ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0088

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/88/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στις ζωοτροφές

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/88/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στις ζωοτροφές ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (2), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι, με βάση την κτηθείσα πείρα, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ (4)- ότι, επιπλέον, ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ στα ζώα που ανήκουν σε είδη τα οποία συνήθως εκτρέφει και έχει στην κατοχή του ή καταναλώνει ο άνθρωπος δεν αποκλείει να παρέχονται, στα ζώα τα οποία ζουν ελεύθερα στη φύση, τροφές που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες ή προϊόντα- ότι, συνεπώς, ο ορισμός των 'ζώων' θα πρέπει μελλοντικά να καλύπτει και τα είδη που ζουν ελεύθερα στη φύση ούτως ώστε όλες οι ζωοτροφές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ- ότι οι διατάξεις της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ πρέπει να εφαρμόζονται στις πρώτες ύλες και στις ζωοτροφές ήδη από την εισαγωγής τους στην Κοινότητα- ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η καθοριζόμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα εφαρμόζεται γενικά από τη θέση σε κυκλοφορία των πρώτων υλών και των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων της εμπορίας τους, και ιδίως από την ημερομηνία εισαγωγής τους- ότι θα πρέπει να θεσπιστεί η αρχή σύμφωνα με την οποία οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων να είναι αβλαβείς, ανόθευτες και ποιοτικώς εμπορεύσιμες- ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να απαγορευθεί η χρησιμοποίηση ή η θέση σε κυκλοφορία πρώτων υλών οι οποίες, λόγω της υπερβολικά υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ανεπιθύμητες ουσίες ή προϊόντα, οδηγούν σε υπέρβαση των ανώτατων ορίων περιεκτικότητας που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ για τις σύνθετες ζωοτροφές- ότι η οδηγία 74/63/ΕΟΚ καθορίζει τα ανώτατα όρια περιεκτικότητας, σε ορισμένες ανεπιθύμητες ουσίες ή προϊόντα ορισμένων πρώτων υλών- ότι, για να λειτουργήσει πλήρως ο περιορισμός αυτός, για να μειωθεί δηλαδή η ολική ποσότητα ανεπιθύμητων ουσιών την οποία λαμβάνουν τα ζώα, θα πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς ότι το μέτρο ισχύει για όλες τις παρτίδες, από την πρώτη φορά που θα τεθούν σε κυκλοφορία στην Κοινότητα- ότι, ως εκ τούτου, απαγορεύεται η ανάμιξη παρτίδων υψηλού βαθμού μόλυνσης με άλλες παρτίδες πρώτων υλών ή με παρτίδες ζωοτροφών, προκειμένου να τηρηθούν τα ανώτατα όρια περιεκτικότητας που προβλέπει η οδηγία 74/63/ΕΟΚ- ότι η πείρα έδειξε ότι το σύστημα ενημέρωσης που έχει θεσπιστεί από την οδηγία 74/63/ΕΟΚ σε επίπεδο επισήμων ελεγκτικών αρχών πρέπει να βελτιωθεί ούτως ώστε τα κράτη μέλη να ενημερώνονται και από τις επιχειρήσεις για τις περιπτώσεις μη τήρησης των διατάξεων της οδηγίας- ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που θα αποκλείουν τη χρησιμοποίηση ανεπιθύμητων ουσιών στις ζωοτροφές- ότι τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται, ενδεχομένως, να εξασφαλίζουν την καταστροφή της παρτίδας πρώτων υλών ή ζωοτροφών, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του ιδιοκτήτη- ότι η Κοινότητα πρέπει να εφαρμόζει στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες τουλάχιστον τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν στην Κοινότητα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 74/63/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 2, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'στ) ζώα: τα ζώα που ανήκουν σε είδη τα οποία συνήθως εκτρέφει και έχει στην κατοχή του ή καταναλίσκει ο άνθρωπος καθώς και τα ζώα που ζουν ελεύθερα στη φύση εφόσον τρέφονται με ζωοτροφές.' 2. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 2α 1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι πρώτες ύλες μπορούν να τίθενται σε κυκλοφορία στην Κοινότητα μόνον εφόσον είναι αβλαβείς, ανόθευτες και ποιοτικώς εμπορεύσιμες. 2. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ μέρος Α, δεν θεωρούνται αβλαβείς, ανόθευτες και ποιοτικώς εμπορεύσιμες οι πρώτες ύλες των οποίων η περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες ουσίες ή προϊόντα είναι τόσο υψηλή ώστε να είναι ανέφικτη η τήρηση των ανώτατων ορίων περιεκτικότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι για τις σύνθετες ζωοτροφές.' 3. Στο άρθρο 3α παράγραφοι 1 και 2, ο όρος 'εμπορία' αντικαθίσταται κάθε φορά από τους όρους 'θέση σε κυκλοφορία'. 4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 3γ Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι μια παρτίδα πρώτης ύλης που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α, με περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητη ουσία ή σε ανεπιθύμητο προϊόν ανώτερη από τη μέγιστη περιεκτικότητα που καθορίζεται στη στήλη 3 του προαναφερομένου παραρτήματος δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλες παρτίδες πρώτης ύλης ή με παρτίδες ζωοτροφών.' 5. Στο άρθρο 7, ο όρος 'εμπορία' αντικαθίσταται από τους όρους 'θέση σε κυκλοφορία'. 6. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: '2α. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι, όταν ένας επιχειρηματίας (εισαγωγέας, παραγωγός κ.λπ.) ή ένα πρόσωπο, λόγω των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, κατέχει ή κατείχε ή ήρθε σε απευθείας επαφή με παρτίδα πρώτων υλών ή ζωοτροφών και έχει γνώση του γεγονότος ότι: - η παρτίδα των πρώτων υλών είναι ακατάλληλη να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε ζωοτροφές διότι είναι μολυσμένη από ανεπιθύμητη ουσία ή προϊόν αναφερόμενο στην παρούσα οδηγία, και επομένως δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 2α παράγραφος 1, και συνιστά, ως εκ τούτου, σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, - η παρτίδα των ζωοτροφών δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παραρτήματος Ι, και συνιστά ως εκ τούτου, σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, - το πρόσωπο ή ο επιχειρηματίας αυτός ενημερώνει αμέσως τις επίσημες αρχές ακόμα και αν προβλέπεται η καταστροφή της παρτίδας. Τα κράτη μέλη, αφού ελέγξουν τις σχετικές πληροφορίες, εξασφαλίζουν, σε περίπτωση που η παρτίδα είναι μολυσμένη, ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η παρτίδα αυτή να μη χρησιμοποιηθεί για τη διατροφή ζώων. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο τελικός προορισμός της μολυσμένης παρτίδας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης καταστροφής της, δεν θα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στο περιβάλλον.' β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Εάν μια παρτίδα πρώτων υλών ή μια παρτίδα ζωοτροφών ενδέχεται να αποσταλεί προς ένα κράτος μέλος, ενώ έχει κριθεί, σε άλλο κράτος μέλος, ότι δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας λόγω της υπερβολικής περιεκτικότητας σε ανεπιθύμητες ουσίες ή προϊόντα, αυτό το κράτος μέλος ανακοινώνει αμέσως στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με την παρτίδα αυτή.' 7. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 11 1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τουλάχιστον τα πρότυπα που προβλέπουν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας στις ζωοτροφές που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. 2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να επιτρέπουν την επανεξαγωγή στην εξάγουσα τρίτη χώρα παρτίδων ζωοτροφών οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.' Άρθρο 2 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1993. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 26 Οκτωβρίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. GUMMER (1) ΕΕ αριθ. C 288 της 6. 11. 1991, σ. 6 και ΕΕ αριθ. C 260 της 9. 10. 1992, σ. 10. (2) ΕΕ αριθ. C 241 της 21. 9. 1992, σ. 222. (3) ΕΕ αριθ. C 79 της 30. 3. 1992, σ. 17. (4) ΕΕ αριθ. L 38 της 11. 2. 1974, σ. 31. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/63/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 221 της 6. 8. 1992, σ. 49).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία