Οδηγία 92/103/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 1992 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι έως IV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/103/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Δεκεμβρίου 1992 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι έως ΙV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/10/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 5 παράγραφος 3, Εκτιμώντας: ότι στα παραρτήματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ καταγράφονται οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί, η παρουσία των οποίων απαγορεύεται ή μπορεί να απαγορευθεί κατά τις συναλλαγές G ότι στο παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας παρατίθεται κατάλογος των προϊόντων εκείνων των οποίων η εισαγωγή απαγορεύεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις ή τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε καθεστώς απαγόρευσης της εισαγωγής σε ορισμένα κράτη μέλη G ότι η οδηγία 77/93/ΕΟΚ περιλαμβάνει επίσης στο παράρτημα ΙV κατάλογο ειδικών όρων που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να παρέχονται καλύτερες εγγυήσεις για τη μη ύπαρξη των προαναφερομένων επιβλαβών οργανισμών G ότι η εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος στην Κοινότητα, ως περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα και η δημιουργία προστατευμένων ζωνών θα καθιστούν αναγκαία την πλήρη αναδιάρθρωση των παραρτημάτων αυτών G ότι η αναδιάρθρωση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα μελέτης των κινδύνων φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα που προκύπτουν από προϊόντα τα οποία προέρχονται από την Κοινότητα και από τρίτες χώρες, με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και, επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι επιβλαβείς οργανισμοί που ενδιαφέρουν την Κοινότητα και οι σχετικές ειδικές απαιτήσεις όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα Ι έως IV της εν λόγω οδηγίας G ότι η αναδιάρθρωση αυτή θα οδηγήσει σε καταγραφή των επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι υποδιαιρούνται σε οργανισμούς που δεν εμφανίζονται σε κανένα μέρος της Κοινότητας και είναι σημαντικοί για ολόκληρη την Κοινότητα, σε οργανισμούς που εμφανίζονται στην Κοινότητα και την αφορούν εξ ολοκλήρου και σε οργανισμούς σημαντικούς για ορισμένες προστατευμένες ζώνες. Επιπλέον, οι επιβλαβείς οργανισμοί που υπάρχουν σε ορισμένα τμήματα της Κοινότητας πρέπει να εξαλειφθούν καθώς επίσης και οι σχετικές απαιτήσεις G ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη στην ταξινόμηση, την ονοματολογία και το χαρακτηρισμό των επιβλαβών οργανισμών προκειμένου να τους δοθεί η σωστή συστηματική τους επωνυμία G ότι οι εξελίξεις στις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις έδειξαν ότι η προστασία των καλλιεργειών της Κοινότητας που απειλούνται πρέπει να βελτιωθεί G ότι, λαμβανομένων υπόψη των προθέσεων της Επιτροπής και των κρατών μελών που εκδηλώθηκαν κατά την έκδοση της οδηγίας 85/574/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), το μέρος Β των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ έπρεπε να τροποποιηθεί αναλόγως, αλλά μόνο ως μεταβατικό προληπτικό μέτρο για μία ορισμένη χρονική περίοδο προκειμένου να διευκολυνθεί η Επιτροπή στη μελέτη των φυτοϋγειονομικών κριτηρίων κατά περίπτωση G ότι, οι μελέτες αυτές έχουν ολοκληρωθεί και μπορούν τώρα όπου χρειάζεται, να προβλεφθούν διατάξεις μονιμότερου χαρακτήρα G ότι, γι' αυτό το λόγο, τα παραρτήματα της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ πρέπει να αντικατασταθούν G ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα παραρτήματα Ι έως ΙV της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ αντικαθίστανται από τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα αργότερο τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας έξι μήνες μετά την αναθεώρηση του παραρτήματος V της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Ενημέρωνουν σχετικά την Επιτροπή. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ηληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Mιlow thw Epitrop´hw (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 70 της 17. 3. 1992, σ. 27. (1) EE ariu. L 372, 31. 12. 1985, s. 25. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μέρος Α ΕΠΙΒΛΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ Κεφάλαιο Ι ΕΠΙΒΛΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους 1. Acleris spp. (είδος εκτός Ευρώπης) 2. Amauromyza maculosa (Malloch) 3. Anomala orientalis Waterhouse 4. Anoplophora chinensis (Thomson) 5. Anoplophora malasiaca (Forster) 6. Arrhenodes minutus Drury 7. Bemisia tabaci Genn. (πληθυσμοί εκτός Ευρώπης), φορέας ιών όπως αυτοί που προκαλούν: α) Κίτρινη μωσαΐκωση του φασολίου β) Cowpea mild mottle virus γ) Ίκτερος του μαρουλιού (lettuce infectious yellows) δ) Pepper mild tigrι virus ε) Καρούλιασμα των φύλλων της κολοκυθιάς στ) Μωσαΐκωση του ευφόρβιου ζ) Florida tomato virus 8. Cicadellidae (εκτός Ευρώπης) γνωστοί ως φορείς της νόσου του Pierce (που προκαλείται από την Xylella fastidiosa), όπως: α) Carneocephala fulgida Nottingham β) Draeculacephala minerva Ball γ) Graphocephala atropunctata (Signoret) 9. Choristoneura spp. (είδος εκτός Ευρώπης) 10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 11. Heliothis zea (Boddie) 12. Liriomyza sativae Blanchard 13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen 14. Monochamus spp. (μη ευρωπαϊκό είδος) 15. Myndus crudus Van Duzee 16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 17. Premnotrypes spp. (είδος εκτός Ευρώπης) 18. Pseudopithyophtorus minutissimus (Zimmermann) 19. Pseudopithyophtorus pruinosus (Eichhoff) 20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21. Spodoptera eridania (Cramer) 22. Spodoptera frugiperda (Smith) 23. Spodoptera litura (Fabricius) 24. Thrips palmi Karny25. Tephritidae (είδη εκτός Ευρώπης) όπως: α) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) β) Anastrepha ludens (Loew) γ) Anastrepha obligua Macquart δ) Anastrepha suspensa (Loew) ε) Dacus ciliatus Loew στ) Dacus cucurbitae Coquillett ζ) Dacus dorsalis Hendel η) Dacus tryoni (Froggatt) θ) Dacus tsuneonis Miyake ι) Dacus zonatus Saund. ια) Epochra canadensis (Loew) ιβ) Paradalaspis cyanescens Bezzi ιγ) Pardalaspis quinaria Bezzi ιδ) Pterandrus rosa (Karsch) ιε) Rhacochlaena japonica Ito ιστ) Rhagoletis cingulata (Loew) ιζ) Rhagoletis completa Cresson ιη) Rhagoletis fausta (Φsten-Sacken) ιθ) Rhagoletis indifferens Curran κ) Rhagoletis mendax Curran κα) Rhagoletis pomonella Walsh κβ) Rhagoletis ribicola Doane κγ) Rhagoletis suavis (Loew) 26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (είδη εκτός Ευρώπης) 27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo β) Βακτήρια 1. Xylella fastidiosa (Well et Raju) γ) Μύκητες 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2. Chrysomyxa arctostaphyll Dietel 3. Chronartium spp. (μη ευρωπαϊκά είδη) 4. Endocronartium spp. (μη ευρωπαϊκά είδη) 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et lto 6. Gymnosporangium spp. (μη ευρωπαϊκά είδη) 7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey 10. Mycosphaerella larici - leptolepis lto et al. 11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12. Phoma andina Turkensteen 13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. 14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutil Ciccarone et Boerema 15. Thecaphora solani Barrus 16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers δ) Ιοί και παθονόνα όμοια με τους ιούς 1. Μυκόπλασμα που προκαλεί νέκρωση του φλοιού της φτελιάς 2. Ιοί και όμοια με τους ιούς παθογόνα των γεωμήλων: α) Λανθάνων ιός των γεωμήλων των Άνδεων β) Ιός που προκαλαεί κηλίδωση των γεωμήλων των Άνδεων γ) Arracacha virus B, oca strain δ) Δακτυλιωτή μελάνωση των γεωμήλων ε) Ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων στ) Ιός Τ των γεωμήλων ζ) Απομονώσεις, εκτός Ευρώπης, των ιών Α, Μ, S, V, Χ και Y (συμπεριλαμβανομένων και των Yo, Υn και Υc) των γεωμήλων και ο ιός που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων των γεωμήλων 3. Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού 4. Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας 5. Ιοί και όμοια με τους ιούς παθογόνα των Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., kai Vitis L., όπως ιοί που προκαλούν: α) Στιγμάτωση των φύλλων του μύρτιλου β) Μαρασμό των φύλλων της κερασιάς (αμερικανικό είδος) γ) Μωσαΐκωση της ροδακινιάς δ) Ψευδορικετσίωση της ροδακινιάς (Peach phony rickettsia) ε) Μωσαΐκωση - ρόδακας της ροδακινιάς (Peach rosette mosaic virus) στ) Ρόδακας της ροδακινιάς (Μυκόπλασμα) ζ) Ασθένεια - Χ της ροδακινιάς (Μυκόπλασμα) η) Χλώρωση της ροδακινιάς (μυκόπλασμα-peach yellows) θ) Ο γραμμικός ιός της δαμασκηνιάς (αμερικανικό είδος) ια) Λανθάνων ιός 'C' της φράουλας ιβ) Νέκρωση των νευρώσεων της φράουλας (Strawberry vein banding) ιγ) 'Σκούπα της μάγισσας' της φράσουλας ιδ) Ιοί και όμοια με τους ιούς παθογόνα που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη: Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. και Vitis L. 6. Ιοί ποι μεταδίδονται από την Bemisia tabaci Genn. όπως αυτοί που προκαλούν: α) Κίτρινη μωσαΐκωση του φασολιού β) Cowpea mild mottle virus γ) Ίκτερος του μαρουλιού (lettuce infectious yellows) δ) Pepper mild tigrι virus ε) Καρούλιασμα των φύλλων της κολοκυθιάς στ) Μωσαΐκωση του ευφόρβιου ζ) Florida tomato virus ε) Παράσιτα φυτά 1. Arcemthobium spp. (εκτός Ευρώπης) Κεφάλαιο ΙΙ Επιβλαβείς οργανισμοί που απαντώνται στην Κοινότητα και αφορούν ολόκληρο το κοινοτικό έδαφος α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους 1. Globodera pallida (Stone) Behrens 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 3. Heliothis armigera (Hόbner) 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) 5. Liriomyza trifolii (Burgess) 6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 7. Opogona sacchari (Bojer) 8. Popillia japonica Newman 9. Spodoptera littoralis (Boisduval) β) Βακτήρια 1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. γ) Μύκητες 1. Melampsora medusae Thόmen 2. Synchytium endobioticum (Schilbersky) Percival δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς που προκαλούν 1. Ασθένεια ανώμαλου πολλαπλασιασμού των κυττάρων της μηλιάς (Μυκόπλασμα-apple proliferation) 2. Χλωρωτικό καρούλιασμα των φύλλων της βερυκοκκιάς (Μυκόπλασμα) 3. «Παρακμή» (Decline) της αχλαδιάς (Μυκόπλασμα) Μέρος Β Επιβλαβείς οργανισμοί των οποίων θα πρέπει να απαγορευτεί η εισαγωγή και η εξάπλωση σε ορισμένες προστατευμένες ζώνες α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους 1. Bemisia tabaci Genn. (Ευρωπαϊκά είδη) DK, IRL, P, UK 2. Leptinotarsa decemlineata Say E (Μινόρκα και Ίμπιζα), IRL, P (Αζόρες και Μαδέρα), UK δ) Ιοί και όμοιοι με τους ιούς παθογόνοι οργανισμοί 1. Beet necrotic yellow vein virus DK, IRL, P (Αζόρες), UK 2. Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας DK ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μέρος Α ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κεφάλαιο Ι ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους 1. Aculops fuchsiae KeiferΦυτά του είδους Fuchsia L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά 2. Aleurocanthus spp.Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και το υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)Φυτά του είδους Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 4. Anthonomus signatus (Say)Φυτά του είδους Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 5. Aonidiella citrina Coquillet Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 6. Aphelenchoοdes besseyi Christie (*)Σπόροι προς σπορά Oryza spp. 7. Aschistonyx eppoi IhouyeΦυτά Juniperus L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης 8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bόhrer) Nickle et al.Φυτά των ειδών Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. και Tsuga Carr., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά και ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης 9. Carposina niponensis WalsinghamΦυτά των ειδών Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης 10. Diaphorina citri KuwayΦυτά Citrus L., Foprtunella Swingle, Poncirus Raf., και Murraya Kφnig, και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά 11. Enarmonia packardi (Zeller)Φυτά των ειδών Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που προέρχονται από χώρες 12. Enarmonia prunivora WalshΦυτά των ειδών Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης 13. Eotetranychus lewisi McGregorΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά 14. Eotetranychus orientalis KleinΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά 15. Grapholita inopinata HeinrichΦυτά των ειδών Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L. εξαιρουμένων των σπόρων, προς σπορά που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης 16. Hishomonus phycitisΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά 17. Leucaspis japonica Ckll.Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά 18. Listronotus bonariensis (Kuschel)Σπόροι προς σπορά Cruciferae, Gramineae και Trifolium spp., καταγωγής Αργεντινής, Αυστραλίας, Βολιβίας, Χιλής, Νέας Ζηλανδίας και Ουρουγουάης 19. Margarodes, είδη εκτός Ευρώπης, όπως: α) Margarodes vitis (Phillipi) β) Margarodes vredendalensis de Klerk γ) Margarodes prieskaensis JakubskiΦυτά του είδους Vitis L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά 20. Numonia pyrivorella (Matsumura)Φυτά του είδους Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 21. Oligonychus perditus Pritchard et BakerΦυτά του είδους Juniperus L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 22. Pissodes spp. (είδη εκτός Ευρώπης)Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) με φλοιό και μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales), που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et KaplanΦυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά και φυτά των Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο 24. Saissetia nigra (Nietm.)Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 25. Scirtothrips aurantii FaureΦυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 26. Scirtothrips dorsalis HoodΦυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 27. Scirtothrips citri (Moultex)Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 28. Scolytidae spp. (είδη εκτός Ευρώπης)Φυτά κωνοφόρων (Coniferales), ύψους τριών μέτρων και άνω, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), με φλοιό και μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales) που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 29. Tachypterellus quadrigibbus SayΦυτά των Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 30. Toxoptera citricida Kirk.Φυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 31. Trioza erytreae Del GuercioΦυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και Clausena Burm. f. και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 32. Unaspis citri ComstockΦυτά των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά (*) Aphelenchoϊdes besseyi Christie δεν εμφανίζεται στην Oryza spp. στην Κοινότητα. β) Βακτήρια 1. Citrus greening bacteriumΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 2. Citrus variegated chlorosisΦυτά citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 3. Erwinia stewartii (Smith) DyeΣπόροι προς σπορά Zea mais L., 4. Xanthomonas campestris (όλα τα παθογόνα για τα κίτρα γένη)Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye and pv. orizicola (Fang et al.) DyeΣπόροι προς σπορά Oryza spp. γ) Μύκητες 1. Alternaria alternata (FR.) Keissler (παθογόνες απομονώσεις εκτός Ευρώπης)Φυτά των Cydonia Mill., Malus Mill. και Pyrus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. ArxΦυτά του Prunus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 3. Atropellis spp.Φυτά του Pinus L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, απομονωμένος φλοιός και ξυλεία του Pinus l. 4. Ceratocystis coerulescens (Mόnch) BakshiΦυτά του Acer saccharum Marsh., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες της Βορείου Αμερικής, ξυλεία του Acer saccharum Marsh., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας η οποία δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, που κατάγονται από χώρες της Βορείου Αμερικής 5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) DeightonΦυτά Pinus L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, και ξυλεία Pinus L. 6. Cercospora angolensis Carv. et MendesΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των σπόρων προς σπορά 7. Ciborinia camelliae KohnΦυτά Camellia L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, και τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 8. Diaporthe vaccinii ShaerΦυτά Vaccinium spp., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά 9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. MendesΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) GordonΦυτά Phoenix spp., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά 11. Guignardia citricarpa Kiely (όλα τα γένη που είναι παθογόνα για τα κίτρα)Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των σπόρων προς σπορά 12. Guignardia piricola (Nosa) YamamotoΦυτά Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., και Pyrus L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 13. Puccinia pittieriana HenningsΦυτά Solanaceae, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά 14. Scirrhia acicola (Dearn.) SiggersΦυτά Pinus L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά 15. Venturia nashicola Tanaka et YamamotoΦυτά Pyrus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά, και τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς 1. Βοστρυχοειδής κορυφή των τεύτλων (ιοί που δεν έχουν απομονωθεί στην Ευρώπη)Φυτά Beta vulgaris L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 2. Λανθάνων ιός των μαύρων φραγκοστάφυλωνΦυτά Rubus L., που προορίζονται για φύτευση 3. Αφίδες και αφιδοειδήΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 4. Ιοειδές Cadang-CadangΦυτά Palmae, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 5. Καρούλιασμα των φύλλων της κερασιάς (*)Φυτά Rubus L., που προορίζονται για φύτευση 6. Μωσαΐκωση των εσπεριδοειδώνΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 7. Ιός που προκαλεί μαρασμό (tristeza) των εσπεριδοειδώνΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 8. ΛέπρωσηΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 9. Παθογόνο που προκαλεί μικροκαρπία της κερασιάς (ιοί που δεν έχουν απομονωθεί στη Ευρώπη)Φυτά Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum, και υβρίδια και καλλιεργούμενες ποικιλίες που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 10. Φυσικώς εξαπλούμενη ψώρωσηΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 11. Κιτρινόχρου μυκόπλασμα νέκρωσης του φοινικόδεντρουΦυτά Palmae, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης 12. Ιός που προκαλεί τη νεκρωτική κηλίδωση του προύνου (**)Φυτά Rubus L., που προορίζονται για φύτευση 13. Satsuma dwarf virusΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 14. Tatter leaf virusΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 15. Σκούπα της μάγισσας (MLO)Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά (*) Ο ιός που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων της κερασιάς δεν εμφανίζεται στο Rubus L. στην Κοινότητα. (**) Ιός που προκαλεί τη νεκρωτική κηλίδωση του προύνου δεν εμφανίζεται στο Rubus L. στην Κοινότητα. Κεφάλαιο ΙΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους 1. Aphelenchoides besseyi ChristieΦυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)Φυτά Vitis L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά 3. Ditylenchus destructor ThorneΒολβοί ανθέων των γενών Crocus L., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., που προορίζονται για φύτευση, και κόνδυλοι γεωμήλων (Solanum tuberosum L.), που προορίζονται για φύτευση 4. Ditylenchus dispaci (Kόhn) FilipjevΣπόροι για σπορά και βολβοί Allium cepa L., Allium porrum L., και Allium schoenoprasum L., βολβοί των Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., που προορίζονται για φύτευση, βολβοί ανθέων προς φύτευση και σπόροι για σπορά Medicago sativa L. 5. Circulifer haematocepsΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 6. Circulifer tenellusΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 7. Radopholus similis (Cobb) ThorneΦυτά Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο β) Βακτήρια 1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.Σπόροι προς σπορά Medicago sativa L. 2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.Φυτά Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., που προορίζονται για φύτευση 3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Φυτά Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Cratζgus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. εξαιρουμένων των Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. και Stranvaesia Lindl., και εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) DickeyΦυτά Dianthus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά 5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et BurkholderΦυτά Dianthus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά 6. Pseudomonas solanacearum (Smith) SmithΦυτά Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw. και Solanum melongena L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά κόνδυλοι Solanum tuberosum L. 7. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.Φυτά Prunus persica (L.) Batsch και Prunus persica var. nectarina (Alt.) Maxim, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά 8. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) DyeΣπόροι προς σπορά Phaseolus L. 9. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) DyeΦυτά Prunus L., που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά 10. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) DyeΦυτά Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. και capsicum spp., που προορίζονται για φύτευση 11. Xanthomonas fragariae Kennedy et KingΦυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά 12. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.Φυτά Vitis L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων για σπορά γ) Μύκητες 1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani WalterΦυτά Platanus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά και ξυλεία Platanus L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρηθεί στη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια 2. Colletotrichum acutatum SimmondsΦυτά Fragaria L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά 3. Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrΦυτά Castanea Mill, και Quercus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, της ξυλείας και του μεμομονωμένου φλοιού Castanea Mill. 4. Didymelia ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. ArxΦυτά Dendranthema (DC.) Des Moul. προς φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά 5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaΦυτά Dianthus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et GikashviliΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των σπόρων προς σπορά 7. Phytophthorae fragarige Hickman var. fragariaeΦυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de ToniΣπόροι προς σπορά Helianthus annuus L. 9. Puccinia horiana HenningsΦυτά Dendranthema (DC.) Des Moul., προς φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 10. Scirrhia pini Funk et ParkerΦυτά Pinus L., προς φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά 11. Verticillium albo-atrum Reinke et BertholdΦυτά Humulus lupulus L., προς φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά 12. Verticillium dahliae KlebahnΦυτά Humulus lupulus L., προς φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς 1. Μωσαΐκωση της αραβίδαςΦυτά Fragaria L. και Rubus L. για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 2. Κατσάρωμα των φύλλων των τεύτλωνΦυτά Beta vulgaris L., προς φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 3. Νανισμός του χρυσάνθεμου (ιοειδές) (Chrysanthemum stunt viroid)Φυτά Dendranthema (DC.) Des Moul., προς φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά 4. Μαρασμός (tristeza) των εσπεριδοειδών (Ευρωπαϊκοί ιοί)Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 5. Citrus vein enation woody gallΦυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 6. Κίτρινη μωσαϊκή της αμπέλου (Grapevine Flavescence dorιe MLO)Φυτά Vitis L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων για σπορά 7. Ιός της ευλογιάς ή ιός της 'σάρκας'Φυτά Prunus L., για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 8. Potato stolbur mycoplasmΦυτά Solanaceae, για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 9. Δακτυλιοειδής ασθένεια των σμέουρωνΦυτά Fragaria L., και Rubus L., για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 10. Spiroplasma citri Saglio et al.Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά 11. Κατσάρωμα της φράουλαςΦυτά Fragaria L., για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 12. Λανθάνων ιός που προκαλεί τη δακτυλιοειδή ασθένεια στη φράουλαΦυτά Fragaria L. και Rubus L. για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 13. Ελαφρά χλώρωση των άκρων των φύλλων της φράουλαςΦυτά Fragaria L., για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 14. Δακτυλιωτή μελάνωση της τομάταςΦυτά Fragaria L., και Rubus L. για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά 15. Νεκρωτικός μαρασμός της τομάταςΦυτά Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Cendranthema (DC.) Des Moul., όλες οι ποικιλίες υβριδίων Νέας Γουινέας Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., για το οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι προορίζονται για πώληση στον τομέα της εμπορικής παραγωγής καπνού, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., προς φύτευση Μέρος Β ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΥΤΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ α) Έντομα ακάρεα και νηματώδεις, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους 1. Anthonomus grandis (Boh.)Σπόροι προς σπορά και καρποί (κάψα) του Gossypium spp.EL, E, I 2. Cephalcia lariciphila (Klug)Φυτά Larix Mill., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σποράF, IRL, UK (N-IRL νήσος του Μαη) 3. Dendroctonus micans KugelanΦυτά κωνοφόρων (Coniferales), ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων με φλοιό, απομονωμένος φλοιός κωνοφόρωνEL, E, IRL, I, P, UK (*) 4. Gilpinia hercyniae (Hartig)Φυτά Picea A. Dietr., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σποράEL, F, IRL, UK (N-IRL, νήσος του Man) 5. Gonipterus scutellatus Gyll.Φυτά Eucalyptus l'Hιrit., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σποράEL, P 6. α) lps amitinus EichhofΦυτά κωνοφόρων (Coniferales), ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρωνEL, E, F (Κορσική), IRL, I, P, UK β) lps cembrae HeerΦυτά κωνοφόρων (Coniferales), ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρωνEL, E, IRL, P, UK, (N-IRL νήσος του Man) γ) lps duplicatus SahlbergΦυτά κωνοφόρων (Coniferales), ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων Coniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρωνEL, E, IRL, I, P, UK δ) lps sexdentatus BoernerΦυτά κωνοφόρων (Coniferales), ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρωνEL, IRL, UK, (N-IRL νήσος του Man) ε) lps typographus HeerΦυτά κωνοφόρων (Coniferales) ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρωνEL, E, IRL, P, UK 7. Matsucoccus feytaudi Duc.Μεμονωμένος φλοιός και ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)F (Κορσική) 8. Pissodes spp. (Ευρωπαϊκό είδος)Φυτά κωνοφόρων Coniferales) εκτός των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)IRL, UK (N-IRL, νήσος του Man) 9. Sternochetus mangiferae FabriciusΣπόροι προς σπορά Mangifera spp. που κατάγονται από τρίτες χώρεςE. P 10. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.)Φυτά Pinus L., προς φύτευση, εκτός των καρπών και σπόρων προς σποράE (Ίμπιζα) (*) Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία, Αγγλία: οι ακόλουθες κομητείες: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Νήσος Man, Νήσος Wight, Νήσοι Scilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West, Tyne and Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West και τα ακόλουθα τμήματα κομητειών: Avon: το τμήμα της κομητείας που βρίσκεται βόρεια του νοτίου άκρου του αυτοκινητόδρομου Μ4 G Derbyshire: οι επαρχίες του North East Derbyshire, Chesterfield, Bolsover; Leicestershire: οι επαρχίες των Charnwood, Melton, Rutland, Harborough, Oadby and Wigston, Leicester, Blaby; Yorkshire North: οι επαρχίες των Scarborough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York, Selby). β) Βακτήρια 1. Curtobacterium flaccum-faciens pv. flaccum-faciens (Hedges) Collins et JonesΣπόροι για σπορά Phaseolus vulgaris L. και Dolichos Jacq.EL, E, I, P 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Μέρη φυτών, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά προοριζόμενα για φύτευση, συμπεριλαμβανομένης όμως και ζωντανής γύρης για επικονίαση των Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. εκτός των Sorbus Intermedia (Ehrh.) Pers. και Stranvaesia Lindl.E, F (Καμπανία-Αρδένες, Αλσατία - εκτός του διαμερίσματος του Κάτω Ρήνου - Λωραίνης, Franche-Comtι, Rhτne-Alpes, Βουργουνδία, Auvergne, Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, Κορσική, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK, (N-IRL, Νήσος του Man και τα νησιά του Στενού της Μάγχης) γ) Μύκητες 1. Glomerella gossypii EdgertonΣπόροι προς σπορά και καρποί (κάψα) Gossypium spp.EL, I (Σικελία) 2. Gremmeniella abietina (Lag.) MoreletΦυτά Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σποράIRL, UK (N-IRL, νήσος του Man) 3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. MillerΦυτά Populus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σποράIRL, UK (N-IRL νήσος του Man) 4. Phytophthora cinnamomi RandsΦυτά Persea americana P. Mill., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σποράEL (Κρήτη) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Μέρος Α ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1. Φυτά Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. και Tsuga Carr. εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σποράΧώρες εκτός Ευρώπης 2. Φυτά Castanea Mill., Quercus L., με φύλλα, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σποράΧώρες εκτός Ευρώπης 3. Φυτά Populus L., με φύλλα, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σποράΧώρες της Βορείου Αμερικής 4. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)Χώρες εκτός Ευρώπης 5. Μεμονωμένος φλοίος Castanea Mill.Τρίτες χώρες 6. Μεμονωμένος φλοιός Quercus L., εκτός της Quercus suber L.Χώρες της Βορείου Αμερικής 7. Μεμονωμένος φλοιός Acer saccharum Marsh.Χώρες της Βορείου Αμερικής 8. Μεμονωμένος φλοιός Populus L.Χώρες της Αμερικανικής ηπείρου 9. Φυτά Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L., Pyrus L., και Rosa L., για φύτευση εκτός των διακοσμητικών φυτών χωρίς φύλλα, άνθη και καρπούςΧώρες εκτός Ευρώπης 10. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., σπόροι γεωμήλωνΤρίτες χώρες εκτός της Αυστρίας και της Ελβετίας 11. Φυτά των ειδών που σχηματίζουν στόλωνες και κονδύλους των Solanum L. ή τα υβρίδιά τους, για φύτευση, εκτός των κονδύλων του Solanum tuberosum L. όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 10Τρίτες χώρες 12. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., εκτός εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10 και 11Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που ισχύουν για τους κονδύλους γεωμήλων που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι, τρίτες χώρες εκτός της Αυστρίας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Λιβύης, της Μάλτας, του Μαρόκου, της Ελβετίας, της Τυνησίας και της Τουρκίας, και άλλες τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης που είτε αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α, είτε στις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τα μέτρα της Κοινότητας για την καταπολέμηση του Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α 13. Φυτά Solanaceae για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά και των ειδών που καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙΙ μέρο Α σημεία 10, 11 ή 12Χώρες εκτός Ευρώπης 14. Έδαφος και καλλιεργητικό υπόστρωμα το οποίο συνίσταται στο συνολικό ή εν μέρει από έδαφος ή στερεές ή οργανικές ουσίες όπως είναι τμήματα φυτών, χούμος, συμπεριλαμβανομένης και της τύρφης ή του φλοιού, εκτός εκείνων που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από τύρφηΤουρκία, Λευκορωσία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία και τρίτες χώρες εκτός ηπειρωτικής Ευρώπης εκτός: της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Μάλτας, της Λιβύης, του Μαρόκου και της Τυνησίας 15. Φυτά Vitis L., εκτός των καρπώνΤρίτες χώρες 16. Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σποράΤρίτες χώρες 17. Φυτά Phoenix spp., εκτός των καρπών και των σπόρων προς σποράΑλγερία, Μαρόκο 18. Φυτά Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., και Pyrus L. και τα υβρίδια τους και Fragaria L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 9 κατά περίπτωση, χώρες εκτός Ευρώπης, εκτός των χωρών της Μεσογείου, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά και των ηπειρωτικών πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 19. Φυτά της οικογένειας των Gramineae για φύτευση, εκτός των σπόρων για σπορά και άλλα αγρωστώδη πολυετή διακοσμητικά φυτά των υποοικογενειών Bambusoideae, Panicoideae και των γενών Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. και Uniola L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΤρίτες χώρες, εκτός των χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου Μέρος Β ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ 1. Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν ενδεχομένως για τα φυτά που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18, φυτά και ζωντανή γύρη για επικονίαση των: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. εκτός του Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από τρίτες χώρες εκτός από εκείνες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 16αΕ, F (Καμπανία-Αρδένες), Αλσατία -εκτός του διαμερίσματος του Κάτω Ρήνου-Λωραίνη, Franche-Comtι, Rhτne-Alpes, Βουργουνδία, Auvergne, Προβηγκία- Alpes- Κυανή Ακτή, Κορσική, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, νήσος του Man και τα νησιά των Στενών της Μάγχης) 2. Καρποί του Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, καταγωγής τρίτων χωρώνEL, F (Κορσική) 3. Καρποί του Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός του Citrus paradisi Macf. καταγωγής τρίτων χωρών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Μέρος Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Κεφάλαιο Ι ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1.1. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), εκτός εκείνης της Thuja L., προϊόντα εκτός ξυλείας με τη μορφή: - ροκανιδιών, μορίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προκύπτουν ολικώς ή μερικώς από τα εν λόγω κωνοφόρα, - κιβώτια συσκευασίας, καφάσια ή βαρέλια, - παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλα πλαίσια φορτώσεως, - υπόστρωμα φορτίου, διαχωριστικά πλέγματα και υποστηρίγματα, συμπεριλαμβανομένης όμως και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια και η οποία κατάγεται από τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα, την Ταϊβάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ)Αποδεικνύεται με την εφαρμογή συστήματος δεικτών, που εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α, όσον αφορά την ξυλεία, ότι υποβλήθηκε σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία ωστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία της καρδιάς της ξυλείας 56 °C για 30 λεπτά. 1.2. Ξυλεία, υπό μορφή ροκανιδιών, μορίων απορριμμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προκύπτουν ολικώς ή μερικώς από κωνοφόρα καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ταϊβάν και ΗΠΑα) Επίσημη δήλωση ότι το προϊόν έχει υποβληθεί στην ενδεδειγμένη κάπνιση επί του πλοίου ή σε εμπορευματοκιβώτιο προ της φόρτωσεως επί του πλοίου β) το προϊόν αποστέλλεται δια θαλάσσης σε σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια ή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται οποιαδήποτε εκ νέου προσβολή 1.3. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), εκτός εκείνης της Thuja L., με τη μορφή ροκανιδιών, μορίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων ξύλου κιβώτια συσκευασίας, καφάσια ή βαρέλια, παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλα πλαίσια φορτώσεως υποστρώματα φορτίων, διαχωριστικά πλέγματα και υποστηρίγματα, συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια και η οποία κατάγεται από τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα, την Ταϊβάν και τις ΗΠΑΠρέπει να έχει αφαιρεθεί από το ξύλο ο φλοιός και να μην υπάρχουν τρύπες από σκουλήκια που προκαλούνται από το γένος Monochamus (δεν είναι ευρωπαϊκό είδος) ως τέτοιες νοούνται εκείνες που έχουν μήκος μεγαλύτερο των 3 χιλιοστών, με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη στγμή της παραγωγής 1.4. Ξυλεία Thuja L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια και η οποία κατάγεται από τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα, την Ταϊβάν και τις ΗΠΑΠρέπει να έχει αφαιρεθεί από το ξύλο ο φλοιός καθώς και οι τρύπες από σκουλήκια που προκαλούνται από το γένος Monochamus (δεν είναι ευρωπαϊκό είδος) ως τέτοιες νοούνται εκείνες που έχουν μήκος μεγαλύτερο των 3 χιλιοστών 1.5. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), εκτός εκείνης της Thuja L., με τη μορφή ροκανιδιών, μορίων, απορριμμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που λαμβάνεται, ολικώς ή μερικώς από αυτά τα κωνοφόρα και η οποία δεν έχει διατηρήσει τη φυσική στρογγύλη επιφάνεια, και η οποία κατάγεα) Πρέπει να έχει αφαιρεθεί από το ξύλο ο φλοιός καθώς και οι τρύπες από σκουλήκια που προκαλούνται από το γένος Monochamus (δεν είναι ευρωπαϊκό είδος) ως τέτοιες νοούνται εκείνες που έχουν μήκος μεγαλύτερο των 3 χιλιοστών ή ται από χώρες εκτός Ευρώπης εκτός του Καναδά, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Κορέας, της Ταϊβάν και των ΗΠΑβ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της συσκευασίας σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενης ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη στιγμή, της παραγωγής που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας 2.1. Ξυλεία του Acer saccharum Marsh. συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, εκτός της ξυλείας που προορίζεται για την παραγωγή ξύλινων επενδύσεων και που κατάγεται από χώρες της Βόρειας ΑμερικήςΥπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί του ξύλου ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενης ως ποσοστιαίο ποσοστό ξηράς ύλης, κατά τη στιγμή της παραγωγής η οποία επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας 2.2. Ξυλεία του Acer saccharum Marsh. εκτός της ξυλείας που αναφέρεται στο σημείο 2.1, η οποία κατάγεται από χώρες της Βόρειας ΑμερικήςΥπάρχει αποδεικτικό στοιχείο, που παρέχεται από τα ενδεδειγμένα συνοδευτικά έγγραφα, ή ορισμένους άλλους τρόπους ότι η ξυλεία προορίζεται για την παραγωγή φύλλων για ξύλινες επενδύσεις 3. Ξυλεία της Castanea Mill. και Quercus L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, που κατάγεται από χώρες της Βορείου ΑμερικήςΗ ξυλεία είναι αποφλοιωμένη και: α) είτε είναι ορθογωνισμένη σε σημείο που η στρογγύλη επιφάνειά της να έχει εξαφανισθεί β) είτε υπάρχει επίσημη δήλωση ότι η περικτικότητα σε υγρασία δεν υπερβαίνει το 20 % υπολογιζομένη επί της ξηράς ουσίας γ) είτε υπάρχει επίσημη δήλωση ότι έχει υποστεί απολύμανση με κατάλληλη επεξεργασία σε θερμό αέρα ή θερμό νερό, είτε στην περίπτωση της πριονισμένης ξυλείας με ή χωρίς συνδεδεμένα κατάλοιπα φλοιού, υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της συσκευασίας σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενης ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη στιγμή της παραγωγής που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας 4. Ξυλεία της Castanea Mill.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτικά προϊόντα στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 3 επίσημη δήλωση: α) ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ή β) ότι η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη 5. Ξυλεία του Platanus L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγής από τις ΗΠΑ ή την ΑρμενίαΥπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί του ξύλου ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενης ως ποσοστό ξηράς ύλης, κατά τη στιγμή της παραγωγής η οποία επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας 6. Ξυλεία του Populus L., καταγωγής από τις χώρες της αμερικανικής ηπείρουΗ ξυλεία πρέπει να είναι αποφλοιωμένη 7. Ξυλεία, υπό μορφή ροκανιδιών, μορίων απορριμμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προκύπτουν ολικώς ή μερικώς από Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L. και Quercus L., που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης και κωνοφόρα (Coniferales) καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ταϊβάν και ΗΠΑΤο προϊόν έχει παραχθεί αποκλειστικά από ξυλεία που είτε είναι αποφλοιωμένη, είτε υπέστη ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 % εκφρασμένη ως ποσοστό ξηράς μάζας κατά τη στιγμή της παραγωγής που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο σύστημα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας, είτε υπέστη κατεργασία υποκαπνισμού και που φορτώνεται σε εμπορευματοκιβώτια ή κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου προσβολή της ξυλείας από επιβλαβείς οργανισμούς 8.1. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός ΕυρώπηςΜε την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, κατά περίπτωση επίσημη δήλωση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Pissodes spp. (είδος εκτός Ευρώπης) 8.2. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ύψους 3 μέτρων και άνω, που κατάγονται από χώρες εκτός ΕυρώπηςΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 8.1, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Scolytidae spp. (είδος εκτός Ευρώπης) 9. Φυτά Pinus L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στα παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1 και 8.2, κατά περίπτωση επίσημη δήλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του, συμπτώματα Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ή Scirrhia pini Funk et Parker από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 10. Φυτά Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. και Tsuga Carr. εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2 ή 9 κατά περίπτωση επίσημη δήλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί, στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του, συμπτώματα Melampsora medusae Thόmen από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 11.1. Φυτά Castanea Mill., και Quercus L., εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά:Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 2: α) που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπηςεπίσημη δήλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί, στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του, συμπτώματα Cronartium spp. (είδος εκτός Ευρώπης) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, β) που κατάγονται από χώρες της Βορείου Αμερικήςεπίσημη δήλωση ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 11.2. Φυτά Castanea Mill., και Quercus L. για φύτευση, εκτός των σπόρων για σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 2 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 11.1, επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. ή β) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, ούτε εντός του πεδίου παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του 12. Φυτά Platanus L., προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, καταγωγής ΗΠΑ ή ΑρμενίαςΕπίσημη δήλωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα της Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του 13.1. Φυτά Populus L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά, καταγωγής τρίτων χωρώνΜε την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 3, επίσημη δήλωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα της Melampsora medusae Thόmen από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του 13.2. Φυτά Populus L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, καταγωγής χωρών της αμερικανικής ηπείρουΜε την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 3 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 13.1 επίσημη δήλωση ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα Mycosphaerella populorum G.E. Thompson από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του 14. Φυτά Ulmus L. για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, καταγωγής χωρών της Βορείου ΑμερικήςΕπίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμτωμα παρουσίας του μυκοπλάσματος που προκαλεί τη νέκρωση του φλοιού της φτελιάς στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 15. Φυτά Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά από χώρες εκτός ΕυρώπηςΜε την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1, όταν χρειάζεται επίσημη δήλωση: α) ότι τα φυτά κατάγονται από χώρα επίσημα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Monilinia fructicola (Winter) Honey ή β) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Monilinia fructicola (Winter) Honey σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 16α και ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα της Monilinia fructicola (Winter) Honey στον τόπο παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 16. Από τις 15 Φεβρουαρίου εώς τις 30 Σεπτεμβρίου, για τους καρπούς του Prunus L.Επίσημη δήλωση ότι: - είτε οι καρποί κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απηλλαγμένη από Monilinia fructicola (Winter) Honey, - είτε οι καρποί κατάγονται από περιοχή αναγνωρισμένη ως απηλλαγμένη από Monilinia fructicola (Winter) Honey, σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 16α, - είτε οι καρποί έχουν υποστεί κατάλληλη επιθεώρηση και αγωγή πριν από την συγκομιδή ή/και εξαγωγή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένοι από Monilinia spp. 16.1. Καρποί των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους καταγωγής τρίτων χωρώνΜε την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που εφαρμόζονται για τους καρπούς του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Β σημεία 2 και 3, οι καρποί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από ποδίσκους και φύλλα και η συσκευασία φέρει ενδεδειγμένο σήμα καταγωγής 16.2. Καρποί Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους που καταγονται από τρίτες χώρες όπου απαντάται η Xanthomonas campestris (όλα τα γένη που είναι παθογόνα για τα εσπεριδοειδή)Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τους καρπούς των αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημεία 2 και 3 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 16.1, 16.3 και 16.4, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση: α) ότι οι καρποί κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, ή, αν δεν μπορεί να πληροί την προϋπόθεση αυτή G β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι δείγματα φύλλων που ελήφθησαν 15 ημέρες, το νωρίτερο, πριν από τη συγκομιδή των καρπών έδειξαν, κατά την ενδεδειγμένη επίσημη δοκιμασία, ότι είναι απαλλαγμένα από τον εν λόγω παθογόνο οργανισμό, αν οι καρποί κατάγονται από αναγνωρισμένες χώρες σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α, είτε, αν δεν μπορεί να πληροί ούτε και αυτήν την προϋπόθεση G γ) οι καρποί δεν παρουσίασαν συμπτώματα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού και υποβλήθηκαν στην ενδεδειγμένη επεξεργασία, π.χ. με χλώριο ή νάτριο ή orthophenylphenate. 16.3. Καρποί των Citrus L., Fortunella Swinglα, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους που καταγονται από τρίτες χώρες όπου απαντάται η Cercospora angolensis Carv. et Mendes ή Guignardia citricarpa Kiely (όλα τα γένη που είναι παθογόνα για τα κιτροειδή)Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους καρπούς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημεία 2 και 3 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 16.1, 16.2 και 16.4, επίσημη δήλωση: α) ότι οι καρποί κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, ή, αν δεν μπορεί να πληροί την προϋπόθεση αυτή G β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και κανένας από τους καρπούς της συγκομιδής του τόπου παραγωγής δεν παρουσίασε, κατά την ενδεδειγμένη επίσημη εξέταση, συμπτώματα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού G γ) ότι οι καρποί έχουν υποβληθεί στην κατάλληλη αγωγή κατά του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού. 16.4. Καρποί Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους που καταγονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης όπου, στους εν λόγω καρπούς εμφανίζονται Tephritidae (είδη εκτός Ευρώπης)Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους καρπούς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημεία 2 και 3 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 16.1, 16.2 και 16.3, επίσημη δήλωση: α) ότι οι καρποί κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, ή, αν δεν μπορεί να πληροί την προϋπόθεση αυτή G β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του κατά τους επισήμους ελέγχους που που διεξήχθησαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της συγκομιδής και κανένας από τους καρπούς της συγκομιδής του τόπου παραγωγής δεν παρουσίασε, κατά την ενδεδειγμένη επίσημη εξέταση, συμπτώματα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού G γ) ότι οι καρποί βρέθηκαν, κατά την επίσημη εξέταση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων απαλλαγμένοι από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, ή, αν δεν μπορεί να πληροί ούτε και αυτόν τον όρο G δ) ότι οι καρποί έχουν υποβληθεί στην κατάλληλη αγωγή G οποιαδήποτε αποδεκτή επεξεργασία με θερμό ατμό, ψυχρή επεξεργασία ή αγωγή ταχείας καταψύξεως, η οποία έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματική για την καταπολέμηση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού χωρίς να βλάπτει τον καρπό και, όταν δεν είναι διαθέσιμη, χημική αγωγή εφόσον είναι αποδεκτή από την κοινοτική νομοθεσία 17. Φυτά των Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. είτε Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18, στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1 ή στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 15, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση: α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α ή β) ότι τα φυτά του τόπου παραγωγής και του άμεσου περιβάλλοντός του που παρουσίασαν σύμπτωματα Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. εκριζώθηκαν 18. Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., η τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά και φυτά των Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. και Strelitziaceae, έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο.Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 16, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Radopholus citrophilus Huettel et al. και Radopholus similis (Cobb) Thorne, ή β) ότι αντιπροσωπευτικά δείγματα χώματος και ριζών από το πεδίο παραγωγής έχουν υποβληθεί, από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, σε επίσημη νηματολογική δοκιμασία για Radopholus citrophilus Huettel et al. και Radopholus similis (Cobb) Thorne τουλάχιστον, από την οποία διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς 19.1. Φυτά Crataegus L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες που είναι γνωστό ότι δεν έχουν Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 9 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15 και 17, επίσημη δήλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Phyllosticta solitaria Ell. et En. σε φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 19.2. Φυτά Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες όπου οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί είναι γνωστό ότι παρουσιάζονται στα εν λόγω γένη. Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί είναι: - στο Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var fragariae - Ιοί που προκαλούν μωσαΐκωση της αραβίδας, - Δακτυλιωτή κηλίδωση του σμέουρου, - Κατσάρωμα της φράουλας, - Λανθάνουσα δακτυλιωτή κηλίδωση της φράουλας, - Νεκρωτική χαλάρωση των άκρων των φύλλων της φράουλας, - Δακτυλιωτή μελάνωση της τομάτας, - Xanthomonas fragariae Kennedy et King, - στο Malus Mill.: Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., - στο Prunus L.: - Μυκόπλασμα που προκαλεί χλωρωτικό καρούλιασμα των φύλλων της βερυκοκιάς, - Xanthomonas campestris p.v. pruni (Smith) Dye, - στο Prunus persica (L.) Batsch: Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά, κατά περίπτωση, και αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 ή στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15 και 17, επίσημη δήλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί, στον τόπο παραγωγής, από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, ασθένειες που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς. - στο Pyrus L.: Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., - στο Rubus L.: - Ιοί που προκαλούν μωσαΐκωση της αραβίδος, - Δακτυλιωτή κηλίδωση του σμέουρου, - Λανθάνουσα δακτυλιωτή κηλίδωση της φράουλας, - Δακτυλιωτή μελάνωση της τομάτας, - σε όλα τα ειδή: Άλλοι ιοί και όμοια με τους ιούς παθογόνα από χώρες εκτός Ευρώπης. 20. Φυτά Cydonia Mill., και Pyrus L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει το μυκόπλασμα που προκαλεί την 'παρακμή' (decline) της αχλαδιάς.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα φυτά που καταγράφονται στα παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15, 17 και 19.2 επίσημη δήλωση ότι τα φυτά του τόπου παραγωγής και του άμεσου περιβάλλοντος, τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα που τα καθιστούν ύποπτα μολύνσεως από το μυκόπλασμα που προκαλεί 'παρακμή' (decline) της αχλαδιάς, κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους, εκριζώθηκαν. 21.1. Φυτά Fragaria L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζονται οι επιβλαβείς οργανισμοί: - Λανθάνων ιός 'C' της φράουλας, - Ιός που προκαλεί νέκρωση των νευρώσεων της φράουλας (Strawberry vein banding virus), - Μυκόπλασμα που προκαλεί τη 'σκούπα της μάγισσας' στη φράουλα.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 18 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 19.2, επίσημη δήλωση α) ότι τα φυτά, εκτός των σποροφύτων: - είτε πιστοποιήθηκαν επίσημα στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποιήσεως που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημες δοκιμές, που αφορούν τουλάχιστον τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και που έχουν αποδειχθεί, κατά την εκτέλεση αυτών των δοκιμών, απαλλαγμένα από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς, - είτε προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων σε μία τουλάχιστον επίσημη δοκιμή που αφορά τουλάχιστον τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς, χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν αποδειχθεί, κατά την εκτέλεση αυτών των δοκιμών, απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς αυτούς οργανισμούς G β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα ασθενειών που προκαλούνται από τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, στα φυτά του τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του αμέσου περιβάλλοντός τους. 21.2. Φυτά Fragaria L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει Aphelenchoides besseyi Christie.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 18 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 19.2 και 21.1 επίσημη δήλωση ότι: α) είτε δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα της Aphelenchoides besseyi Christie σε στον τόπο παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου G β) είτε στην περίπτωση φυτών ιστοκαλλιέργειας, τα φυτά είναι παράγωγα φυτών που ανταποκρίνονται στους όρους του στοιχείου α) του παρόντος σημείου ή έχουν επισήμως ελεγχθεί με κατάλληλες νηματολογικές μεθόδους και έχουν αποδειχθεί ότι είναι απαλλαγμένα από Aphelenchoides besseyi Christie. 21.3. Φυτά Fragaria L. για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 18 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 19.2, 21.1 και 21.2 επίσημη δήλωση ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από Anthonomus signatus Say και Anthonomus bisignifer (Schenkling). 22.1. Φυτά Malus Mill., προς φύτευση, εκτός των σπόρων για σπορά, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζονται στο Malus Mill. οι επιβλαβείς οργανισμοί. Ιοί που προκαλούν: - Μαρασμό των φύλλων της κερασιάς (αμερικανικός ιός), - Δακτυλιωτή κηλίδωση της τομάτας.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18, στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σήμειο 1 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15, 17 και 19.2 επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά: - είτε πιστοποιήθηκαν επίσημα στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποιήσεως που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποστεί επίσημες δοκιμές τουλάχιστον για τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς χρησιμοποιώντας κατγάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν αποδειχθεί, κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών, απαλλαγμένα από αυτού τους επιβλαβείς οργανισμούς, - είτε προέρχονται απευθείας υπό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών πλήρων βλαστικών περιόδων σε μία τουλάχιστον επίσημη δοκιμή, τουλάχιστον για τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς G β) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα ασθενείας προκαλούμενης από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς από την αρχή των τελευταίων τριών πλήρων βλαστικών περιόδων, στα φυτά του αγρού παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του αμέσου περιβάλλοντός τους 22.2. Φυτά Malus Mill., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι παρουσιάζεται το μυκόπλασμα που προκαλεί την ασθένεια του ανώμαλου πολλαπλασιασμού των κυττάρων της μηλιάς (apple proliferation mycoplasm)Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18, στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 15, 17, 19.2 και 22.1, επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά προέρχονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από το μυκόπλασμα που προκαλεί τον ανώμαλο πολλαπλασιασμό των κυττάρων της μηλιάς ή β) αα) τα φυτά, εκτός των σποροφύτων: - είτε πιστοποιήθηκαν επίσημα στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποιήσεως που να απαιτεί ότι προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποστεί επίσημες δοκιμές τουλάχιστον για το μυκόπλασμα που προκαλεί τον ανώμαλο πολλαπλασιασμό των κυττάρων της μηλιάς, χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν αποδειχθεί, κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών, απαλλαγμένα από αυτόν τον επιβλαβή οργανισμό, - είτε προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι πλήρων βλαστικών περιόδων σε μία τουλάχιστον επίσημη δοκιμή, τουλάχιστον για το μυκόπλασμα που προκαλεί τον ανώμαλο πολλαπλασιασμό της μηλιάς, χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν αποδειχθεί, κατά την εκτέλεση των δοκιμών, απαλλαγμένα από τον επιβλαβή οργανισμό G ββ) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα ασθενείας προκαλούμενο από το μυκόπλασμα που προκαλεί τον ανώμαλο πολλαπλασιασμό της μηλιάς από την αρχή των τελευταίων τριών πλήρων βλαστικών περιόδων, στα φυτά του τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του άμεσου περιβάλλοντός τους G 23.1. Φυτά των ακολούθων ειδών Prunus L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που προέρχονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει ο ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (ιός της 'σάρκας'): - Prunus amygdalus Batsch, - Prunus armeniaca L., - Prunus blireiana Andre, - Prunus brigantina Vill., - Prunus cerasifera Ehrh., - Prunus cistena Hansen, - Prunus curdica Fenzi et Fritsch, - Prunus domestica ssp. domestica L., - Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid, - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., - Prunus glandulosa Thunb., - Prunus holoserica Batal., - Prunus hortulana Bailey, - Prunus japonica Thunb., - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, - Prunus maritima Marsh., - Prunus mume Sieb. et Zucc., Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 19.2 επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά, εκτός των σποροφύτων: - είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποιήσεως, που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και υποβληθεί σε επίσημες δοκιμές που αφορούν, τουλάχιστον τον ιό της 'σάρκας', χρησιμοποιώντας τους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν αποδειχθεί, κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών, απαλλαγμένα από τον επιβλαβή αυτόν οργανισμό, - είτε προέρχονται απευθείας υπό υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων σε μία τουλάχιστον επίσημη δοκιμή που αφορά τουλάχιστο τον ιό της 'σάρκας', χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν αποδειχθεί, κατά τις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό G β) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα ασθενείας, που προκαλείται από τον ιό της ευλογίας της δαμασκηνιάς, από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, στα φυτά του τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του άμεσου περιβάλλοντός τους G γ) ότι εκριζώθηκαν τα φυτά του τόπου παραγωγής τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα ασθενείας από άλλους ιούς ή παρεμφερή με τους ιούς παθογόνα. - Prunus nigra Alt., - Prunus persica (L.) Batsch, - Prunus salicina L., - Prunus sibirica L., - Prunus simonii Carr., - Prunus spinosa L., - Prunus tomentosa Thunb., - Prunus triloba Lindl., - Άλλα είδη του Prunus L. ευαίσθητα στον ιό της 'σάρκας'. 23.2. Φυτά Prunus L., που προορίζονται για φύτευση: α) καταγωγής χωρών στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών στο Prunus L. G β) εκτός των σπόρων καταγωγής χωρών στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών G γ) εκτός των σπόρων καταγωγής χωρών εκτός Ευρώπης στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών. Οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι: - για την περίπτωση του στοιχείου α): Ιός που προκαλεί δακτυλιωτή κηλίδωση της τομάτας - για την περίπτωση του στοιχείου β): - Ιοί που προκαλούν μαρασμό των φύλλων της κερασιάς (αμερικανικός) - Ψευδορικετσίωση της ροδακινιάς, - Ρόδακα της ροδακινιάς (μυκόπλασμα), - Κιτρίνισμα της ροδακινιάς, (μυκόπλασμα), - Γραμμικός ιός της ροδακινιάς (αμερικανικός), - Μωσαΐκωση -Χ της ροδακινιάς - για την περίπτωση του στοιχείου γ): Παθογόνος οργανισμός που προκαλεί μικροκαρπία της κερασιάς.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 ή στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15, 19.2 και 23.1, επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά: - είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποιήσεως που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημες δοκιμές που αφορούν τουλάχιστο τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς, χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και αποδείχθηκαν, κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών, απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς αυτούς οργανισμούς, - είτε προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων σε μία τουλάχιστον επίσημη δοκιμή που αφορά τουλάχιστον τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και βρέθηκε, κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών, απαλλαγμένο από τους επιβλαβείς αυτούς οργανισμούς G β) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα ασθενείας που προκαλείται από τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς, από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, στα φυτά του τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του άμεσου περιβάλλοντός τους. 24. Φυτά Rubus L. για φύτευση G α) που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζονται οι ακόλουθοι επιβλαβείς οργανισμοί στο Rubus L. G β) εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες όπου υπάρχουν οι ακόλουθοι επιβλαβείς οργανισμοί: Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα φυτά, που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 19.2 α) τα φυτά είναι απαλλαγμένα από αφίδες, συμπεριλαμβανομένων και των αυγών των αφίδων G β) επίσημη δήλωση: αα) ότι τα φυτά: - είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποιήσεως, ότι Ιοί που προκαλούν: - στην περίπτωση του στοιχείου α): - Δακτυλιωτή κηλίδωση της τομάτας, - Λανθάνων ιός του μαύρου σμέουρου, - Καρούλιασμα των φύλλων της κερασιάς, - Νεκρωτική κηλίδωση του προύνου, - στην περίπτωση του στοιχείου β): - Κατσάρωμα των φύλλων του σμέουρου (Αμερικανικός), - Ιοί που προκαλούν μαρασμό των φύλλων της κερασσιάς (αμερικανικός)προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημες δοκιμές που αφορούν τουλάχιστο τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και αποδείχθηκαν, κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών, απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς αυτούς οργανισμούς, - είτε προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων τουλάχιστο σε μία επίσημη δοκιμή που αφορά τουλάχιστο τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και βρέθηκε κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών απαλλαγμένο από τους επιβλαβείς αυτούς οργανισμούς G ββ) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα ασθενειών που προκαλούνται από τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων στα φυτά του τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του άμεσου περιβάλλοντός τους G 25.1. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L. που κατάγονται από χώρες όπου υπάρχει Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11 και 12, επίσημη δήλωση ότι: α) οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (όλες οι φυλές εκτός της φυλής 1 της κοινής ευρωπαϊκής φυλής) και δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του από την αρχή μιας ικανοποιητικής διάρκειας χρονικής περιόδου G β) στη χώρα καταγωγής ισχύουν διατάξεις που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α. 25.2. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11 και 12 και του παραρτήματος IV σημείο Α κεφάλαιο 25.1, επίσημη δήλωση ότι: α) οι κόνδυλοι προέρχονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann en Kotthoff) Davis et al. ή β) έχουν τηρηθεί στη χώρα καταγωγής διατάξεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες των κοινωτικών διατάξεων για την καταπολέμηση του Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., σήμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α. 25.3. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., εκτός των πρώιμων γεωμήλων, που κατάγονται από χώρες όπου υπάρχει ο ιοειδής οργανισμός που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11 και 12 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.1 και 25.2 αφαίρεση της βλαστικής ικανότητας 25.4. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., για φύτευση.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11 και 12 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.1, 25.2 και 25.3 επίσημη δήλωση ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από πεδίο παραγωγής που έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένο από Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens και Globodera pallida (Stone) Behrens 25.5. Φυτά των Solanaceae, προς φύτευση, εκτός των σπόρων για σπορά, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζεται το μυκόπλασμα του potato stolbur.Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τους κονδύλους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11, 12 και 13 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.1, 25.2., 25.3 και 25.4, επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας του μυκοπλάσματος potato stolbur στα φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 25.6. Φυτά των Solanaceae για φύτευση, εκτός των κονδύλων του Solanum tuberosum L. και των σπόρων προς σπορά του Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw. που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει ο ιοειδής οργανισμός που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 25.5 κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπρώματα ατράκτωσης των κονδύλων σε φυτά του τόπου παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 26. Φυτά του Humulus lupulus L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Verticillium albo-atrum Reinke και Berthold και Verticillium dahliae Klebahn σε λυκίσκους του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 27.1. Φυτά των Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. και Pelargonium L'Herit. ex. Ait., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.Επίσημη δήλωση ότι: α) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Heliothis armigera Hόbner, η Spodoptera littoralis (Boisd.) στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή β) τα φυτά υποβλήθηκαν στην κατάλληλη επεξεργασία για την προστασία τους από τους εν λόγω οργανισμούς. 27.2. Φυτά Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. και Pelargonium L'Herit. ex. Ait., εκτός των σπόρων προς σπορά.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 27.1, επίσημη δήλωση: α) ότι δεν παρατηρήθηκαν στον τόπο παραγωγής συμπτώματα ασθενειών που οφείλονται σε Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith ή Spodoptera litura (Fabricius) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή β) τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία, προκειμένου να προστατευθούν από τους εν λόγω οργανισμούς. 28. Φυτά Dendranthema (DC.) Des Moul., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1 και 27.2 επίσημη δήλωση: α) ότι τα φυτά είναι το πολύ της τρίτης γενεάς και προέρχονται υλικό το οποίο αποδείχθηκε κατά τις ιολογικές δοκιμασίες απαλλαγμένο από το ιοειδές που προκαλεί (Chrysanthemum stunt) νανισμό του χρυσανθέμου ή προέρχονται απευθείας από υλικό του οποίου αντιπροσωπευτικό δείγμα τουλάχιστο 10 % έχει αποδειχθεί απαλλαγμένο από το ιοειδές που προκαλεί (Chrysanthemum stunt), κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου που πραγματοποιείται την εποχή της ανθοφορίας Gβ) ότι τα φυτά ή τα μοσχεύματα: - προέρχονται από εγκαταστάσεις που έχουν ελεγχθεί επίσημα τουλάχιστο μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται της αποστολής και στα οποία δεν έχει παρατρτηθεί κανένα σύμπτωμα της Puccinia horiana Hennings κατά την περίοδο αυτή και, στο άμεσο περιβάλλον αυτών, δεν έχει διαπιστωθεί καμία εμφάνιση συμπτώματος της Puccina horina Hennings κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της αποστολής ή - έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή για προστασία από την Puccinia horiana Hennings G γ) ότι, στην περίπτωση των αρρίζων μοσχευμάτων δεν έχει εμφανισθεί κανένα σύμπτωμα της Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx ούτε στα μοσχεύματα, ούτε στα φυτά από τα οποία προέρχονται τα μοσχεύματα, ή ότι, στην περίπτωση των ερρίζων μοσχευμάτων, δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx ούτε στα μοσχεύματα ούτε στις ρίζες. 29. Φυτά Dianthus L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1 και 27.2 επίσημη δήλωση ότι: - ότι τα φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά που έχουν αποδειχθεί απαλλαγμένα των Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder kai Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma κατά τις δοκιμασίες που έγιναν επίσημα δεκτές και πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μια φορά κατά τα δύο τελευταία έτη, - ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας στα φυτά των παραπάνων επιβλαβών οργανισμών. 30. Βολβοί των Tulipa L. και Narcissus L., για φύτευση, εκτός εκείνων στη συσκευασία των οποίων εμφαίνεται ή αποδεικνύεται με άλλους τρόπους ότι προορίζονται για άμεση πώληση σε τελικούς καταναλωτές που δεν έχουν σχέση με την επαγγελματική παραγωγή κομμένων ανθέων.Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kόhn) Filipjev στα φυτά από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 31. Φυτά Pelargonium L'Herit. ex Ait., για φύτευση, εκτός των σπότων για σπορά, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει ο ιός που προκαλεί τη δακτυλιωτή κηλίδωση της τομάτας:Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1 και 27.2, α) όπου δεν είναι γνωστό ότι υπάρχει Xiphinema americanum Cobb sensu lato (είδη εκτός Ευρώπης) ή άλλοι φορείς του ιού που προκαλεί τη δακτυλιωτή κηλίδωση της τομάτας Gεπίσημη δήλωση ότι τα φυτά: α) προέρχονται απευθείας από φυτώρια που έχουν αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένα από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας ή β) ανήκουν το πολύ στην τέταρτη γενεά από μητρικό φυτό το οποίο αποδείχθηκε κατά τις επίσημα αποδεκτές ιολογικές δοκιμασίες απαλλαγμένο από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, β) όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει Xiphinema americanum Cobb sensu lato (είδος εκτός Ευρώπης) ή άλλοι φορείς του ιού που προκαλεί δακτυλιωτή κηλίδωση της τομάτας.επίσημη δήλωση, ότι τα φυτά: α) προέρχονται απευθείας από φυτώρια που δεν έχουν μολυνθεί από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, ούτε στο έδαφος ούτε στα φυτά ή β) ι υπLΰ>ανήκουν το πολύ στη δεύτερη γενεά από μητρικά φυτά τα οποία απεδείχθησαν κατά τις επίσημα δεκτές ιολογικές δοκιμασίες απαλλαγμένα από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας. 32.1. Φυτά των Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., και υβρίδια, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., Solanum melongena L., Tanacetum L. και Verbena L., που προορίζΉνται για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, ότι δεν έχουν εμφανισθεί οι ακόλουθοι επιβλαβείς οργανισμοί: - Amauromyza maculosa (Malloch), - Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), - Liriomyza huidobrensis (Blanchard), - Liriomyza sativae Blanchard, - Liriomyza trifolii (Burgess). Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1, 27.2, 28 και 29, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι: α) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στον τόπο παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της εξαγωγής ή β) μόλις πριν από την εξαγωγή τα φυτά εξετάστηκαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς και υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών. 32.2. Φυτά των ειδών που καλύπτονται από το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 32.1, για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, τα οποία κατάγονται από αμερικανικές χώρες ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα που δεν καλύπτεται από το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 32.1Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 11 και 13 στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1, 27.2, 28, 29 και 32.1, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard of Liriomyza trifolii (Burgess) στον τόπο παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της εξαγωγής. 32.3. Φυτά ποωδών ειδών, εκτός εκείνων που καλύπτονται από το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 32.1 που προορίζονται για φυτεύση, εκτός των σπόρων προς σπορά και τα οποία κατάγονται από χώρες που δεν καλύπτονται από το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 32.1Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1, 27.2, 28 και 29, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι: α) είτε δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας Amauromyza maculosa (Malloch), ή Liriomyza sativae Blanchard στον τόπο παραγωγής κατά τον επίσημο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προ της εξαγωγής G β) είτε, ακριβώς πριν από την εξαγωγή, τα φυτά εξετάστηκαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς και υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών. 33. Έρριζα φυτά, φυτευμένα ή προοριζόμενα για φύτευση, υπαίθριας καλλιέργειαςΕπίσημη δήλωση ότι ο τόπος παραγωγής αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένος από Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone Behrens), Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behren en Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 34. Έδαφος και καλλιεργητικό υπόστρωμα το οποίο συνίσταται, στο σύνολό του ή εν μέρει από έδαφος ή στερεές οργανικές ουσίες όπως είναι τμήματα φυτών, χούμος, συμπεριλαμβανομένης και της τύρφης ή του φλοιού, ή οποιαδήποτε στερεά ανόργανη ουσία, που προορίζεται να ενισχύσει τη ζωτικότητα των φυτών και κατάγεται από τις ακόλουθες χώρες: - Τουρκία, - Λευκορωσία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία, - χώρες εκτός Ευρώπης εκτός της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Λιβύης, της Μάλτας, του Μαρόκου, της Τυνησίας.Επίσημη δήλωση: α) ότι τη στιγμή της φύτευσης το καλλιεργητικό υπόστρωμα: - ήταν απαλλαγμένο από χώρα και από οργανικές ουσίες ή - ήταν απαλλαγμένο από έντομα και επιβλαβείς νηματώδεις και είχε υποβληθεί σε εξέταση ή σε θερμική επεξεργασία ή καπνισμό ώστε να διασφαλιστεί ότι ήταν απαλλαγμένο από άλλους επιβλαβείς οργανισμούς ή - είχε υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία ή κάπνιση για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς και β) ότι μετά τη φύτευση: - έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το καλλιεργητικό υπόστρωμα παραμένει απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς ή - ότι τις δύο εβδομάδες πριν από την αποστολή, αφαιρέθηκε το καλλιεργητικό υπόστρωμα από τα φυτά και αφέθηκε το ελάχιστο που είναι απαραίτητο για να ζήσουν κατά τη μεταφορά και, εάν μεταφυτεύθηκαν, ότι το χρησιμοποιούμενο καλλιεργητικό υπόστρωμα για το σκοπό αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο στοιχείο α). 35.1. Φυτά Beta vulgaris L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΕπίσημη δήλωση ότι δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα του ιού που προκαλεί τη βοστρυχοειδή κορυφή των τεύτλων (απομονώσεις εκτός Ευρώπης) στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 35.2. Φυτά Beta vulgaris L., φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες που είναι γνωστό ότι υπάρχει ο ιός που προκαλεί το κατσάρωμα των τεύτλων.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 35.1, επίσημη δήλωση ότι: α) δεν έχει εμφανισθεί ο ιός που προκαλεί κατσάρωμα των τεύτλων στην περιοχή παραγωγής και β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατσαρώματος των τεύτλων στον τόπο παραγωγής ή το άμεσο περιβάλλον το, από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 36. Φυτά, για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες που είναι γνωστό ότι υπάρχει Thrips palmi Karny.Επίσημη δήλωση ότι: α) ο τόπος παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά το τρίμηνο που προηγήθηκε της εξαγωγής βρέθηκε απαλλαγμένος από Thrips palmi Karny ή β) το φορτίο υποβλήθηκε στην κατάλληλη επεξεργασία προκειμένου να απαλλαγεί από θυσανόπετρα. 37. Φυτά Palmae, για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός ΕυρώπηςΜε την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 17, επίσημη δήλωση ότι η χώρα καταγωγής αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη και ότι: α) τα φυτά προέρχονται από περιοχές που αναγνωρίζονται απαλλαγμένες από κιντρινόχρου μυκόπλασμα νέκρωσης του φοινικόδενδρου και από το ιοειδές Cadang-Cadang, και δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή β) δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα κιντρινόχρου μυκοπλάσματος νέκρωσης του φοινικόδενδρου και από το ιοειδές Cadang-Cadang στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, και φυτά του πεδίου παραγωγής τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα που δημιουργούν υπόνοιες για μόλυνση από τους οργανισμούς εκριζώθηκαν και τα φυτά υποβλήθηκαν στην κατάλληλη αγωγή για να απαλλαγούν από το Myndus crudus Van Duzee G γ) στην περίπτωση των φυτών ιστοκαλλιέργειας, τα φυτά που προέρχονται από φυτά που πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) και β). 38.1. Φυτά Camellia L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός ΕυρώπηςΕπίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά προέρχονται από περιοχές που αναγνωρίζονται απαλλαγμένες από Ciborinia camelliae Kohn ή β) δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα Ciborinia camelliae Kohn στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 38.2. Φυτά Fuchsia L., προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, τα οποία κατάγονται από τις ΗΠΑ ή τη Βραζιλία Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Aculops fuchsiae Keifer στον τόπο παραγωγής και ότι ακριβώς πριν από την εξαγωγή τα φυτά εξετάστηκαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Aculops fuchsiae Keifer 39. Δέντρα και θάμνοι για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια, καταγωγής τρίτων χωρών εκτός των Ευρωπαϊκών και των χωρών της Μεσογείου.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 και 18, στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1 και 38.2, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: - είναι καθαρά (π.χ. απαλλαγμένα από φυτικά κατάλοιπα) και είναι απαλλαγμένα από άνθη και καρπούς, - έχουν αναπτυχθεί σε φυτώρια, - έχουν υποβληθεί, προ της εξαγωγής σε ενδεδειγμένη χρονική περίοδο, σε επιθεώρηση και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από συμπτώματα που προκαλούνται από επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς και είτε βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων, ή υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή καταπολέμησης τέτοιου είδους οργανισμών. 40. Φυλλοβόλα δέντρα και θάμνοι, προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια, καταγωγής τρίτων χωρών εκτός των Ευρωπαϊκών και των χωρών της ΜεσογείουΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 και 18, στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2 και 39 κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά ναρκοβιούν και είναι απαλλαγμένα από φύλλωμα. 41. Μονοετή και διετή φυτά, εκτός των Gramineae, για φύτευση, εκτός των σπόρων για σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης και εκτός των χωρών της ΜεσογείουΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν, κατά περίπτωση για τα φυτά, που περιγράφηκαν στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 και 36, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: - αναπτύχθηκαν σε φυτώρια, - είναι απαλλαγμένα από κατάλοιπα φυτών, άνθη και καρπούς, - έχουν υποβληθεί, σε ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους και προ της εξαγωγής σε επιθεώρηση και - είτε είναι απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς, - είτε είναι απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων ή έχουν υποβληθεί στην κατάλληλα αγωγή για την εξάλειψη τέτοιων οργανισμών. 42. Φυτά της οικογενείας των Gramineae των πολυετών αγρωστωδών διακοσμητικών ειδών των υποοικογενειών των Bambusoideae Panicoideae και των γενών Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. και Uniola L., προς φύτευση, εκτός των σπόρων για σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός της Ευρώπης και των χωρών της Μεσογείου.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 33, 34 και 36, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: - έχουν αναπτυχθεί σε φυτώρια, - είναι απαλλαγμένα από κατάλοιπα φυτών, άνθη και καρπούς, - έχουν υποβληθεί, σε ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους και προ της εξαγωγής σε επιθεώρηση και - είτε ήταν απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς, - είτε ήταν απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων ή έχουν υποβληθεί στην κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη τέτοιων οργανισμών. 43. Φυτά του τύπου 'μπονζάι' (bonsai) για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός ΕυρώπηςΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρει το παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 και 18, το παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1 και το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 και 42, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση: α) ότι τα φυτά αναπτύσσονται και σχηματίζονται επί δύο συνεχόμενα χρόνια, τουλάχιστον, σε επισήμως καταχωρημένα φυτώρια 'μπονζάι', τα οποία υπόκεινται σε επίσημο καθεστώς ελέγχου G β) ότι τα φυτά: αα)τουλάχιστον δύο χρόνια προ της αποστολής τους: - αναπτύχθηκαν είτε σε μη χρησιμοποιημένο τεχνητό είτε σε φυσικό καλλιεργητικό υπόστρωμα το οποίο έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή κατάλληλη θερμική επεξεργασία για να απαλλαγεί από επιβλαβείς οργανισμούς, και για το οποίο έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι το καλλιεργητικό υπόστρωμα εξακολουθεί να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς, - να είναι φυτευμένα σε γλάστρες τοποθετημένες σε ράφια που απέχουν τουλάχιστον 50 εκατοστά από το έδαφος, - έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία ώστε να είναι απαλλαγμένα από σκωριάσεις που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης, - να τοποθετούνται μόνο σε διατάξεις που διαθέτουν μεταλλικό πλέγμα για να προστατεύονται από τα έντομα G ββ)δύο εβδομάδες προ της αποστολής τινάχτηκαν ώστε να μείνει η ελάχιστη ποσότητα υποστρώματος που χρειάζεται για να διατηρήσουν τη ζωτικότητά τους κατά τη μεταφορά και, αν αναφυτεύθηκαν, το καλλιεργητικό υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που τίθενται στο στοιχείο αα) G γ) τα φυτά που αναπτύχθηκαν σε φυτώρια 'bonsai' επισήμως καταχωρημένα σε μητρώα και τα φυτά του άμεσου περιβάλλοντός τους, έχουν ελεγχθεί περιβάλλοντος τους, έχουν ελεγχθεί επισήμως τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο, σε ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους, για την παρουσία συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών. Οι επιθεωρήσεις διε ξάγονται τουλάχιστον με οπτική εξέταση κάθε σειράς του πεδίου παραγωγής ή του φυτωρίου και με οπτική εξέταση όλων των τμημάτων του φυτού που βρίσκονται εκτός του καλλιεργητικού υποστρώματος, με τυχαία δειγματοληψία τουλάχιστον 300 φυτών ενός γένους, το οποίο περιλαμβάνει το πολύ 3 000 φυτά ή 10 % των φυτών εάν στο εν λόγω γένος ανήκουν πάνω από 3 000 φυτά. Οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί είναι αυτοί που απαριθμούνται στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας. Επίσης και οποιοσδήποτε άλλος επιβλαβής οργανισμός ο οποίος δεν απαντάται στην Κοινότητα G δ) τα φυτά αναγνωρίστηκαν στις επιθεωρήσεις αυτές ως απαλλαγμένα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς. Τα μολυσμένα φυτά πρέπει να απομακρύνονται. Τα φυτά που απομένουν θα πρέπει, κατά περίσταση, να υποβάλλονται σε αποτελεσματική αγωγή και, επιπλέον, να διατηρούνται για μια ορισμένη περίοδο ώστε να επιβεβαιώνεται ότι είναι απαλλαγμένα από τέτοιους επιβλαβείς οργανισμούς και το υλικό συσκευάζεται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια που έχουν σφραγισθεί επισήμως και φέρουν διακεκριμένο σήμα που πρέπει να περιλαμβάνεται και στο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας, διευκολύνοντας την αναγνώριση των παρτίδων των εμπορευμάτων. 44. Ποώδη πολυετή φυτά, για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, των οικογενειών Caryophyllaceae (εκτός του Dianthus L.), Compositae (εκτός των Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae και Rosaceae (εκτός της Fragaria L.), που κατάγονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης και εκτός των χωρών της ΜεσογείουΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα φυτά που περιγράφονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34 και 36, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: - αναπτύχθηκαν σε φυτώρια, - είναι απαλλαγμένα από κατάλοιπα φυτών άνθη και καρπούς, - έχουν υποβληθεί, σε ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα και προ της εξαγωγής σε επιθεώρηση και - είτε είναι απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς, - είτε είναι απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων ή έχουν υποβληθεί στην κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη τέτοιων οργανισμών. 45. Φυτά του Euphorbia pulcherrima Willd., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει Bemisia tabaci Genn. (είδη εκτός Ευρώπης).Επίσημη δήλωση ότι: - τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Bemisia tabaci Genn. ή - δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας Bemisia tabaci Genn., στα φυτά του πεδίου παραγωγής κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες προ της εξαγωγής. 46. Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, των βολβών, των κονδύλων, των ριζωμάτων, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζονται οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 13 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36, 44 και 45, κατά περίπτωση, Οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι: - Ιός που προκαλεί κίτρινη μωσαΐκωση της φασολιάς, - Cowpea mild mottle virus, - Lettuce infectious yellows virus (ίκτερος του μαρουλιού), - Pepper mild tigrι virus, - Καρούλιασμα των φύλλων της κολοκυθιάς, - Άλλοι ιοί που μεταδίδονται με την Bemisia tabaci Genn. α) Όπου έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση της Bemisia tabaci Genn. (πληθυσμοί εκτός Ευρώπης) ή άλλοι φορείς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμώνΕπίσημη δήλωση ότι παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στα φυτά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της βλαστικής περιόδου. β) Όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζεται η Bemisia tabaci Genn. (πληθυσμοί εκτός Ευρώπης) ή άλλοι φορείς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμώνΕπίσημη δήλωση ότι παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στα φυτά κατά τη διάρκεια μιας ενδεδειγμένης χρονικής περιόδου και α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Bemisia tabaci Genn. και άλλους φορείς των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών, ή β) ότι ο τόπος παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που παραγματοποίηθηκαν σε ενδεδειγμένο χρόνο, βρέθηκε απαλλαγμένος από Bemisia tabaci Genn. και άλλους φορείς των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών, ή γ) τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη της Bemisia tabaci Genn. 47. Σπόροι προς σπορά Helianthus annuus L.Επίσημη δήλωση ότι: α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως απαλλαγμένες από Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni ή β) οι σπόροι, εκτός εκείνων που παρήχθησαν από ποικιλίες που είναι ανθεκτικοί σε όλες τις φυλές των Plasmopara Halstedii (Farlow) Berl. et de Toni που εμφανίζονται στην περιοχή παραγωγής, έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά της Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni. 48. Σπόροι προς σπορά του Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.Επίσημη δήλωση ότι οι σπόροι είναι αποτέλεσμα ενδεδειγμένης μεθόδου εξαγωγής των οξέων ή ισοδύναμης μεθόδου που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α και α) είτε ότι οι σπόροι προς σπορά κατάγονται από περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye και ιοειδής οργανισμός που πρκαλεί την ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων ή β) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς στον τόπο παραγωγής κατά την πλήρη βλαστική περίοδο ή γ) ότι οι σπόροι προς σπορά έχουν υποβληθεί σε επίσημη δοκιμασία για τους ανωτέρω τουλάχιστον επιβλαβείς οργανισμούς, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μεθόδων και έχει διαπιστωθεί κατά τις δοκιμασίες αυτές ότι είναι απαλλαγμένοι από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς. 49.1. Σπόροι προς σπορά Medicago sativa L.Επήσημη δήλωση ότι: α) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kόhn) Filipjev στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι δεν έχει βρεθεί Ditylenchus dipsaci (Kόhn) Filipjev κατά τον εργαστηριακό έλεγχο επί αντιπροσωπευτικού δείγματος ή β) προ της εξαγωγής πραγματοποιήθηκε κάπνιση. 49.2. Σπόροι προς σπορά της Medicago sativa L., που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 49.1, επίσημη δήλωση ότι: α) δεν έχει γινει γνωστή η εμφαανιση Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. στο αγρόκτημα ή στο άμεσο περιβάλλον του τα τελευταία δέκα χρόνια Gβ) - η καλλιέργεια ανήκει σε ποικιλία που αναγνωρίζεται ως πολύ ανθεκτική στο Clavibacter michiganensis ssp. insidiousus Davis et al. ή - δεν είχε ακόμη αρχίσει την τέταρτη πλήρη βλαστική περίοδο από τη σπορά όταν συγκομίσθηκε ο σπόρος και ότι είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως μία μόνο συγκομιδή από την καλλιέργεια ή - η περιεκτικότητα σε αδρανή ουσία, που έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των απόρων προς σπορά που τίθενται σε εμπορία στην Κοινότητα, δεν υπερβαίνει το 0,1 % κατά βάρος G γ) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα του Clavibacter michiganensis ssp. insidiousus Davis et al., ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε σε παρακείμενη καλλιέργεια της Medicago sativa L., κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο ή, κατά περίπτωση, κατά τις δύο τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους G δ) η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε αγρό στον οποίο δεν υπήρχε καλλιέργεια Medicago sativa L., κατά τα τρία τελευταία έτη προ της σποράς. 50. Σπόροι προς σπορά της Oryza sativa L.Επίσημη δήλωση ότι: α) οι σπόροι έχουν ελεγχθεί επισήμως με τις ενδεδειγμένες νηματολογικές δοκιμασίες και βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Aphelenchoides besseyi Christie ή β) οι σπόροι έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή με καυτό νερό ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση του Aphelenchoides besseyi Christie 51. Σπόροι προς σπορά του Phaseolus L.Επίσημη δήλωση ότι: α) οι σπόροι που κατάγονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye ή β) αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων εξετάστηκε και βρέθηκε, απαλλαγμένο από Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. 52. Σπόροι προς σπορά της Zea mais L.Επίσημη διαπίστωση ότι: α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Erwinia stewartii (Smith) Dye ή β) ότι εξετάστηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα και βρέθηκε απαλλαγμένο από Erwinia stewartii (Smith) Dye. Κεφάλαιο ΙΙ ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Ξυλεία Castanea Mill.α) Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryphonectria parasitica (Murill) Barr ή β) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη 2. Ξυλεία Platanus L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας η οποία δεν έχει διατηρηθεί στη φυσική της στρογγύλη επιφάνειαα) Επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, ή β) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί του ξύλου ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτων του 20 %, εκφραζόμενης ως ποσοστό ξηράς ύλης, κατά τη στιγμή της παραγωγής η οποία επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας. 3. Μεμονωμένος φλοιός της Castanea Mill.Επίσημη δήλωση: α) ότι ο φλοιός που κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryphonectria parasitica (Murill) Barr ή β) ότι το φορτίο των εμπορευμάτων έχει υποβληθεί σε κάπνιση ή άλλη κατάλληλη αγωγή κατά της Cryphonectria parasitica (Murill) Barr. 4. Φυτά Pinus L., προς φύτευση εκτός των σπόρων προς σποράΕπίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Scirrhia pini Fund et Parker στον τόπο παραγαωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 5. Φυτά των Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr., και Tsuga Carr., προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 4, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Melampsora medusae Thόmen στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 6. Φυτά Populus L., προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΕπίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Melampsora medusae Thόmen στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 7. Φυτά των Castanea Mill. και Quercus L. που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΕπίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryphonectria parsitica (Murill) Barr ή β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Cryphonectria parsitica (Murill) Barr στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 8. Φυτά Platanus L. προς φύτευση εκτός των σπόρων προς σποράΕπίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter ή β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ceratocystitis fimbriata f.sp. platani Walter στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον του από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 9. Φυτά των Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. εκτός των Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. και Stranvaesia Lindl., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΕπίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από χώρες ή περιοχές στις οποίες αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχει Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α ή β) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 10. Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σποράΕπίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall και τον ιό που προκαλεί μαρασμό (τριστέτσα) των εσπεριδοειδών (ευρωπαϊκά στελέχη του ιού) ή β) τα φυτά προέρχονται από πρόγραμμα πιστοποίησης που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημη μεμονωμένη δοκιμασία τουλάχιστον για τον ιό που προκαλεί μαρασμό (τριστέτσα) των εσπεριδοειδών (ευρωπαϊκά στελέχη) και Citrus vein enation woody gall, χρησιμοποιώντας τους ενδεδειγμένους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α και αναπτύχθηκαν, συνεχώς σε θερμοκήπιο που προστατεύεται πλήρως από τα έντομα ή σε μεμονωμένο κλουβί στο οποίο δεν έχουν εμφανισθεί συμπτώματα παρούσιας Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchavelli et Gikashvili, του ιού που προκαλεί μαρασμό (τριστέτσα) των εσπεριδοειδών (ευρωπαϊκά στελέχη του ιού) και του Citrus vein enation woody gall ή γ) τα φυτά: - προέρχονται από πρόγραμμα πιστοποίησης που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει έχει διατηρηθεί υπό τις ενδεδειγμένες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημη μεμονωμένη δοκιμασία τουλάχιστον για τον ιό που προκαλεί μαρασμό (τριστέτσα) των εσπεριδοειδών (ευρωπαϊκά στελέχη) και Citrus vein enation woody gall, χρησιμοποιώντας τους ενδεδειγμένους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α και κατά τις δοκιμασίες αυτές βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον ιό που προκαλεί μαρασμό (τριστέτσα) των εσπεριδοειδών (ευρωπαϊκά στελέχη) και έχει πιστοποιηθεί ότι είναι απαλλαγμένα τουλάχιστον από τον ιό που προκαλεί μαρασμό (τριστέτσα) των εσπεριδοειδών ειδών (ευρωπαϊκά στελέχη), σε επίσημες μεμονωμένες δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, - εξετάστηκαν και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma trachelphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, του Citrus vein enation woody gall και του ιού που προκαλεί μαρασμό (τριστέτσα) των εσπεριδοειδών (ευρωπαϊκά στελέχη του ιού) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 11. Φυτά των Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. και Strelitziaceae, έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένοΕπίσημη δήλωση ότι: α) δεν παρατηρήθηκε μόλυνση από Radopholus similis (Cobb) Thorne στον τόπο παραγωγής, από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή β) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, το έδαφος και οι ρίζες των ύποπτων φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημες νηματολογικές δοκιμές, τουλάχιστον για το Radopholus similis (Cobb) Thorne και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό. 12. Φυτά των Fragaria L., Prunus L. και Rubus L., προς φύτευση, εκτός των σπόρων για σποράΕπίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς ή β) δεν παρατηρήθηκαν, από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από τους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς. Οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί είναι: - στη Fragaria L.: - Phytthophtora Fragaria Hickman var fragariae, - Ιοί που προκαλούν μωσαΐκωση της αραβίδος, - Δακτυλιωτή κηλίδωση του σμέουρου, - Κατσάρωμα της φράουλας, - Ηπια χλώρωση των άκρων των φύλλων της φράουλας, - Δακτυλιωτή μελάνωση της τομάτας, - Xanthomonas fragariae Kennedy et King, - στο Prunus L.: - Μυκόπλασμα που προκαλεί χλωρωτικό καρούλιασμα των φύλλων της βερυκοκιάς, - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye, - στο Prunus persica (L.) Batsch: Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., - στο Rubus L.: - Ιοί που προκαλούν μωσαΐκωση της αραβίδος, - Δακτυλιωτή κληίδωση του σμέουρου, - Δακτυλιωτή καλίδωση της φράουλας (λανθάνων ιός), - Δακτυλιωτή μελάνωση της τομάτας. 13. Φυτά των Cydonia Mill. και Pyrus L., προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 9, επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από το μυκόπλασμα που προκαλεί 'μαρακμή' (decline) της αχλαδιάς ή β) τα φυτά του τόπου παραγωγής και του άμεσου περιβάλλοντός του, που παρουσίασαν συμπτώματα που προκαλούν υποψίες για μόλυνση από το συγκεκριμένο μυκόπλασμα, εκριζώθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων. 14. Φυτά Fragaria L., προς φύτευση, εκτός των σπόρων για σποράΜε την επιξύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 12, επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Aphelenchoides besseyi Christie ή β) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Aphelechoides besseyi Christie σε φυτά στον τόπο παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή γ) στην περίπτωση φυτών ιστοκαλλιέργειας, ότι προέρχονται από φυτά που ανταποκρίνονται στους όρους του στοιχείου β) του παρόντος σημείου ή έχουν επισήμως ελεγχθεί με ενδεδειγμένες νηματολογικές μεθόδους και έχει αποδειχθεί ότι είναι απαλλαγμένα από Aphelenchoides besseyi Christie. 15. Φυτά Malus L., προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 9, επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά που κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από το μυκόπλασμα που προκαλεί ανώμαλο πολλαπλασιασμό των κυττάρων της μηλιάς (apple proliferation mycoplasm) ή β) αα) τα φυτά, εκτός των σπορόφυτων: - είτε πιστοποιήθηκε επισήμως στα πλαίσια προγράμματος πιστοποίησης που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε υπό τις κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημες δοκιμασίες, τουλάχιστον για το εν λόγω μυκόπλασμα, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες, και βρέθηκε απαλλαγμένο από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, - είτε ότι προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο διατηρήθηκε υπό τις κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε, κατά τις έξι τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους, τουλάχιστον μία φορά σε επίσημη δοκιμασία τουλάχιστον για το συγκεκριμένο μυκόπλασμα, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και βρέθηκαν, κατά τις δοκιμασίες αυτές απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό G ββ) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών, που οφείλονται στο συγκεκριμένο μυκόπλασμα, σε φυτά του τόπου παραγωγής ούτε σε ευαίσθητα φυτά του άμεσου περιβάλλοντός του, από την έναρξη των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων. 16. Φυτά των ακολούθων ειδών Prunus L., Προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά: - Prunus amygdalus Batsch, - Prunus armeniaca L., - Prunus blireiana Andre, - Prunus brigantina Vill., - Prunus cerasifera Ehrh., - Prunus cistena Hansen, - Prunus curdica Fenzi et Fritsch, - Prunus domestica ssp. domestica L., - Prunus domestica ssp. Insititia (L.) C. K. Schneid., - Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., - Prunus glandulosa Thunb., - Prunus holosericea Batal. - Prunus hortulana Bailey, - Prunus japonica Thunb., - Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, - Prunus maritima Marsh., - Prunus mume Sieb. et Zucc., - Prunus nigra Ait., - Prunus persica (L.) Batsch, - Prunus salicina L., - Prunus sibirica L., - Prunus simonii Carr., Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 12, επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον ιό (Sharka) της σάρκας, ή β) αα) ότι τα φυτά, εκτός των σποροφύτων: - είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποιήσεως, που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και υποβληθεί σε επίσημες δοκιμές, που αφορούν, τουλάχιστον τον ιό Sharka, χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν αποδειχθεί, κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών, απαλλαγμένα από τον επιβλαβή αυτόν οργανισμό, - είτε προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων σε μία τουλάχιστον επίσημη δοκιμή που αφορά τουλάχιστον τον ιό Sharka, χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν αποδειχθεί, κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών, απαλλαγμένα από τον επιβλαβή αυτόν οργανισμό G ββ) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα ασθενείας, που προκαλείται από τον ιό Sharka, από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, στα φυτά του τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του αμέσου περιβάλλοντός τους G γγ) ότι καταστράφηκαν τα φυτά του τόπου παραγωγής τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα ασθενείας από άλλους ιούς ή παρεμφερή με τους ιούς παθογόνα. - Prunus spinosa L., - Prunus tomentosa Thunb., - Prunus triloba Lindl., - Άλλα είδη Prunus L. ευαίσθητα στον ιό (sharka) της 'σάρκας' 17. Καταργείται 18. Φυτά Vitis L. εκτός των καρπών και των σπόρων προς σποράΕπίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κίτρινης μωσαϊκής της αμπέλου (Grapevine Flavescence dorιe MLO) και Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. στα φυτά του μητρικού υλικού του τόπου παραγωγής από την έναρξη των δύο τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων. 19.1. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., προοριζόμενοι για φύτευσηΕπίσημη δήλωση: α) ότι τηρούνται οι κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival G β) ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ή ότι τηρούνται οι κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) και γ) ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από πεδίο παραγωγής που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένο από Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens και Globodera pallida (Stone) Behrens. 19.2. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των ποικιλιών οι οποίες έχουν γίνει επίσημα αποδεκτές σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη δυνάμει της οδηγίας 70/457/ΕΟΚ του ΣυμβουλίουΜε την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που ισχύουν για τους κονδύλους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 19.1, επίσημη δήλωση ότι οι κόνδυλοι: - ανήκουν σε προχωρημένες διαλογές G τέτοιου τύπου δήλωση, διατυπωμένη με τον ενδεδειγμένο τρόπο, περιέχεται στο έγγραφο που συνοδεύει τους εν λόγω κονδύλους, - παράγονται στην Κοινότητα και - προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί, στην Κοινότητα, σε επίσημες δοκιμές φυτοπαθολογικής καθάρσεως σύμφωνα με ενδεδειγμένες μεθόδους, και βρέθηκε, κατά τις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς. 19.3. Φυτά που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους, του είδους Solanum L., ή τα υβρίδιά τους, που προορίζονται για φύτευση, εκτός των κονδύλων του Solanum tuberosum L., που αναφέρεται α) Τα φυτά έχουν διατηρηθεί υπό συνθήκες φυτοϋγειονομικής κάθαρσης και βρέθηκαν απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς κατά τη σχετική δοκιμή κάθαρσης G στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 19.1 ή 19.2 και εξαιρουμένου του υλικού που διατηρείται σε καλλιέργεια το οποίο έχει αποθηκευθεί σε τράπεζες γονιδίων ή συλλογές γενετικού υλικούβ) οι δοκιμές φυτοπαθολογικής κάθαρσης που αναφέρονται στο στοιχείο α): αα) επιβλέπονται από την υπηρεσία φυτοπροστασίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους και πραγματοποιούνται από επιστημονικώς καταρτισμένο προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας ή οποιουδήποτε επισήμως εγκεκριμένου οργανισμού G ββ) διεξάγονται σε χώρους που διαθέτουν εγκαταστάσεις κατάλληλες και επαρκείς για τους επιβλαβείς οργανισμούς και για τη διατήρηση του υλικού, οι οποίες περιλαμβάνουν και φυτά-δείκτες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλειφθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών G γγ) διεξάγονται σε κάθε μονάδα του υλικού, - με οπτική εξέταση, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, καθόλη τη διάρκεια μιας τουλάχιστον βλαστικής περιόδου, όσον αφορά τον τυπό του υλικού και το στάδιο ανάπτυξής του κατά τη διάρκεια του προγράμματος δοκιμασίας, για την αναζήτηση συμπτωμάτων που προκαλούνται από οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό, - πραγματοποιώντας δοκιμές, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους, για τις οποίες πρέπει να ενημερώνεται η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 16α: - όσον αφορά όλο το υλικό γεωμήλων, τουλάχιστον για: - τον λανθάνοντα ιό των γεωμήλων των Άνδεων, - Arracacha virus B, oca strain, - τον ιό της δακτυλιωτής μελάνωσης των γεωμήλων, - τον ιοειδή οργανισμό που προκαλεί ατράκτωση των κονδύλων των γεωμήλων, - τον ιό Τ των γεωμήλων, - τον ιό της μωσαΐκωσης των γεωμήλων των Άνδεων, - κοινούς ιούς των γεωμήλων A, M, S, V, X και Y (συμπεριλαμβανομένων και των Y°, Yn και Yc) και τον ιό που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων των γεωμήλων, - Clavibacter michiganensis ssp, sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., - στην περίπτωση των γεωμήλων σποράς, τουλάχιστον για τους ιούς και τους ιοειδείς οργανισμούς που απαριθμούνται παραπάνω G δδ) με ενδεδειγμένες δοκιμασίες για οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα παρατηρείται κατά την οπτική εξέταση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιβλαβείς οργανισμοί που προκάλεσαν τα εν λόγω συμπτώματα G γ) οποιοδήποτε υλικό το οποίο δεν βρέθηκε κατά τις δοκιμασίες που αναφέρονται στο στοιχείο β), απαλλαγμένο από τους επιβλαβείς οργανισμούς του στοιχείου β) θα καταστρέφεται αμέσως ή θα υποβάλλεται σε αγωγή για την εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών G δ) κάθε οργανισμός ή ερευνητικό ίδρυμα που διαχειρίζεται το υλικό αυτό θα ενημερώνει την επίσημη φυτοϋγειονομική υπηρεσία του κράτους μέλους για το υλικό που διαθέτει. 19.4. Φυτά των ειδών Solanum L., που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους, ή τα υβρίδια αυτών που προορίζονται για φύτευση και τα οποία έχουν διατηρηθεί σε τράπεζες γονιδίων ή σε συλλογές γενετικού υλικούΚάθε οργανισμός ή ερευνητικό ίδρυμα, που διαθέτει τέτοιο υλικό, θα ενημερώνει την υπηρεσία φυτοπροστασίας του εν λόγω κράτους μέλους για το υλικό που έχει στη διάθεσή του. 19.5. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., εκτός εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 19.1, 19.2, 19.3 ή 19.4Πρέπει να αποδεικνύεται με αριθμό μητρώου που τίθεται επί της συσκευασίας, ή, στην περίπτωση μη συσκευασμένων γεωμήλων τα οποία μεταφέρονται χύμα, επί του οχήματος μεταφοράς, ότι τα γεώμηλα καλλιεργήθηκαν από επισήμως καταχωρηθέντα παραγωγό ή κατάγονται από επισήμως καταχωρηθέντα κέντρα συλλογικής αποθεματοποίησης ή αποστολής στην περιοχή παραγωγής, αναφέροντας ότι οι κόνδυλοι είναι απαλλαγμένοι από Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith και ότι είναι σύμφωνοι με: α) τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival και β) κατά περίπτωση, με τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 19.6. Φυτά Solanaceae, προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά και των φυτών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 19.4 ή 19.5Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 19.1, 19.2 και 19.3, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Potato stolbur mycoplasm G β) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα που οφείλονται στο Potato stolbur mycoplasm στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 20. Φυτά Humulus lupulus L., προς φύτευση, εκτός των σπόρων για σποράΕπίσημη διαπίστωση ότι δεν παρουσιάστηκαν συμπτώματα Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold και Verticillium dahliae Klebahn σε λυκίσκους του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου 21. Φυτά των Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L. και Pelargonium L'Hιrit. ex Ait., για φύτευση εκτός των σπόρων προς σποράΕπίσημη δήλωση ότι: α) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Heliothis armigera Hόbner, ή Spodoptera littoralis (Boisd.) στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, ή β) τα φυτά υποβλήθηκαν στην κατάλληλη αγωγή για την προστασία τους από τους εν λόγω οργανισμούς. 22.1. Φυτά Dentranthema (DC.) Des Moul., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 21, επίσημη δήλωση: α) ότι τα φυτά είναι το πολύ της τρίτης γενεάς από υλικό το οποίο αποδείχθηκε, κατά τις ιολογικές δοκιμασίες, απαλλαγμένο από το ιοειδές που προκαλεί νανισμό του χρυσάνθεμου (chrysanthenum stunt viroid) ή προέρχονται απευθείας από υλικό του οποίου αντιπροσωπευτικό δείγμα, 10 % τουλάχιστον, έχει αποδειχθεί απαλλαγμένο του chrysantenhum stunt viroid, κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου που πραγματοποιείται την εποχή της ανθοφορίας G β) ότι τα φυτά και τα μοσχεύματα προέρχονται από εγκαταστάσεις: - που έχουν ελεγχθεί επίσημα τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται της αποστολής και στα οποία δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της Puccinia horiana Hennings κατά την περίοδο αυτή και, στο άμεσο περιβάλλον αυτών, δεν έχει διαπιστωθεί καμία εμφάνιση συμπτώματος της Puccinia horiana Hennings κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της εμπορίας ή - έχουν υποβληθεί σε ενδεδειγμένη αγωγή κατά της Puccinia horiana Hennings G γ) ότι, στην περίπτωση των αρρίζων μοσχευμάτων, δεν έχει εμφανισθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας της Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx ούτε στα μοσχεύματα ούτε στά φυτά από τα οποία προέρχονται τα μοσχεύματα ή ότι, στην περίπτωση των ερρίζων μοσχευμάτων, δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας της Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx ούτε στα μοσχεύματα ούτε στις ρίζες. 22.2. Φυτά Dianthus L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 21 επίσημη δήλωση: - ότι τα φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά απαλλαγμένα από Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophyll (Burkholder) Starr et Burkholder και Philophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma κατά τις δοκιμασίες που έγιναν επίσημα δεκτές και πραγματοποιήθηκαν κατά τα δύο τελευταία έτη, - ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα παρουσίας των παραπάνω επιβλαβών οργανισμών στα φυτά. 23. Βολβοί των Tulipa L. και Narcissus L., εκτός εκείνων στη συσκευασία των οποίων εμφαίνεται ή αποδεικνύεται με άλλους τρόπους ότι προορίζονται για άμεση πώληση σε τελικούς καταναλωτές που δεν έχουν σχέση με την επαγγελματική παραγωγή κομμένων ανθέων.Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kόhn) Filipjev στα φυτά από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 24. Φυτά των Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. και τα υβρίδιά τους, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., Solanum melongena L., Spinacia L., Tanacetum L. και Verbena L. για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 21, 22.1 ή 22.2, επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huldobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii (Burgess) ή β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huldobrensis (Blanchard) ή Liriomyza trifolii (Burgess) στον τόπο παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της συγκομιδής ή γ) ακριβώς πριν την εμπορία, τα φυτά ελέγχθηκαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς και υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη των Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) και Liriomyza trifolii (Burgess). 25. Έρριζα φυτά, υπαίθριας καλλιέργειας φυτευμένα ή προοριζόμενα για φύτευσηΕπίσημη δήλωση ότι ο τόπος παραγωγής αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένος από Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens και Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 26. Φυτά Beta vulgaris L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΕπίσημη δήλωση ότι: α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον ιό που προκαλεί το κατσάρωμα των φύλλων των τεύτλων ή β) ότι δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του του ιού που προκαλεί το κατσάρωμα των φύλλων των τεύτλων, στην περιοχή παραγωγής και ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατσαρώματος των φύλλων των τεύτλων στον τόπο παραγωγής ή το άμεσο περιβάλλον του, από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. 27. Σπόροι προς σπορά Helianthus annuus L.Επίσημη δήλωση ότι: α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως απαλλαγμένες από Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni ή β) οι σπόροι, εκτός εκείνων που παρήχθησαν από ποικιλίες ανθεκτικές σε όλες τις φύλες των Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni που εμφανίζονται στην περιοχή παραγωγής, έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά της Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni. 28. Σπόροι προς σπορά του Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.Επίσημη δήλωση ότι οι σπόροι είναι αποτέλεσμα ενδεδειγμένης μεθόδου εξαγωγής των οξέων ή ισοδύναμης μεθόδου που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α και α) ότι οι σπόροι προς σπορά κατάγονται από περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., ούτε Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye ή β) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς στον τόπο παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο ή γ) ότι οι σπόροι προς σπορά έχουν υποβληθεί σε επίσημη δοκιμασία τουλάχιστον γι' αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρησιμοποίηση των ενδεδειγμένων μεθόδων και έχει διαπιστωθεί, κατά τις δοκιμασίες αυτές, ότι είναι απαλλαγμένες από τους επιβλαβείς οργανισμούς. 29.1. Σπόροι προς σπορά της Medicago sativa L.Επίσημη δήλωση ότι: α) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kόhn) Filipjev στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι δεν έχει βρεθεί Ditylenchus dipsaci (Kόhn) Filipjev κατά τον εργαστηριακό έλεγχο επί αντιπροσωπευτικού δείγματος, ή β) προ της εμπορίας πραγματοποιήθηκε κάπνιση. 29.2. Σπόροι προς σπορά της Medicago sativa L.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 29.1, επίσημη δήλωση ότι: α) οι σπόροι προς σπορά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. G β) - δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. στο αγρόκτημα ή στο άμεσο περιβάλλον του τα τελευταία δέκα χρόνια και - ότι η καλλιέργεια ανήκει σε ποικιλία που αναγνωρίζεται ως πολύ ανθεκτική στο Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ή - ότι δεν είχε ακόμη αρχίσει την τέταρτη πλήρη βλαστική περίοδο από τη σπορά όταν συγκομίσθηκε ο σπόρος και ότι είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως μία μόνο συγκομιδή από την καλλιέργεια ή - ότι η περιεκτικότητα σε αδρανή ουσία, που έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των σπόρων προς σπορά του τίθενται σε εμπορία στην Κοινότητα, δεν υπερβαίνει το 0,1 % κατά βάρος, - δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ούτε στο πεδίο παραγωγής ούτε σε παρακείμενη καλλιέργεια της Medicago sativa L., κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο ή, κατά περίπτωση, κατά τις δύο τελευταίες βλαστικές περιόδους, - η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε αγρό στον οποίο καμία καλλιέργεια της Medicago sativa L., δεν πραγματοποιήθηκε κατά τα τρία τελευταία έτη προ της σποράς. 30. Σπόροι προς σπορά του Phaseolus L.Επίσημη δήλωση ότι: α) οι σπόροι κατάγονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye) ή β) αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε δοκιμασίες και, κατά τις δοκιμασίες αυτές, βρέθηκε απαλλαγμένο από Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. 31.1 Καρποί των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τουςΗ συσκευασία φέρει ενδεδειγμένο σήμα καταγωγής 31.2 Καρποί των Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών του Citrus clementina Hort. ex Tanaka, που κατάγονται από τη Γαλλία (Κορσική)Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται στους καρπούς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙI μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 31.1, οι καρποί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από φύλλα και ποδίσκους. Μέρος Β ΌΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ 1. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση: α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Dendroctonus micans Kugelan ή γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD' ή άλλο διεθνώς αναγωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της συσκευασίας της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη στιγμή της παραγωγής, που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας.EL, E, IRL, I, P, UK (*) 2. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1,5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 1: α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή EL, E, IRL, I, P, UK β) επίσημη δήλωση ότι ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips duplicatus Stahlberg ή γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD.' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της συσκευασίας σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενης ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη στιγμή της παραγωγής που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας G 3. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7 κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 1 και 2, α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips typographus Heer, ή γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της εμπορικής συσκευασίας σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοτό ξηράς μάζας, κατά τη στιγμή της παραγωγής που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας.EL, E, IRL, P, UK 3. Ξυλεία κωνορόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που καταγράφεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 1, 2 και 3, α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips amitinus Eichhof ή γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD' ή άλλο EL, E, F (Κορσική), IRL, I, P, UK διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της εμπορικής συσκευασίας σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη στιγμή της παραγωγής που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου (θερμοκρασίας. 5. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 1, 2, 3 και 4, α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips cembrae Heer ή γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της εμπορικής συσκευασίας σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη στιγμή της παραγωγής που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας.EL, E, IRL, P, UK (N-IRL, Νήσος Man). 6. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 1, 2, 3, 4 και 5, α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips sexdentatus Boerner ή γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της εμπορικής συσκευασίας σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη στιγμή της παραγωγής που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας.EL, IRL, UK (N-IRL, Νήσος Man). 6.1. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 1, 2, 3, 4, 5 και 6, α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Pissodes spp. (ευρωπαϊκό είδος) ή γ) υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο με σήμανση 'Kiln-dried', 'KD' ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί της ξυλείας ή επί της εμπορικής συσκευασίας σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο με υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς μάζας, κατά τη στιγμή της παραγωγής που επιτυγχάνεται με το κατάλληλο πρόγραμμα ρύθμισης χρόνου/θερμοκρασίας.IRL, UK (N-IRL, νήσος Man) 6.2. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 4, α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή β) επίσημη δήλωση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Matsucoccus feytaudi Duc.F (Κορσική) 7. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ύψους άνω των 3 μέτρωνΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5, επίσημη δήλωση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Dendroctonus micans Kugelan.EL, E, IRL, I, P, UK (*) 8. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ύψους άνω των 3 μέτρωνΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 7 επίσημη δήλωση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ips duplicatus Sahlberg.EL, E, IRL, I, P, UK 9. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ύψους άνω των 3 μέτρωνΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7 και 8, επίσημη δήλωση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ips typographus Heer.EL, E, IRL, I, P, UK 10. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ύψους άνω των 3 μέτρωνΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8 και 9, επίσημη δήλωση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ips amitinus Eichhof.EL, E, F (Κορσική), IRL, I, P, UK 11. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ύψους άνω των 3 μέτρωνΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8, 9 και 10, επίσημη δήλωση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ips cembrae Heer.EL, E, IRL, P, UK (N-IRL νήσος Man) 12. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ύψους άνω των 3 μέτρωνΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4, 5, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11, επίσημη δήλωση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Ips sexdentatus Boerner.EL, IRL, UK (N-IRL νήσος Man) 13. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 4 και 5 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11 και 12, επίσημη δήλωση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Pissodes spp. (Ευρωπαϊκό είδος).IRL, UK (N-IRL νήσος Man) 14.1. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο α) υποβλήθηκε σε κάπνιση ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για την καταπολέμηση του σκολύτη ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Dendroctonus micans Kugelan.EL, E, IRL, I, P, UK (*) 14.2. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 14.1, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο α) υποβλήθηκε σε κάπνιση ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για την καταπολέμηση του σκολύτη ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips amitinus Eichof.EL, E, F (Κορσική), IRL, I, P, UK (*) 14.3. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1 και 14.2, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο α) έχει υποβληθεί σε κάπνιση ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση του σκολύτη ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips cembrae Heer.EL, E, IRL, P, UK (N-IRL, νήσος Man) 14.4. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1, 14.2 και 14.3, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο α) έχει υποβληθεί σε κάπνιση ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση του σκολύτη ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips duplicatus Sahlberg.EL, E, IRL, I, P, UK 14.5. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1, 14.2, 14.3 και 14.4 επίσημη δήλωση ότι το φορτίο α) έχει υποβληθεί σε κάπνιση ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση του σκολύτη ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips sexdentatus Boerner.EL, IRL, UK (N-IRL, νήσος Man) 14.6. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 και 14.5, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο α) έχει υποβληθεί σε κάπνιση ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση του σκολύτη ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Ips typographus Heer.EL, E, IRL, P, UK 14.7. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 14.2, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο α) έχει υποβληθεί σε κάπνιση ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Matsucoccus feytaudi Duc.F (Κορσική) 14.8. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 και 14.6, επίσημη δήλωση ότι το φορτίο α) έχει υποβληθεί σε κάπνιση ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση του σκολύτη ή β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Pissodes spp. (ευρωπαϊκό είδος)IRL, UK (N-IRL, νήσος Man) 15. Φυτά Larix Mill. προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2 και 10, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 5, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, επίσημη δήλωση ότι παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Cephalcia lariciphila (Klug.)F, IRL, UK (N-IRL, νήσος Man) 16. Φυτά Pinus L, Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill., και Pseudotsuga Carr. προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2 και 9, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 4, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 και 15, επίσημη δήλωση ότι παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet.IRL, UK (N-IRL, νήσος Man) 17. Φυτά Pinus L. προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2 και 9, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 4, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 και 16, επίσημη δήλωση ότι παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.).E (Ίμπιζα) 18. Φυτά Picea A. Dietr., προοριόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2 και 10, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 5, και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 και 16, επίσημη δήλωση ότι παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Gilpinia hercyniae (Hartig).EL, F, IRL, UK (N-IRL, νήσος Man) 19. Φυτά Eucalyptus l'Herit., εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.Επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά δεν έχουν χώμα και έχουν υποβληθεί σε αγωγή κατά του Gonipterus scutellatus Gyll. ή β) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Gonipterus scutellatus Gyll.EL, P 20.1. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., που προορίζονται για φύτευσηΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10 και 11, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 και 25.6 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημεία 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 και 19.6, επίσημη δήλωση ότι οι κόνδυλοι: α) αναπτύχθηκαν σε περιοχή που δεν έχει γίνει γνωστή εμφάνιση του Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) ή β) αναπτύχθηκαν σε γη, ή σε καλλιεργητικό υπόστρωμα που αποτελείται από έδαφος που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένο από BNYVV ή έχει υποβληθεί σε επίσημες δοκιμασίες με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και βρέθηκε απαλλαγμένο από BNYVV ή γ) έχει πλυθεί για να φύγει το χώμα.DK, IRL, P (Αζόρες), UK 20.2. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., εκτός εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 20.1 και εκτός εκείνων που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου σε εγκαταστάσεις με εγκεκριμένα συστήματα διάθεσης απορριμμάτωνΤο φορτίο ή η παρτίδα δεν περιέχει πάνω από 1 % κατά βάρος χώμαDK, IRL, P (Αζόρες), UK 21. Φυτά και ζωντανή γύρη για επικονίαση των: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., εκτός των Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., εκτός των καρπών και των σπόρων προς σποράΜε την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1, κατά περίπτωση, επίσημη δήλωση ότι: α) τα φυτά κατάγονται από προστατευμένες περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας (Καμπανία Αρδέννες, Αλσατία- εκτός του διαμερίσματος του Κάτω Ρήνου-, Λοραίνη, Franche-Comtι, Rhτne-Alpes, Βουργουνδία, Auvergne, Προβηγκία- Άλπεις-Κυανή Ακτή, Κορσική, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, νήσος Man, νησιά των στενών της Μάγχης) ή β) ότι τα φυτά παρήχθησαν ή μεταφέρθηκαν σε 'ζώνη απομονώσεως' διατηρήθηκαν για μία περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, σε πεδίο:E, F (Καμπανία- Αρδέννες, Αλσατία- εκτός του διαμερίσματος του Κάτω Ρήνου-Λοραίνη, Franche-Comtι Rhτne-Alpes, Βουργουνδία, Auvergne, Προβηγκία- Άλπεις-Κυανή Ακτή, Κορσκή, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, νήσος Man, νησιά των Στενών της Μάγχης) αα) το οποίο βρίσκεται σε μια 'ζώνη απομονώσεως' που έχει καθορισθεί επίσημα και καλύπτει τουλάχιστον 50 km2, δηλαδή μια ζώνη όπου τα φυτά που φιλοξενούν παράσιτα υπόκεινται σε επίσημα εγκεκριμένο και επιτηρούμενο καθεστώς ελέγχου, με σκοπό τη μείωση στο ελάχιστο του κινδύνου εξάπλωσης της Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. από φυτά τα οποία καλλεργούνται εκεί G ββ) το οποίο έχει επίσημα εγκριθεί για την καλλιέργεια φυτών, πριν από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν στοιχείο G γγ) το οποίο, όπως και τα άλλα μέρη της 'ζώνης απομονώσεως' που το περιβάλλουν, έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από την Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου: - σε επίσημες επιθεωρήσεις που διεξάγονται τουλάχιστον δύο φορές στο πεδίο καθώς και στην περιβάλλουσα ζώνη, σε πλάτος τουλάχιστον 250 μέτρων, μία φορά κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και μία κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και - σε επίσημους ελεγχους με δειγματοληψία που διεξάγονται στην περιβάλλουσα ζώνη σε πλάτος τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου τουλάχιστον μία φορά κατά τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο, στις επιλεγείσες κατάλληλες θέσεις, ιδίως εκεί όπου καλλιεργούνται φυτά που χρησιμεύουν ως δείκτες και - σε επίσημες δοκιμασίες που διεξάγονται, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες εργαστηριακές μεθόδους σε δείγματα επισήμως επιλεγμένα από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, σε φυτά στα οποία έχουν εμφανιστεί συμπτώματα της Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. στο πεδίο ή σε άλλα μέρη της 'ζώνης απομονώσεως' και δδ) από το οποίο πεδίο καθώς και από τα άλλα μέρη της 'ζώνης απομονώσεως' δεν έχει μεταφερθεί κανένα φυτό που φιλοξενεί παράσιτα με συμπτώματα της Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημος έλεγχος ή έγκριση. 22. Φύτα των Allium porrum L., Apium L., Beta L., Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., εκτός των φυτών που προορίζονται για φύτευσηΤο φορτίο ή η παρτίδα δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 1 % κατά βάρος χώμαDK, IRL, P (Αζόρες), UK 23. Φυτά Beta vulgaris L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σποράα) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 35.1 και 35.2, στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ σημείο 26 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 22, επίσημη δήλωση ότι τα φυτά: αα) υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμασίες και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) ή ββ) αναπτύχθηκαν από σπόρους που είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 27 και - σε περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του BNYVV ή - σε έδαφος ή καλλιεργητικό μέσο, το οποίο έχει υποβληθεί επισήμως σε δοκιμασίες, με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και βρέθηκε απαλλαγμένο από BNYVV και - έγινε δειγματοληψία και τα δείγματα, κατά τις δοκιμασίες, βρέθηκαν απαλλαγμένα από BNYVV G DK, IRL, P (Αζόρες), UK β) ο οργανισμός ή το ερευνητικό ίδρυμα που έχει το εν λόγω υλικό στη διάθεσή του, ενημερώνει σχετικά την επίσημη υπηρεσία φυτοπροστασίας του κράτους μέλους για το υλικό που έχει στη διαθεσή του. 24. Φυτά των Begonia L. και Euphorbia pulcherrima Wild., εκτός εκείνων για τα οποία πρέπει να αποδεικνύεται από τη συσκευασία ή την ανάπτυξη του άνθους του (ή του βράκειου) ή με άλλα μέσα, ότι προορίζονται για πώληση σε τελικούς καταναλωτές που δεν συμμετέχουν στην επαγγελματική παραγωγή φυτών, προοριζόμενων για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.Επίσημη δήλωση α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από Bemisia tabaci Genn. ή β) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Bemisia tabaci Genn. στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν της εμπορίας ή γ) ότι ακριβώς προ της εμπορίας τα φυτά υποβλήθηκαν στην ενδεδειγμένη αγωγή για την εξάλειψη της Bemisia tabaci Genn. και υποβλήθηκαν σε έλεγχο και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό (ζωντανό).DK, IRL, P, UK 25.1. Φυτά Beta vulgaris L. που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων.Επίσημη δήλωση ότι το φορτίο των φυτών: α) υποβλήθηκε σε θερμική αγωγή για την εξάλειψη της μόλυνσης από Beet necrotic yellow vein virus ή β) υποβλήθηκε σε επεξεργασία για την απομάκρυνση του χώματος και των πλαγίων ριζών και για τη νέκρωση των φυτών.DK, IRL, P (Αζόρες), UK 25.2. Φυτά Beta vulgaris L., που προορίζονται για βιομηχανική επεξεργασίαΕπίσημη δήλωση ότι τα φυτά προορίζονται για βιομηχανική επεξεργασία και παραδόθηκαν σε αρμόδιες επιχειρήσεις που διαθέτουν το ενδεδειγμένο, ελεγχόμενο σύστημα διάθεσης των αποβλήτων, για την πρόληψη της εξάπλωσης του BNYVV και μεταφέρθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού.DK, IRL, P (Αζόρες), UK 26. Χώμα και μη αποστειρωμένα απόβλητα τεύτλωνΕπίσημη δήλωση ότι το χώμα ή τα απόβλητα έχουν υποβληθεί σε αγωγή για την εξάλειψη του Beet necrotic yellow vein virus.DK, IRL, P (Αζόρες), UK 27. Σπόροι προς σπορά του Beta vulgaris L.Επίσημη δήλωση ότι: α) οι σπόροι προς σπορά πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 3 της οδηγίας 66/400/ΕΟΚ ή β) ότι οι σπόροι προέρχονται από καλλιέργεια που αναπτύχθηκε σε περιοχή όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του Beet necrotic yellow vein virus.DK, IRL, P (Αζόρες), UK 28. Σπόροι προς σπορά Gossypium spp.Επίσημη δήλωση: α) ότι οι σπερματοθήκες έχουν εκκοκισθεί δια οξέος και β) ότι δεν παρετηρήθη κανένα σύμπτωμα Glomerella gossypii Edgerton από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στο πεδίο παραγωγής και ότι έχει εξετασθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα και απεδείχθη απαλλαγμένο, κατά την εξέταση αυτή, του Gomerella gossypii Edgerton.EL, I (Σικελία) 29. Σπόροι προς σπορά Mangifera spp.Επίσημη δήλωση ότι οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Sternochetus mangifera Fabricius.E, P 30. Χρησιμοποιημένα γεωργικά μηχανήματα.Τα μηχανήματα πρέπει να είναι καθαρισμένα και απαλλαγμένα από χώμα και κατάλοιπα φυτών.DK, IRL, P (Αζόρες), UK (*) (Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία, Αγγλία: οι ακόλουθες κομητείες: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Isle of Man, Isle of Wight, Isles of Scilly, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex East, Sussex West, Tyne and Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West και τα ακόλουθα τμήματα κομητειών G Avon: το τμήμα της κομητείας που εκτείνεται βορείως του νοτίου άκρου του αυτοκινητόδρομου M4 G Derbyshire: οι επαρχίες του Βορειοανατολικού Derbyshire, Chesterfield, Bolsover G Leicestershire: οι επαρχίες των Charnwood, Melton, Rutland, Harborough, Oadby και Wigston, Leicester, Blaby G Yorkshire North: οι επαρχίες των Scarborough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York, Selby).»
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία