ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0071

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/71/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 1992 περί προσδιορισμού του ποσοστού των φορτίων εμπορευμάτων που πρέπει να υποβάλλονται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο, έλεγχο παραστατικών και έλεγχο διαπίστωσης ταυτότητας, κατά τη μετάβαση από ένα κράτος μέλος σε άλλο

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/71/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Σεπτεμβρίου 1992 περί προσδιορισμού του ποσοστού των φορτίων εμπορευμάτων που πρέπει να υποβάλλονται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο, έλεγχο παραστατικών και έλεγχο διαπίστωσης ταυτότητας, κατά τη μετάβαση από ένα κράτος μέλος σε άλλο Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/10/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και παράγραφος 3α, Εκτιμώντας: ότι, επί του παρόντος, επιπλέον των ελέγχων που προβλέπεται να διενεργούνται από τα κράτη μέλη που αποστέλλουν τα εμπορεύματα, η οδηγία 71/93/ΕΟΚ επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων και από τα κράτη μέλη προορισμού- ότι, εξάλλου, οι διατάξεις της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ ορίζουν ότι το ποσοστό των φυτοϋγειονομικών ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιούνται είναι μικρότερο από 33 % και μειώνεται προοδευτικά προκειμένου να φθάσει σε μηδέν όταν τα κράτη μέλη πρόκειται να έχουν θέσει σε εφαρμογή νέες ρυθμίσεις ελέγχου σύμφωνες με τις διατάξεις που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς- ότι, όσον αφορά τους ελέγχους παραστατικών και διαπίστωσης ταυτότητας, η εν λόγω οδηγία ορίζει επίσης ότι το ποσοστό των φορτίων εμπορευμάτων που υπόκεινται στους ελέγχους αυτούς πρέπει να προσδιορίζεται και να μειώνεται προοδευτικά προκειμένου να φθάσει σε μηδέν όταν τα κράτη μέλη πρόκειται να έχουν θέσει σε εφαρμογή νέες ρυθμίσεις ελέγχου σύμφωνες με τις διατάξεις που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς- ότι, για την ελεύθερη διακίνηση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων ειδών στην Κοινότητα, η οποία συνιστά στοιχείο ουσιαστικής σημασίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και συμβάλλει στην ορθή λειτουργία της κοινής γεωργικής πολιτικής, το ποσοστό των προαναφερόμενων φυτοϋγειονομικών επιθεωρήσεων πρέπει να μειωθεί- ότι πρέπει επίσης να ληφθεί απόφαση όσον αφορά το ποσοστό των φορτίων εμπορευμάτων που πρέπει να υπόκεινται σε ευκαιριακό έλεγχο παραστατικών και διαπίστωσης ταυτότητας και να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία, ως προς τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, μεταξύ του κράτους μέλους αποστολής και του κράτους μέλους προορισμού, αποδίδοντας τη μεγαλύτερη ευθύνη στο πρώτο αυτών- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από τις 15 Οκτωβρίου 1992: α) το ποσοστό των επίσημων φυτοϋγειονομικών επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ και πραγματοποιούνται όταν τα φορτία εισέρχονται στο έδαφος κράτους μέλους από άλλο κράτος μέλος, είναι μικρότερο από 10- β) το ποσοστό των φορτίων εμπορευμάτων που υποβάλλονται σε ευκαιριακούς ελέγχους παραστατικών και διαπίστωσης ταυτότητας, που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3α της εν λόγω οδηγίας, είναι μικρότερο από 10. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 14 Οκτωβρίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 70 της 17. 3. 1992, σ. 27.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία