ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0108

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/81/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/108/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/81/ΕΟΚ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι για να δοθεί το πλήρες αποτέλεσμα στους κανόνες της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ποια είναι τα εδάφη των κρατών μελών τα οποία, για φορολογικούς σκοπούς, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τρίτες χώρες- ότι πρέπει να καθοριστούν ειδικές προϋποθέσεις σχετικά με τη δήλωση υπαγωγής σε καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης μέσω του ενιαίου διοικητικού εγγράφου κατά την αποστολή προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μεταξύ των κρατών μελών μέσω των χωρών της ΕΖΕΣ- ότι πρέπει να διευκρινίζεται ότι η ενδοκοινοτική κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης με μηδενικό συντελεστή και δεν έχουν τεθεί σε κατανάλωση πραγματοποιείται επίσης μεταξύ φορολογικών αποθηκών- ότι πρέπει να επιτρέπεται η αλλαγή του τόπου παράδοσης, με τροποποίηση του συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου- ότι, το αργότερο έως την 1η Απριλίου 1993, οι αρχές κάθε κράτους πρέπει να διαθέτουν μια ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων που θα περιέχει μητρώο εγκεκριμένων αποθηκευτικών καθώς και μητρώο φορολογικών αποθηκών- ότι, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνοδευτικό έγγραφο όταν γίνεται χρήση μηχανοργανωμένων διαδικασιών- ότι πρέπει να χρησιμοποιείται συνοδευτικό έγγραφο κατά την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής μέσω άμεσης θαλασσίας ή αεροπορικής οδού από έναν κοινοτικό λιμένα ή αερολιμένα σε άλλο κοινοτικό λιμένα ή αερολιμένα- ότι πρέπει να προβλεφθεί, για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής το 1992, ότι τα προϊόντα αυτά θα τελούν υπό αναστολή της επιβολής ειδικών φόρων κατανάλωσης μετά την ημερομηνία αυτή εάν δεν έχει γίνει εκκαθάριση του καθεστώτος αναστολής- ότι για να διασφαλιστεί, τέλος, η ομαλή λειτουργία των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης την 1η Ιανουαρίου 1993, πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων που προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, καθώς και από γεωργικές εισφορές και δασμούς και όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας (5), και η οδηγία 92/81/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στα πετρελαιοειδή (6), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 92/12/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. το άρθρο 5 παράγραφος 2 έχει ως εξής: '2. Με την επιφύλαξη των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων όσον αφορά τα τελωνειακά καθεστώτα, όταν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης: - προέρχονται από ή προορίζονται για τις τρίτες χώρες ή εδάφη τα οποία απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1,2 και 3 Αγγλονορμαδικές Νήσους, και είτε υπάγονται σε κοινοτικό τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, είτε έχουν τοποθετηθεί σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη, ή - έχουν αποσταλεί στα κράτη μέλη μέσω χωρών της ΕΖΕΣ βάσει του καθεστώτος εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, χρησιμοποιημένου του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, Θεωρείται ότι τελούν υπό καθεστώς αναστολής της επιβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την δεύτερη περίπτωση του πρώτου εδαφίου: - το τετραγωνίδιο 33 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου συμπληρώνεται με τον οικείο κωδικό αριθμό ΣΟ, - το τετραγωνίδιο 44 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου αναφέρεται σαφώς ότι πρόκειται για αποστολή προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, - ο αποστολέας των εμπορευμάτων κρατά αντίγραφο του 'αντιγράφου' του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, - ο παραλήπτης διαβιβάζει στον αποστολέα αντίγραφο του 'αντιγράφου' του ενιαίου διοικητικού εγγράφου με τις δέουσες σημειώσεις', 2. στο άρθρο 7 παράγραφος 2 οι λέξεις 'προορίζοναι να παραδοθούν' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'ή προορίζονται να παραδοθούν στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους', 3. το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής: α) στην πρώτη παράγραφο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Η διάταξη του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης με μηδενικό συντελεστή και δεν έχουν τεθεί σε ανάλωση', β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '5. Ένας εγκεκριμένος αποθηκευτής-μεταφορέας ή ο αντιπρόσωπός του, μπορεί να τροποποιήσει το συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο προκειμένου να δηλώσει εναλλακτικό τόπο παράδοσης. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής ενημερώνονται αμέσως και ο νέος τόπος παράδοσης αναγράφεται πάραυτα στο πίσω μέρος του συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου', 4. στον Τίτλο ΙΙΙ προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 15α 1. Το αργότερο κατά την 1η Απριλίου 1993, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους τηρεί ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων η οποία περιλαμβάνει μητρώο των εγκεκριμένων αποθηκευτών ή των εγγεγραμμένων επαγγελματιών για τους σκοπούς των ειδικών φόρων κατανάλωσης, καθώς και μητρώο των χώρων που είναι εγκεκριμένοι ως φορολογικές αποθήκες. 2. Τα μητρώα θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τον ατομικό αριθμό του προσώπου ή του χώρου τον οποίο έχουν χορηγήσει οι αρμόδιες αρχές- β) το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή του χώρου- γ) την κατηγορία των προϊόντων που επιτρέπεται να αποθηκευτούν ή παραληφθούν από το εν λόγω πρόσωπο ή να αποθηκευτούν στον εν λόγω χώρο- δ) τη διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια για περαιτέρω πληροφορίες- ε) την ημερομηνία χορήγησης και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης της ισχύος του ατομικού αριθμού. 3. Τα δεδομένα στα οποία αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 2 ανακοινώνονται στην αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους. Σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα της παραγράφου 2 στοιχείο ε) δεν ανακοινώνονται αυτόματα, γνωστοποιούνται κατόπιν ειδικής αιτήσεως οιουδήποτε κράτους μέλους. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξακρίβωση του κατά πόσον τα πρόσωπα και οι χώροι είναι εγκεκριμένα ή εγγεγραμμένα. 4. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με την ενδοκοινοτική διακίνηση προϊόντων υπαγόμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μπορούν να ζητούν την επιβεβαίωση των πληροφοριών που διαθέτει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 5. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται υπό οιαδήποτε μορφή κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και απολαύουν της προστασίας που παρέχεται σε ανάλογης φύσεως πληροφορίες από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους που τις συγκεντρώνει. 6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες επιτρέπει τη χρησιμοποίησή τους για άλλους σκοπούς στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής, όταν η νομοθεσία του κράτους μέλους από το οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες επιτρέπει τη χρησιμοποίησή τους για ανάλογους σκοπούς.', 5. το άρθρο 18 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: '1. Ανεξαρτήτως της τυχόν χρησιμοποίησης μηχανοργανωμένων διαδικασιών, κάθε προϊόν που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και κυκλοφορεί υπό καθεστώς αναστολής μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων που διακινούνται διά θαλάσσης ή αεροπορικώς απ' ευθείας από ένα κοινοτικό λιμάνι ή αεροδρόμιο σε άλλο, συνοδεύονται από έγγραφο που συντάσσει ο αποστολέας. Το έγγραφο αυτό μπορεί να είναι είτε διοικητικό είτε εμπορικό. Η μορφή και το περιεχόμενό του καθώς και η διαδικασία που θα πρέπει να εφαρμοστεί εάν η χρησιμοποίησή του είναι εξ αντικειμένου απρόσφορη, ορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 24.', 6. στο άρθρο 20 παράγραφος 3 μετά την τελευταία φράση προστίθενται τα εξής: 'Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως παραβάσεων και την επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων.', 7. στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο β), οι λέξεις 'μέσω του εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1' αντικαθίστανται από τις λέξεις 'σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙΙ', 8. στον τίτλο VII προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 26α Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τα οποία τελούν πριν την 1η Ιανουρίου 1993 υπό καθεστώς αναστολής διαφορετικό από το οριζόμενο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 18 παράγραφος 1, και για τα οποία δεν έχει γίνει εκκαθάριση του καθεστώτος αυτού, θεωρείται ότι βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής της επιβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης μετά την ημερομηνία αυτή. Όταν η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο κατάσταση συνεπάγεται καθεστώς αναστολής εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, οι διατάξεις που ίσχυαν τη στιγμή κατά την οποία τα προϊόντα τέθηκαν υπό το καθεστώς αυτό εφαρμόζονται καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των προϊόντων στο εν λόγω καθεστώς. Η διάρκεια προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Όταν η εν λόγω κατάσταση συνεπάγεται εθνικό καθεστώς αναστολής, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους όρους και τις διατυπώσεις που θ' απαιτούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 για την εκκαθάριση αυτού του καθεστώτος αναστολής.', 9. στο τίτλο ΙΙΙ προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 'Άρθρο 30α Η οδηγία 76/308/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων που προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων καθώς και από γεωργικές εισφορές και τελωνειακούς δασμούς και από το φόρο προστιθέμενης αξίας και ορισμένους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.', 2. στο άρθρο 2: α) το στοιχείο 'ε)' γίνεται 'στ)', β) το ακόλουθο στοιχείο 'ε)' προστίθεται μετά το στοιχείο 'δ)': 'ε) τους ακόλουθους ειδικούς φόρους κατανάλωσης: - ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των βιομηχανοποιημένων καπνών, - ειδικό φόρο κατανάλωσης επί του οινοπνεύματος και των αλκοολούχων ποτών, - ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των πετρελαιοειδών'.' Άρθρο 2 Η οδηγία 92/81/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. στο άρθρο 2 παράγραφος 1: - το στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 'στα προϊόντα που περιλαμβάνουν οι κωδικοί ΣΟ 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 και 2707 99 19', - το στοιχείο ζ) διαγράφεται, 2. το άρθρο 8 παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '8. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν τις απαλλαγές ή μειώσεις του συντελεστή των ειδικών φόρων κατανάλωσης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με επιστροφή ήδη καταβληθέντων ειδικών φόρων κατανάλωσης.' Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις κυριότερες διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος N. LAMONT (1) ΕΕ αριθ. C 283 της 31. 10. 1992, σ. 8. (2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1992 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1992 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). (4) ΕΕ αριθ. L 76 της 23. 3. 1992, σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 73 της 19. 3. 1976, σ. 18. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 79/1071/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 331 της 27. 12. 1979, σ. 10). (6) ΕΕ αριθ. L 316 της 31. 10. 1992, σ. 12.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία