ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0098

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του παραρτήματος V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/98/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του Παραρτήματος V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας(1) , και ιδίως το άρθρο 13 πρώτη παράγραφος, την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας: ότι η εν λόγω οδηγία ορίζει ότι ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα πρέπει να υποβάλλονται σε φυτοϋγειονομική επιθεώρηση στον τόπο παραγωγής, εάν κατάγονται από την Κοινότητα, και πριν από τη μετακίνησή τους μέσα στην Κοινότητα ή, εφόσον δεν είναι κοινοτικής καταγωγής, στη χώρα καταγωγής ή αποστολής, πριν τους επιτραπεί η είσοδος στην Κοινότητα ότι η εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος στην Κοινότητα ως περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα και η θέσπιση προστατευόμενων ζωνών, απαιτούν αναθεώρηση του Παραρτήματος V, και ιδίως της διάρθρωσής του, περιλαμβανομένων και των τίτλων του, καθώς και των σχετικών καταλόγων των προϊόντων που υπόκεινται στην προαναφερόμενη φυτοϋγειονομική επιθεώρηση ότι στην αναθεώρηση αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη αφενός τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης των φυτοϋγειονομικών κινδύνων που προκύπτουν αντίστοιχα από προϊόντα της Κοινότητας και από προϊόντα τρίτων χωρών, η οποία θα έχει βασιστεί στα πιό πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και, αφετέρου, οι επιβλαβείς οργανισμοί που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα, καθώς και οι αντίστοιχες ειδικές προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV της εν λόγω οδηγίας ότι, ιδίως, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους είτε ως ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας είτε ως ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν μόνο ορισμένες προστατευόμενες ζώνες, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Το Παράρτημα V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έξι μήνες μετά την έκδοσή της. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή όλες τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. GUMMER (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/10/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 70 της 17. 3. 1992, σ. 27). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΦΥΤΆ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΑΝ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - Η, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΣ Α Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα κοινοτικής καταγωγής Ι. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας και πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. 1. Φυτά και φυτικά προϊόντα. 1.1 Φυτά προς φύτευση εκτός από τους σπόρους του γένους Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L.,Sorbus L., εκτός του Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. και Stranvaesia Lindl. 1.2 Φυτά του Beta vulgaris L. και του Humulus lupulus L., προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους. 1.3 Φυτά των ειδών ή των υβριδίων του Solanum L., που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους, προς φύτευση. 1.4 Φυτά των Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, και Vitis L., εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους. 1.5 Με την επιφύλαξη του σημείου 1.6, φυτά του Citrus L. και τα υβρίδιά του, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους. 1.6 Καρποί του Citrus Clementina Hort. ex Tanaka με μίσχους και φύλλα 1.7 Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εφόσον α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από ένα από τα ακόλουθα γένη: - Castanea Mill., εκτός της αποφλοιωμένης ξυλείας - Platanus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει την φυσική κυλινδρική της μορφή και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος Ι Μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2658/87, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο(1) 4401 10Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές 4401 22Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια ex 4401 30Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές 4403 99Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη: - Εκτός εκείνης που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, - Εκτός των κωνοφόρων, της βελανιδιάς (Quercus spp.) ή της οξιάς (Fagus spp.) ex 4404 20Σχιστά στηρίγματα φυτών Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, φυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος: - Εκτός των κωνοφόρων 4406 10Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι: -Μη εμποτισμένοι ex 4407 99Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις: - Εκτός των κωνοφόρων, τροπικών ξύλων, βελανιδιάς (Quercus spp.) ή οξυάς (Fagus spp.). 1.8. Μεμονωμένος φλοιός του Castanea Mill. 2. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που παράγονται από παραγωγούς των οποίων η παραγωγή και η πώληση επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, εκτός εκείνων των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων, τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή, και για το οποία οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή τους είναι σαφώς ξεχωριστή από εκείνη των άλλων προϊόντων. 2.1 Φυτά προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους των ειδών: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemums spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. και υβρίδια, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., όλες οι ποικιλίες των υβριδίων της Νέας Γουϊνέας Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium L'Herit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. και Verbena L. 2.2 Φυτά των Solanaceae, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1.3, προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους. 2.3 Φυτά των Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. και Stralitziaceae, έρριζα ή με το υπόστρωμα ανάπτυξης προσκολλημένο ή που έχει προστεθεί. 2.4. Σπόροι και βολβοί των Allium cepa L., Allium porrum L. και Allium schoenoprasum L. 3. Βολβοί και βολβοκόνδυλοι προς φύτευση, που παράγονται από παραγωγούς των οποίων η παραγωγή και η πώληση επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, εκτός εκείνων των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων, τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή, και για τα οποία οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή τους είναι σαφώς ξεχωριστή από εκείνη των άλλων προϊόντων, των Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', Galantus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Toven. ex L., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss., και Tulipa L. ΙΙ. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν ορισμένες προστατευόμενες ζώνες και πρέπει να συνοδεύονται από διαβατήριο ισχύον για την οικεία ζώνη όταν εισέρχονται ή μετακινούνται εντός της ζώνης αυτής. Με την επιφύλαξη των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο σημείο Ι. 1. Φυτά, φυτικά προϊόντα, και λοιπά αντικείμενα. 1.1 Φυτά κωνοφόρων (Coniferales), κατά περίπτωση. 1.2 Φυτά προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους, των Populus L. και Beta vulgaris L. 1.3 Φυτά, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους, των Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Persea americana P. Mill., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. εκτός από το Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. και Stranvaesia Lindl. 1.4 Γύρη προς επικονίαση των Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L, εκτός από το Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. και Stranvaesia Lindl. 1.5 Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., προς φύτευση. 1.6 Φυτά του Beta vulgaris L., για ζωοτροφές ή για βιομηχανική επεξεργασία. 1.7 Χώμα και μη αποστειρωμένα απορρίμματα από τεύτλα (Beta vulgaris L.) 1.8 Σπόροι των Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. και Phaseolus vulgaris L. 1.9 Καρποί (κάψες) του Gossypium spp. 1.10 Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εφόσον: α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από κωνοφόρα (Coniferales) και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος Ι Μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87: 4401 10Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές 4401 21Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: ex 4401 30Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές 4403 20Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη: - Εκτός εκείνης που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, ex 4404 10Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος 4406 10Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι: - Μη εμποτισμένοι ex 4407 10Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, με πάχος που υπερβαίνει τα 6 mm (και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις) ex 4415 10Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι ex 4415 20Παλλέτες απλές, παλλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση - Εκτός από τις απλές παλλέτες και τις παλλέτες-κιβώτια, εφόσον ανταποκρίνονται στο πρότυπο για τις 'παλλέτες UIC' και φέρουν την κατάλληλη σήμανση 1.11 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales). 2. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα, που παράγονται από παραγωγούς των οποίων η παραγωγή και η πώληση επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, εκτός εκείνων των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή, και για τα οποία οι αρμόδιοι επίσημοι οργανισμοί των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή τους είναι σαφώς ξεχωριστή από εκείνη των άλλων προϊόντων. 2.1 Με την επιφύλαξη του μέρους ΙΙ σημείο 1.1, φυτά κωνοφόρων (Coniferales) προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους. 2.2 Φυτά των Begonia L. και Euphorbia pulcherrima Willd., προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους. ΜΕΡΟΣ Β Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που κατάγονται από εδάφη άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο Μέρος Α Ι. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας 1.Φυτά, προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους ή τα φυτά ενυδρείων, συμπεριλαμβανομένων όμως των σπόρων των Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., που κατάγονται από την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βολιβία, τη Χιλή, τη Νέα Ζηλανδία και την Ουρουγουάη, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L., και Phaseolus L. 2. Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους των: - Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium L'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., - Κωνοφόρων (Coniferales), - Acer saccharum Marsh., καταγωγής χωρών της Βορείου Αμερικής, - Prunus L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών. 3. Καρποί των: - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και των υβριδίων τους. - Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn., και Vaccinium L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών. 4. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L. 5. Μεμονωμένος φλοιός των: - Κωνοφόρων (Coniferales), - Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Populus L., και Quercus L., εκτός το Quercus suber L. 6. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εφόσον: α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από μια από τις παρακάτω τάξεις, γένη ή είδη: - Castanea Mill., - Castanea Mill., Quercus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή, καταγωγής χωρών της Βόρειας Αμερικής, - Platanus, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή, - Κωνοφόρα (Coniferales), εκτός από το Pinus L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή, - Pinus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή, - Populus L., καταγωγής χωρών της Αμερικανικής Ηπείρου, - Acer saccharum Marsh., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή, καταγωγής χωρών της Βόρειας Αμερικής και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος Ι Μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87: 4401 10Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές ex 4401 21Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: - Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών 4401 22Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια: - Άλλα από των κωνοφόρων ex 4401 30Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφή κουτσούρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές ex 4403 20Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη: - Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, κωνοφόρων καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών 4403 91Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη: Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, - Βελανιδιάς (Quercus spp.) 4403 99Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη: - Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, - Εκτός από των κωνοφόρων, της βελανιδιάς (Quercus spp.) ή της οξυάς (Fagus spp.) ex 4404 10Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος: - Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών ex 4404 20Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος: - Εκτός από των κωνοφόρων 4406 10Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι -Μη εμποτισμένοι ex 4407 10Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις: - Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών ex 4407 91Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις: - Βελανιδιάς (Quercus spp.) ex 4407 99Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις: - Εκτός από των κωνοφόρων των τροπικών ξύλων, της βελανιδιάς (Quercus spp.) ή της οξυάς (Fagus spp.) ex 4415 10Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια και κύλινδροι από ξύλο καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών ex 4415 20Παλλέτες απλές, παλλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών ex 4416 00Βαρέλια από ξύλο στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες, από βαλενιδιά (Quercus spp.) Εξαιρούνται επίσης οι απλές παλλέτες και οι παλλέτες-κιβώτια (κωδικός ΣΟ ex 4415 20), εφόσον ανταποκρίνονται στο πρότυπο για τις 'παλλέτες-UIC' και φέρουν την κατάλληλη σήμανση. 7. α) Χώρα και υπόστρωμα ανάπτυξης, που αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από χώρα ή στερεές οργανικές ουσίες, όπως μέρη φυτών, χούμο, συμπεριλαμβανομένης της τύρφης ή του φλοιού, εκτός από όσα αποτελούνται αποκλειστικά από τύρφη β) Χώμα και υπόστρωμα ανάπτυξης, που είναι προσκολλημένο ή έχει προστεθεί στα φυτά, και απτελείται εν όλω ή εν μέρει από το υλικό που διευκρινίζεται στο σημείο α) ή αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από τύρφη ή από οιαδήποτε στερεά ανόργανη ουσία που προορίζεται για τη διατήρηση της ζωτικότητας των φυτών, καταγωγής Τουρκίας, Λευκορωσσίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Μολδαβίας, Ρωσσίας, Ουκρανίας και μη ευρωπαϊκών χωρών εκτός από την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Λιβύη, τη Μάλτα, το Μαρόκο και την Τυνησία. ΙΙ. Φυτά, φυτικά και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών, που αφορούν ορισμένες προστατευόμενες ζώνες Με την επιφύλαξη των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο σημείο Ι. 1. Φυτά του Beta vulgaris L. για ζωοτροφές ή για βιομηχανική επεξεργασία. 2. Χώμα και μη αποστειρωμένα απορρίμματα τεύτλων (Beta vulgaris L.). 3. Γύρη προς επικονίαση των Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., εκτός από το Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. και Stranvaesia Lindl. 4. Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους των Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. εκτός από το Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl. 5. Σπόροι των Dolichos Jacq., Magnifero spp., Beta vulgaris L. και Phaseolus vulgaris L. 6. Σπόροι και καρποί (κάψες) του Gossypium spp. 7. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, εφόσον: α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από κωνοφόρα (Coniferales) εκτός του Pinus L., καταγωγής ευρωπαϊκών τρίτων χωρών και β) ανταποκρίνεται σε μία από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος Ι Μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. 4401 10Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές 4401 21Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια ex 4401 30Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, όχι συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές 4403 20Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη: - Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης ex 4404 10Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος: 4406 10Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι: - Μη εμποτισμένοι ex 4407 10Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις 4415 10Κιβώτια, καφάσια και κύλινδροι 4415 20Παλλέτες απλές, παλλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση. Εξαιρούνται επίσης οι απλές παλλέτες και οι παλλέτες-κιβώτια (Κωδικός ΣΟ ex 4415 20) εφόσον ανταποκρίνονται στο πρότυπο για τις 'παλλέτες-UIC' και φέρουν την κατάλληλη σήμανση. 8. Μέρη φυτών των Persea americana P. Mill., και Eucalyptus l'Herit.' (1) ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2505/92 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 267 της 14. 9. 1992, σ. 1).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία