Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/118/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, τις προτάσεις της Επιτροπής (1), τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τις γνώμες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης ΕΟΚ, και ότι η διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυτών αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για τμήμα του γεωργικού πληθυσμού- ότι, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθολογική ανάπτυξη του εν λόγω τομέα και να αυξηθεί η παραγωγικότητά του, πρέπει να θεσπισθούν, σε κοινοτική κλίμακα, υγειονομικοί κανόνες και κανόνες υγειονομικού ελέγχου για τα εν λόγω προϊόντα- ότι η Κοινότητα πρέπει να θεσπίσει τα μέτρα που προορίζονται για τη σταδιακή εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς που αποτελείται από ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα κατά τη διάρκεια περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992- ότι η επιδίωξη των προαναφερθέντων στόχων οδήγησε το Συμβούλιο να θεσπίσει κανόνες υγειονομικού ελέγχου σχετικά με το νωπό κρέας, το κρέας πουλερικών, τα προϊόντα με βάση το κρέας, το κρέας θηραμάτων και κουνελιών και τα γαλακτοκομικά προϊόντα- ότι, πλην αντιθέτων διατάξεων, πρέπει να ελευθερωθεί το εμπόριο προϊόντων ζωικής προέλευσης, με την επιφύλαξη προσφυγής σε ενδεχόμενα μέτρα διασφάλισης- ότι, λόγω πιθανών κινδύνων εξάπλωσης ασθενειών, πρέπει να προσδιορισθούν, για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που θα ισχύουν κατά τη διάθεσή τους στην αγορά για εμπορικούς σκοπούς, ιδίως με προορισμό περιοχές με υψηλό υγειονομικό χαρακτηρισμό- ότι, κατά την έκδοση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, η Επιτροπή δέχθηκε να διαχωρίσει τα θέματα υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν για τα ζώα από εκείνα που ισχύουν για τα προϊόντα- ότι, για να επιτευχθεί η κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα μεταξύ κρατών μελών την 1η Ιανουαρίου 1993, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες υγειονομικού ελέγχου και υγειονομικοί κανόνες που ισχύουν για όλα τα προϊόντα που υπόκεινται στους ελέγχους αυτούς και των οποίων το εμπόριο ή οι εισαγωγές δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο- ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να προσαρμοστούν ορισμένες ισχύουσες ρυθμίσεις με τη θέσπιση των προαναφερόμενων μέτρων- ότι κρίθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί μια διαδικασία έγκρισης για τις τρίτες χώρες και τις εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στους όρους της παρούσας οδηγίας, καθώς και μια διαδικασία κοινοτικής επιθεώρησης για να εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων της έγκρισης αυτής- ότι το συνοδευτικό έγγραφο των προϊόντων συνιστά το καταλληλότερο μέσο για να παρέχεται στις αρμόδιες αρχές του τόπου προορισμού η διαβεβαίωση ότι μια αποστολή ανταποκρίνεται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας- ότι πρέπει να διατηρηθεί το υγειονομικό πιστοποιητικό ή το πιστοποιητικό καταλληλότητας για να ελέγχεται ο προορισμός ορισμένων εισαγόμενων προϊόντων- ότι πρέπει να εφαρμόζονται εν προκειμένω οι κανόνες, οι αρχές και τα μέτρα διασφάλισης που ορίζονται στην οδηγία 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (4)- ότι, στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, πρέπει επίσης να εφαρμόζονται οι κανόνες της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ- ότι πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή το καθήκον να θεσπίζει ορισμένα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας- ότι, προς το σκοπό αυτόν, πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες με τις οποίες θα καθιερώνεται η στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής- ότι, λόγω των ιδιαίτερων δυσκολιών εφοδιασμού που οφείλονται στη γεωγραφική θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας, πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις παρέκκλισης γι' αυτό το κράτος μέλος- ότι η έγκριση ειδικών κανόνων για τα καλυπτόμενα από την παρούσα οδηγία προϊόντα δεν θίγει την έγκριση κανόνων για την υγιεινή και την επισιτιστική ασφάλεια γενικά, για τους οποίους η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίαςπλαισίου, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου καθώς και τους υγειονομικούς όρους που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα, προϊόντων ζωικής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δειγμάτων που λαμβάνονται από αυτά) που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους εν λόγω όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ (5) και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη θέσπιση λεπτομερέστερων απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου στο πλαίσιο των προαναφερόμενων ειδικών ρυθμίσεων ούτε τη διατήρηση περιορισμών του εμπορίου ή των εισαγωγών προϊόντων που καλύπτονται από τις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για λόγους δημόσιας υγείας. Άρθρο 2 1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: α) 'εμπόριο': το εμπόριο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ- β) 'εμπορικό δείγμα': ένα δείγμα χωρίς εμπορική αξία το οποίο λαμβάνεται εξ ονόματος του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου μιας εγκατάστασης, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό μιας συγκεκριμένης παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης της εγκατάστασης αυτής ή που αποτελεί πρότυπο για ένα προϊόν ζωικής προέλευσης του οποίου σχεδιάζεται η παραγωγή και το οποίο, για τη μετέπειτα εξέταση, πρέπει να φέρει ένδειξη του τύπου προϊόντος, της σύνθεσής του και του ζωικού είδους από το οποίο προέρχεται- γ) 'σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες': οι ασθένειες που προβλέπονται στην οδηγία 82/894/ΕΟΚ (6)- δ) 'παθογόνοι παράγοντες': κάθε συγκέντρωση ή καλλιέργεια οργανισμών ή οποιοδήποτε παράγωγό τους, είτε μόνο του, είτε σε συνδυασμό με μια τέτοια συγκέντρωση ή καλλιέργεια οργανισμών, που μπορεί να προκαλέσει ασθένεια σε οποιοδήποτε ζώντα οργανισμό (πλην του ανθρώπου), και κάθε τροποποιημένο παράγωγο των οργανισμών αυτών το οποίο μπορεί να φέρει ή να μεταδώσει ένα ζωικό ποθογόνο, ή ο ιστός, η κυτταροκαλλιέργεια, οι εκκρίσεις ή τα περιττώματα από τα οποία ή μέσω των οποίων είναι δυνατόν να φέρεται ή να μεταδίδεται ένα ζωικό παθογόνο, ο παρών ορισμός δεν περιλαμβάνει τα ανοσολογικά κτηνιατρικά φάρμακα των οποίων η χρήση επιτρέπεται από την οδηγία 90/677/ΕΟΚ (7)- ε) 'μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες για τη διατροφή των ζώων': οι ζωικές πρωτεΐνες οι οποίες έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ώστε να είναι κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν απευθείας ως ζωοτροφές ή ως συστατικά ζωοτροφών. Στις προωτεΐνες αυτές περιλαμβάνονται το ιχθυάλευρο, το κρεατάλευρο, το οστεάλευρο, το χηλάλευρο, το κερατάλευρο, το αιματάλευρο, το πτεράλευρο, τα αποξηραμένα ινώδη κατάλοιπα ξυγκιών και άλλα παρόμοια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων που περιέχουν τα προϊόντα αυτά- στ) 'μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες για τη διατροφή του ανθρώπου': τα ινώδη κατάλοιπα ξυγκιών, το κρεατάλευρο και η σκόνη δερμάτων χοίρου που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ (8)- ζ) 'μελισσοκομικό προϊόν': το μέλι, το κερί, ο βασιλικός πολτός, η πρόπολις ή η γύρις που δεν προορίζονται ούτε για τη διατροφή του ανθρώπου ούτε για βιομηχανική χρήση. 2. Επιπλέον, εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν, οι ορισμοί του άρθρου 2 των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: - να μην απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται το εμπόριο και οι εισαγωγές των προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 καθώς και των ζελατινών που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου για λόγους υγειονομικού ελέγχου ή για υγειονομικούς λόγους, εκτός από εκείνους που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή της κοινοτικής νομοθεσίας, και ιδίως των τυχόν λαμβανόμενων μέτρων διασφάλισης, - το εμπόριο ή οι εισαγωγές κάθε νέου προϊόντος ζωικής προέλευσης, του οποίου επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ενός κράτους μέλους, μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 20, να μπορούν να διενεργούνται μόνον αφού ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15, μετά από αξιολόγηση, ενδεχομένως ύστερα από γνωμοδότηση της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής που έχει συσταθεί με την απόφαση 81/651/ΕΟΚ (9), του πραγματικού κινδύνου εξάπλωσης σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών, ο οποίος ενδέχεται να ανακύψει από την κυκλοφορία του προϊόντος, όχι μόνον στο είδος από το οποίο προέρχεται το προϊόν, αλλά και σε άλλα είδη που μπορεί να είναι φορείς της ασθενείας ή να καταστούν εστίες ασθενείας, - το εμπόριο ή οι εισαγωγές, από τρίτες χώρες, των λοιπών προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ να μπορούν να διενεργούνται μόνον εφόσον τα προϊόντα αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας και στις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Διατάξεις για το εμπόριο Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, για την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν κατ' εφαρμογήν του άρθρου 10 παράγραφος 3 και του άρθρου 11, να επιτρέπεται το εμπόριο των προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ καθώς και στο άρθρο 3 δεύτερη και τρίτη περίπτωση της παρούσας οδηγίας μόνον εφόσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 5 και στις ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι όσον αφορά τα θέματα υγείας των ζώων και του παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά τα θέματα δημόσιας υγείας. 2. Προέρχονται από εγκαταστάσεις οι οποίες α) αναλαμβάνουν, σε συνάρτηση με τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ για τα προϊόντα που προέρχονται από την εγκατάσταση: - να τηρούν τους όρους παραγωγής της παρούσας οδηγίας, - να εισάγουν και να διατηρούν μεθόδους εποπτείας και ελέγχου των κρίσιμων σημείων, ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους, - ανάλογα με τα προϊόντα, να λαμβάνουν δείγματα προς ανάλυση σε εργαστήριο αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των προδιαγραφών της παρούσας οδηγίας, - να διατηρούν, γραπτώς ή με άλλο τρόπο καταχώρησης, τα στοιχεία που συλλέγονται κατ' εφαρμογήν των προηγούμενων περιπτώσεων, προκειμένου να τα υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή. Τα αποτελέσματα, ιδίως, των διαφόρων ελέγχων και δοκιμασιών πρέπει να διατηρούνται επί δύο τουλάχιστον έτη, - να εγγυώνται τη διαχείριση των σημάτων ή της επισήμανσης, - εάν από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που διαθέτουν προκύπτει η ύπαρξη σοβαρού υγειονομικού κινδύνου ή κινδύνου υγειονομικού ελέγχου να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή, - να αποστέλλουν προς εμπόριο μόνον προϊόντα τα οποία συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο στο οποίο αναφέρεται η φύση του προϊόντος, το όνομα και, ενδεχομένως, ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης της εγκατάστασης παραγωγής- β) υπόκεινται σε επίβλεψη από την αρμόδια αρχή προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ο ασκών την εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής της εγκατάστασης τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας- γ) έχουν καταγραφεί από την αρμόδια αρχή βάσει των εγγυήσεων που παρέχει η εγκατάσταση όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι δεν διατίθενται στο εμπόριο τα προϊοντα ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και τα οποία προέρχονται από εκμετάλλευση η οποία ευρίσκεται σε ζώνη για την οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω της εμφάνισης μιας ασθένειας στην οποία είναι ευαίσθητο το είδος από το οποίο προέρχεται το συγκεκριμένο προϊόν, ή από εγκατάσταση ή ζώνη από την οποία οι μετακινήσεις ή το εμπόριο θα συνιστούσαν κίνδυνο για τον υγειονομικό χαρακτηρισμό των κρατών μελών, εκτός από την περίπτωση προϊόντων που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Με τη διαδικασία του άρθρου 18, στα πλαίσια των μέτρων διαφύλαξης και κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, είναι δυνατόν να θεσπίζονται ειδικές εγγυήσεις οι οποίες επιτρέπουν τη διακίνηση ορισμένων από τα προαναφερόμενα προϊόντα. Άρθρο 6 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εμπόριο παθογόνων παραγόντων να υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες οι οποίοι καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18. Άρθρο 7 1. Στα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία εφαρμόζονται οι κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στην οδηγία 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται. 2. Στα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία εφαρμόζεται το άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. 3. Για το εμπόριο, οι διατάξεις του άρθρου 12 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ επεκτείνονται στις εγκαταστάσεις που προμηθεύουν προϊόντα ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 4. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, σε περίπτωση υποψίας για τη μη τήρηση της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή διενεργεί όλους τους ελέγχους που κρίνει κατάλληλους. 5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα διοικητικά ή ποινικά μέτρα για να καταστέλλουν κάθε παράβαση της παρούσας οδηγίας, ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, ή ότι τα προϊόντα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ή ότι δεν έχουν υποβληθεί στους ελέγχους που προβλέπονται σ' αυτήν. Άρθρο 8 Στο σημείο 1 του κεφαλαίου 1 του παραρτήματος Α της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (10) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα δεν πρέπει να προέρχονται από ζώνη επιτήρησης η οποία οριοθετείται δυνάμει της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ, εκτός εάν το γάλα έχει παστεριωθεί (71,7 oC επί 15 δευτερόλεπτα) υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής.' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Διατάξεις για τις εισαγωγές στην Κοινότητα Άρθρο 9 Οι όροι για τις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων που καθορίζονται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 6, καθώς και τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 δεύτερη και τρίτη περίπτωση. Άρθρο 10 1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 9, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις. 2. Τα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και στο άρθρο 3 δεύτερη και τρίτη περίπτωση μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) πλην αντίθετων ειδικών διατάξεων των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας η οποία περιέχεται σε κατάλογο που θα καταρτιστεί και θα ενημερώνεται με τη διαδικασία του άρθρου 18- β) προέρχονται, εκτός όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 σημείο Β του παραρτήματος Ι, από εγκαταστάσεις για τις οποίες η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας έχει παράσχει, στην Επιτροπή, εγγυήσεις ότι οι εγκαταστάσεις αυτές τηρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 στοιχείο α)- γ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται συγκεκριμένα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και στο άρθρο 3 δεύτερη και τρίτη περίπτωση, συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό καταλληλότητας, σύμφωνο προς υπόδειγμα που θα καταρτιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 18, το οποίο βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τους συμπληρωματικούς όρους ή προσφέρουν τις ισοδύναμες εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) και προέρχονται από εγκαταστάσεις που προσφέρουν τις εγγυήσεις αυτές, και το οποίο υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο ή, ενδεχομένως, από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που αναγνωρίζεται με την ίδια διαδικασία. 3. Με τη διαδικασία του άρθρου 18: α) καταρτίζονται οι ειδικοί όροι -ιδίως εκείνοι που αποσκοπούν στην προστασία της Κοινότητας από ορισμένες εξωτερικές ασθένειες ή από ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο- ή εγγυήσεις ισοδύναμες προς αυτούς τους όρους. Οι ειδικοί όροι και οι ισοδύναμες εγγυήσεις που καθορίζονται για τις τρίτες χώρες δεν μπορούν να είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους και τις εγγυήσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και στο άρθρο 3 δεύτερη και τρίτη περίπτωση- β) καταρτίζεται κοινοτικός κατάλογος των εγκαταστάσεων των τρίτων χωρών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 2 στοιχείο β)- γ) καθορίζεται η φύση της τυχόν επεξεργασίας ή τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να αποφεύγεται η επαναμόλυνση των εντέρων ζώων, των αυγών και των προϊόντων αυγών. 4. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 πρέπει να λαμβάνονται βάσει αξιολόγησης, ενδεχομένως ύστερα από γνωμοδότηση της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής, του πραγματικού κινδύνου διάδοσης σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών ή ασθενειών που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο, που θα μπορούσε να προκύψει από την κυκλοφορία του προϊόντος, όχι μόνον στο είδος από το οποίο προέρχεται το προϊόν, αλλά και σε άλλα είδη που ενδέχεται να είναι φορείς της ασθενείας ή να καταστούν εστίες ασθενείας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. 5. Πραγματογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για να εξακριβώνουν αν οι εγγυήσεις που παρέχει η τρίτη χώρα όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας μπορούν να θεωρούνται ως ισοδύναμες προς τις εγγυήσεις που ισχύουν εντός της Κοινότητας. Οι πραγματογνώμονες των κρατών μελών στους οποίους ανατίθενται οι έλεγχοι αυτοί ορίζονται από την Επιτροπή βάσει προτάσεων των κρατών μελών. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται για λογαριασμό της Κοινότητας η οποία και αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα. Μέχρις ότου αρχίσουν να διενεργούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις που ισχύουν για την επιθεώρηση στις τρίτες χώρες, με την επιφύλαξη της ενημέρωσης της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής για τις παραλείψεις όσον αφορά τις εγγυήσεις που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι οποίες διαπιστώνονται κατά τις επιθεωρήσεις αυτές. 6. Μέχρις ότου καταρτιστούν οι κατάλογοι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και στην παράγραφο 3 στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ και το εθνικό πιστοποιητικό που απαιτείται για τα προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο των ισχυόντων εθνικών κανόνων. Άρθρο 11 Με τη διαδικασία του άρθρου 18 καθορίζονται οι ειδικοί όροι υγειονομικού ελέγχου, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, η φύση και το περιεχόμενο των συνοδευτικών εγγράφων των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι και τα οποία προορίζονται για πειραματικά εργαστήρια. Άρθρο 12 1. Οι αρχές και οι κανόνες που προβλέπονται στις οδηγίες 90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ (11) εφαρμόζονται, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και την παρακολούθηση των ελέγχων που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη καθώς και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να λαμβάνονται. Ωστόσο, με τη διαδικασία του άρθρου 18, είναι δυνατόν να χορηγείται παρέκκλιση, για ορισμένους τύπους προϊόντων ζωικής προέλευσης, από τον φυσικό έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ. 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο: 'Ωστόσο, όταν τα προϊόντα ζωικής προέλευσης εισάγονται εντός εμπορευματοκιβωτίων ή συσκευασμένα εν κενώ, ο έλεγχος της ταυτότητας μπορεί να περιορίζεται σε έλεγχο της ακεραιότητας των σφραγίδων που έχει επιθέσει στο εμπορευματοκιβώτιο ή τη συσκευασία ο επίσημος κτηνίατρος ή η αρμόδια αρχή και της αντιστοιχίας των στοιχείων των σφραγίδων αυτών προς τα στοιχεία του συνοδευτικού εγγράφου ή του συνοδευτικού υγειονομικού πιστοποιητικού.' Άρθρο 13 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, χορηγώντας σχετική άδεια, τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ υπό μορφή εμπορικού δείγματος. 2. Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα και να προσδιορίζει τους ειδικούς όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η εισαγωγή της, καθώς και κάθε παρέκκλιση από τους ελέγχους που προβλέπονται στην οδηγία 90/675/ΕΟΚ. 3. Όταν μια παρτίδα εισάγεται υπό καθεστώς διαμετακόμισης σε ένα κράτος μέλος με προορισμό ένα άλλο κράτος μέλος, το πρώτο κράτος μέλος μεριμνά ώστε η παρτίδα να συνδεύεται από την κατάλληλη άδεια. Η διακίνηση της παρτίδας πραγματοποιείται υπό τους όρους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ. Εναπόκειται στο κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια να εξασφαλίζυει ότι η παρτίδα πληρεί τους όρους της άδειας και να επιτρέπει την είσοδό της στην επικράτειά του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Κοινές και τελικές διατάξεις Άρθρο 14 1. Το στοιχείο δ) του άρθρου 3 της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ (12) διαγράφεται. Οι αποφάσεις 92/183/ΕΟΚ (13) και 92/187/ΕΟΚ (14) της Επιτροπής εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεών τους με τη διαδικασία του άρθρου 18. 2. Η οδηγία 90/667/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: α) στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1: α) τα μεταποιημένα προϊόντα που λαμβάνονται από υλικά χαμηλού κινδύνου και τα υλικά υψηλού κινδύνου πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου 6 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ (15)()- β) τα υλικά χαμηλού κινδύνου, τα υλικά υψηλού κινδύνου που προορίζονται για επεξεργασία σε εγκατάσταση που ορίζεται σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τη δεύτερη φράση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και τα προϊόντα που μεταποιούνται από υλικά υψηλού ή χαμηλού κινδύνου πρέπει να συνοδεύονται: - εάν προέρχονται από εγκατάσταση εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 4 ή 5, από εμπορικό έγγραφο όπου αναφέρεται: - ενδεχομένως, η φύση της επεξεργασίας, - εάν το προϊόν περιέχει πρωτεΐνες μηρυκαστικών, - εάν προέρχονται από άλλη εγκατάσταση, από πιστοποιητικό που εκδίδεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο, όπου αναφέρονται: - οι μέθοδοι επεξεργασίας της παρτίδας, - τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ανίχνευσης σαλμονελών, - εάν το προΐόν περιέχει πρωτεΐνες μηρυκαστικών. β) στο άρθρο 6, οι όροι 'καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 19' αντικαθίστανται από τους όρους 'καθορίζονται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο 10 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ'- γ) στο άρθρο 14, το πρώτο εδάφιο διαγράφεται. Άρθρο 15 Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και βάσει πρότασης της Επιτροπής, θεσπίζει κάθε νέο παράρτημα που καθορίζει ειδικές απαιτήσεις για άλλα προϊόντα που ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο διάδοσης σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών ή πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εφόσον χρειάζεται, τα παραρτήματα τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 18, τηρουμένων των γενικών αρχών του άρθρου 3 δεύτερη περίπτωση. Άρθρο 16 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαρτούν την εισαγωγή, στην επικράτειά τους, προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία αναφέρονται στο παράρτηματα Ι και ΙΙ και στο άρθρο 3 δεύτερη και τρίτη περίπτωση και τα οποία, μετά την παρασκευή τους στο έδαφος κράτους μέλους, διαμετακομίστηκαν μέσω επικράτειας τρίτης χώρας από την προσκόμιση υγειονομικού πιστοποιητικού ή πιστοποιητικού καταλληλότητας το οποίο βεβαιώνει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 2. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής που έχει συσταθεί με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ (16). Άρθρο 17 1. Τα παραρτήματα Α και Β των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας. 2. Η οδηγία 77/99/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: - στο άρθρο 2 στοιχείο β), το σημείο iν) διαγράφεται, τα δε σημεία n) και vi) γίνονται σημεία iν) και ν) αντίστοιχα, - η παράγραφος 2 του άρθρου 6 διατυπώνεται ως εξής: '2. Με τη διαδικασία του άρθρου 20 είναι δυνατόν να καθορίζονται συμπληρωματικοί όροι για τα λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας.' Άρθρο 18 Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή αποφαίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 17 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ. Άρθρο 19 Με τη διαδικασία του άρθρου 18, είναι δυνατόν να θεσπίζονται μεταβατικά μέτρα, για περίοδο τριών ετών το πολύ από την 1η Ιουλίου 1993, για να διευκολυνθεί η μετάβαση στο νέο σύστημα που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 20 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς το άρθρο 12 παράγραφος 2 και προς το άρθρο 17, την 1η Ιανουαρίου 1993, και προς τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία. 3. Ο καθορισμός της 1ης Ιανουαρίου 1994 ως προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο δεν θίγει την κατάργηση των συνοριακών κτηνιατρικών ελέγχων που προβλέπεται στις οδηγίες 89/662/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ. Άρθρο 21 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. GUMMER (1) ΕΕ αριθ. C 327 της 30. 12. 1989, σ. 29 και ΕΕ αριθ. C 84 της 2. 4. 1990, σ. 102.(2) ΕΕ αριθ. C 113 της 7. 5. 1990, σ. 205 και ΕΕ αριθ. C 149 της 18. 6. 1990, σ. 259.(3) ΕΕ αριθ. C 124 της 21. 5. 1990, σ. 15 και ΕΕ αριθ. C 182 της 23. 7. 1990, σ. 250.(4) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1.(5) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 13. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56).(6) ΕΕ αριθ. L 378 της 31. 12. 1982, σ. 58. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την απόφαση 90/134/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 76 της 22. 3. 1990, σ. 23).(7) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 26.(8) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 85. Η ενημέρωση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 92/5/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 57 της 2. 3. 1992, σ. 1, η δε τελευταία τροποποίησή της με την οδηγία 92/45/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 35.(9) ΕΕ αριθ. L 233 της 19. 8. 1981, σ. 32.(10) ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 1.(11) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56.(12) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 24. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 91/687/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 16).(13) ΕΕ αριθ. L 84 της 31. 3. 1992, σ. 33.(14) ΕΕ αριθ. L 87 της 2. 4. 1992, σ. 20.(15)() ΕΕ αριθ. L 62 της 15. 3. 1993, σ. 49.'(16) ΕΕ αριθ. L 255 της 18. 10. 1968, σ. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Υγρό γάλα, γάλα σε σκόνη και προϊόντα με βάση το γάλα σε σκόνη τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατάναλωση Το ενδοκοινοτικό εμπόριο και οι εισαγωγές υγρού γάλακτος, γάλακτος σε σκόνη και προϊόντων με βάση το γάλα σε σκόνη, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, υπόκεινται στους εξής όρους: 1. Το δοχείο, όποιο και αν είναι αυτό, στο οποίο μεταφέρεται το προϊόν πρέπει να φέρει ένδειξη στην οποία να αναφέρεται η φύση του προϊόντος. 2. Κάθε παρτίδα πρέπει να συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, από εμπορικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 2 στοιχείο α) τελευταία περίπτωση ή από το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ), στο οποίο αναγράφεται το όνομα και ο αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης μεταποίησης ή επεξεργασίας και το οποίο πιοτοποιεί ότι το προϊόν έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 3 στοιχείο α)- ο παραλήπτης πρέπει να διατηρεί το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό επί ένα τουλάχιστον έτος. 3. Το έγγραφο ή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο 2 πρέπει να πιστοποιεί: α) ότι, κατά τη μεταποίηση ή την επεξεργασία, το γάλα υποβλήθηκε σε θερμοκρασία τουλάχιστον 71,7 oC, επί 15 τουλάχιστον δευτερόλεπτα ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο συνδυασμό, ή ότι, στην περίπτωση γάλακτος σε σκόνη ή προϊόντων με βάση το γάλα σε σκόνη, ότι η θερμική επεξεργασία με εκτόξευση θερμού αέρα ή σε κυλίνδρους εξασφαλίζει ισοδύναμο αποτέλεσμα- β) ότι, στην περίπτωση του γάλακτος σε σκόνη και των προϊόντων με βάση το γάλα σε σκόνη, επληρούντο οι ακόλουθοι όροι: i) μετά την αφυδάτωση, ελήφθη κάθε δυνατή προφύλαξη για να αποφευχθεί η μόλυνση του προϊόντος, ii) το τελικό προϊόν συσκευάστηκε σε καινουργή συσκευασία- γ) ότι, σε περίπτωση χύδην μεταφοράς, πριν το υγρό γάλα, το γάλα σε σκόνη ή τα προϊόντα με βάση το γάλα σε σκόνη φορτωθούν σε όχημα ή σε εμπορευματοκιβώτιο για να μεταφερθούν στον προορισμό τους, το εν λόγω όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο απολυμάνθηκε με προϊόν εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές. Εξάλλου, οι εισαγωγές υγρού γάλακτος, γάλακτος σε σκόνη και προϊόντων με βάση το γάλα σε σκόνη επιτρέπονται μόνον από τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που περιέχονται στους καταλόγους που προβλέπονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ και που πληρούν τους όρους του άρθρου 26 της εν λόγω οδηγίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΤΕΡΑ ΖΩΩΝ Α. Εμπόριο Για τη θέση σε εμπορία εντέρων ζώων απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου που αναφέρει την εγκατάσταση προέλευσης η οποία πρέπει να είναι: - όταν τα έντερα έχουν αλατιστεί ή αποξηρανθεί στην εγκατάσταση προέλευσης και όταν τα έντερα έχουν υποβληθεί σε χειρισμούς για άλλο σκοπό μετά το αλάτισμα ή την ξήρανσή τους, εγκατάσταση εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, - στις άλλες περιπτώσεις, εγκατάσταση εγκεκριμένη σύμφωνα με την οδηγία 64/433/ΕΟΚ (1)- τα έντερα πρέπει να μεταφέρονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η μόλυνση. Β. Εισαγωγές από τρίτες χώρες Για τις εισαγωγές εντέρων ζώων από όλες τις τρίτες χώρες απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το οποίο εκδίδεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας εξαγωγής και το οποίο πιστοποιεί ότι: i) τα έντερα προέρχονται από εγκαταστάσεις εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής, ii) τα έντερα έχουν καθαρισθεί και αποξεσθεί και στη συνέχεια αλατισθεί ή λευκανθεί (ή, αντί να αλατισθούν ή λευκανθούν, έχουν ξηρανθεί αφού πρώτα αποξεσθούν), iii) μετά την επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο ii), έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί η εκ νέου μόλυνση των εντέρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Δέρματα οπληφόρων που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες 64/433/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ Όσον αφορά το εμπόριο και τις εισαγωγές, από τρίτες χώρες, δερμάτων οπληφόρων, κάθε παρτίδα πρέπει να συνοδεύεται είτε από το εμπορικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 2 στοιχείο α) τελευταία περίπτωση, είτε από υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ), με το οποίο πιστοποιείται ότι: α) όσον αφορά τα δέρματα οπληφόρων, πλην των χοίρων, i) τα δέρματα δεν προέρχονται από ζώα που προέρχονται από περιοχή ή χώρα για την οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα για το συγκεκριμένο είδος λόγω της εμφάνισης σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας, ii) τα δέρματα έχουν ξηρανθεί ή αλατισθεί με προσθήκη άλατος ή άλμης ή έχουν υποβληθεί σε χημική επεξεργασία 14 τουλάχιστον ημέρες πριν την αποστολή τους, iii) η παρτίδα δεν έχει έλθει σε επαφή με άλλο προϊόν ζωικής προέλευσης ή με ζώντα ζώα που παρουσιάζουν κίνδυνο διάδοσης μεταδοτικής ασθένειας. Οι απαιτήσεις αυτές δεν απαιτούνται όταν τα δέρματα έχουν απομονωθεί επί 21 ημέρες ή έχουν μεταφερθεί αδιακόπως επί 21 ημέρες- β) όσον αφορά τα δέρματα χοίρων, i) τα δέρματα προέρχονται από χοίρους οι οποίοι ευρίσκονται στη χώρα εξαγωγής επί τρεις τουλάχιστον μήνες πριν σφαγούν, ii) τα δέρματα έχουν ξηρανθεί ή αλατισθεί με προσθήκη άλατος ή άλμης ή έχουν υποβληθεί σε χημική επεξεργασία 14 τουλάχιστον ημέρες πριν την αποστολή τους, iii) κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της εξαγωγής, κανένα κρούσμα αφρικανικής πανώλους των χοίρων ή φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων δεν έχει διαπιστωθεί στη χώρα καταγωγής ή, σε περίπτωση περιφερειοποίησης, στην περιφέρεια καταγωγής, iv) η παρτίδα δεν έχει έλθει σε επαφή με άλλο προϊόν ζωικής προέλευσης ή με ζώντα ζώα που παρουσιάζουν κίνδυνο διάδοσης σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας. Οι εισαγωγές ακατέργαστων δερμάτων επιτρέπονται μόνον από τρίτες χώρες από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές νωπού κρέατος των αντίστοιχων ειδών κατ' εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ζωοτροφές στις οποίες έχουν ενσωματωθεί υλικά χαμηλού κινδύνου κατά την έννοια της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ 1. Κάθε παρτίδα ζωοτροφών σε ερμητικά κλειστά δοχεία πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό που εκδίδεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο της χώρας καταγωγής, με το οποίο πιστοποιείται ότι το προϊόν έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία κατά την οποία επιτυγχάνεται τιμή Fc τουλάχιστον 3,0. 2. Κάθε παρτίδα ημι-υγρών ζωοτροφών πρέπει να συνοδεύεται από το εμπορικό έγγραφο ή το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ, με το οποίο πιστοποιείται ότι: i) οι πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης από τις οποίες παρασκευάστηκαν οι ζωοτροφές προέρχονται αποκλειστικά από σφαγέντα ζώα των οποίων η υγεία ήταν καλή και των οποίων το κρέας κρίθηκε κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, ii) τα συστατικά ζωικής προέλευσης έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία, στο κέντρο της μάζας τους, σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90 oC, iii) μετά τη μεταποίηση, έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί η εκ νέου μόλυνση της παρτίδας. 3. Οι αποξηραμένες ζωοτροφές πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάστηκαν οι ζωοτροφές είναι υλικά χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τα άρθρα 2, 5 και 17 της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου- β) κάθε παρτίδα συνοδεύεται από το εμπορικό έγγραφο ή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ, με το οποίο πιστοποιείται ότι: i) τα συστατικά των αποξηραμένων ζωοτροφών αποτελούνται από προϊόντα σφαγέντων ζώων τα οποία υποβλήθηκαν σε θερμική επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί, στο κέντρο της μάζας τους, θερμοκρασία τουλάχιστον 90 oC- η επεξεργασία αυτή δεν απαιτείται για τα τελικά προϊόντα των οποίων τα συστατικά έχουν υποβληθεί στην επεξεργασία αυτή, ii) μετά τη θερμική επεξεργασία, έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση του προϊόντος πριν την αποστολή, iii) το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε καινουργείς συσκευασίες (σάκους ή σακίδια): iv) η μέθοδος επεξεργασίας έχει υποβληθεί σε δοκιμασίες με ικανοποιητικά αποτελέσματα σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ σημείο 2 της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ. 4. Κάθε παρτίδα προϊόντων που παρασκευάζονται από μεταποιημένα δέρματα πρέπει να συνοδεύεται από το εμπορικό έγγραφο ή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ, με το οποίο πιστοποιείται ότι, κατά τη μεταποίησή τους, τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία η οποία επαρκεί για να καταστρέψει τους παθογόνους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των σαλμονελών) και ότι, μετά τη μεταποίηση, έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση των προϊόντων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Οστά και προϊόντα με βάση το οστά (εκτός από το οστεάλευρο), κέρατα και προϊόντα με βάση τα κέρατα (εκτός από το κερατάλευρο), χηλές και προϊόντα με βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο) Το εμπόριο και οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων υπόκειται στους ακόλουθους όρους: Α. Εάν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ή των ζώων: 1. Όσον αφορά το εμπόριο, τα οστά, τα κέρατα και οι χηλές υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στην οδηγία 72/461/ΕΟΚ. 2. Όσον αφορά το εμπόριο, τα προϊόντα με βάση τα οστά, τα προϊόντα με βάση τα κέρατα και τα προϊόντα με βάση τις χηλές υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στην οδηγία 80/215/ΕΟΚ (2). 3. Όσον αφορά τις εισαγωγές, τα οστά, τα προϊόντα με βάση τα οστά, τα κέρατα, τα προϊόντα με βάση τα κέρατα, οι χηλές και τα προϊόντα με βάση τις χηλές υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στην οδηγία 72/462/ΕΟΚ (3)- Β. εάν προορίζονται για άλλους σκοπούς, πλην της διατροφής του ανθρώπου ή των ζώων, συμπεριλαμβανομένων όσων προορίζονται για μεταποίηση προς παρασκευή ζελατινών: 1. τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές οστών και προϊόντων με βάση τα οστά (εκτός από το οστεάλευρο), κεράτων και προϊόντων με βάση τα κέρατα (εκτός από το κερατάλευρο) και χηλών και προϊόντων με βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο), εφόσον: i) τα προϊόντα ξηραίνονται πριν την εξαγωγή και δεν διατηρούνται με απλή ψύξη ή κατάψυξη, ii) τα προϊόντα αποστέλλονται μόνον διά ξηράς ή δια θαλάσσης κατευθείαν από τη χώρα καταγωγής τους προς κοινοτικό συνοριακό σταθμό επιθεώρησης, χωρίς μεταφόρτωση σε λιμάνι ή σε σημείο εκτός Κοινότητας, iii) μετά τους ελέγχους των εγγράφων οι οποίοι προβλέπονται στην οδηγία 90/675/ΕΟΚ, τα προϊόντα μεταφέρονται κατευθείαν στην εγκατάσταση παρασκευής. 2. Κάθε παρτίδα προϊόντος πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του εισαγωγέα ότι τα προϊόντα που εισάγονται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την άμεση διατροφή του ανθρώπου ή των ζώων. Η δέσμευση αυτή πρέπει να προσκομίζεται στον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης του σημείου εισόδου του εμπορεύματος στο έδαφος της Κοινότητας, προκειμένου να θεωρηθεί από τον εν λόγω επίσημο κτηνίατρο, πρέπει δε να συνοδεύει την παρτίδα μέχρι τον προορισμό της. 3. Με τη διαδικασία του άρθρου 18 της παρούσας οδηγίας και ανάλογα με την υγειονομική κατάσταση και τις εγγυήσεις που παρέχει μια τρίτη χώρα όσον αφορά τον έλεγχο στο σημείο προέλευσης, είναι δυνατόν να παρέχονται παρεκκλίσεις από ορισμένες από τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες Ι. Με την επιφύλαξη των τυχόν περιορισμών που επιβάλλονται για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και των περιορισμών όσον αφορά τη διατροφή μηρυκαστικών με πρωτεΐνες μηρυκαστικών, το εμπόριο και οι εισαγωγές μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών υπόκεινται: Α. Όσον αφορά το εμπόριο: - μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, στην προσκόμιση του εγγράφου ή του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ, με το οποίο πιστοποιείται η τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας αυτής, - μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων, στην προσκόμιση του εγγράφου ή του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ. Β. Όσον αφορά τις εισαγωγές: 1. στην προσκόμιση υγειονομικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το οποίο υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο της χώρας καταγωγής και με το οποίο πιστοποιείται ότι: α) το προϊόν: i) εάν προορίζεται για τη διατροφή των ζώων, έχει υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να ανταποκρίνεται στις μικροβιολογικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ, ii) εάν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 80/215/ΕΟΚ- β) μετά την επεξεργασία, έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση του επεξεργασμένου προϊόντος- γ) κατά την αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής, έχουν ληφθεί δείγματα για να υποβληθούν σε δοκιμασίες ανίχνευσης σαλμονελών- δ) τα αποτελέσματα των δοκιμασιών αυτών ήταν αρνητικά. 2. Μετά τον έλεγχο των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο σημείο 1 σε δειγματοληψία από την αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης, με την επιφύλαξη του σημείου ΙΙ: i) κάθε παρτίδας προϊόντων που εισάγονται χύδην, ii) δειγματοληπτικώς, των παρτίδων προϊόντων που έχουν συσκευαστεί στο εργοστάσιο παρασκευής. 3. Για τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στο έδαφος της Κοινότητας, παρτίδων μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, στην απόδειξη ότι τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που διενεργούνται σύμφωνα με το σημείο Β.1 στοιχείο γ) είναι αρνητικά, ενδεχομένως ύστερα από επανεπεξεργασία. Γ. Οι εθνικοί κανόνες που ισχύουν κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και την τρομώδη νόσο των προβάτων, μπορούν να διατηρούνται μέχρις ότου ληφθεί απόφαση για τον τύπο θερμικής επεξεργασίας που μπορεί να καταστρέφει τον υπεύθυνο παράγοντα. Το εμπόριο και εισαγωγές κρεαταλεύρου και οστεαλεύρου εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ. ΙΙ. Τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο των παρτίδων προϊόντων που εισάγονται χύδην και τα οποία προέρχονται από τρίτη χώρα από την οποία οι έξι τελευταίες συναπτές δοκιμασίες ήταν αρνητικές. Όταν, κατά τον έλεγχο αυτόν, ανευρεθεί θετικό αποτέλεσμα, πρέπει να ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ώστε να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να επανορθώσει την κατάσταση. Τα μέτρα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνση για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή. Σε περίπτωση νέου θετικού αποτελέσματος από την ίδια προέλευση, πρέπει να ελέγχονται στο εξής όλες οι παρτίδες της ίδιας προέλευσης, μέχρις ότου αρχίσουν να πληρούνται και πάλι οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο. ΙΙΙ. Τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν κατάσταση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούνται σε όλες τις παρτίδες που έχουν ελεγχθεί. IV. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ, η μεταφόρτωση των παρτίδων επιτρέπεται μόνο στα λιμάνια που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18, εφόσον έχει συναφθεί, μεταξύ των κρατών μελών, διμερής συμφωνία με την οποία επιτρέπεται να αναβάλλεται ο έλεγχος των παρτίδων μέχρι την άφιξή τους στο συνοριακό σταθμό επιθεώρησης του κράτους μέλους τελικού προορισμού. ΙV. Όταν τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ανίχνευσης των σαλμονελών που διενεργούνται σε μια παρτίδα είναι θετικά, η παρτίδα αυτή: α) είτε επανεξάγεται από την Κοινότητα- β) είτε χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από τη διατροφή των ζώων- στην περίπτωση αυτή, η παρτίδα μπορεί να εγκαταλείπει το λιμάνι ή την αποθήκη μόνον εάν τα προϊόντα από τα οποία αποτελείται δεν είναι ενσωματωμένα σε ζωοτροφές- γ) είτε υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία σε εργοστάσιο μεταποίησης εγκεκριμένο σύμφωνα με την οδηγία 90/667/ΕΟΚ ή σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη επιχείρηση απολύμανσης- για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της επανεπεξεργασίας αυτής, για τη μεταφορά από το λιμάνι ή την αποθήκη απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής, η δε παρτίδα απελευθερώνεται μόνον αφού υποβληθεί σε επεξεργασία και υποβληθεί από την αρμόδια αρχή σε δοκιμασίες ανίχνευσης των σαλμονελών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ και εφόσον το αποτέλεσμα της δοκιμασίας αυτής είναι αρνητικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Αίμα και προϊόντα αίματος ζωικής προέλευσης (που δεν προέρχονται από ιπποειδή) 1. Το εμπόριο αίματος και προϊόντων αίματος διεξάγεται σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 4 της παρούσας οδηγίας. 2. Για τις εισαγωγές προϊόντων αίματος που προορίζονται για τη φαρμακευτική βιομηχανία απαιτείται η προσκόμιση του υγειονομικού πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ), με το οποίο πιστοποιείται η τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ταυτότητα των σχετικών υλικών, τη συσκευασία τους, τις συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης, χειρισμού και μεταποίησης, καθώς και των διατάξεων για την εξάλειψη της πρώτης και της δεύτερης συσκευασίας και των καταλοίπων της μεταποίησης, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 72/462/ΕΟΚ και οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για τις εισαγωγές που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 3. Για τις εισαγωγές προϊόντων αίματος ζωικής προέλευσης που προέρχονται από είδη εκτός των ιπποειδών και που προορίζονται για άλλες χρήσεις απαιτείται η προσκόμιση του υγειονομικού πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το οποίο υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο και με το οποίο πιστοποιείται, εάν η χώρα καταγωγής θεωρείται, με τη διαδικασία του άρθρου 18, ότι παρουσιάζει υγειονομικό κίνδυνο όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό ή/και τον καταρροϊκό πυρετό, α) είτε ότι τα προϊόντα: - προέρχονται από σφαγείο που βρίσκεται σε ζώνη ακτίνας 10 km απαλλαγμένη από τις εν λόγω ασθένειες στις οποίες είναι ευαίσθητο το είδος από το οποίο προέρχεται το προϊόν, και - προέρχονται από ζώο το οποίο: - βρίσκεται στην χώρα καταγωγής κατά τους τελευταίους τρεις μήνες και - έχει υποβληθεί σε επιθεωρήσεις προ και μετά τη σφαγή και έχει χαρακτηριστεί απαλλαγμένο από τις εν λόγω ασθένειες, ή του οποίου η μητέρα πληροί τις προϋποθέσεις αυτές. Εάν οι παρτίδες ανταποκρίνονται στις παραπάνω απαιτήσεις: - πλην της περιπτώσεως που προβλέπεται στο σημείο 5, κάθε παρτίδα προϊόντων αίματος πρέπει να μεταφέρεται κατευθείαν από το λιμάνι εισόδου προς εργαστήριο για να υποστεί επεξεργασία όλα δε τα κατάλοιπα της επεξεργασίας αυτής πρέπει να καταστρέφονται αμέσως, - από κάθε παρτίδα προϊόντων αίματος πρέπει να λαμβάνεται δείγμα και να αποστέλλεται σε εργαστήριο εγκεκριμένο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 προκειμένου να υποβληθεί σε δοκιμασίες ανίχνευσης του ιού του αφθώδους πυρετού και του καταρροϊκού πυρετού, - η παρτίδα μπορεί να εγκαταλείπει το εργαστήριο μόνον εφόσον το δείγμα που υποβλήθηκε σε δοκιμασία χαρακτηριστεί απαλλαγμένο από τον ιό του αφθώδους πυρετού ή/και του καταρροϊκού πυρετού, - το έξοδα των ελέγχων που διενεργούνται κατ' εφαρμογή της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ βαρύνουν τον εισαγωγέα- β) είτε ότι τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε μια από τις εξής επεξεργασίες: - έχουν θερμανθεί σε θερμοκρασία τουλάχιστον 65 oC επί 3 τουλάχιστον ώρες ή - έχουν ακτινοβοληθεί με 2,5 megarads ή - έχουν υποβληθεί σε μεταβολή του pH σε pH5 επί 3 ώρες- γ) είτε, στην περίπτωση προϊόντων αίματος που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για διάγνωση in vitro ή ως αντιδραστήρια, ότι έχουν αποσταλεί σε ερμητικά κλειστά και στεγανά δοχεία. Στην περίπτωση αυτή: - τα δοχεία ή η εξωτερική συσκευασία τους πρέπει να φέρουν την ευανάγνωση ένδειξη: 'Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για in vitro διάγνωση ή ως αντιδραστήριο' και - τα προϊόντα αίματος μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον για in vitro διάγνωση ή ως αντιδραστήρια, κάθε δε έγγραφο που τα αφορά πρέπει να αναφέρει ότι τα προϊόντα ή τα κατάλοιπά τους δεν πρέπει να έλθουν σε επαφή με μηρυκαστικά ή χοίρους. 4. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές προϊόντων αίματος από τρίτες χώρες οι οποίες θεωρούνται απαλλαγμένες από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες, εφόσον τα προϊόντα αυτά συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από ζώο καταγωγής ενός κράτους μέλους ή μιας από τις εν λόγω τρίτες χώρες. 5. Τα προϊόντα αίματος που είναι συσκευασμένα σε ερμητικά κλειστά και στεγανά δοχεία μπορούν να αποθηκεύονται σε εγκαταστάσεις που τελούν υπό την μόνιμη εποπτεία επίσημου κτηνιάτρου, εφόσον τα προϊόντα αυτά διατηρούνται μακρυά από οποιοδήποτε άλλο προϊόν ζωικής προέλευσης που αποθηκεύεται στην ίδια εγκατάσταση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ορρός ιπποειδών 1. Για να αποτελεί αντικείμενο εμπορίου, ο ορρός πρέπει να προέρχεται από ιπποειδή που δεν εμφανίζουν καμιά από τις σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες που αναφέρονται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ (4) ούτε καμιά από τις σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες στις οποίες είναι ευαίσθητα τα ιπποειδή και να έχει ληφθεί σε οργανισμούς ή κέντρα που δεν υπόκεινται σε υγειονομικούς περιορισμούς κατ' εφαρμογήν της προαναφερόμενης οδηγίας. 2. Επιτρέπονται οι εισαγωγές μόνον ορρού ιπποειδών ο οποίος προέρχεται από ιπποειδή που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε τρίτη χώρα από την οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές ιπποειδών σφαγής, και ο οποίος έχει ληφθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποσταλεί υπό συνθήκες που θα καθοριστούν με τη διαδικασία του άρθρου 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Χοίρειο λίπος (saindoux) και τετηγμένο λίπος 1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές στην Κοινότητα χοιρείου λίπους (saindoux) και τετηγμένου λίπους από τρίτες χώρες που περιέχονται στον κατάλογο που προσαρτάται στην απόφαση 79/542/ΕΟΚ και από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές νωπού κρέατος των αντίστοιχων ειδών. 2. Στην περίπτωση κατά την οποία εκδηλώθηκε μία από τις σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου που προηγείται της εξαγωγής από μία εκ των αναφερομένων στο σημείο 1 χωρών, κάθε παρτίδα χοιρείου λίπους (saindoux) ή τετηγμένου λίπους πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας και με το οποίο πιστοποιείται ότι: Α. Το χοίρειο λίπος (saindoux) ή το τετηγμένο λίπος έχουν υποβληθεί σε μία από τις παρακάτω θερμικές επεξεργασίες: i) τουλάχιστον 70o C επί τουλάχιστον 30 λεπτά ή ii) τουλάχιστον 90o C επί τουλάχιστον 15 λεπτά ή iii) τουλάχιστον 80o C σε σύστημα συνεχούς τήξης. Β. Κατά τη συσκευασία του, το χοίρειο λίπος (saindoux) ή το τετηγμένο λίπος τοποθετήθηκε σε καινουργή δοχεία και ότι ελήφθησαν όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθεί νέα μόλυνση Γ. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ότι το προϊόν θα μεταφερθεί χύδην, οι σωλήνες, οι αντλίες, τα βυτία και κάθε άλλο δοχείο χύδην μεταφοράς ή βυτιοφόρο που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά του προϊόντος από την εγκατάσταση παραγωγής είτε απευθείας στο πλοίο ή στις δεξαμενές αποθήκευσης στην ξηρά, είτε απευθείας στις εγκαταστάσεις, έχουν ελεγχθεί και έχουν κριθεί κατάλληλα πριν χρησιμοποιηθούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Πρώτες ύλες για την παρασκευή ζωοτροφών και φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων 1. Ως 'πρώτες ύλες' θεωρούνται το νωπό κρέας, οι αδένες, τα όργανα και άλλα παραπροϊόντα, καθώς και η βλεννογόνος των εντέρων, που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι πρώτες ύλες θεωρούνται νωπές όταν έχουν υποβληθεί μόνον σε απλή ψύξη ή άλλη επεξεργασία που δεν επαρκεί για τη μετά βεβαιότητας θανάτωση των παθογόνων παραγόντων. Οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι μόνον υλικά χαμηλού κινδύνου κατά την έννοια της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ. 2. Οι πρώτες ύλες πρέπει να συνοδεύονται είτε από το εμπορικό έγγραφο ή πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ, είτε από πιστοποιητικό σύμφωνο προς υπόδειγμα που θα καταρτιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 18, πρέπει δε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της απόφασης 92/183/ΕΟΚ. 3. Στην περίπτωση του εμπορίου, το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού ή του εμπορικού εγγράφου πρέπει να επιδεικνύεται στις κτηνιατρικές αρχές που είναι αρμόδιες, αντίστοιχα, για την εγκατάσταση μεταποίησης και την αποθήκη προσωρινής αποθήκευσης-ψυκτική αποθήκη-ή την εγκατάσταση διαλογής, στην περίπτωση δε εισαγωγών στην Κοινότητα, στην αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή του ελέγχου στον συνοριακό σταθμό επιθεώρησης. 4. Οι πρώτες ύλες πρέπει να μεταφέρονται κατευθείαν στις εγκεκριμένες ή καταγραμμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης οι οποίες ανταποκρίνονται στους όρους της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ ή σε εγκεκριμένες ψυκτικές αποθήκες προκειμένου να αποθηκευθούν προσωρινά. Οι πρώτες ύλες που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων μπορούν επίσης, μέχρι τη μεταποίησή τους, να υποβάλλονται σε διαλογή και να αποθηκεύονται σε εγκαταστάσεις που εγκρίνονται ειδικά για το σκοπό αυτόν από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για την έγκριση των εγκαταστάσεων αυτών διαλογής. 5. Οι πρώτες ύλες επιτρέπεται να μεταφέρονται προς την εγκατάσταση μεταποίησης μόνον εντός στεγανών και κατάλληλα σφραγισμένων δοχείων ή οχημάτων. Τα δοχεία και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να περιέχουν την ένδειξη 'Αποκλειστικά για την παρασκευή ζωοτροφών' ή 'Αποκλειστικά για την παρασκευή φαρμακευτικών ή τεχνικών προϊόντων', ανάλογα με τον προορισμό τους. Στα δοχεία και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της εγκατάστασης προορισμού. 6. Τα οχήματα και τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων, καθώς και όλα τα εργαλεία και οι συσκευές που ήλθαν σε επαφή με τις ακατέργαστες πρώτες ύλες, πρέπει να καθορίζονται και να απολυμαίνονται. Οι συσκευασίες πρέπει να καίγονται ή να καταστρέφονται με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου. 7. Η προσωρινή αποθήκευση των πρώτων υλών επιτρέπεται μόνον με άδεια και υπό τον έλεγχο του επισήμου κτηνιάτρου, πρέπει δε να πραγματοποιείται σε ψυκτικές αποθήκες εγκεκριμένες για το σκοπό αυτόν. Οι πρώτες ύλες πρέπει να διατηρούνται χωριστά από τα άλλα εμπορεύματα και να αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση επιζωοτικών ασθενειών. 8. Η επεξεργασία των πρώτων υλών στην εγκατάσταση μεταποίησης πρέπει να εξασφαλίζει τη θανάτωση των παθογόνων παραγόντων και να αποκλείει κάθε κίνδυνο για τον εγχώριο ζωικό πληθυσμό. Οι πρώτες ύλες μπορούν να εγκαταλείπουν την εγκατάσταση μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με την άδεια του επίσημου κτηνιάτρου, για να καταστραφούν, σύμφωνα με την οδηγία 90/667/ΕΟΚ, σε εγκεκριμένες ή καταγραμμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης. Οι διατάξεις των σημείων 5, 6 και 9 εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν στη μεταφορά των πρώτων αυτών υλών και στην ενημέρωση του επίσημου κτηνιάτρου που είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση μεταποίησης. 9. Όταν οι πρώτες ύλες εγκαταλείπουν την εγκατάσταση καταγωγής ή τα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας: - ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση καταγωγής, εάν πρόκειται για ενδοκοινοτικό εμπόριο ή - η αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η διενέργεια του ελέγχου στα σύνορα, αν πρόκειται για εισαγωγή στην Κοινότητα ενημερώνουν, μέσω του συστήματος ΑΝΙΜΟ, με τέλεξ ή με τέλεφαξ, τον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση μεταποίησης, την αποθήκη προσωρινής αποθήκευσης ή την εγκατάσταση διαλογής. 10. Για τις εισαγωγές στην Κοινότητα εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθες διατάξεις: α) τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή πρώτων υλών στην Κοινότητα μόνον εφόσον οι πρώτες αυτές ύλες είναι καταγωγής χωρών που περιέχονται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται με την απόφαση αριθ. 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή με ειδική απόφαση της Επιτροπής η οποία ισχύει για μια συγκεκριμένη πρώτη ύλη- β) μετά τον έλεγχο στα σύνορα, οι πρώτες ύλες πρέπει να μεταφέρονται κατευθείαν, υπό την εποπτεία της υπεύθυνης κτηνιατρικής αρχής, προς εγκεκριμένη ή καταγραμμένη εγκατάσταση μεταποίησης η οποία τελεί υπό τον συνεχή έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου και η οποία εγγυάται ότι οι πρώτες ύλες προορίζονται αποκλειστικά για την εγκεκριμένη χρήση και ότι δεν θα εγκαταλείψουν την εγκατάσταση πριν μεταποιηθούν, ή προς εγκεκριμένη αποθήκη προσωρινής αποθήκευσης ή προς εγκεκριμένη εγκατάσταση διαλογής- γ) τα εμπορεύματα πρέπει να συνοδεύονται, μέχρι την εγκατάσταση προορισμού, από το υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο φέρει τη θεώρηση εισόδου της αρχής που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο στα σύνορα ή από επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το κρέας του κουνελιού και εκτρεφόμενων θηραμάτων να εισάγεται μόνον εφόσον: α) προέρχεται από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται: i) όσον αφορά τα τριχωτά εκτρεφόμενα θηράματα, στον κατάλογο χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος των αντίστοιχων ειδών κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, ii) όσον αφορά τα πτερωτά εκτρεφόμενα θηράματα, στον κατάλογο χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 91/494/ΕΟΚ (5) iii) όσον αφορά το κρέας κουνελιού, σε κατάλογο που θα καταρτιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 18. β) ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις απαιτήσεις των κεφαλαίων II και III, αντίστοιχα, της οδηγίας 91/495/ΕΟΚ (6)- γ) προέρχεται από εγκαταστάσεις οι οποίες παρέχουν τα εχέγγυα που προβλέπονται στο στοιχείο β) και οι οποίες αναγνωρίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 ή, μέχρι να καταρτιστεί ο κατάλογος που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο iii), από εγκαταστάσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές- δ) κάθε παρτίδα συνοδεύεται από το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Μελισσοκομικά προϊόντα 1. Τα μελισσοκομικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για τη μελισσοκομία: α) δεν πρέπει να προέρχονται από ζώνη για την οποία ισχύει απαγόρευση λόγω της εμφάνισης αμερικανικής σηψιγονίας ή ακαρίασης εάν, στην περίπτωση της ακαρίασης, το κράτος μέλος προορισμού έχει λάβει συμπληρωματικές εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ (7)- β) πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που επιβάλλονται με το άρθρο 8 στοιχείο α) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ. 2. Οι τυχόν απαιτούμενες παρεκκλίσεις θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 της παρούσας οδηγίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Κυνηγετικά τρόπαια Το εμπόριο και οι εισαγωγές ακατέργαστων κυνηγετικών τροπαίων πρέπει να συνοδεύονται από το εμπορικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) τελευταία περίπτωση ή από το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και με το οποίο πιστοποιείται ότι: 1. Τα εν λόγω τρόπαια δεν προέρχονται από ζώα καταγωγής μιας περιοχής για την οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω της παρουσίας σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών. 2. Τα εν λόγω τρόπαια είναι πλήρως αποξηραμένα και χωρίς υπολείματα κρέατος, ότι έχουν ξηρανθεί ή αλατισθεί με την προσθήκη άλατος ή άλμης επί 14 τουλάχιστον ημέρες πριν την αποστολή τους. 3. Η παρτίδα δεν ήλθε σε επαφή με κανένα άλλο προϊόν ζωικής προέλευσης ούτε με κανένα ζώο που θα μπορούσε να τη μολύνει. 4. Μετά την ξήρανσή του, το προϊόν απολυμάνθηκε με προϊόντα εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αποστολής. 5. Τα τρόπαια έχουν συσκευαστεί σε καινουργείς και διαφανείς συσκευασίες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Κόπρος για τη βελτίωση του εδάφους (α) Μεταποιημένα προϊόντα με βάση την κόπρο Όλα τα οργανικά λιπάσματα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ώστε το τελικό προϊόν να είναι απαλλαγμένο από παθογόνους παράγοντες. Επιτρέπεται το εμπόριο ή οι εισαγωγές μεταποιημένων προϊόντων με βάση την κόπρο τα οποία ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: - είναι απαλλαγμένα σαλμονελών: απουσία σαλμονελών σε 25 g μεταποιημένου προϊόντος - είναι απαλλαγμένα εντεροβακτηρίων: ανάλογα με την περιεκτικότητα σε αερόβια μικρόβια (< 1000 μονάδες σχηματισμού αποικιών ανά γραμμάριο επεξεργασμένου προϊόντος) - έχουν υποστεί μείωση της ικανότητας παραγωγής σπορίων και τοξινών: περιεκτικότητα σε υγρασία < 14 % τιμή 'α' του προϊόντος < 0,7. Τα προϊόντα πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατη η ρύπανση ή η μόλυνση και η ενυδάτωση μετά την επεξεργασία. Προς το σκοπό αυτόν, τα προϊόντα πρέπει να διατηρούνται: - σε καλά κλειστούς και μονωμένους σιρούς ή - σε καλά κλειστές συσκευασίες (σάκους ή 'big bags'). Ακατέργαστη κόπρος Επιτρέπεται το εμπόριο ή οι εισαγωγές μόνον ακατέργαστης κόπρου πουλερικών και ιπποειδών. Η κόπρος αυτή πρέπει να είναι καταγωγής μιας περιοχής απαλλαγμένης σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών, και ιδίως των ακόλουθων ασθενειών: - αφθώδης πυρετός - ψευδοπανώλης των πτηνών (FN) Ως κόπρος νοείται κάθε μείγμα περιττωμάτων και ούρων βοοειδών, χοίρων και ιπποειδών και η κόπρος των πουλερικών.- κλασική πανώλης των χοίρων - γρίπη των πτηνών - αφρικανική πανώλης των χοίρων - πανώλης των ίππων - φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων Οι τυχόν απαιτούμενες βακτηριολογικές προδιαγραφές καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 της παρούσας οδηγίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Ακατέργαστο μαλλί, τρίχες, πτερά και μέρη πτερών 1. 'Ακατέργαστο' θεωρείται το μαλλί των προβάτων, οι τρίχες των μηρυκαστικών και οι χοντρές τρίχες των χοίρων, όταν δεν έχουν υποστεί βιομηχανική πλύση ούτε προέρχονται από την βυρσόδεψηση, καθώς και τα πτερά και μέρη πτερών τα οποία δεν έχουν υποστεί κατεργασία σε ρεύμα υδρατμού ή με άλλον τρόπο που να αποκλείει τη μετάδοση παθογόνων οργανισμών. 2. Το εμπόριο ή εισαγωγές μαλλιού προβάτων, τριχών μηρυκαστικών, χοντρών τριχών χοίρων, πτερών και μερών πτερών (εμπορεύματα) επιτρέπεται μόνον εάν είναι στεγνά και συσκευασμένα σε ασφαλές περίβλημα. Ωστόσο, απαγορεύεται το εμπόριο και η εισαγωγή χοντρών τριχών χοίρου από χώρες ή περιοχές στις οποίες ενδημεί η αφρικανική πανώλης των χοίρων. Εξαιρούνται από τα ανωτέρω οι χοντρές τρίχες των χοίρων: α) οι οποίες έχουν βραστεί, βαφεί ή λευκανθεί ή β) έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, μέσω της οποίας θανατώνονται οι παθογόνοι οργανισμοί, εφ' όσον αυτό αποδεικνύεται βάσει πιστοποιητικού του αρμόδιου κτηνιάτρου του τόπου καταγωγής. Η βιομηχανική πλύση δεν θεωρείται επεξεργασία κατά την έννοια της παρούσας διάταξης. 3. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν ισχύουν για το εμπόριο ή την εισαγωγή διασκομητικών πτερών ή πτερών: α) τα οποία μεταφέρονται για ιδία χρήση από τους ταξιδιώτες ή β) τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορίου ή εισάγονται για μη βιομηχανική χρήση από ιδιώτες. 4. Τα εμπορεύματα πρέπει να μεταφέρονται κατευθείαν στην εγκατάσταση προορισμού ή την αποθήκη υπό συνθήκες που αποκλείουν οποιαδήποτε διάδοση παθογόνων παραγόντων. (1) ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 2012/64. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 91/497/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 69).(2) ΕΕ αριθ. L 47 της 21. 2. 1980, σ. 4. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 91/687/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 16).(3) ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 28. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 91/688/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 18).(4) EE αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 42. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την απόφαση 92/130/ΕΟΚ (EE αριθ. L 47 της 22. 2. 1992, σ. 26).(5) EE αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 35(6) EE αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 41.(7) EE αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 54. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 'ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων με βάση το κρέας τα οποία λαμβάνονται από κρέας πουλερικών, εκτρεφομένων θηραμάτων, αγρίων θηραμάτων, και κρέας κουνελιών Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα προϊόντα με βάση το κρέας που λαμβάνονται από κρέας πουλερικών, εκτρεφόμενων θηραμάτων, άγριων θηραμάτων και κρέας κουνελιών να εισάγονται μόνον εφόσον: α) δεν προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο: i) του άρθρου 14 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, για το κρέας πουλερικών, ii) του άρθρου 16 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ, για το κρέας άγριων θηραμάτων, iii) που θα καταρτιστεί με τη διαδικασία του άρθρου 18 για το κρέας κουνελιών και το κρέας εκτρεφόμενων θηραμάτων- β) το χρησιμοποιούμενο νωπό κρέας ανταποκρίνεται στις κατάλληλες απαιτήσεις του άρθρου 14 της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ για το κρέας πουλερικών, του άρθρου 16 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ για τα άγρια θηράματα και του άρθρου 3 της οδηγίας 91/495/ΕΟΚ για το κρέας κουνελιού και του άρθρου 6 της εν λόγω οδηγίας για το κρέας εκτρεφόμενων θηραμάτων- γ) προέρχονται από εγκατάσταση που προσφέρει τις ίδιες εγγυήσεις με εκείνες που αναφέρονται στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ και οι οποίες εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 ή, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση αυτή, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους- οι εισαγωγές των προϊόντων αυτών εξακολουθούν να υπόκεινται στους κανόνες του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ- δ) έχουν παρασκευστεί, ελεγχθεί και υποστεί χειρισμούς σύμφωνα με τις κατάλληλες απαιτήσεις της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ- ε) κάθε παρτίδα προϊόντων με βάση το κρέας συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, καθορίζονται, με τη διαδικασία του άρθρου 18, οι υγειονομικοί όροι που ισχύουν: - για το εμπόριο και τις εισαγωγές αυγών και τις εισαγωγές προϊόντων αυγών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, με την επιφύλαξη των κανόνων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγοράς, - για την παρασκευή ζελατινών για ανθρώπινη κατανάλωση, - για το εμπόριο και τις εισαγωγές μελιού, βατραχοπόδαρων και σαλιγκαριών για ανθρώπινη κατανάλωση.' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Ι ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/662/ΕΟΚ 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - Οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (ΕΕ αριθ. L 121 της 29. 7. 1964 σ. 2012/64). - Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (ΕΕ αριθ. L 55 της 8. 3. 1971, σ. 23). - Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (ΕΕ αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 24). - Οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 85). - Οδηγία 80/215/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1980 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕ αριθ. L 47 της 21. 2. 1980, σ. 4). - Οδηγία 88/657/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1988 για τον καθορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά την παραγωγή και τις συναλλαγές κιμάδων, κρεάτων σε τεμάχια μικρότερα των 100 γραμμαρίων και παρασκευασμάτων κρέατος (ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1988, σ. 3). - Οδηγία 89/437/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1989 σχετικά με τα υγειονομικά προβλήματα που αφορούν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων αυγών (ΕΕ αριθ. L 212 της 22. 7. 1989, σ. 87). - Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2. 1991, σ. 1). - Οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 1). - Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15). - Οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδικοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 35). - Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1991 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων (ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 41). - Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατός των (ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 35). - Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα (ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 1). ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές, στην Κοινότητα, προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ (εξαιρουμένων των παθογόνων παραγόντων). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν περιλαμβάνονται ούτε στο παράρτημα Α της παρούσας οδηγίας, ούτε στο παράρτημα της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ: τα προϊόντα αυτά θα ορισθούν με τη διαδικασία του άρθρου 18.' II ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 90/425/ΕΟΚ 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τμήμα 1 - Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ αριθ. L 121 της 29. 7. 1964, σ. 1977/64). - Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1988 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών (ΕΕ αριθ. L 194 της 22. 7. 1988, σ. 10). - Οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών από τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1989, σ. 1). - Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ αριθ.L 224 της 18. 8. 1990, σ. 42). - Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων (ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 62). - Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωμβρίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. L 303 της 31. 10. 1990, σ. 6). - Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 363 της 27. 12. 1990, σ. 51). - Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2. 1991, σ. 1). - Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2. 1991, σ. 19). - Οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1991 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 340 της 11. 12. 1991, σ. 17). Τμήμα 2 Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα 1 του κεφαλαίου I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268 της 14. 9. 1992, σ. 54). - Για τους παθογόνους παράγοντες: Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, στο τμήμα 1 του κεφαλαίου I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Οδηγία 77/504/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 σχετικά με τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαράς φυλής (ΕΕ αριθ. L 206 της 12. 8. 1977, σ. 8). - Οδηγία 88/661/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 περί των ζωοτεχνικών κανόνων που εφαρμόζονται στα χοιροειδή αναπαραγωγής (ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1988, σ. 36). - Οδηγία 88/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1989 σχετικά με τα αιγοειδή και προβατοειδή αναπαραγωγής καθαράς φυλής (ΕΕ αριθ. L 153 της 8. 6. 1989, σ. 30). - Οδηγία 90/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού χαρακτήρα που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ιπποειδών (ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 55). - Οδηγία 91/174/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 1991 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που διέπουν την εμπορία ζώων φυλής (ράτσας) (ΕΕ αριθ. L 85 της 5. 4. 1991, σ. 37). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Κτηνιατρική νομοθεσία - Άλλα ζώντα ζώα τα οποία δεν αναφέρονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Κτηνιατρική νομοθεσία - Σπέρμα, ωάριο και έμβρυα τα οποία δεν αναφέρονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο Ι.'
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία