώνει ότι τηρείται η απαίτηση της παραγράφου 1 στοιχείο α). Άρθρο 10 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να απαγορεύεται το εμπόριο νυφιτσών, ικτίδων και αλεπούδων, που προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία έχει εμφανιστεί ή τεκμαίρεται ότι έχει εμφανιστεί λύσσα κατά τη διάρκεια των έξι τελευταίων μηνών ή έχουν έλθει σε επαφή με ζώα μιας τέτοιας εκμετάλλευσης, στο μέτρο που δεν υπόκεινται σε πρόγραμμα συστηματικού εμβολιασμού. 2. Για να επιτρέπεται το εμπόριο γάτων και σκύλων, εκτός από το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: α) αν πρόκειται για ζώα άνω των τριών μηνών: - να μην παρουσιάζουν την ημέρα της αποστολής από την εκμετάλλευση κανένα σύμπτωμα ασθένειας, και ιδίως ασθένειας μεταδοτικής, - να έχουν υποστεί δερμοστιξία (τατουάζ) ή να διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης 'micro-puce' σύμφωνα με λεπτομέρειες που θα καθορισθούν κατά τη διαδικασία του άρθρου 26, - να έχουν, μετά την ηλικία των τριών μηνών, εμβολιασθεί κατά της λύσσας, με αναμνηστικό εμβολιασμό ετήσιο ή με συχνότητα που επιτρέπεται για το εμβόλιο αυτό από το κράτος μέλος αποστολής, με ένεση αδρανοποιημένου εμβολίου, τουλάχιστον μιας διεθνούς αντιγονικής μονάδας (πρότυπο ΠΟΥ) η οποία μετράται σύμφωνα με τη δοκιμασία δραστικότητας με τη μέθοδο που περιγράφεται στην ευρωπαϊκή φαρμακοποιΐα, η οποία αναγνωρίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26. Ο εμβολιασμός πρέπει να βεβαιώνεται από επίσημο κτηνίατρο ή από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής και στον οποίο η αρμόδια αρχή έχει μεταβιβάσει αυτή την αρμοδιότητα. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού πρέπει να αναφέρει το όνομα του εμβολίου και τον αριθμό της παρτίδας (ει δυνατόν αυτοκόλλητη ετικέτα): - αν πρόκειται για σκύλους, να έχουν εμβολιασθεί κατά της ασθένειας του Carre, - να συνοδεύονται από ατομικό διαβατήριο που επιτρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς το ζώο και στο οποίο καταχωρούνται οι ημερομηνίες εμβολιασμού ή/και πιστοποιητικό σύμφωνο προς το πρότυπο του παραρτήματος Ε, μαζί με την ακόλουθη βεβαίωση που θα συμπληρώσει επίσημος κτηνίατρος ή ο κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής και στον οποίο η αρμόδια αρχή έχει μεταβιβάσει αυτή την αρμοδιότητα: 'Ο υπογράφων . . . . . . βεβαιώνω, ότι οι γάτοι/σκύλοι που αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ (α) και προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία κατά τους τελευταίους έξι μήνες δεν διαπιστώθηκε καμία περίπτωση λύσσας. (α) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.'- β) αν πρόκειται για ζώα κάτω των τριών μηνών: - να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του στοιχείου α) πρώτη και πέμπτη περίπτωση, - να μην προέρχονται από εκμετάλλευση που αποτελεί αντικείμενο περιοριστικών μέτρων των κινήσεων των ζώων για λόγους ζωϊκής υγείας, - να έχουν γεννηθεί στην εκμετάλλευση καταγωγής και να έχουν διατηρηθεί εν αιχμαλωσία από τη γέννησή τους. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, και από την 1η Ιουλίου 1994, η εμπορία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, σκύλων και γατών που δεν προέρχονται από τις δύο αυτές χώρες υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: α) κατά γενικό κανόνα, οι γάτες και οι σκύλοι πρέπει: i) να προέρχονται από εγγεγραμμένη εκμετάλλευση, της οποίας η εγγραφή πρέπει να αναστέλλεται από την αρμόδια αρχή όταν παύουν να πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 4, ii) να μην παρουσιάζουν, κατά την ημέρα αποστολής τους από την προαναφερόμενη εκμετάλλευση, κανένα σύμπτωμα μεταδοτικής ασθένειας, iii) να είναι εφοδιασμένοι με σύστημα αναγνώρισης σύμφωνα με λεπτομέρειες που θα προσδιοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 26, ιω) να έχουν γεννηθεί στην εκμετάλλευση και να έχουν διατηρηθεί εν αιχμαλωσία από τη γέννησή τους, χωρίς να έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα που μπορούν να προσβληθούν από λύσσα, ω) αν πρόκειται για σκύλους, να έχουν εμβολιασθεί κατά της νόσου του Carre, ωι) να μεταφέρονται με μεταφορικό μέσο εγκεκριμένο προς το σκοπό αυτόν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής, vii) να συνοδεύονται από ατομικό βιβλιάριο εμβολιασμού το οποίο επιτρέπει τη σαφή αναγνώριση της ταυτότητας και της προέλευσης του ζώου και στο οποίο αναγράφονται οι ημερομηνίες εμβολιασμού, καθώς και από πιστοποιητικό σύμφωνο προς υπόδειγμα που θα καταρτισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 26 και το οποίο συμπληρώνεται από επίσημο κτηνίατρο ή από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής και στον οποίον η αρμόδια αρχή έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή- β) επιπλέον πρέπει: i) είτε να έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας μετά την ηλικία των τριών μηνών και τουλάχιστον έξι μήνες πριν την αποστολή με αδρανοποιημένο εμβόλιο τουλάχιστον μιας διεθνούς αντιγονικής μονάδας (πρότυπο ΠΟΥ), η οποία μετράται με τη δοκιμασία δραστικότητας με τη μέθοδο που περιγράφεται από την ευρωπαϊκή φαρμακοποιΐα και η οποία αναγνωρίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26, με αναμνηστικό εμβολιασμό ετήσιο ή με συχνότητα που επιτρέπεται για το εμβόλιο αυτό από το κράτος μέλος αποστολής. Ο εμβολιασμός πρέπει να βεβαιώνεται από έναν επίσημο κτηνίατρο ή από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση καταγωγής και στον οποίον η αρμόδια αρχή έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού πρέπει να αναφέρει το όνομα του εμβολίου και τον αριθμό της παρτίδας (ει δυνατόν αυτοκόλλητη ετικέτα). Επιπλέον, να έχουν υποβληθεί, μετά από εμβολιασμό, σε ορρολογική δοκιμασία που αποδεικνύει τίτλο προστατευτικών αντισωμάτων τουλάχιστον 0,5 ΔΜ- η ορρολογική αυτή δοκιμασία πρεαπει να εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΠΟΥ. Εάν η δοκιμασία αυτή εκτελείται μετά τον αρχικό εμβολιασμό, πρέπει να εκτελείται μεταξύ του πρώτου και του τρίτου μήνα που ακολουθεί τον εν λόγω εμβολιασμό, ii) είτε, στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι του σημείου i), να μεταφέρονται, υπό έλεγχο, σε σταθμό απομόνωσης εγκεκριμένο από το κράτος μέλος προορισμού για να υποβληθούν σε εξάμηνη απομόνωση. Μέχρι την 1η Ιουλίου 1994, εξακολουθούν να ισχύουν οι εθνικοί κανόνες περί λύσσας, χωρίς η διατήρηση των κανόνων αυτών να θίγει την κατάργηση των κτηνιατρικών ελέγχων στα μεταξύ κρατών μελών σύνορα. 4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διατηρούν τους εθνικούς τους κανόνες για την απομόνωση όλων των σαρκοφάγων, πρωτευόντων, νυχτερίδων και άλλων ζώων που μπορούν να προσβληθούν από τη λύσσα, τα οποία καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και για τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι έχουν γεννηθεί στην εκμετάλλευση καταγωγής και ότι έχουν διατηρηθεί εν αιχμαλωσία από τη γέννησή τους, χωρίς η διατήρηση των κανόνων αυτών να θίγει την κατάργηση των κτηνιατρικών ελέγχων στα μεταξύ κρατών μελών σύνορα. 5. Η απόφαση 90/638/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. στο άρθρο 1, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: '- όσον αφορά τα αντιλυσσικά προγράμματα: τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ.'- 2. προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα: 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κριτήρια αντιλυσσικών προγραμμάτων: Τα αντιλυσσικά προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον: α) τα κριτήρια των σημείων 1 έως 7 του παραρτήματος Ι- β) λεπτομερή στοιχεία και φυσικά όρια της ή των περιοχών στις οποίες θα γίνει ανοσοποίηση των αλεπούδων από του στόματος. Η ή οι περιοχές αυτές καλύπτουν έκταση τουλάχιστον 6 000 τετραγωνικών χιλιμέτρων ή ολόκληρο το έδαφος ενός κράτους μέλους, μπορούν δε να περιλαμβάνουν γειτονικές ζώνες τρίτων χωρών- γ) λεπτομερή στοιχεία για τα προτεινόμενα εμβόλια, το σύστημα διανομής, την πυκνότητα και τη συχνότητα τοποθέτησης των δολωμάτων- δ) ενδεχομένως, όλες τις λεπτομέρειες, το κόστος και το στόχο των δράσεων διατήρησης ή προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας τις οποίες αναλαμβάνουν εθελοντικοί οργανισμοί στο έδαφος που καλύπτεται από τα σχέδια αυτά.' 6. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, ορίζει ένα ειδικό ινστιτούτο το οποίο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των κριτηρίων που απαιτούνται για την τυποποίηση των ορρολογικών δοκιμασιών και αποφασίζει τις αρμοδιότητές του. 7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δαπάνες εφαρμογής της ορρολογικής δοκιμασίας να βαρύνουν τους εισαγωγείς. 8. Το παρόν άρθρο, και ιδίως η εφαρμογή της ορρολογικής δοκιμασίας που προβλέπεται στο σημείο 3 στοιχείο β), θα επανεξεταστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης της λύσσας στα κράτη μέλη. Άρθρο 11 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, με την επιφύλαξη των αποφάσεων που θα ληφθούν κατ'εφαρμογή των άρθρων 21 και 23, να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου μόνον το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα που ανταποκρίνονται στους όρους των παραγράφων 2, 3 και 4. 2. Με την επιφύλαξη των τυχόν κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται για την εγγραφή των ιπποειδών σε γενεαλογικά βιβλία για ορισμένες συγκεκριμένες φυλές, το σπέρμα αιγοπροβάτων και ιπποειδών πρέπει: - να έχει συλλεχθεί και υποστεί επεξεργασία ενόψει της τεχνητής σπερματέγχυσης σε σταθμό ή κέντρο εγκεκριμένο από υγειονομική άποψη, σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Δ ή, αν πρόκειται για αιγοπρόβατα κατά παρέκκλιση των προηγουμένων, σε εκμετάλλευση που πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ- - να έχει συλλεχθεί από ζώα που ανταποκρίνονται στους όρους του κεφαλαίου II του παραρτήματος Δ (εισδοχή και συνήθης έλεγχος των ζώων)- - να έχουν συλλεχθεί, υποστεί επεξεργασία και διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου III του παραρτήματος Δ- - να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά τους προς άλλο κράτος μέλος, από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς υπόδειγμα που θα καθοριστεί με τη διαδικασία του άρθρου 26. 3. Τα ωάρια και τα έμβρυα των αιγοπροβάτων, των χοίρων και των ιπποειδών πρέπει: - να έχουν συλλεχθεί από ομάδα συλλογής εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και να έχουν υποστεί επεξεργασία σε κατάλληλο εργαστήριο, και από δότριες που ανταποκρίνονται στους όρους του κεφαλαίου IV του παραρτήματος Δ, - να έχουν υποστεί επεξεργασία και να έχουν αποθηκευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήματος Δ, - να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά τους προς άλλο κράτος μέλος, από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο προς υπόδειγμα που θα καθοριστεί με τη διαδικασία του άρθρου 26. Το σπέρμα που χρησιμοποιείται για τη σπερματέγχυση των δοτριών πρέπει να είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις της παραγράφου 2 για τα αιγοπρόβατα και τα ιπποειδή και προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ για τους χοίρους. Με τη διαδικασία του άρθρου 26 είναι δυνατόν να καθορίζονται τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις. 4. Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1997, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση συνοδευόμενη ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ανάλογα ιδίως με τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Άρθρο 12 1. Οι κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση των διενεργητέων ελέγχων και τη συνέχεια που πρέπει να δίνεται σ' αυτούς, στα ζώα και στο σπέρμα, στα ωάρια και στα έμβρυα τα οποία αφορά η παρούσα οδηγία και τα οποία συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό. Τα άλλα ζώα πρέπει να προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που υπόκεινται, όσον αφορά τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται στην καταγωγή και στον προορισμό, στις αρχές της εν λόγω οδηγίας. 2. Το άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ εφαμόζεται στα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα τα οποία αφορά η παρούσα οδηγία. 3. Για εμπορικούς σκοπούς, οι διατάξεις του άρθρου 12 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ επεκτείνονται στις επιχειρήσεις που κατέχουν μονίμως ή περιστασιακά, ζώα όπως αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 7, 9 και 10. 4. Η γνωστοποίηση του τόπου προορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ για τα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια ή τα έμβρυα τα οποία, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, πρέπει να γίνεται μέσω του συστήματος ANIMO. 5. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, σε περίπτωση υποψίας για μη τήρηση της παρούσας οδηγίας ή αμφιβολιών ως προς την υγεία των ζώων ή την ποιότητα του σπέρματος, των ωαρίων ή των εμβρύων που αναφέρονται στο άρθρο 1, η αρμόδια αρχή διενεργεί όλους τους ελέγχους που κρίνει κατάλληλους. 6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα διοικητικά ή ποινικά μέτρα προκειμένου να τιμωρείται κάθε παράβαση της παρούσας οδηγίας, ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν αντιστοιχούν προς την πραγματική κατάσταση των ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 1, ότι τα αναγνωριστικά σημεία των ζώων ή η επισήμανση του εν λόγω σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων δεν συμφωνεί προς την παρούσα οδηγία ή, ότι τα ζώα ή τα προϊόντα αυτά δεν έχουν υποβληθεί στους ελέγχους που προβλέπει αυτή. Άρθρο 13 1. Για το εμπόριο ζώων που ανήκουν σε είδη ευαίσθητα στις ασθένειες του παραρτήματος Α ή του παραρτήματος Β, στην περίπτωση που το κράτος μέλος προορισμού έχει τις εγγυήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15, καθώς και σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων των ζώων αυτών, από και προς οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα, εγκεκριμένα σύμφωνα με το παράρτημα Γ, απαιτείται μεταφορικό έγγραφο σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε. Στο έγγραφο αυτό, που θα συμπληρώνεται από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για τον οργανισμό, το ινστιτούτο ή το κέντρο καταγωγής, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τα ζώα, τα ωάρια, το σπέρμα ή τα έμβρυα προέρχονται από οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο εγκεκριμένο σύμφωνα με το παράρτημα Γ. Το έγγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύει τα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια ή τα έμβρυα κατά τη μεταφορά τους. 2. α) Ένας οργανισμός, ινστιτούτο ή κέντρο, προκειμένου να χαρακτηρισθεί ως εγκεκριμένος όσον αφορά τις ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης, πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Γ- β) μετά την παραλαβή του φακέλου με τον οποίο ζητείται η έγκριση ή η ανανέωση της έγκρισης, η αρμόδια αρχή τον εξετάζει με βάση τα στοιχεία που περιέχει και, ενδεχομένως, με βάση τα πορίσματα των επιτόπιων ελέγχων- γ) η αρμόδια αρχή ανακαλεί την έγκριση σύμφωνα με το παράρτημα Γ παράγραφος 3- δ) κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον κατάλογο των εγκεκριμένων οργανισμών, ινστιτούτων και κέντρων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του καταλόγου αυτού. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 14 1. Στην περίπτωση που κράτος μέλος θεσπίζει ή έχει θεσπίσει, είτε άμεσα είτε με τη μεσολάβηση των εκτροφέων, προαιρετικό ή υποχρεωτικό πρόγραμμα καταπολέμησης ή εποπτείας μιας ασθένειας του παραρτήματος Β, μπορεί να υποβάλλει το πρόγραμμα αυτό στην Επιτροπή, αναφέροντας ιδίως: - την κατάσταση της ασθενείας στο έδαφός του, - τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της κοινοποίησης της ασθενείας, - τους λόγους που δικαιολογούν το πρόγραμμα, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας της ασθενείας και των πλεονεκτημάτων του προγράμματος όσον αφορά τη σχέση κόστους/οφελών, - τη γεωγραφική ζώνη στην οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα, - τους διάφορους χαρακτηρισμούς των εγκαταστάσεων και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί κάθε είδος για την εισαγωγή του στην εκτροφή καθώς και τις μεθόδους δοκιμασίας, - τις διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού συμμετοχής των εκτροφέων στην εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης ή εποπτείας, - τις συνέπειες της απώλειας του χαρακτηρισμού της εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο, - τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται αν διαπιστωθούν θετικά αποτελέσματα κατά τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα, - την ίση μεταχείριση του εμπορίου που πραγματοποιείται στο έδαφος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και του ενδοκοινοτικού εμπορίου. 2. Η Επιτροπή εξετάζει τα προγράμματα που της κοινοποιούν τα κράτη μέλη. Τα προγράμματα μπορούν να εγκρίνονται, εφόσον τηρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, με τη διαδικασία του άρθρου 26. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται, ταυτόχρονα ή το πολύ τρεις μήνες μετά την έγκριση των προγραμμάτων, γενικές ή περιορισμένες συμπληρωματικές εγγυήσεις που μπορεί να απαιτούνται για το εμπόριο. Οι εγγυήσεις αυτές δεν πρέπει να είναι αυστηρότερες από τις εγγυήσεις που εφαρμόζει στο έδαφός του το κράτος μέλος. 3. Τα προγράμματα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να τροποποιούνται οι εγγυήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 15 1. Ένα κράτος μέλος που θεωρεί ότι είναι ολικά ή μερικά απαλλαγμένο από μια από τις ασθένειες του παραρτήματος Β στις οποίες είναι ευαίσθητα τα ζώα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, υποβάλλει στην Επιτροπή τα κατάλληλα δικαιολογητικά, αναφέροντας ιδιαίτερα: - τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της εμφάνισής της στην επικράτειά του, - τα αποτελέσματα των δοκιμασιών παρακολούθησης οι οποίες βασίζονται σε ορρολογική, μικροβιολογική, παθολογική ή επιδημιολογική έρευνα, - από πότε πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά η ασθένεια αυτή στις αρμόδιες αρχές, - τη διάρκεια κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση, - ενδεχομένως, την περίοδο κατά την οποία απαγορεύθηκε ο εμβολιασμός κατά της ασθένειας και τη γεωγραφική ζώνη την οποία αφορά η απαγόρευση αυτή, - τους κανόνες που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της ασθένειας. 2. Η Επιτροπή αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υποβάλλει, στη μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή, απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του προγράμματος που υποβάλλει το κράτος μέλος. Εάν το πρόγραμμα εγκριθεί, οι τυχόν απαιτούμενες γενικές ή περιορισμένες συμπληρωματικές εγγυήσεις καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. Οι εγγυήσεις αυτές δεν πρέπει να είναι αυστηρότερες από τις εγγυήσεις τις οποίες εφαρμόζει στο έδαφός του το κράτος μέλος. Μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση αυτή, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να διατηρεί, όσον αφορά το εμπόριο, τις κατάλληλες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού του. 3. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Βάσει των πληροφοριών αυτών, οι εγγυήσεις που οριζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορούν να τροποποιούνται ή να καταργούνται με τη διαδικασία του άρθρο 26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα Άρθρο 16 Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ. Άρθρο 17 1. Για τον σκοπό της ενιαίας εφαρμογής του άρθρου 16, εφαρμόζονται οι διατάξεις των ακόλουθων παραγράφων. 2. Στην Κοινότητα μπορούν να εισάγονται μόνο ζώα και σπέρμα, ωάρια και έμβρυα που αναφέρονται στο άρθρο 11 και ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο που θα καταρτισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α)- β) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, σύμφωνο με υπόδειγμα που θα καταρτιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 26, το οποίο υπογράφεται από την αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής και βεβαιώνει ότι τα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα αυτά ανταποκρίνονται στους συμπληρωματικούς όρους ή προσφέρουν τις ισοδύναμες εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ή προέρχονται από εγκεκριμένα κέντρα, οργανισμούς, ινστιτούτα ή σταθμούς συλλογής που παρέχουν τις εγγυήσεις αυτές. 3. Με τη διαδικασία του άρθρου 26 καταρτίζονται: α) με την επιφύλαξη του καταλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 6 σημείο Α.1 στοιχείο ε) προσωρινός κατάλογος των τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που είναι σε θέση να παράσχουν στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 29, εγγυήσεις ισοδύναμες προς τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ, καθώς και τον κατάλογο των σταθμών συλλογής για τους οποίουςείναι σε θέση να παράσχουν τις εγγυήσεις αυτές. Αυτός ο προσωρινός κατάλογος καταρτίζεται με βάση τους καταλόγους των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων που έχουν επιθεωρήσει οι αρμόδιες αρχές αφού προηγουμένως η Επιτροπή βεβαιωθεί ότι οι εγκαταστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με τις αρχές και τους γενικούς κανόνες της παρούσας οδηγίας- β) η ενημέρωση του καταλόγου αυτού ανάλογα με τους ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 4- γ) οι ειδικοί όροι υγειονομικού ελέγχου -ιδίως εκείνοι που στοχεύουν στην προστασία της Κοινότητας από ορισμένες εξωτικές ασθένειες- ή εγγυήσεις ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Οι ειδικοί όροι και οι ισοδύναμες εγγυήσεις που καθορίζονται για τις τρίτες χώρες δεν μπορούν να είναι ευνοϊκότεροι από εκείνες που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ. 4. Στον αναφερόμενο στην παράγραφο 3 κατάλογο μπορούν να εγγράφονται μόνον οι τρίτες χώρες ή μέρη τρίτων χωρών: α) από τις οποίες δεν απαγορεύονται οι εισαγωγές: - λόγω απουσίας ασθενειών όπως αυτές του παραρτήματος Α ή οποιασδήποτε άλλης ασθένειας που είναι εξωτική για την Κοινότητα, - κατ' εφαρμογή των άρθρων 6, 7 και 14 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ και του άρθρου 17 των οδηγιών 91/495/ΕΟΚ και 71/118/ΕΟΚ ( 1) ή, όσον αφορά τα άλλα ζώα που αφορά η παρούσα οδηγία, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 και λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική τους κατάσταση- β) οι οποίες, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία και την οργάνωση των κτηνιατρικών τους υπηρεσιών και των υπηρεσιών επιθεώρησής τους, τις εξουσίες των υπηρε( 1) Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15 Φεβρουαρίου 1971 για τα υγειονομικά προβλήματα όσον αφορά το εμπόριο νωπών κρεάτων πουλερικών (ΕΕ αριθ. L 55 της 8. 3. 1971, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/654/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 353 της 17. 12. 1990, σ. 48). σιών αυτών και τον έλεγχο στον οποίο υπόκεινται, έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, ικανές να εγγυώνται την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας τους- γ) οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των οποίων είναι σε θέση να εγγυώνται την τήρηση υγειονομικών απαιτήσεων τουλάχιστον ισοδύναμων με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου II. 5. Διενεργούνται επιτόπου έλεγχοι από πραγματογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι εγγυήσεις που παρέχονται από τις τρίτες χώρες όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας μπορούν να θεωρούνται ισοδύναμες προς τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που ισχύουν στην Κοινότητα. Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών οι επιφορτισμένοι με αυτούς τους ελέγχους ορίζονται από την Επιτροπή κατόπιν προτάσεως των κρατών μελών. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Κοινότητας που αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα. 6. Εν αναμονή των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, οι εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται σχετικά με την επιθεώρηση στις τρίτες χώρες εξακολουθούν να εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη πληροφοριών της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, σχετικά με παραλείψεις όσον αφορά τις εγγυήσεις τις προσφερόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 3 οι οποίες θα είχαν διαπιστωθεί κατά τις εν λόγω επιθεωρήσεις. Άρθρο 18 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία να εισάγονται στην Κοινότητα μόνον εφόσον: - συνοδεύονται από πιστοποιητικό που εκδίδει ο επίσημος κτηνίατρος. Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού καταρτίζεται, ανάλογα με τα είδη, με τη διαδικασία του άρθρου 26, - ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στους ελέγχους που προβλέπονται από τις οδηγίες 90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ ( 2), - υποβλήθηκαν, πριν από τη φόρτωσή τους προς το έδαφος της Κοινότητας, σε έλεγχο από επίσημο κτηνίατρο προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται οι όροι μεταφοράς που προβλέπονται από την οδηγία 91/628/ΕΟΚ ( 3), ιδίως όσον αφορά τον εφοδιασμό σε νερό και τροφή, - όσον αφορά τα ζώα που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 10, απομονώνονται πριν την εισαγωγή τους- οι κανόνες της απομόνωσης αυτής θα ορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26. ( 2) Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56). ( 3) Οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1991 περί της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 340 της 11. 12. 1991, σ. 17). 2. Μέχρις ότου καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες που ισχύουν για τις εισαγωγές από τρίτη χώρα για την οποία οι απαιτήσεις αυτές δεν έχουν θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι ευνοϊκότεροι από τους κανόνες του κεφαλαίου II. Άρθρο 19 Με τη διαδικασία του άρθρου 26 ορίζονται: α) οι ειδικοί όροι υγειονομικού ελέγχου, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, η φύση και το περιεχόμενο των συνοδευτικών εγγράφων για τα ζώα που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους, τσίρκα, λούνα παρκ ή εργαστήρια πειραμάτων, ανάλογα με τα είδη- β) για την προστασία συγκεκριμένων κοινοτικών ειδών, εγγυήσεις συμπληρωματικές εκείνων που προβλέπονται για τα διάφορα είδη ζώων στα οποία αναφέρεται η παρούσα οδηγία. Άρθρο 20 Οι κανόνες και αρχές που προβλέπονται στην οδηγία 90/675/ΕΟΚ εφαρμόζονται ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τη συνέχεια που πρέπει να δίδεται στους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη καθώς και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να λαμβάνουν. Με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων και αρχών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου και μέχρις ότου εφαρμοστούν οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 σημείο 3 και το άρθρο 30 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι συναφείς εθνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 8 σημεία 1 και 2 της εν λόγω οδηγίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Κοινές και τελικές διατάξεις Άρθρο 21 Τα ενδεχόμενα υποδείγματα πιστοποιητικών που ισχύουν για το εμπόριο καθώς και οι όροι υγειονομικού ελέγχου στους οποίους πρέπει να ανταποκρίνονται άλλα ζώα, σπέρμα, ωάρια και έμβρυα, εκτός από τα αναφερόμενα στα άρθρα 5 έως 11, προκειμένου να επιτρέπεται η εμπορία τους, καθορίζονται, εφόσον χρειαστεί, με τη διαδικασία του άρθρου 26. Άρθρο 22 Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας τροποποιούνται, εφόσον παραστεί ανάγκη, με τη διαδικασία του άρθρου 26. Άρθρο 23 Με τη διαδικασία του άρθρου 26, μπορούν, ενδεχομένως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 σημείο Α. 1 στοιχείο ε) και του κεφαλαίου II, να καθορίζονται ειδικοί όροι για την κυκλοφορία των ζώων που συνοδεύουν τσίρκα και πανηγύρια και το εμπόριο ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους. Άρθρο 24 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαρτούν την εισαγωγή στο έδαφός τους των ζώων (συμπεριλαμβανομένων των ωδικών και διακοσμητικών πτηνών) και του σπέρματος, των ωαρίων και εμβρύων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και έχουν διέλθει από το έδαφος τρίτης χώρας από την προσκόμιση υγειονομικού πιστοποιητικού που πιστοποιεί την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. 2. Τα κράτη μέλη που προσφεύγουν στη δυνατότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής. Άρθρο 25 Στο παράρτημα Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, προστίθεται η ακόλουθη μνεία: 'Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 για τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους εν λόγω όρους, στους ειδικούς κοινοτικούς κανόνες που αναφέρονται στο παράρτημα Α τμήμα I της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 54).' Άρθρο 26 Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή η οποία συνεστήθη με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ ( 1), αποφασίζει σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 17 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ. Άρθρο 27 Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν εναλλακτικό καθεστώς ελέγχου που παρέχει εγγυήσεις ισοδύναμες με αυτές που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τις κινήσεις, στο έδαφός τους, των ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων στα οποία αναφέρεται η οδηγία μπορούν να εφαρμόσουν, αμοιβαίως, παρέκκλιση από το άρθρο 6 σημείο Α.1 στοιχείο στ), το άρθρο 8 στοιχείο β) και το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Άρθρο 28 Με τη διαδικασία του άρθρου 26, μπορούν να θεσπίζονται μεταβατικά μέτρα, για περίοδο τριών ετών, προκειμένου να ( 1) ΕΕ αριθ. L 255 της 18. 10. 1968, σ. 23. διευκολυνθεί η μετάβαση στο νέο σύστημα που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 29 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. 3. Ο καθορισμός της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας μεταφοράς στην 1η Ιανουαρίου 1994 δεν θίγει την κατάργηση των κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα η οποία προβλέπεται από τις οδηγίες 89/662/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ. Άρθρο 30 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. GUMMER (1) ΕΕ αριθ. C 327 της 30. 12. 1989, σ. 57, και ΕΕ αριθ. C 84 της 2. 4. 1990, σ. 102.(2) ΕΕ αριθ. C 38 της 19. 2. 1990, σ. 134, και ΕΕ αριθ. C 149 της 18. 6. 1990, σ. 263.(3) ΕΕ αριθ. C 62 της 12. 3. 1990, σ. 47, και ΕΕ αριθ. C 182 της 23. 7. 1990, σ. 25.(4) ΕΕ αριθ. L 384 της 31. 12. 1982, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 197/90 (ΕΕ αριθ. L 29 της 31. 1. 1990, σ. 1).(5) ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 1977/64. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/499/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 107).(6) ΕΕ αριθ. L 315 της 26. 11. 1985, σ. 11. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/423/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 13).(7) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (α) Ασθένειες Ευπρόσβλητα είδη Ψευδοπανώλης των πτηνών, γρίππη των πτηνών Πτηνά Ψιττάκωση Ψιττακοιεδή Αμερικανική σηψιγονία Μέλισσες Αφθώδης πυρετός Μηρυκαστικά Βρουκέλλωση (Brucella ssp.) Φυματίωση Κλασική πανώλη των χοίρων Χοιροειδή Αφρικανική πανώλη των χοίρων Αφθώδης πυρετός Λύσσα (β)Όλα τα ευπρόσβλητα είδη (α) Με την επιφύλαξη των ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ. (β) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 89/455/ΕΟΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΥΟΝΤΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ Ικτίδες Ιογενής εντερίτις Ασθένεια των Αλεούτων Νήσων Μέλισσες Ευρωπαϊκή σηψιγονία Βαρροϊκή ακαρίαση και ακαρίαση Πίθηκοι και αιλουροειδήΦυματίωση ΜηρυκαστικάΦυματίωση ΛαγόμορφαΜυξωμάτωση Μολυσματικές και αιμορραγικές ασθένειες Σύνδρομο O'Hara ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Η ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ 1. Για να εγκριθεί επίσημα, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, ένας οργανισμός, ένα ινστιτούτο ή ένα κέντρο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ): α) πρέπει να είναι σαφώς οριοθετημένο και διαχωρισμένο από το περιβάλλον του- β) πρέπει να βρίσκεται σε εύλογη απόσταση από γεωργικές εγκαταστάσεις των οποίων η υγειονομική κατάσταση μπορεί να απειληθεί από την παρουσία του εγκεκριμένου οργανισμού, ινστιτούτου ή κέντρου- γ) πρέπει να έχει τεθεί υπό την ευθύνη ενός κτηνιάτρου ( 1), ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία των ζώων τα οποία πρέπει να συλληφθούν, να περιοριστούν ή να εγκλωβιστούν ανά πάσα στιγμή- δ) πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο απομόνωσης- ε) πρέπει να διαθέτει ένα ή περισσότερα κατάλληλα νεκροτομεία- στ) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από τις ασθένειες του παραρτήματος Α και, όσον αφορά τις ασθένειες για τις οποίες υπάρχει στην ενδιαφερόμενη χώρα πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 14, από τις ασθένειες του παραρτήματος Β- ζ) πρέπει να τηρεί μητρώα με τα ακόλουθα στοιχεία: - τον αριθμό και την ηλικία των ζώων από κάθε είδος που υπάρχουν στην εκμετάλλευση, - τον αριθμό των ζώων που εισάγονται στην εκμετάλλευση ή που εξάγονται από αυτήν, καθώς και στοιχεία για την μεταφορά και την κατάσταση υγείας των ζώων, - τις διαπιστώσεις που γίνονται κατά την απομόνωση, - τα αποτελέσματα της περιοδικής εξέτασης των περιττωμάτων, - τα αποτελέσματα των αναλύσεων αίματος ή οποιασδήποτε άλλης διαγνωστικής μεθόδου, - τα κρούσματα ασθενειών και την τυχόν σχετική θεραπευτική αγωγή, - τα αποτελέσματα της νεκροτομής όλων των ζώων που αποθνήσκουν στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων των θνησιγενών ζώων- η) πρέπει να διαθέτει μέσα για την κατάλληλη εξάλειψη των πτωμάτων ζώων τα οποία απέθαναν κατόπιν ασθένειας- θ) πρέπει να ελέγχεται από επίσημο κτηνίατρο ο οποίος πρέπει να διενεργεί δύο τουλάχιστον υγειονομικούς ελέγχους κάθε χρόνο. Ο υγειονομικός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: - επιθεώρηση όλων των ζώων που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, - αντιπροσωπευτική δειγματοληψία από τα είδη που είναι ευαίσθητα στις ασθένειες των παραρτημάτων Α και Β ( 2) ή ανίχνευση των ασθενειών αυτών με άλλες μεθόδους. Η ανάλυση των δειγμάτων πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο εργαστήριο, το οποίο ελέγχει την παρουσία των παθογόνων παραγόντων των ασθενειών που αναφέρονται για κάθε είδος στο παράρτημα Α. Η δειγματοληψία μπορεί να διενεργείται καθόλο το έτος. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τους υγειονομικούς ελέγχους πρέπει να είναι αρνητικά όσον αφορά τους προαναφερόμενους παθογόνους παράγοντες, - εξέταση των μητρώων που πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, 2. Η έγκριση διατηρείται εάν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: α) τα ζώα που εισάγονται πρέπει να προέρχονται από άλλον εγκεκριμένο οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο- β) τα ζώα που αναφέρονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ, εάν διατηρούνται σε εγκεκριμένο κέντρο, ινστιτούτο ή οργανισμό, μπορούν να εξέλθουν από αυτό μόνον κατόπιν επίσημου ελέγχου- γ) στον οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο πρέπει να διενεργείται υγειονομικός έλεγχος, δύο φορές το χρόνο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο η) του παρόντος παραρτήματος- δ) τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των λαμβανόμενων δειγμάτων πρέπει να είναι αρνητικά όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες των ασθενειών των παραρτημάτων Α και Β ( 2)- ( 1) Υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση των απαιτήσεων του υγειονομικού ελέγχου της παρούσας οδηγίας. ( 2) Εφόσον κάποια από τις ασθένειες αυτές πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στο οικείο κράτος μέλος. ε) κάθε ύποπτος θάνατος ή η εμφάνιση οποιουδήποτε άλλου συμπτώματος που δημιουργεί υπόνοιες ότι τα ζώα έχουν προσβληθεί από μία ή περισσότερες από τις ασθένειες των παραρτημάτων Α και Β ( 1) πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην αρμόδια αρχή. 3. Η έγκριση αναστέλλεται, επαναχορηγείται ή ανακαλείται υπό τους ακόλουθους όρους: α) σε περίπτωση υποβολής δήλωσης κατά την έννοια της παραγράφου 2 στοιχειο δ) του παρόντος παραρτήματος, η αρμόδια αρχή αναστέλλει προσωρινά την έγκριση του εγκεκριμένου κέντρου, οργανισμού ή ινστιτούτου- β) ένα δείγμα που λαμβάνεται από το ύποπτο ζώο αποστέλλεται στο εγκεκριμένο εργαστήριο το οποίο ελέγχει την παρουσία των συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων. Τα πορίσματα της ανάλυσης κοινοποιούνται αμέσως στην αρμόδια αρχή- γ) όταν η αρμόδια αρχή πληροφορείται ότι υπάρχουν υπόνοιες για την εμφάνιση μιας ασθένειας των παραρτημάτων Α και Β ( 1), ενεργεί, όσον αφορά την εργαστηριακή ανάλυση, την επιζωοτιολογική εξέταση, την καταπολέμηση της ασθένειας και την ανάκληση της έγκρισης, σα να είχε όντως εκδηλωθεί η ασθένεια, σύμφωνα με τις οδηγίες που διέπουν, στον τομέα αυτόν, την καταπολέμηση των ασθενειών και το εμπόριο των ζώων- δ) όταν τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι αρνητικά όσον αφορά τους συγκεκριμένους παθογόνους παράγοντες, η αρμόδια αρχή αποκαθιστά την έγκριση- ε) ο οργανισμός, το ινστιτούτο ή το κέντρο εγκρίνεται εκ νέου μόνον εάν, μετά την εξάλειψη των εστιών μόλυνσης, πληρούνται εκ νέου οι όροι της παραγράφου 1 του παρόντος παραρτήματος, εκτός από τον όρο του στοιχείου στ)- στ) η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για την αναστολή, την επαναχορήγηση ή την ανάκληση της έγκρισης. ( 1) Εφόσον κάποια από τις ασθένειες αυτές πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στο οικείο κράτος μέλος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι. Όροι έγκρισης των κέντρων και των σταθμών συλλογής σπέρματος Οι σταθμοί και τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει: 1. να τίθεται υπό την εποπτεία του λεγόμενου κτηνιάτρου κέντρου- 2. να διαθέτουν ειδικές και υλικά χωρισμένες εγκαταστάσεις οι οποίες επιτρέπουν να εξασφαλίζεται: - η στέγαση και η απομόνωση των ζώων, - η συλλογή του σπέρματος, - ο καθαρισμός και η απολύμανση του εξοπλισμού, - η επεξεργασία του σπέρματος, - η αποθήκευση του σπέρματος- 3. να κατασκευάζονται ή να απομονώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με τα ζώα που βρίσκονται έξω από τα κέντρα ή σταθμούς- 4. να διαθέτουν τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, στο σημείο 2 και οι οποίες πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται αύκολα. ΙΙ. Όροι εποπτείας των σταθμών και κέντρων συλλογής σπέρματος Οι σταθμοί και τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει: 1. να παρακολουθούνται κατά τρόπον ώστε να διαμένουν σ' αυτά μόνον τα ζώα των οποίων πρέπει να συλλεχθεί το σπέρμα. Ωστόσο, στα κέντρα αυτά μπορούν να υπάρχουν και άλλα κατοικίδια ζώα, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις- 2. να παρακολουθούνται κατά τρόπον ώστε να τηρείται μητρώο που επιτρέπει να είναι γνωστά: - η ταυτότητα των ζώων που βρίσκονται στο κέντρο, - η τυχόν διακίνηση (είσοδος και έξοδος) ζώων, - οι διενεργούμενοι υγειονομικοί έλεγχοι, - το υγειονομικό ιστορικό, - ο προορισμός του σπέρματος, - η αποθήκευση του σπέρματος- 3. να επιθεωρούνται, τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο, από επίσημο κτηνίατρο ο οποίος ελέγχει την τήρηση των όρων έγκρισης και εποπτείας- 4. να απασχολούν έμπειρο προσωπικό το οποίο έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα στις τεχνικές απολύμανσης και υγιεινής οι οποίες επιτρέπουν την πρόληψη της διάδοσης ασθενειών- 5. να παρακολουθούνται κατά τρόπον ώστε: - η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση του σπέρματος να πραγματοποιούνται μόνον στους χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτόν, - όλα τα εργαλεία που έρχονται σε επαφή με το σπέρμα ή με το ζώο δότη, κατά τη συλλογή ή την επεξεργασία, να απολυμαίνονται κατάλληλα ή να αποστειρώνονται πριν από κάθε χρήση, - κάθε δοχείο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη μεταφορά του σπέρματος πρέπει να απολυμαίνεται ή να αποστειρώνεται πριν από οποιαδήποτε πλήρωση- 6. να μεριμνούν ώστε να χρησιμοποιούν: - προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του σπέρματος (πρόσθετα ή αραιωτικά) τα οποία δεν παρουσιάζουν κανέναν υγειονομικό κίνδυνο ή τα οποία έχουν υποστεί προηγουμένως επεξεργασία η οποία επιτρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος αυτός, - κρυογόνο παράγοντα ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης- 7. να εξασφαλίζουν κατάλληλη αναγνώριση κάθε δόσης σπέρματος, η οποία επιτρέπει να αναγνωρίζεται η ημερομηνία συλλογής, η φυλή και τα στοιχεία ταυτότητας του ζώου δότη καθώς και το όνομα του εγκεκριμένου κέντρου στο οποίο έγινε η συλλογή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Όροι που εφαρμόζονται στα κέντρα και στους σταθμούς συλλογής Απαιτήσεις σχετικά με την αποδοχή των αρρένων δοτών Α. ΕΠΙΒΗΤΟΡΕΣ Για τη συλλογή σπέρματος προορίζονται μόνον οι επιβήτορες οι οποίοι, κατά την κρίση του επισήμου κτηνιάτρου πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. είναι υγιείς κατά τη στιγμή της συλλογής- 2. πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ και προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που πληρούν επίσης τις απαιτήσεις αυτές- 3. έχουν υποστεί με αρνητικό αποτέλεσμα, εντός των 60 ημερών που προηγούνται της πρώτης συλλογής, τις ακόλουθες δοκιμασίες: α) για την ανίχνευση της λοιμώδους αναιμίας των ιπποειδών, δοκιμασία ανοσοδιάχυσης σε γελόζη, δηλαδή 'test de Coggins'- β) για την ανίχνευση της ιογενούς αρτηρίτιδος, δοκιμασία ορροεξουδετέρωσης (διάλυμα < 1/4), που συμπληρώνεται, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, με ιολογική εξέταση του όλου σπέρματος με αρνητικό αποτέλεσμα- γ) για την ανίχνευση της λοιμώδους μητρίτιδος των ιπποειδών με απομόνωση του μικροβίου Taylorella equigenitalis, 15 τουλάχιστον έλεγχο δειγμάτων στο επίπεδο της ουρήθρας και του προεκσπερματιστικού υγρού. Το αποτέλεσμα αυτών των ανιχνεύσεων πρέπει να βεβαιωθεί από εργαστήριο αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή. Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του σημείου 3 ανωτέρω και κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής δεν επιτρέπεται στους επιβήτορες η φυσική οχεία. Β. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 1. Για τη συλλογή σπέρματος προορίζονται μόνο τα αιγοπρόβατα από κέντρα, σταθμούς ή εκμεταλλεύσεις τα οποία, κατά την κρίση του επίσημου κτηνιάτρου, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) είναι υγιή κατά τη στιγμή της συλλογής- β) ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ περί ενδοκοινοτικού εμπορίου. Εξάλλου, τα ζώα δότες θα υφίστανται, με αρνητικό αποτέλεσμα, κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της συλλογής: - δοκιμασία για την ανίχνευση της βρουκέλλωσης (brucella melitensis) σύμφωνα με το παράρτημα Γ της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, - δοκιμασία για την ανίχνευση της μεταδοτικής επιδιδυμίτιδας των κριών (brucella ovis) σύμφωνα με το παράρτημα Δ της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, - δοκιμασία απομόνωσης του ιού για την border disease- γ) έχουν υποστεί κατάλληλες δοκιμασίες ή ελέγχους που εγγυώνται την τήρηση των απαιτήσεων των στοιχείων α) και β) ανωτέρω. 2. Οι εξετάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 πρέπει να πραγματοποιούνται από εργαστήριο εγκεκριμένο από το κράτος μέλος. Γ. Εάν μια από τις εξετάσεις που αναφέρονται στο Α και Β αποδειχθεί θετική, το ζώο πρέπει να απομονωθεί και το σπέρμα του, που έχει συλλεγεί μετά την τελευταία αρνητική εξέταση, δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά. Το ίδιο, ισχύει για το σπέρμα των άλλων ζώων που ζουν στην εκμετάλλευση ή στο σταθμό συλλογής μετά την ημέρα της θετικής εξέτασης. Το εμπόριο μπορεί να ξαναρχίσει μόνο αφού αποκατασταθεί η υγειονομική κατάσταση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Απαιτήσεις σχετικά με το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα Το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα πρέπει να έχουν συλλεγεί, υποστεί επεξεργασία, πλυθεί και διατηρηθεί με βιολογικό προϊόν απαλλαγμένο από ζωντανούς μικροοργανισμούς, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: α) το πλύσιμο των ωαρίων και των εμβρύων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας. Η διαφανής ζώνη τους πρέπει να είναι άθικτη πριν και μετά το πλύσιμο. Μόνο τα ωάρια και τα έμβρυα που προέρχονται από την ίδια δότρια μπορούν να πλυθούν ταυτόχρονα. Μετά το πλύσιμο, η διαφανής ζώνη κάθε ωαρίου ή εμβρύου πρέπει να εξετάζεται σε όλη της την επιφάνεια υπό μεγέθυνση τουλάχιστον 50 φορές, και να βεβαιώνεται ότι είναι άθικτη και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε προσκολλημένο ξένο σώμα- β) τα μέσα και τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, την κατάψυξη και τη διατήρηση των ωαρίων και των εμβρύων πρέπει να έχουν αποστειρωθεί με εγκεκριμένες μεθόδους, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 και να έχουν παραμείνει αποστειρωμένα. Μπορούν να προστίθενται αντιβιοτικά στο μέσο συλλογής, πλυσίματος και διατήρησης, σύμφωνα με λεπτομέρειες που θα καθορισθούν κατά τη διαδικασία του άρθρου 26- γ) όλο το υλικό που χρησιμοποιείται για τη συλλογή, το χειρισμό, το πλύσιμο, την κατάψυξη και τη διατήρηση των ωαρίων ή εμβρύων πρέπει να αποστειρώνεται πριν από τη χρήση του- δ) να έχουν υποστεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2, συμπληρωματικές εξετάσεις που θα καθορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρο 26, οι οποίες αφορούν κυρίως τα υγρά συλλογής ή πλυσίματος, με στόχο την εξακρίβωση της απουσίας παθογόνων μικροβίων- ε) να έχουν διατηρηθεί σε αποστειρωμένα δοχεία (φύσιγγες, φιαλίδια δεόντως επισημασμένα σύμφωνα με μέθοδο που θα καθορισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 26): - που περιέχουν μόνον προϊόντα που προέρχονται από τον ίδιο δότη ή δότρια, - που σφραγίσθηκαν τη στιγμή της κατάψυξης μέσα σε οινόπνευμα ή σε υγρό άζωτο και επικολλήθηκε σ'αυτά ετικέτα και να έχουν τοποθετηθεί σε αποστειρωμένα δοχεία υγρού αζώτου που δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο μολύνσεως των προϊόντων- στ) να έχουν αποθηκευθεί υπό εγκεκριμένους όρους επί ελάχιστη περίοδο 30 ημερών πριν από την αποστολή- ζ) να έχουν μεταφερθεί μέσα σε φιαλίδια που είχαν προηγουμένως καθαρισθεί, απολυμανθεί ή αποστειρωθεί πριν από το γέμισμά τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Θήλεα δότες Για τη συλλογή εμβρύων ή ωαρίων προορίζονται μόνο τα θήλεα που, κατά την κρίση του επίσημου κτηνίατρου, πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών που αφορούν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώντων ζώων εκτροφής, και προσοδοφόρων ζώων αναλόγως του εκάστοτε είδους, δηλαδή της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ για τα χοιροειδή, της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ για τα ιπποειδή και της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ όσον αφορά τα αιγοπρόβατα και προέρχονται από αγέλες που πληρούν επίσης τις απαιτήσεις αυτές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία