ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0067

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/67/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουλίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), Εκτιμώντας: ότι η Κοινότητα πρέπει να θεσπίσει τα μέτρα για την προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς στη διάρκεια μιας περιόδου η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992- ότι η οδηγία 89/662/ΕΟΚ (3), ορίζει ότι οι κτηνιατρικοί έλεγχοι ορισμένων ζωικών προϊόντων δεν θα διενεργούνται πλέον στα εσωτερικά σύνορα της Κοινότητας- ότι, από την έκδοση της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ, το Συμβούλιο θέσπισε τις αρχές τις σχετικές με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων για τα προϊόντα τα εισαγόμενα στην Κοινότητα με προέλευση τρίτες χώρες- ότι για το σκοπό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (4), και της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (5)- ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ πρέπει να καθοριστεί, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1991, το οριστικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις συναλλαγές των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Β- ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 εδάφιο 4 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικό με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (6), είναι σκόπιμο να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και της εν λόγω οδηγίας ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν καλύπτονται από τις εν λόγω οδηγίες- ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το εφαρμοζόμενο κατά τη λήξη της ισχύος των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 καθεστώς- ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε στην Κοινότητα, τόσο όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων για τα προϊόντα τα προερχόμενα από τρίτες χώρες όσο και στον τομέα της εναρμόνισης των μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού και της πανώλης των χοίρων, τα οποία συγκεκριμενοποιούνται με την οδηγία 90/423/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στο τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών και της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους, νωπών κρεάτων και προϊόντων με βάση το κρέας προελεύσεως τρίτων χωρών (7), και την οδηγία 91/685/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/217/ΕΟΚ με την οποία καθορίζονται τα κοινοτικά μέτρα καταπολέμησης της κλασικής πανώλης των χοίρων (8)- ότι, ιδίως μετά την ευνοϊκή εξέλιξη της εναρμόνισης της κτηνιατρικής νομοθεσίας, πρέπει να προβλεφθεί η κατάργηση, την 1η Ιουλίου 1992, των κτηνιατρικών ελέγχων που διενεργούνται στα εσωτερικά σύνορα για όλα τα ζωικά προϊόντα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 89/662/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. στο άρθρο 6 παράγραφος 2, η ημερομηνία της '1ης Ιανουαρίου 1993' αντικαθίσταται από την ημερομηνία της '1ης Ιουλίου 1992'- 2. στο άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, προστίθενται οι όροι 'με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο'- 3. στο άρθρο 8 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο, διαγράφονται οι όροι 'και - με την επιφύλαξη αυτών των ενδίκων μέσων -'- 4. στο άρθρο 14 πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι όροι 'μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992'- 5. στο άρθρο 14, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη τους όρους και λεπτομέρειες εφαρμογής που εφαρμόζονται στο εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο'- 6. το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 16 1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με ένα εναρμονισμένο πρότυπο, τα βασικά στοιχεία τα σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 2. Η Επιτροπή εξετάζει, στο πλαίσιο της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18, να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα. 3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και ιδίως ο ρυθμός κοινοποίησης των πληροφοριών, το ισχύον πρότυπο και ο χαρακτήρας των πληροφοριών, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18.'- 7. στο άρθρο 19, η παράγραφος 1 διαγράφεται- 8. Το άρθρο 20, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 20 Για μία προοδευτική εφαρμογή του καθεστώτος ελέγχου που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, να διενεργούν κατά τη μεταφορά: - έλεγχο βάσει εγγράφων στα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα Α και Β ή εισάγονται από τρίτες χώρες, - κτηνιατρικούς ελέγχους δειγματοληπτικά και κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Β.'- 9. το άρθρο 21 διαγράφεται- 10. Στο παράρτημα Β, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Λοιπά προϊόντα ζωικής προελεύσεως τα οποία δεν περιλαμβάνονται ούτε στο παράρτημα Α της παρούσας οδηγίας ούτε στο παράρτημα Α ή το παράρτημα Β-Β της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (9)(): τα προϊόντα αυτά θα καθορισθούν με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18. (10)() ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56).' Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, πριν από την 1η Ιουλίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. GUMMER (1) ΕΕ αριθ. C 164 της 1. 7. 1992, σ. 28.(2) Γνώμη όπως διατυπώθηκε την 1η Ιουλίου 1992 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).(3) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56).(4) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56).(5) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/628/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 340 της 11. 12. 1991, σ. 17).(6) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/628/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 340 της 11. 12. 1991, σ. 17).(7) ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 13.(8) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία