ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0078

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/78/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την τροποποίηση των οδηγιών 72/464/ΕΟΚ και 79/32/ΕΟΚ περί των φόρων, πλην των φόρων κύκλου εργασιών, οι οποίοι βαρύνουν την κατανάλωση βιομηχανοποιημένων καπνών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/78/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την τροποποίηση των οδηγιών 72/464/ΕΟΚ και 79/32/ΕΟΚ περί των φόρων, πλην των φόρων κύκλου εργασιών, οι οποίοι βαρύνουν την κατανάλωση βιομηχανοποιημένων καπνών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 99, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωτικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 72/464/ΕΟΚ (4), προβλέπει γενικές διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διάρθρωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα- ότι η οδηγία 79/32/ΕΟΚ (5) όρισε τις διάφορες ομάδες βιομηχανοποιημένων καπνών- ότι ο ορισμός των βιομηχανοποιημένων καπνών δεν πρέπει να καλύπτει στο εξής τον καπνό αναρροφήσεως και τον καπνό μασήματος- ότι το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 72/464/ΕΟΚ καθώς και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 79/32/ΕΟΚ, θα πρέπει να εισαχθεί διάκριση μεταξύ του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των λοιπών καπνών για κάπνισμα- ότι στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 72/464/ΕΟΚ, θα πρέπει να τροποποιηθεί η έννοια της εισαγωγής και της διάθεσης στην κατανάλωση σε σχέση με την κατάργηση των φορολογικών συνόρων- ότι στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 72/464/ΕΟΚ, θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του καπνοβιομηχάνου ως του φυσικού ή νομικού προσώπου που κατασκευάζει τα προϊόντα καπνού και που καθορίζει τη μέγιστη τιμή λιανικής πώλησης σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο προορίζονται να διατεθούν στην κατανάλωση- ότι, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών προβαίνει σε απαλλαγές ή σε επιστροφές φόρων κατανάλωσης για ορισμένα βιομηχανικά καπνά ανάλογα με τη χρήση τους, θα πρέπει να καθοριστούν στην παρούσα οδηγία οι απαλλαγές ή επιστροφές για ειδικές χρήσεις- ότι, δεδομένου ότι τα πρϊόντα καπνού ορίζονται κατά τρόπο απολύτως εξαντλητικό, θα πρέπει να διαγραφεί η αναφορά της κλάσεως 24 02 Ε του κοινού δασμολογίου στο άρθρο 2 παράγραφοοι 3 και 4 της οδηγίας 79/32/ΕΟΚ- ότι θα πρέπει να θεωρούνται επίσης ως τσιγάρα και κύλινδροι καπνού που μπορούν να καπνίζονται ως έχουν με έναν απλό χειρισμό, προς το σκοπό της ενιαίας φορολογίας των προϊόντων αυτών- ότι θα πρέπει να επιτραπεί στη Γερμανία να φορολογεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998, τους εν λόγω κυλίνδρους καπνού σύμφωνα με συντελεστή ή ποσό τουλάχιστον ίσο με αυτό που ισχύει για το λεπτοκομμένο καπνό τον προοριζόμενο για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων- ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα άρθρα 5, 6 και 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 της οδηγίας 79/32/ΕΟΚ των οποίων η ισχύς έληξε, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 72/464/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 2 καταργείται. 2. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: α) το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'γ) καπνός καπνίσματος: - ο λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, - άλλα καπνά για κάπνισμα'- β) τα στοιχεία δ) και ε) καταργούνται. 3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, η φράση 'τα εθνικά και τα εισαγόμενα σιγαρέττα' αντικαθίσταται από τη φάση 'τα τσιγάρα που κατασκευάζονται στην Κοινότητα και τα τσιγάρα που εισάγονται από τρίτες χώρες'. 4. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Οι καπνοβιομήχανοι που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα ή, κατά περίπτωση, οι αντιπρόσωποι ή εντολοδόχοι τους στην Κοινότητα καθώς και οι εισαγωγείς από τρίτες χώρες καθορίζουν ελεύθερα τις ανώτερες τιμές λιανικής πώλησης κάθε προϊόντος σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο προορίζονται να διατεθούν στην κατανάλωση. Η παρούσα διάταξη δεν εμποδίζει την εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τον έλεγχο του ύψους των τιμών ή την τήρηση των επιβαλλόμενων τιμών, εφόσον οι νομοθεσίες αυτές δεν αντιβαίνουν προς την κοινοτική νομοθεσία. Ως καπνοβιομήχανος θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταποιεί τον καπνό σε βιομηχανοποιημένα προϊόντα προοριζόμενα για λιανική πώληση'. 5. Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, η λέξη 'εγχώριοι' διαγράφεται, 6. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 6α Μπορεί να χορηγείται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή να επιστέφεται ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκα για: α) τα μετουσιωμένα βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία ή στην καλλιέργεια δενδροκηπευτικών- β) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που καταστρέφονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής- γ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται αποκλειστικά για επιστημονικές δοκιμές και για δοκιμές σχετικές με την ποιότητα των προϊόντων- δ) τα βιομηχανοποιημένα καπνά που χρησιμοποιούνται εκ νέου από τον παραγωγό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τις διατυπώσεις στις οποίες υπόκεινται οι εν λόγω απαλλαγές ή επιστροφές.' 7. Στο άρθρο 10β, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '5. Τα κράτη μέλη μπορούν να εισπράττουν, επί των τσιγάρων και του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπό τον όρο ότι ο φόρος αυτός δεν ανεβάζει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 90 % της συνολικής φορολογίας της επιβαλλόμενης στα τσιγάρα που ανήκουν στην κατηγορία της πλέον ζητούμενης τιμής, καθώς και στους λεπτοκομμένους καπνούς οι οποίοι προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και ανήκουν στην κατηγορία της πλέον ζητούμενης τιμής.' 8. Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 1973, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.' Άρθρο 2 Η οδηγία 79/32/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'γ) ο καπνός καπνίσματος: - ο λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, - τα άλλα καπνά για κάπνισμα'- β) τα στοιχεία δ) και ε) καταργούνται. 2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: α) στο σημείο 3, οι όροι 'της κλάσεως 24.02 Ε του κοινού δασμολογίου' διαγράφονται- β) στο ημείο 4, οι όροι 'της κλάσεως 24.02 Ε του κοινού δασμολογίου' διαγράφονται- 3. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Θεωρούνται ως τσιγάρα: α) οι κύλινδροι καπνού που μπορούν να καπνίζονται ως έχουν και οι οποίοι δεν είναι πούρα ή σιγαρίλλος κατά την έννοια του άρθρου 2- β) οι κύλινδροι καπνού οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό γλυστρούν μέσα σε σωλήνες τσιγάρων- γ) οι κύλινδροι καπνού οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό περιτυλίγονται σε τσιγαρόχαρτα. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998 επιτρέπεται στην Ομοσπονδιακή Δημορκατία της Γερμανίας να φορολογεί τους κυλίνδρους καπνού που αναφέρονται στο στοιχείο β) τουλάχιστον με τον συνελεστή ή το ποσό που ισχύουν για τον λεπτοκομένο καπνό τον προοριζόμενο για την κατασκευή χειροποιήτων (στριφτών) τσιγάρων' 4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 4α Ως λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων θεωρείται ο καπνός καπνίσματος όπως ορίζεται στο άρθρο 4, στον οποίο περισσότερο από 25 % του βάρους των σωματιδίων καπνού έχει πλάτος κοπής μικρότερο από ένα χιλιοστόμετρο. Τα κράτη μέλη τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 1993 δεν εφαρμόζουν αυτό το πλάτος κοπής, ένα χιλιοστόμετρο πρέπει να συμμορφωθούν με την παρούσα διάταξη το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1997. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν ως λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στιφτών) τσιγάρων τον καπνό καπνίσματος στον οποίο περισσότερο από 25 % του βάρους των συματιδίων καπνού ε'χει πλάτος κοπής μεγαλύτερο από ένα χιλιοστόμετρο και ο οποίος πωλήθηκε ή προορίζεται να πωληθεί για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων.' 5. Τα άρθρα 5, 6, 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 καταργούνται, 6. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, ο αριθμός '1' διαγράφεται- β) οι παράγραφοι 2 και 3 καταργούνται. Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία στις 31 Δεκεμβρίου 1992. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς ορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 19 Οκτωβρίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. COPE (1) ΕΕ αριθ. C 322 της 21. 12. 1990, σ. 16. (2) ΕΕ αριθ. C 94 της 13. 9. 1992, σ. 33. (3) ΕΕ αριθ. C 69 της 18. 3. 1991, σ. 25. (4) ΕΕ αριθ. L 303 της 31. 12. 1972, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 86/246/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 164 της 20. 6. 1986, σ. 26) (5) ΕΕ αριθ. L 10 της 16. 1. 1979, σ. 8. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 80/369/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 90 της 3. 4. 1980, σ. 42) και από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία