ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0090

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 1992 για τη θέσπιση υποχρεώσεων, στις οποίες υπόκεινται οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, και για τον καθορισμό λεπτομερειών όσον αφορά την εγγραφή τους σε επίσημα μητρώα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/90/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 1992 για τη θέσπιση υποχρεώσεων, στις οποίες υπόκεινται οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, και για τον καθορισμό λεπτομερειών όσον αφορά την εγγραφή τους σε επίσημα μητρώα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί προστατευτικών μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών, οι οποίοι είναι επιβλαβείς για τα φυτά, ή για τα φυτικά προϊόντα, και κατά της εξάπλωσής τους εντός της Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/10/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 6 παράγραφος 8, Εκτιμώντας: ότι, για την εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος στην Κοινότητα ως περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα, θα είναι απαραίτητο να διεξάγονται φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι των κοινοτικών προϊόντων φυτοϋγειονομικής σημασίας, πριν από την εισαγωγή τους στην Κοινότητα- ότι το καταλληλότερο μέρος για τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων είναι ο τόπος παραγωγής των παραγωγών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα επίσημο μητρώο- ότι, όσον αφορά την παραγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων τα οποία δεν έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί από τους επιβλαβείς οργανισμούς, που αναφέρονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ, καθώς επίσης και την κατάλληλη παρακολούθηση εκ μέρους των κρατών μελών αυτής της παραγωγής, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν περισσότεροι κανόνες σχετικά με την εγγραφή σε μητρώα των παραγωγών ή άλλων προσώπων για τα οποία απαιτείται εγγραφή σε ένα επίσημο μητρώο, και σχετικά με ορισμένες λεπτομερείς και, κατά συνέπεια ομοιόμορφες υποχρεώσεις στις οποίες θα πρέπει να υπόκεινται οι παραγωγοί φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε παραγωγός, συλλογική αποθήκη, κέντρο αποστολής, άλλο πρόσωπο ή εισαγωγέας που αναφέρεται αντιστοίχως στο άρθρο 6 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, στο άρθρο 6 παράγραφος 5, στο άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση, ή στο άρθρο 12 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ πρέπει να υποβάλλει αίτηση για εγγραφή του σε επίσημο μητρώο, ακολουθώντας μία κατάλληλη διαδικασία εγγραφής, στις αρμόδιες επίσημες αρχές που αναφέρονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ. 2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν λαμβάνουν την αίτηση που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 1, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές την καταχωρούν σε ένα επίσημο μητρώο αιτήσεων και επαληθεύουν τα στοιχεία που αναγράφονται στο έντυπο αίτησης. 3. Οι εν λόγω αρμόδιες επίσημες αρχές πρέπει να εγγράφουν κάθε παραγωγό, συλλογική αποθήκη, κέντρο αποστολής, άλλο πρόσωπο ή εισαγωγέα που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 1 στο επίσημο μητρώο, το οποίο αναφέρεται στην ίδια παράγραφο, χρησιμοποιώντας έναν ατομικό αριθμό μητρώου χάρη στον οποίο να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους, αφού οι εν λόγω αρμόδιες επίσημες αρχές θα έχουν εξακριβώσει ότι ο παραγωγός, συλλογική αποθήκη, κέντρο αποστολής, άλλο πρόσωπο ή εισαγωγέας, είναι ικανός και επιθυμεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 3. 4. Σε περιπτώσεις που, από την επαλήθευση που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 2, κρίνεται ότι οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν πρόκειται να εκπληρωθούν, οι εν λόγω αρμόδιες επίσημες αρχές δεν πρέπει να εγγράφουν τον παραγωγό, συλλογική αποθήκη, κέντρο αποστολής, άλλο πρόσωπο ή εισαγωγέα στο επίσημο μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφόσον δεν θα ισχύουν όσα προβλέπονται στην άνω παράγραφο 3. 5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ενημέρωση ή, ανάλογα με την περίπτωση, την παράταση των προαναφερθέντων μητρώων σε περίπτωση που ο παραγωγός, η συλλογική αποθήκη, το κέντρο αποστολής, άλλο πρόσωπο ή ο εισαγωγέας, που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 1, αποφασίζει να επιδοθεί σε δραστηριότητες επιπρόσθετες ή διαφορετικές από αυτές για τις οποίες είχε αρχικά καταχωρηθεί. 6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προαναφερόμενοι επίσημοι αρμόδιοι οργανισμοί λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και, ενδεχομένως, ανάλογα με την περίπτωση στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 3, παύουν να εκπληρούνται. 7. Όποιο μέτρο λαμβάνεται δυνάμει της ως άνω παραγράφου 6 αποσύρεται μόλις διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός, η συλλογική αποθήκη, το κέντρο αποστολής, άλλο πρόσωπο ή ο εισαγωγέας είναι σε θέση, μελλοντικά, να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρησης που αναφέρεται στο ως άνω άρθρο 1, κάθε εγγεγραμμένος παραγωγός, η συλλογική αποθήκη, το κέντρο αποστολής, άλλο πρόσωπο ή ο εισαγωγέας υπόκειται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, με την επιφύλαξη των υποχρέωσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, καθώς επίσης και στο άρθρο 3. 2. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 1 θα είναι οι ακόλουθες, με την επιφύλαξη αυτών που ήδη προβλέπονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ: α) να διατηρεί ένα ενημερωμένο σχέδιο των χώρων στους οποίους φύονται, παράγονται, αποθηκεύονται, διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τον παραγωγό ή συλλογικές αποθήκες ή κέντρα αποστολής ή άλλο πρόσωπο ή τον εισαγωγέα, που αναφέρεται στο ως άνω άρθρο 1 παράγραφος 1, ή είναι κατά κάποιον άλλο τρόπο παρόντα- β) να τηρεί αρχεία, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση στη διάθεση των προαναφερομένων επισήμων οργανισμών, όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα, ή άλλα αντικείμενα, - που έχουν αγορασθεί για εναποθήκευση ή φύτευση στους προαναφερόμενους χώρους, - που παράγονται - ή που διατίθενται σε άλλους, και να διατηρεί τα σχετικά έγγραφα επί ένα τουλάχιστον έτος- γ) να είναι προσωπικά διαθέσιμος ή να ορίσει ένα άλλο πρόσωπο τεχνικώς πεπειραμένο στον τομέα της φυτοπαραγωγής και των συναφών φυτοϋγειονομικών θεμάτων, για να εκτελεί χρέη συνδέσμου με τους προαναφερομένους επισήμους αρμοδίους οργανισμούς- δ) να διενεργεί οπτικές παρατηρήσεις αναλόγως των αναγκών και σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες που παρέχονται από τους εν λόγω επισήμους αρμοδίους οργανισμούς- ε) να εξασφαλίζει την πρόσβαση για πρόσωπα εντεταλμένα να ενεργούν εξ ονόματος των προαναφερομένων επισήμων αρμοδίων οργανισμών, ιδίως σε σχέση με το ελεγκτικό ή/και το δειγματοληπτικό έργο, καθώς επίσης και πρόσβαση στα μητρώα που αναφέρονται στο ως άνω στοιχείο β) και στα συναφή έγγραφα- στ) να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με τους προαναφερομένους επισήμους αρμοδίους οργανισμούς. 3. Ενδέχεται να επιβάλλονται επιπρόσθετες υποχρεώσεις γενικής φύσεως για να διευκολύνεται το έργο της εκτίμησης της φυτοϋγειονομικής κατάστασης, που επικρατεί στους προαναφερόμενους χώρους- οι υποχρεώσεις αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια της εθνικής νομοθεσίας και είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι λεπτομέρειες των παραγωγικών συνθηκών και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, των συνθηκών εισαγωγής, ιδίως όσον αφορά το είδος της καλλιέργειας, την τοποθεσία, το μέγεθος, τη διαχείριση, το προσωπικό και τον εξοπλισμό. Άρθρο 3 Ο εγγεγραμμένος παραγωγός, η συλλογική αποθήκη, το κέντρο αποστολής, άλλο πρόσωπο ή εισαγωγέας υπόκεινται, μετά από σχετικό αίτημα των προαναφερομένων επισήμων αρμοδίων οργανισμών, σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις που συνδέονται με την εκτίμηση ή τη βελτίωση φυτοϋγειονομικής κατάστασης των χώρων, καθώς επίσης και με τη διασφάλιση της δυνατότητας αναγνώρισης του υλικού μέχρις ότου το συνοδευτικό έγγραφο διελεύσεως επισυναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ- σ' αυτές τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες όπως: ειδικές εξετάσεις, δειγματοληψία, απομόνωση, εκρίζωση, επεξεργασίες, καταστροφή και σήμανση (ετικέτες), και όποια άλλα μέτρα απαιτούνται συγκεκριμένα δυνάμει του παραρτήματος IV μέρος Β της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που περιλαμβάνονται στο ως άνω άρθρο 2 παράγραφος 2, εξετάζοντας, μια φορά τουλάχιστον κάθε έτος, τα μητρώα και τα συναφή έγγραφα, όπως περιγράφονται στο ως άνω άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β). Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τους αναγκαίους νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/683/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3). Αμέσως ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. 2. Κατά τη θέσπισή τους από τα κράτη μέλη, τα ανωτέρω μέτρα περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι μέθοδοι διατύπωσης της εν λόγω αναφοράς καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή όλες τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 70 της 17. 3. 1992, σ. 27. (3) ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1991, σ. 29.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία