ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0070

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1992 για τον καθορισμό των λεπτομερειών των διεξαγομένων ελέγχων για την αναγνώριση των προστατευομένων ζωνών στην Κοινότητα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/70/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 1992 για τον καθορισμό των λεπτομερειών των διεξαγομένων ελέγχων για την αναγνώριση των προστατευομένων ζωνών στην Κοινότητα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/10/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) τέταρτο εδάφιο, Εκτιμώντας: ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ θα πρέπει να καθορίζονται 'οι προστατευόμενες ζώνες', οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό κινδύνων για την υγεία των φυτών και κατά συνέπεια πρέπει να προστατεύονται ιδιαιτέρως, υπό όρους σύμφωνους με την εσωτερική αγορά- ότι, επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν την αναγνώριση ως προστατευόμενης ζώνης, ειδικότερα, μιας περιοχής στην οποία δεν παρουσιάζονται μόνιμα ή είναι ενδημικοί ένας ή περισσότεροι από τους βλαβερούς οργανισμούς που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία και οι οποίοι παρουσιάζονται σε ένα ή περισσότερα μέλη της Κοινότητας, παρά τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή τους εκεί- ότι, ωστόσο, στη δεύτερη περίπτωση, η αναγνώριση μιας προστατευόμενης ζώνης, θα πρέπει να βασίζεται στο ότι τα αποτελέσματα των καταλλήλων ελέγχων δεν δείχνουν το αντίθετο- ότι, ελλείψει ομόφωνα εγκεκριμένων κανόνων για τις λεπτομέρειες τέτοιου είδους ελέγχων, οι λεπτομέρειες αυτές θα πρέπει να θεσπιστούν λαμβάνοντας υπόψη έγκυρες επιστημονικές και στατιστικές αρχές- ότι, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν γενικοί κοινοτικοί όροι συμπεριλαμβανομένων και, σε ένα πρώτο στάδιο, κατευθυντήριων γραμμών για τους ελέγχους τους σχετικούς με τους επιβλαβείς οργανισμούς του ζωϊκού βασιλείου, και ειδικότερα των εντόμων και των ακάρεων τα οποία προσβάλλουν κατά κανόνα συγκομιδές της υπαίθρου και να προβλεφθεί η προσθήκη περαιτέρω κατευθυντηρίων γραμμών αργότερα όσον αφορά άλλους επιβλαβείς οργανισμούς, όταν θα είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία- ότι οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται από τα κράτη μέλη, όταν ζητούν την αναγνώριση μιας περιοχής ως προστατευόμενης ζώνης- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι όροι, που θεσπίζονται στην παράγραφο 2, όταν ζητούν την αναγνώριση μιας προστατευόμενης ζώνης, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) καταρτίζεται επίσημο πρόγραμμα με στόχο την διαπίστωση ότι ένας ή περισσότεροι από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία σε σχέση με τον οποίο πρέπει να αναγνωρισθεί η περιοχή ως προστατευόμενη ζώνη, δεν ενδημούν ή είναι μόνιμοι στην περιοχή αυτή- β) το πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο α) θα πρέπει να παρακολουθείται από άτομα επιφορτισμένα να δρουν εξ ονόματος των 'επισήμων αρμοδίων οργανισμών' των κρατών μελών που αναφέρονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ. 3. α) Το πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) περιλαμβάνει: - έλεγχο με βάση την κατανόηση της βιολογίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών και της αγρονομίας και του περιβάλλοντος των αντιστοίχων περιοχών χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του καλλιεργητού περιβάλλοντος και της συγκομιδής και, ενδεχομένως, εργαστηριακού ελέγχου, - μόνιμο καθεστώς συστηματικών και τακτικών ελέγχων, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, για τον εντοπισμό επιβλαβών οργανισμών βάσει των οποίων αναγνωρίζεται η περιοχή ως προστατευόμενη ζώνη- - σύστημα τήρησης πρακτικών των αποτελεσμάτων των ελέγχων- β) οι έλεγχοι που αναφέρονται στο στοιχείο α) θα διενεργούνται από άτομα επιφορτισμένα να δρουν εξ ονόματος των υπεύθυνων επισήμων οργανισμών σε ένα κράτος μέλος, που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία- επιπλέον, τα άτομα αυτά θα δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλες τις αντίστοιχες περιοχές και να προβαίνουν σε δειγματοληψία φυτών, φυτικών προϊόντων ή του καλλιεργητικού περιβάλλοντος- θα έχουν επίσης τα απαραίτητα προσόντα για την ορθή εκτέλεση των ελέγχων- γ) οι εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 19α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ θα έχουν πρόσβαση στη μεθοδολογία του ελέγχου, τη διεξαγωγή του και τα αποτελέσματά του- δ) η μεθοδολογία του ελέγχου και η διεξαγωγή του γνωστοποιούνται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα προωθεί την πληροφόρηση αυτή στα υπόλοιπα κράτη μέλη. 4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) των σχετικών με τους επιβλαβείς οργανισμούς του ζωϊκού βασιλείου τους σχετικούς με τα δασικά φυτά ή φυτικά προϊόντα, οι οποίοι με εξαίρεση τις νηματώδεις προσβάλλουν συνήθως συγκομιδές της υπαίθρου, τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: α) ο έλεγχος θα διενεργείται στην εν λόγω περιοχή- β) η μέθοδος ελέγχου βασίζεται σε διαδικασία καταγραφής των αγροτεμαχίων, συμπεριλαμβανομένων και των εξής στοιχείων: θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο παρατηρητηρίων με βάση ένα συστηματικό πλέγμα το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της εν λόγω περιοχής- θα καταγράφονται οι εξής παράμετροι κάθε σημείου: αριθμός, ακριβές μήκος και πλάτος, τοπογραφία και, θα γίνεται ενδεχομένως, περιγραφή του τόπου. Τα κράτη μέλη θα συλλέγουν, ενδεχομένως συμπληρωματικά στοιχεία- τα παρατηρητήρια θα επισημαίνονται- θα σχεδιασθούν χάρτες όπου θα σημειώνονται τα παρατηρητήρια- γ) χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια για την εκτίμηση της καταλληλότητας ενός παρατηρητηρίου: - η περιβάλλουσα το παρατηρητήριο περιοχή πρέπει να είναι αρκετά ευρεία για να επιτρέπει μεγάλη δυνατότητα επιλογής του σημείου, - το παρατηρητήριο θα πρέπει να εντοπίζεται κατά κανόνα, στην προαναφερθείσα περιοχή ώστε να επιτρέπονται οι κατάλληλες ενέργειες εκτίμησης, - σε ειδικές περιπτώσεις, ενδεχομένως, θα επιλέγονται άλλα παρατηρητήρια, π.χ. σε τόπους όπου υφίσταται σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών- δ) καταγράφονται ενδεχομένως, μετεωρολογικά στοιχεία και ιδίως όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, τη θερμοκρασία και το έδαφος, κατά προτίμηση στον τόπο παρατηρητηρίου, αλλά θα είναι δυνατόν να επιτυγχάνονται και από έναν κοντινό σταθμό όπου γίνεται τακτική μέτρηση των μεταβλητών αυτών. Ακραία συμβάντα (όπως π.χ. ανομβρία, καταιγίδες κ.λπ.), τα οποία δύνανται να επηρεάσουν τις παρατηρήσεις θα αναφέρονται και αυτά- ε) ο έλεγχος, σε κάθε παρατηρητήριο: - επικεντρώνεται τουλάχιστον σε έναν αντιπροσωπευτικό αριθμό μονάδων φυτών ή φυτικών προϊόντων, - επικεντρώνεται τουλάχιστον σε έναν ή περισσότερους ξενιστές ή φυτικά προϊόντα τα οποία προσβάλλουν οι εν λόγω βλαβεροί οργανισμοί- ενδέχεται να συμπεριληφθούν και άλλοι ξενιστές, - περιλαμβάνει οπτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό της παρουσίας συμπτωμάτων ή σημείων των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, οι οποίοι διενεργούνται σε μια περιοχή στην οποία η εμφάνιση τέτοιου είδους οργανισμών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη- σε περιπτώσεις αμφιοβολίας, διενεργούνται αναλύσεις δειγμάτων- στ) χρησιμοποιούνται ενδεχομένως στα παρατηρητήρια παγίδες οι οποίες προσελκύουν τους εν λόγω οργανισμούς- η μορφή και ο αριθμός των παγίδων που χρησιμοποιούνται καθώς και η μέθοδος παγίδευσης λαμβάνουν υπόψη τη βιολογία των ζιζανίων. 5. Λαμβάνεται κάθε περαιτέρω μέτρο το οποίο είναι δυνατόν να διασφαλίσει την τήρηση των όρων που θεσπίζονται στην παράγραφο 2. 6. Οι κατευθυντήριες γραμμές, που ορίζονται στην παράγραφο 4 συμπληρώνονται, όσον αφορά επιβλαβείς οργανισμούς εκτός εκείνων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, μόλις καταστούν διαθέσιμα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο έξι μήνες μετά την αναθεώρηση των παραρτημάτων Ι έως V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή την παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή όλες τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1992. Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 70 της 17. 3. 1992, σ. 27.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία