ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0105

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-01-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εκτός της Κοινότητας και για τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικασιών που συνδέονται με την έκδοση των εν λόγω φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων καθώς επίσης και με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομερείς διαδικασίες που αφορούν την αντικατάστασή τους

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/105/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εκτός της Κοινότητας και για τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικασιών που συνδέονται με την έκδοση των εν λόγω φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων καθώς επίσης και με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομερείς διαδικασίες που αφορούν την αντικατάστασή τους Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/10/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο 10 παράγραφος 4, Εκτιμώντας: ότι για την εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος στην Κοινότητα ως περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα, θα είναι απαραίτητο να διενεργούνται φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι κοινοτικών προϊόντων φυτοϋγειονομικής σημασίας πριν από την εισαγωγή τους στην Κοινότητα- ότι ο καταλληλότερος τόπος για την διεξαγωγή αυτών των ελέγχων είναι ο τόπος παραγωγής που αντιστοιχεί στους παραγωγούς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα επίσημο μητρώο- ότι, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων είναι ικανοποιητικά θα πρέπει τα εν λόγω προϊόντα να μην συνοδεύονται από το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο χρησιμοποιείται στις διεθνείς συναλλαγές, αλλά από ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, προσαρτημένο στα φυτά, στη συσκευασία τους ή στο όχημα μεταφοράς τους, για να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους σε όλη την Κοινότητα ή στα μέρη της για τα οποία το εν λόγω έγγραφο θα ισχύει- ότι στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, των οποίων ο τόπος καταγωγής βρίσκεται εκτός της Κοινότητας και τα οποία έχουν κριθεί ικανοποιητικά μετά από την εξαγωγή των απαιτουμένων φυτοϋγεινομικών ελέγχων κατά την πρώτη εισαγωγή τους στην Κοινότητα, θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τους ίδιους λόγους- ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένα τυποποιημένο υπόδειγμα εντύπου για τα διάφορα είδη φυτών ή φυτικών προϊόντων- ότι, εντούτοις, πρέπει να χρησιμοποιηθεί, σε αρχικό στάδιο, σύστημα που προβλέπει τη χρήση ενός απλοποιημένου φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, τυποποιημένου έως ένα βαθμό, προκειμένου να είναι δυνατή η μετακίνηση των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μετά- ότι το εν λόγω σύστημα θα επενεξετασθεί, βάσει της εμπειρίας που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω αρχικού σταδίου- ότι, σε περίπτωση που ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πρόκειται να αντικατασταθεί από ένα άλλο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, θα πρέπει να καθοριστεί η ειδική ένδειξη (σφραγίδα) που θα χαρακτηρίζει το διαβατήριο αντικατάστασης- ότι, για την ικανοποιητική παρακολούθηση της κυκλοφορίας των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εκ μέρους των κρατών μελών, είναι αναγκαίο να καθιερωθούν λεπτομερέστερες και ομοιογενέστερες διαδικασίες για την έκδοση και την αντικατάσταση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 πληρούνται όταν ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ συντάσσεται από τις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες τους με σκοπό να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας οδηγίας. 2. Οι ακόλουθοι όροι πληρούνται: α) το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αποτελείται από μια επίσημη ετικέτα και ένα συνοδευτικό έγγραφο που περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι. Η ετικέτα δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό. Η χρήση αυτοκόλλητων επίσημων σημάτων επιτρέπεται. Το έγγραφο έχει μορφή κανονικού εμπορικού εγγράφου και παύει να είναι απαραίτητο στην περίπτωση που τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως ορίζονται στο παράρτημα, αναφέρονται επί του εν λόγω σήματος- β) τα απαιτούμενα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση τυποποιημένα σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα της Κοινότητας- γ) το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για βολβούς solanum tuberosum L., που προορίζονται για φύτευση, είναι η επίσημη ετικέτα, όπως καθορίζεται στην οδηγία 66/403/ΕΟΚ (3) του Συμβουλίου. Η τήρηση των διατάξεων σε σχέση με την είσοδο και τη μετακίνηση σπόρων γεωμήλων εντός προστατευμένης ζώνης, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς των σπόρων γεωμήλων, θα σημειώνεται είτε στην ετικέτα είτε σε εμπορικό έγγραφο. 3. Όταν το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αποτελείται από ετικέτα και συνοδευτικό έγγραφο, τα κράτη μέλη θα απαιτούν, το μέρος του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου που αποτελείται από: α) το σήμα, να παρέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος σημεία 1 έως 5- β) το συνοδευτικό έγγραφο, να παρέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που απατούνται βάσει του παραρτήματος σημεία 1 έως 10. 4. Κάθε στοιχείο εκτός αυτών που απαριθμούνται στο παράρτημα, σχετικά με τους σκοπούς επισήμανσης στο πλαίσιο των οδηγιών του Συμβουλίου 91/682/ΕΟΚ (4), 92/33/ΕΟΚ (5), και 92/34/ΕΟΚ (6), είναι δυνατόν να εμφανίζεται στο εν λόγω συνοδευτικό έγγραφο, αλλά θα διαχωρίζεται σαφώς από τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 πληρούνται όταν ένα φυτοϋγεινομικό διαβατήριο συντάσσεται, τυπώνεται και φυλάσσεται. 2. Το φυτοϋγεινομικό διαβατήριο, συντάσσεται, τυπώνεται ή/και εν συνεχεία να φυλάσσεται είτε άμεσα, από τις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο άνω άρθρο 1 παράγραφος 1 είτε - υπό τον έλεγχό τους - από τον παραγωγό, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, ή από το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση, ή από τον εισαγωγέα ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 πληρούνται όταν ένα φυτοϋγεινομικό διαβατήριο παράγραφος 1 εκδίδεται και συνοδεύει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, τη συσκευασία τους ή τα οχήματα μεταφοράς τους. Η έκδοσή του περιλαμβάνει την προετοιμασία του, ιδίως τη συμπλήρωση των απαιτουμένων στοιχείων, καθώς επίσης και όποιες ενέργειες αίναι αναγκαίες για να τεθεί το φυτοϋγεινομικό διαβατήριο στη διάθεση του προσώπου, που το έχει ζητήσει για να το χρησιμοποιήσει. 2. Για τους σκοπούς της ως άνω παραγράφου 1, οι υπεύθυνες επίσημες υπηρεσίες που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 1 πρέπει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ: α) να εξασφαλίζουν ότι ο παραγωγός, πρόσωπο ή εισαγωγέας που αναφέρεται στο ως άνω άρθρο 2 παράγραφος 2 υποβάλει προς αυτές αίτηση για την έκδοση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου ή για την αντικατάσταση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου- β) βάσει των εξετάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, 2 ή 3 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ και που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, ή απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, ή των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, ή στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ανάλογα με την περίπτωση, της εν λόγω οδηγίας, καθορίζουν τους περιορισμούς που πρέπει να επιβληθούν, όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, και αντιστοίχως την εδαφική ισχύ του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου παράγραφος 1, ή αποφασίζουν την αντικατάσταση του εν λόγω φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, καθορίζοντας επίσης ποια στοιχεία πληροφόρησης πρέπει να αναγραφούν σ' αυτό. Σε περίπτωση που ο παραγωγός, πρόσωπο ή εισαγωγεύς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, έχει την πρόθεση να στείλει ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο σε μία προστατευόμενη περιοχή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της εν λόγω οδηγίας, του οποίου το φυτοϋγεινομικό διαβατήριο δεν ισχύει, οι υποαναφερόμενες υπεύθυνες επίσημες υπηρεσίες πρέπει να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες και, βάσει αυτών, να καθορίσουν εάν το προϊόν είναι αποδεκτό για την εν λόγω προστατευόμενη πρόθεσή του, εντός λογικής χρονικής προθεσμίας, πριν από την εν λόγω αποστολή των προϊόντων και ότι υποβάλλει ταυτοχρόνως αίτηση για το αντίστοιχο φυτοϋγεινομικό διαβατήριο - γ) εξασφαλίζουν ότι έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα στοιχεία, είτε εξ ολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα σε περίπτωση που το φυτοϋγεινομικό διαβατήριο επανατυπώνεται, είτε με κεφαλαία ή εξ ολοκλήρου με γραφομηχανή σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Το βοτανικό όνομα των φυτών ή φυτικών προϊόντων πρέπει να αναφέρεται με λατινικούς χαρακτήρες- τυχόν μη επικυρωμένες μεταβολές ή εξαλείψεις καθιστούν άκυρο το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο- δ) εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο έχει εγκριθεί εκ μέρους τους για μία ειδική(-ές) προστατευόμενη(-ες) ζώνη(-ες) πρέπει να αναγράφεται η χαρακτηριστική σήμανση 'ZP' ('zona protecta'), με την οποία επισημαίνεται ότι το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο καλύπτει ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο το οποίο έχει εγκριθεί για μία προστατευόμενη(-ες) ζώνη(-ες)- ε) εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πρόκειται να εκδοθεί για ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο του οποίου η καταγωγή βρίσκεται εκτός της Κοινότητας, το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο θα χρησιμοποιείται, φέροντας την ένδειξη του ονόματος της χώρας καταγωγής που αποστέλλει το συγκεκριμένο προϊόν- στ) εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πρόκειται να αντικατασταθεί από ένα άλλο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 θα χρησιμοποιείται- ο κωδικός που αντιστοιχεί στον παραγωγό ή εισαγωγέα, ο οποίος είχε αρχικά καταγραφεί στα μητρώα πρέπει να αναγράφεται στο εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, δίπλα στην χαρακτηριστική σήμανση 'RP'/'ΔΑ' (διαβατήριο αντικατάστασης), με την οποία επισημαίνεται ότι το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αντικαθιστά ένα άλλο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο- ζ) σε περίπτωση αναμονής όταν το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, ως αντικείμενο, είναι αποθηκευμένο, είτε εκδίδουν το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, είτε επιτρέπουν στον παραγωγό, πρόσωπο ή εισαγωγέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 να το χρησιμοποιήσουν αναλόγως- η) εξασφαλίζουν ότι το τμήμα του εν λόγω φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, που αποτελείται από το σήμα, συνοδεύει υπ' ευθύνη του παραγωγού, προσώπου ή εισαγωγέως, που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, κάθε φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο, τη συσκευασία τους ή τα οχήματα μταφοράς τους, με τρόπο ώστε να μη δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί. Άρθρο 4 Το σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείται το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, θα επανεξεταστεί πριν την 30ή Ιουνίου 1994. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), χρησιμοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 1993. Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός των χρονικών προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/683/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7). Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα, ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 1992. Για την Επιτροπή Ray MAC SHARRY Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 70 της 17. 3. 1992, σ. 27. (3) ΕΕ αριθ. 125 της 11. 7. 1966, σ. 2320/66. (4) ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1991, σ. 21. (5) ΕΕ αριθ. L 157 της 10. 6. 1992, σ. 1. (6) ΕΕ αριθ. L 157 της 10. 6. 1992, σ. 10. (7) ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1991, σ. 29. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1. 'Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο - ΕΟΚ' 2. Αναγράφεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στο κράτος μέλος - ΕΚ 3. Στοιχεία της υπεύθυνης επίσημης υπηρεσίας ή ο χαρακτηριστικός της κωδικός 4. Αριθμός μητρώου 5. Ατομικός αύξων αριθμός ή αριθμός εβδομάδας ή αριθμός παρτίδας 6. Βοτανική ονομασία 7. Ποσότης 8. Η χαρακτηριστική σήμανση 'ΖΡ' για την εδαφική ισχύ του διαβατηρίου και, ανάλογα με την περίπτωση, προστατευμένης(-ων) ζώνης(-ών) για την (τις) οποία(-ες) έχει εγκριθεί το προϊόν 9. Η χαρακτηριστική σήμανση 'RP'/'ΔΑ' σε περίπτωση αντικατάστασης ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου και, ανάλογα με την περίπτωση, κωδικός του αρχικώς εγγεγραμμένου παραγωγού ή εισαγωγέα 10. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, όνομα της χώρας καταγωγής ή αποστολής, για προϊόντα τρίτων χωρών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία