ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0079

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/79/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την προσέγγιση των φόρων στα τσιγάρα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/79/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την προσέγγιση των φόρων στα τσιγάρα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 72/464/ΕΟΚ (4) προβλέπει γενικές διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα βιομηχανοποιημένα καπνά καθώς και ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διάρθρωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα- ότι η οδηγία 79/32/ΕΟΚ (5) όρισε τις διάφορες ομάδες βιομηχανοποιημένων καπνών- ότι για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς την 1η Ιανουαρίου 1993 απαιτείται η θέσπιση συνολικού ελάχιστου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα- ότι το Βασίλειο της Ισπανίας χρειάζεται διετή μεταβατική περίοδο για την επίτευξη αυτού του συνολικού ελάχιστου φόρου- ότι θα πρέπει να παρασχεθεί στην Πορτογαλική Δημοκρατία η δυνατότητα ενός μειωμένου συντελεστή για τα τσιγάρα που κατασκευάζονται από μικροπαραγωγούς και καταναλώνονται στις απόμακρες περιοχές των Αζορών και της Μαδέρας- ότι τέλος, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία που να επιτρέπει, όσον αφορά τη συνολική επίπτωση καθώς και τη διάρθρωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα, τις απαραίτητες ανά διετία προσαρμογές ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και οι ευρύτεροι στόχοι της συνθήκης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Την 1η Ιανουαρίου 1993 το αργότερο, τα κράτη μέλη επιβάλλουν στα τσιγάρα ελάχιστους φόρους κατανάλωσης σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 2. Η παράγραφος 1 ισχύει για τους φόρους οι οποίοι, σύμφωνα με την οδηγία 72/464/ΕΟΚ, επιβάλλονται στα τσιγάρα και περιλαμβάνουν: α) πάγιο ειδικό φόρο κατανάλωσης ανά μονάδα προϊόντος- β) αναλογικό ειδικό φόρο κατανάλωσης που υπολογίζεται επί της ανώτατης τιμής λιανικής πώλησης- γ) ΦΠΑ ανάλογο προς την τιμή λιανικής πώλησης. Άρθρο 2 Από την 1η Ιανουαρίου 1993 το αργότερο, κάθε κράτος μέλος επιβάλλει έναν συνολικό ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης (πάγιο φόρο συν αναλογικό φόρο εκτός ΦΠΑ) που ανέρχεται στο 57 % της λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων) των τσιγάρων που ανήκουν στην κατηγορία της πλέον ζητούμενης τιμής. Από την 1η Ιανουαρίου 1993, ο συνολικός ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των τσιγάρων καθορίζεται σε σχέση με τα τσιγάρα που ανήκουν στην κατηγορία της πλέον ζητούμενης τιμής με βάση τα στοιχεία που είναι γνωστά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Άρθρο 3 1. Από την 1η Ιανουαρίου 1993 ισχύει για το Βασίλειο της Ισπανίας διετής μεταβατική περίοδος προκειμένου να εφαρμόσει τον συνολικό ελάχιστο φόρο κατανάλωσης που καθορίζεται στο άρθρο 2. 2. Η Πορτογαλική Δημοκρατία μπορεί να εφαρμόζει στα τσιγάρα που καταναλίσκονται στις απομεμακρυσμένες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών και τα οποία παρασκευάζονται από μικροπαραγωγούς, κανείς από τους οποίους δεν παράγει περισσότερους από 500 τόνους ετησίως, συντελεστή μέχρι 50 % κατώτατο από τον συντελεστή που ορίζεται στο άρθρο 2. Άρθρο 4 Ανά διετία, για πρώτη φορά στις 31 Δεκεμβρίου 1994 το αγρότερο, το Συμβούλιο βάσει σχετικής έκθεσης και, ενδεχομένως, πρότασης της Επιτροπής, εξετάζει το συνολικό ελάχιστο φόρο κατανάλωσης που ορίζεται στο άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 2 καθώς και τη διάρθρωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10β της οδηγίας 72/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και αφού ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνει ομόφωνα τα αναγκαία μέτρα. Στην έκθεση της Επιτροπής και κατά την εξέταση του θέματος από το Συμβούλιο λαμβάνονται υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και οι ευρύτεροι στόχοι της συνθήκης. Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομισματικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς ορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ουσιώδεις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 19 Οκτωβρίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. COPE (1) ΕΕ αριθ. C 12 της 18. 1. 1990, σ. 4. (2) ΕΕ αριθ. C 94 της 13. 4. 1992, σ. 35. (3) ΕΕ αριθ. C 225 της 10. 9. 1990, σ. 56. (4) ΕΕ αριθ. L 303 της 31. 12. 1972, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/78/ΕΟΚ (βλέπε σελίδα 5 τη παρούσας Επίσημης Εφημερίδας). (5) ΕΕ αριθ. L 10 της 16. 1. 1979, σ. 8.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία