Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/119/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι τα ζώντα ζώα αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης- ότι η εμπορία των ζώντων ζώων αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για τον γεωργικό πληθυσμό- ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν, σε κοινοτικό επίπεδο, τα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση εκδήλωσης μιας ασθενείας, ώστε να εξασφαλισθεί η ορθολογική ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και να ενισχυθεί η προστασία της υγείας των ζώων στην Κοινότητα- ότι μια εστία ασθενείας μπορεί γρήγορα να λάβει διαστάσεις επιζωοτίας, προκαλώντας θνησιμότητα και διαταραχές που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την αποδοτικότητα της κτηνοτροφίας- ότι, αμέσως μόλις υπάρχει υπόνοια για την παρουσία μιας ασθενείας, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα καταπολέμησής της, ώστε να είναι δυνατό να αναληφθεί μια άμεση και αποτελεσματική δράση μόλις επιβεβαιωθεί η παρουσία αυτή- ότι τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να επιτρέπουν την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών ιδίως, με τον προσεκτικό έλεγχο των μετακινήσεων των ζώων και των προϊόντων που υπάρχει κίνδυνος να μεταδώσουν τη μόλυνση- ότι η πρόληψη των ασθενειών στην Κοινότητα πρέπει κανονικά να βασίζεται στην αποφυγή του εμβολιασμού- ότι, ωστόσο, είναι αναγκαίο να προβλέπεται ο εμβολιασμός σε περίπτωση που μία σοβαρή κατάσταση απαιτεί τέτοια μέτρα- ότι, προκειμένου να είναι δυνατόν να αναγνωρίζονται όλα τα εμβολιασμένα ζώα, πρέπει να φέρουν αναγνωριστικά σημεία- ότι, για την παροχή των αναγκαίων εγγυήσεων, η δραστικότητα του εμβολίου πρέπει να εγκρίνεται από εργαστήριο αναφοράς που ορίζεται από την Κοινότητα- ότι είναι απαραίτητο να διεξάγεται διεξοδική επιδημιολογική έρευνα για την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών- ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργούν ειδικές μονάδες προς τον σκοπό αυτό- ότι, για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου, πρέπει να εναρμονιστούν οι διαγνωστικές μέθοδοι των ασθενειών αυτών και να διεξάγονται υπό την αιγίδα υπεύθυνων εργαστηρίων, ο συντονισμός των οποίων μπορεί να πραγματοποιείται από εργαστήριο αναφοράς που ορίζεται από την Κοινότητα- ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες του κτηνιατρικού τομέα (4) εφαρμόζονται κατά την εμφάνιση μιας από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα I- ότι τα κοινά μέτρα καταπολέμησης των ασθενειών αυτών αποτελούν τη βάση για τη διατήρηση ενός ενιαίου επιπέδου υγείας των ζώων- ότι πρέπει επιπλέον να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για κάθε επιμέρους ασθένεια και, κατ' αρχάς, για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στην παρούσα οδηγία ορίζονται τα γενικά κοινοτικά μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εκδήλωσης μιας από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 1. 'εκμετάλλευση': κάθε εγκατάσταση (γεωργική ή άλλη), που βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, εντός της οποίας διατηρούνται ή εκτρέφονται ζώα- 2. 'ζώο': κάθε κατοικίδιο ζώο είδους που είναι δυνατό να προσβληθεί άμεσα από την εν λόγω ασθένεια, ή κάθε άγριο σπονδυλωτό ζώο που είναι δυνατό να συμμετάσχει στην επιδημιολογική εξέλιξη της ασθένειας, δρώντας ως φορέας ή πηγή μόλυνσης- 3. 'φορέας': κάθε σπονδυλωτό ή ασπόνδυλο ζώο το οποίο, με μηχανικό ή βιολογικό τρόπο, είναι δυνατό να μεταδώσει και να εξαπλώσει τον παθογόνο παράγοντα της εν λόγω νόσου- 4. 'ιδιοκτήτης ή κάτοχος': το ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την κυριότητα των ζώων ή έχουν αναλάβει τη συντήρησή τους, επ' αμοιβή ή δωρεάν- 5. 'περίοδος επώασης': η χρονική περίοδος που είναι πιθανό να μεσολαβήσει μεταξύ της έκθεσης στον νοσογόνο παράγοντα και της εκδήλωσης των κλινικών συμπτωμάτων. Η διάρκεια της περιόδου αυτής είναι αυτή που αναφέρεται στο παράρτημα Ι για καθεμία από τις αναφερόμενες ασθένειες- 6. 'επιβεβαίωση της μόλυνσης': η βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων δήλωση της αρμόδιας αρχής ότι έχει εκδηλωθεί μία από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι- ωστόσο, σε περίπτωση επιδημίας, η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να επιβεβαιώνει την παρουσία μιας ασθένειας βάσει κλινικών ή/και επιδημιολογικών αποτελεσμάτων- 7. 'αρμόδια αρχή': η κεντρική αρχή κράτους μέλους η οποία είναι αρμόδια να διενεργεί τους κτηνιατρικούς ελέγχους ή κάθε άλλη κτηνιατρική αρχή στην οποία αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή- 8. 'επίσημος κτηνίατρος': ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υπόνοια ύπαρξης μιας από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι να γνωστοποιείται υποχρεωτικά και αμέσως στην αρμόδια αρχή. Άρθρο 4 1. Όταν σε μία εκμετάλλευση υπάρχουν ζώα ύποπτα προσβολής ή μόλυνσης από μία από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο επίσημος κτηνίατρος να χρησιμοποιεί αμέσως τα μέσα επίσημης ανίχνευσης για την επιβεβαίωση ή τη διάψευση της παρουσίας της ασθένειας- ειδικότερα, ο επίσημος κτηνίατρος λαμβάνει ή φροντίζει να ληφθούν κατάλληλα δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις. Προς το σκοπό αυτόν, η μεταφορά ύποπτων ζώων στα εργαστήρια μπορεί να διεξάγεται υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής η οποία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε εξάπλωση της ασθενείας. 2. Από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί η υποψία παρουσίας της ασθένειας, η αρμόδια αρχή θέτει την εκμετάλλευση υπό επίσημη επίβλεψη, ειδικότερα δε διατάσσει: α) την απογραφή όλων των κατηγοριών ζώων των ευαίσθητων ειδών και, για κάθε κατηγορία, την καταγραφή του αριθμού των ήδη νεκρών ζώων και των ζώων που έχουν προσβληθεί ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί ή προσβληθεί- η κατάσταση της απογραφής πρέπει να ενημερώνεται ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ζώα που γεννιούνται ή πεθαίνουν κατά την περίοδο για την οποία υπάρχει υπόνοια- τα στοιχεία της απογραφής αυτής πρέπει να ενημερώνονται και να γνωστοποιούνται μετά από αίτηση και να είναι δυνατόν να ελέγχονται σε κάθε επίσκεψη- β) τον περιορισμό, στους χώρους ενσταβλισμού τους ή σε άλλους χώρους στους οποίους είναι δυνατή η απομόνωσή τους, όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης, λαμβανομένου υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, του ρόλου των τυχόν φορέων- γ) την απαγόρευση των μετακινήσεων ζώων των ευαίσθητων ειδών από ή προς την εκμετάλλευση- δ) να απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής, η οποία και καθορίζει τις αναγκαίες συνθήκες για να προληφθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της ασθενείας, για κάθε μετακίνηση: - προσώπων, ζώων μη ευαίσθητων ειδών και οχημάτων από και προς την εκμετάλλευση, - κρέατος ή πτωμάτων ζώων, ζωοτροφών, υλικού, απορριμμάτων, περιττωμάτων, στρωμνής, κόπρου ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την εν λόγω ασθένεια- ε) τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων απολύμανσης στις εισόδους και τις εξόδους των κτιρίων, αιθουσών ή χώρων στέγασης των ζώων των ευαίσθητων ειδών και της ίδιας της εκμετάλλευσης- στ) τη διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 8. 3. Έως ότου τεθούν σε ισχύ τα επίσημα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος οποιουδήοτε ζώου για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι έχει προσβληθεί από την ασθένεια, λαμβάνει όλα τα χρήσιμα μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παραγράφου 2, με εξαίρεση του στοιχείου στ). 4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εφαρμόζει οποιοδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και σε άλλες εκμεταλλεύσεις εφόσον η θέση τους, η διαμόρφωση των χώρων τους ή οι επαφές με την εκμετάλλευση για την οποία υπάρχει υπόνοια εκδήλωσης της ασθενείας, δημιουργούν υπόνοιες ενδεχόμενης μόλυνσης. 5. Τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αίρονται μόνον όταν ο επίσημος κτηνίατρος κρίνει ότι δεν υπάρχει πλέον υπόνοια παρουσίας της ασθένειας. Άρθρο 5 1. Από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί επίσημα η ύπαρξη μιας από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σε μια εκμετάλλευση, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να διατάσσει, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων: α) όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης θανατώνονται επί τόπου χωρίς χρονοτριβή. Τα νεκρά ή θανατωμένα ζώα είτε καίγονται ή θάπτονται επί τόπου, ει δυνατόν, είτε καταστρέφονται με διαμελισμό. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα- β) όλα τα υλικά ή απορρίμματα, όπως οι ζωοτροφές, η στρωμνή, η κόπρος και η υγρή κόπρος που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, καταστρέφονται ή υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία- η επεξεργασία αυτή, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου, πρέπει να εξασφαλίζει την καταστροφή κάθε νοσογόνου παράγοντα ή φορέα του νοσογόνου παράγοντα- γ) μετά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα κτίρια στέγασης των ζώων των ευαίσθητων ειδών, οι γύρω χώροι, τα μεταφορικά μέσα και κάθε υλικό που ενδέχεται να έχει μολυνθεί, καθαρίζονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16- δ) διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 8. 2. Η ταφή, όταν γίνεται, πρέπει να γίνεται αρκετά βαθειά ώστε να αποφεύγεται η εκταφή των πτωμάτων ή των απορριμμάτων που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) από σαρκοβόρα ζώα- η ταφή πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο έδαφος ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των υδροφόρων οριζόντων ή οποιαδήποτε βλάβη του περιβάλλοντος. 3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επεκτείνει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και σε άλλες γειτονικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον η θέση τους, η διαμόρφωση των χώρων τους ή οι επαφές με την εκμετάλλευση όπου επιβεβαιώθηκε η παρουσία της ασθένειας, δημιουργούν υπόνοιες ενδεχόμενης μόλυνσης. 4. Για την επανεισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής, αφού ο επίσημος κτηνίατρος ελέγξει και κρίνει ότι είναι ικανοποιητικός ο καθορισμός και η απολύμανση που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16. Άρθρο 6 Σε περίπτωση που άγρια ζώα είναι ύποπτα προσβολής ή έχουν προσβληθεί, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν, στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής που έχει συσταθεί με την απόφαση 68/361/ΕΟΚ ( 1), την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν. Άρθρο 7 1. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες χωριστές μονάδες παραγωγής, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά τις υγιείς μονάδες παραγωγής μιας μολυσμένης εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο επίσημος κτηνίατρος έχει επιβεβαιώσει ότι η δομή και το μέγεθος αυτών των μονάδων, καθώς και οι εργασίες που διεξάγονται σ' αυτές, είναι τέτοιες ώστε οι μονάδες αυτές να είναι τελείως χωριστές όσον αφορά τον ενσταβλισμό, τη φύλαξη, το προσωπικό, τα υλικά και τη διατροφή των ζώων, ώστε να αποτρέπεται η εξάπλωση του νοσογόνου παράγοντα από τη μια μονάδα στην άλλη. 2. Σε περίπτωση προσφυγής στην παράγραφο 1, εφαρμόζονται, mutatis mutandis, οι κανόνες που προβλέπει η απόφαση 88/397/ΕΟΚ (5) της Επιτροπής. Με τη διαδικασία του άρθρου 25, οι κανόνες αυτοί δύνανται να τροποποιούνται για την εν λόγω ασθένεια, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση της. Άρθρο 8 1. Η επιδημιολογική έρευνα αφορά: α) τη χρονική διάρκεια κατά την οποία η νόσος ενδέχεται να υπήρχε στην εκμετάλλευση πριν από την κοινοποίηση ή την υπόνοια της παρουσίας της- β) την πιθανή προέλευση της νόσου στην εκμετάλλευση και τον εντοπισμό άλλων εκμεταλλεύσεων, στις οποίες υπάρχουν ζώα ευαίσθητων ειδών που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί- γ) τις μετακινήσεις ατόμων, ζώων, πτωμάτων, οχημάτων και υλικού που ενδέχεται να έχουν μεταφέρει τον νοσογόνο παράγοντα από ή προς τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις- δ) την παρουσία και τη γεωργική κατανομή των φορέων της νόσου, ανάλογα με την περίπτωση. 2. Για τον πλήρη συντονισμό όλων των μέτρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της εξάλειψης της ασθενείας το ταχύτερο δυνατόν, και για τους σκοπούς της διεξαγωγής της επιδημιολογικής έρευνας, συνιστάται ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων. Οι γενικοί κανόνες λειτουργίας των εθνικών ομάδων και της κοινοτικής ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων θεσπίζονται με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Άρθρο 9 1. Όταν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώνει ή θεωρεί, βάσει εξακριβωμένων στοιχείων, ότι η ασθένεια είναι δυνατόν να έχει εισαχθεί από άλλες εκμεταλλεύσεις στην εκμετάλλευση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4, ή από την εκμετάλλευση αυτή σε άλλες εκμεταλλεύσεις, ως αποτέλεσμα μετακίνησης ατόμων, ζώων ή οχημάτων, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, οι άλλες αυτές εκμεταλλεύσεις τίθενται υπό επίσημη επίβλεψη σύμφωνα με το άρθρο 4- η επίβλεψη αυτή δεν είναι δυνατόν να αρθεί πριν διαψευθεί επίσημα η υπόνοια παρουσίας της ασθενείας στην εκμετάλλευση. 2. Όταν ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώνει ή θεωρεί, βάσει εξακριβωμένων στοιχείων, ότι η ασθένεια είναι δυνατόν να έχει εισαχθεί στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 5 από άλλες εκμεταλλεύσεις ή από την εκμετάλλευση αυτή σε άλλες εκμεταλλεύσεις, ως αποτέλεσμα μετακίνησης ατόμων, ζώων ή οχημάτων, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, οι άλλες αυτές εκμεταλλεύσεις τίθενται υπό επίσημη επίβλεψη σύμφωνα με το άρθρο 4- η επίβλεψη αυτή δεν είναι δυνατόν να αρθεί πριν διαψευσθεί επίσημα η παρουσία της ασθενείας στην εκμετάλλευση. 3. Όταν μια εκμετάλλευση έχει υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή διατηρεί σε ισχύ τις διατάξεις του άρθρου 4 στην εκμετάλλευση αυτή για περίοδο τουλάχιστον ίση με την ανώτατη περίοδο επώασης κάθε ασθένειας, μετά την πιθανή ημερομηνία της μόλυνσης, η οποία υπολογίζεται με την επιδημιολογική έρευνα που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 8. 4. Αν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι το επιτρέπουν οι συνθήκες, έχει την δυνατότητα να περιορίζει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 σε ένα μέρος της εκμετάλλευσης και στα ζώα που βρίσκονται σ' αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 7, ή μόνο στα ζώα των ευαίσθητων ειδών. Άρθρο 10 1. Από τη στιγμή που επιβεβαιωθεί επίσημα η διάγνωση μιας από τις εν λόγω ασθένειες, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να οριοθετεί, γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, προστατευτική ζώνη ακτίνας τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων η οποία περιλαμβάνεται σε μια ζώνη επίβλεψης ακτίνας τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων. Για την οριοθέτηση των εν λόγω ζωνών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη γεωγραφικοί, διοικητικοί, οικολογικοί και επιζωοτιολογικοί παράγοντες που συνδέονται με την συγκεκριμένη ασθένεια, καθώς και οι διαρθρώσεις ελέγχου. 2. Σε περίπτωση που οι ζώνες εκτείνονται στο έδαφος περισσότερων κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών συνεργάζονται για να οριοθετήσουν τις ζώνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ωστόσο, αν είναι αναγκαίο, η προστατευτική ζώνη και η ζώνη επίβλεψης οριοθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 26. 3. Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως κράτους ή μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής μπορεί να ληφθεί απόφαση, με τη διαδικασία του άρθρου 26, για την τροποποίηση (ιδίως μείωση ή αύξηση, ανάλογα με την περίπτωση) της οριοθέτησης των ζωνών που ορίζονται στην παράγραφο 1 και της διάρκειας των περιοριστικών μέτρων, αφού ληφθούν υπόψη: - η γεωγραφική τους κατάσταση και οικολογικοί παράγοντες, - οι μετεωρολογικές συνθήκες, - η παρουσία, ο γεωγραφικός εντοπισμός και ο τύπος των φορέων, - τα αποτελέσματα των επιζωοτιολογικών μελετών που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 8, - τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, - τα μέτρα καταπολέμησης που όντως εφαρμόζονται. Άρθρο 11 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στην προστατευτική ζώνη να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: α) εντοπισμός όλων των εκμεταλλεύσεων της ζώνης που έχουν ζώα των ευαίσθητων ειδών- β) περιοδικές επισκέψεις σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που έχουν ζώα των ευαίσθητων ειδών, κλινική εξέταση των ζώων αυτών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της συλλογής δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις, και τήρηση μητρώου επισκέψεων με τις σχετικές παρατηρήσεις- η συχνότητα των επισκέψεων είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα της επιζωοτίας στις εκμεταλλεύσεις που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο- γ) απαγόρευση της κυκλοφορίας και της μεταφοράς ζώων των ευαίσθητων ειδών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, εξαιρουμένων των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων- ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την απαγόρευση αυτή για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση ζώων χωρίς εκφόρτωση ή στάση- δ) περιορισμόυς των ζώων των ευαίσθητων ειδών στην εκμετάλλευση στην οποία βρίσκονται, εκτός αν πρόκειται για απευθείας μεταφορά υπό επίσημο έλεγχο για επείγουσα σφαγή σε σφαγείο που βρίσκεται στην ίδια ζώνη ή, αν η ζώνη αυτή δεν διαθέτει σφαγείο το οποίο να τελεί υπό κτηνιατρικό έλεγχο, σε σφαγείο στη ζώνη επίβλεψης το οποίο ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη μεταφορά αυτή μόνο εφόσον ο επίσημος κτηνίατρος, αφού εξετάσει όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών στην εκμετάλλευση, επιβεβαιώσει ότι για κανένα από αυτά δεν υπάρχει υπόνοια προσβολής. Η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το σφαγείο ενημερώνεται για την πρόθεση αποστολής των ζώων σε αυτό. 2. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στην προστατευτική ζώνη διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον ίση με την ανώτατη περίοδο επώασης της συγκεκριμένης ασθένειας μετά από την εξάλειψη όλων των ζώων της μολυσμένης εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 και τη διεξαγωγή των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με το άρθρο 16. Ωστόσο, όταν η ασθένεια μεταδίδεται από έντομο φορέα, η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίσει τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων και να καθορίσει τις διατάξεις για ενδεχόμενη εισαγωγή ζώων δεικτών. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν. Μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, εφαρμόζονται και στην προστατευτική ζώνη οι κανόνες που ισχύουν στη ζώνη επίβλεψης. Άρθρο 12 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων στην ζώνη επίβλεψης: α) εντοπισμός όλων των εκμεταλλεύσεων στις οποίες βρίσκονται ζώα των ευαίσθητων ειδών- β) απαγόρευση της κυκλοφορίας ζώων των ευαίσθητων ειδών στους δημόσιους δρόμους, εκτός αν αυτά οδηγούνται σε βοσκοτόπους ή σε κτίρια ενσταβλισμού τους- ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την απαγόρευση αυτή για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση ζώων χωρίς εκφόρτωση ή στάση- γ) μεταφορά των ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός της ζώνης επίβλεψης μόνο με άδεια της αρμόδιας αρχής- δ) περιορισμός των ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός της ζώνης επίβλεψης για διάστημα τουλάχιστον ίσο με μια ανώτατη περίοδο επώασης μετά από την εκδήλωση του πιό πρόσφατου κρούσματος της νόσου. Εν συνεχεία, τα ζώα μπορούν να εγκαταλείπουν την εν λόγω ζώνη για να μεταφέρονται, απευθείας και υπό επίσημο έλεγχο, σε σφαγείο που ορίζει η αρμόδια αρχή με σκοπό την άμεση σφαγή τους. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη μετακίνηση αυτή μόνο εφόσον ο επίσημος κτηνίατρος, αφού εξετάσει όλα τα ευαίσθητα ζώα της εκμετάλλευσης, επιβεβαιώνει ότι για κανένα από αυτά δεν υπάρχει υπόνοια προσβολής. Η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το σφαγείο ενημερώνεται για την πρόθεση αποστολής των ζώων σε αυτό. 2. Τα μέτρα που εφαρμόζονται διατηρούνται στην ζώνη επίβλεψης για περίοδο τουλάχιστον ίση με την ανώτατη περίοδο επώασης μετά την εξάλειψη όλων των ζώων της εκμετάλλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 και την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης που προβλέπονται στο άρθρο 16. Ωστόσο, όταν η ασθένεια μεταδίδεται από έντομο φορέα, η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίζει τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων και να καθορίζει τις διατάξεις για ενδεχόμενη εισαγωγή ζώων δεικτών. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως, στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν. Άρθρο 13 Όταν οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο δ) διατηρούνται για περίοδο μεγαλύτερη των 30 ημερών, λόγω της εμφάνισης νέων κρουσμάτων της ασθενείας, και δημιουργούν προβλήματα στέγασης των ζώων, η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ιδιοκτήτη, να επιτρέπει την έξοδο των ζώων από μια εκμετάλλευση που βρίσκεται στην προστατευτική ζώνη ή στη ζώνη επίβλεψης, ανάλογα με την περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι: α) ο επίσημος κτηνίατρος διαπίστωσε την πραγματικότητα των γεγονότων- β) επιθεωρήθηκαν όλα τα ζώα που βρίσκονται στην εκμετάλλευση- γ) τα προς μεταφορά ζώα έχουν εξεταστεί κλινικώς με αρνητικό αποτέλεσμα- δ) κάθε ζώο φέρει αναγνωριστικό ενώτιο ή αναγνωρίζεται με άλλο εγκεκριμένο μέσο- ε) η εκμετάλλευση προορισμού βρίσκεται εντός της προστατευτικής ζώνης ή εντός της ζώνης επίβλεψης. Πρέπει να λαμβάνονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις, ιδίως με καθαρισμό και απολύμανση των φορτηγών μετά τη μεταφορά, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα κατά τη μεταφορά αυτή. Άρθρο 14 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ενημέρωση τουλάχιστον των κατοίκων της προστατευτικής ζώνης και της ζώνης επίβλεψης σχετικά με τους ισχύοντες περιορισμούς, καθώς και τα επιβαλλόμενα μέτρα για την ορθή εφαρμογή αυτών των μέτρων. 2. Όταν σε μια δεδομένη περιοχή, η εν λόγω επιζωοτία παρουσιάζει εξαιρετική σοβαρότητα, όλα τα συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. Άρθρο 15 Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, οι ειδικές διατάξεις για τα μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης των επιμέρους ασθενειών: - είναι, όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, οι διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ, - θεσπίζονται, για καθεμία από τις λοιπές ασθένειες του παραρτήματος I, από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής. Άρθρο 16 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: α) τα απολυμαντικά ή τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται και, κατά περίπτωση, οι συγκεντρώσεις τους, να εγκρίνονται επίσημα από την αρμόδια αρχή- β) οι εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και απεντόμωσης να πραγματοποιούνται υπό επίσημο έλεγχο: - σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου και - έτσι ώστε να αποκλείεται κάθε κίνδυνος εξάπλωσης ή επιβίωσης του νοσογόνου παράγοντα- γ) μετά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο στοιχείο β), ο επίσημος κτηνίατρος να βεβαιώνεται ότι τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί ορθά και ότι έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 21 ημέρες, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξάλειψη της εν λόγω ασθενείας πριν την επανεισαγωγή ζώων ευαίσθητων ειδών. 2. Οι διαδικασίες καθαρισμύ και απολύμανσης μιας μολυσμένης εκμετάλλευσης: - είναι, όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, οι διαδικασίες του παραρτήματος II, - καθορίζονται, στο πλαίσιο της κατάρτισης των ειδικών μέτρων για κάθε επιμέρους ασθένεια του παραρτήματος I, με τη διαδικασία του άρθρου 15 δεύτερη περίπτωση. Άρθρο 17 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε κάθε κράτος να ορίζονται: α) ένα εθνικό εργαστήριο το οποίο να διαθέτει εγκαταστάσεις και ειδικευμένο προσωπικό που του επιτρέπουν να προσδιορίζει ανά πάσα στιγμή, και ιδίως κατά τις πρώτες εκδηλώσεις της ασθενείας, τον τύπο, την υποδιαίρεση τύπου και την παραλλαγή του συγκεκριμένου ιού και να επιβεβαιώνει τα πορίσματα των περιφερειακών διαγνωστικών εργαστηρίων- β) ένα εθνικό εργαστήριο στο οποίο ελέγχονται τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στα περιφερειακά διαγνωστικά εργαστήρια. 2. Τα εθνικά εργαστήρια που ορίζονται για κάθε επιμέρους ασθένεια είναι υπεύθυνα για το συντονισμό των κανόνων και των μεθόδων διάγνωσης, καθώς και τη χρήση των αντιδραστηρίων. 3. Τα εθνικά εργαστήρια που ορίζονται για κάθε επιμέρους ασθένεια είναι υπεύθυνα για το συντονισμό των κανόνων και των διαγνωστικών μεθόδων που καθορίζονται από κάθε διαγνωστικό εργαστήριο για τη συγκεκριμένη ασθένεια στο κράτος μέλος. Προς το σκοπό αυτό, τα εν λόγω εργαστήρια: α) μπορούν να προμηθεύουν διαγνωστικά αντιδραστήρια στα περιφερειακά εργαστήρια- β) ελέγχουν την ποιότητα όλων των διαγνωστικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στο κράτος μέλος- γ) διενεργούν περιοδικούς συγκριτικούς ελέγχους- δ) διατηρούν απομονώματα ιών της συγκεκριμένης ασθενείας, που προέρχονται από επαληθευμένα κρούσματα στο κράτος μέλος- ε) εξασφαλίζουν την επαλήθευση των θετικών αποτελεσμάτων που λαμβάνονται στα περιφερειακά διαγνωστικά εργαστήρια 4. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν εθνικό εργαστήριο αρμόδιο για τη συγκεκριμένη ασθένεια, μπορούν να προσφεύγουν στις υπηρεσίες του σχετικού αρμόδιου εργαστηρίου ενός άλλου κράτους μέλους. 5. Ο κατάλογος των εθνικών εργαστηρίων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων περιέχεται στο παράρτημα II. 6. Τα εθνικά εργαστήρια που ορίζονται για κάθε επιμέρους ασθένεια συνεργάζονται με τα αντίστοιχα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 18. 7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 25. Άρθρο 18 1. Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων αναφέρεται στο παράρτημα II. 2. Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για καθεμία από τις άλλες ασθένειες του παραρτήματος I ορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 15 δεύτερη περίπτωση, στο πλαίσιο της κατάρτισης των ειδικών μέτρων για κάθε ασθένεια. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, και ιδίως του άρθρου 28, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εργαστηρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αναφέρονται στο παράρτημα III. Άρθρο 19 1. Ο εμβολιασμός κατά των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα I επιτρέπεται μόνο ως συμπλήρωμα των μέτρων καταπολέμησης που λαμβάνονται κατά την εμφάνιση της εν λόγω ασθενείας και σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α) η απόφαση για διεξαγωγή εμβολιασμού συμπληρωματικώς προς τα μέτρα καταπολέμησης λαμβάνεται, σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, από την Επιτροπή, που αποφασίζει με τη διαδικασία του άρθρου 26- β) η απόφαση αυτή βασίζεται ειδικότερα στα εξής κριτήρια: - συγκέντρωση των ζώων των συγκεκριμένων ειδών στην προσβεβλημένη ζώνη, - χαρακτηριστικά και σύνθεση κάθε χρησιμοποιούμενου εμβολίου, - τρόποι ελέγχου της διανομής, της αποθήκευσης και της χρησιμοποίησης του εμβολίου, - είδη και ηλικία των ζώων που μπορούν ή πρέπει να εμβολιάσθουν, - ζώνες στις οποίες μπορεί ή πρέπει να διεξαχθεί ο εμβολιασμός, - διάρκεια της περιόδου εμβολιασμού. 2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1: α) απαγορεύεται ο εμβολιασμός ή ο επαναληπτικός εμβολιασμός ζώων των ευαίσθητων ειδών που βρίσκονται στις εκμεταλλεύσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4- β) απαγορεύεται ή ένεση υπαράνοσου ορρού. 3. Σε περίπτωση εμβολιασμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) όλα τα εμβολιασμένα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται με σαφές και ευανάγνωστο σήμα, σύμφωνα με μέθοδο εγκεκριμένη με τη διαδικασία του άρθρου 25- β) όλα τα εμβολιασμένα ζώα πρέπει να παραμένουν στη ζώνη εμβολιασμού, εκτός αν αποστέλλονται σε σφαγείο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή για άμεση σφαγή- στην περίπτωση αυτή, η μετακίνηση ζώων είναι δυνατόν να επιτρέπεται μόνον εφόσον ο επίσημος κτηνίατρος, αφού εξετάσει όλα τα ευαίσθητα ζώα της εκμετάλλευσης, επιβεβαιώσει ότι για κανένα ζώο δεν υπάρχει υπόνοια προσβολής. 4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εμβολιασμού, η μετακίνηση ζώων των ευαίσθητων ειδών από τη ζώνη εμβολιασμού είναι δυνατόν να επιτρέπεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 και εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί με την ίδια διαδικασία. 5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή, στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, σχετικά με την εξέλιξη των μέτρων εμβολιασμού. 6. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η απόφαση διεξαγωγής επείγοντος εμβολιασμού μπορεί να λαμβάνεται από το οικείο κράτος μέλος ύστερα από ενημέρωση της Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα θεμελιώδη συμφέροντα της Κοινότητας. Κατά την απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η συγκέντρωση των ζώων σε ορισμένες περιοχές, η ανάγκη προστασίας συγκεκριμένων φυλών καθώς και η γεωγραφική ζώνη στην οποία διενεργείται ο εμβολιασμός. Η απόφαση αυτή επανεξετάζεται αμέσως, με τη διαδικασία του άρθρου 26, από τη Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή η οποία μπορεί να αποφασίζει τη διατήρηση, την τροποποίηση, την επέκταση ή την άρση των μέτρων. Άρθρο 20 1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει πρόγραμμα επείγουσας επέμβασης που ισχύει για όλες τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα I και στο οποίο διευκρινίζονται τα εθνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης μιας από τις ασθένεις αυτές. Με το πρόγραμα αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, και σε όποιο άλλο κατάλληλο υλικό είναι αναγκαίο για την ταχεία και αποτελεσματική εξάλειψη της εστίας. 2. Τα γενικά κριτήρια που εφαρμόζονται για την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών περιέχονται στο παράρτημα IV σημεία 1 έως 5 και 10, ενώ στα σημεία 6 έως 9 δίδονται κριτήρια που προσαρμόζονται ανάλογα με τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μόνον τα κριτήρια των σημείων 6 έως 9 όταν τα κριτήρια των σημείων 1 έως 5 και 10 έχουν ήδη θεσπιστεί κατά την υποβολή προγραμμάτων για την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης μιας άλλης ασθένειας. 3. Τα προγράμματα επείγουσας επέμβασης που καταρτίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος IV υποβάλλονται στην Επιτροπή: i) το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, ii) το αργότερο έξι μήνες μετά την εφαρμογή των ειδικών μέτρων για καθεμία από τις άλλες ασθένειες του παραρτήματος I. 4. Η Επιτροπή εξετάζει τα προγράμματα επείγουσας επέμβασης για να κρίνει κατά πόσον εξασφαλίζουν την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και υποδεικνύει στο οικείο κράτος μέλος τις τροποποιήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες, ιδίως για να εξασφαλιστεί η συμβατότητά τους με τα προγράμματα των άλλων κρατών μελών. Η Επιτροπή εγκρίνει τα προγράμματα, ενδεχομένως με τροποποιήσεις, με τη διαδικασία του άρθρου 25. Εν συνεχεία, τα προγράμματα μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται, με την ίδια διαδικασία, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη της κατάστασης καθώς και ο ειδικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης ασθένειας. Άρθρο 21 Κατά παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις των άρθρων 19 και 20 για τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που πρέπει να θεσπίζουν τα κράτη μέλη προκειμένου να ληφθούν υπόψη, αφενός, οι ιδιαίτεροι φυσικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί των Υπερπόντιων Διαμερισμάτων, των Αζορών και της Μαδέρας και, αφετέρου, η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τα εδάφη αυτά από το κεντρικό μέρος του εδάφους της Κοινότητας, επιτρέπεται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να εφαρμόζει ιδιαίτερες ειδικές διατάξεις όσον αφορά την καταπολέμηση καθεμιάς από τις ασθένειες του παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει, στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρική Επιτροπής, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα σχετικά μέτρα που έλαβε και ιδίως για τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται για να αποφεύγεται η αποστολή ζώων των εν λόγω εδαφών ή προϊόντων που παράγονται από τα ζώα αυτά στο υπόλοιπο έδαφος της Κοινότητας. Μετά τη διαδικασία ενημέρωσης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, το άρθρο 20 εφαρμόζεται mutatis mutandis. Άρθρο 22 Στο μέτρο που απαιτείται για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, πραγματογνώμονες της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους. Προς τούτο, οι πραγματογνώμονες μπορούν να εξακριβώνουν, ελέγχοντας αντιπροσωπευτικό ποσοστό εκμεταλλεύσεων, αν οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν την τήρηση της παρούσας οδηγίας από τις εκμεταλλεύσεις. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων. Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται έλεγχος, παρέχει στους πραγματογνώμονες κάθε αναγκαία βοήθεια για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 25. Άρθρο 23 1. Οι προϋποθέσεις οικονομικής συμμετοχής της Κοινότητας στις ενέργειες που συνδέονται με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθορίζονται στην απόφαση 90/424/EOK. 2. Το άρθρο 3 της απόφασης 90/424/EOK τροποποιείται ως εξής: α) στον κατάλογο ειδικών ασθενειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη ασθένεια: 'επιζωοτική αιμορραγική νόσος των ελαφιών'. β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '2α Στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος χορηγείται επίσης η οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας όταν, κατά την εμφάνιση εστίας μιας από τις ασθένειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά για τον έλεγχο της επιδημίας αυτής, ιδίως κατά τη διενέργεια της επιδημιολογικής έρευνας και την εφαρμογή των μέτρων επίβλεψης της ασθένειας. Με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στο πλαίσιο των σχετικών κοινών οργανώσεων αγορών, η ειδική οικονομική συμμετοχή της Κοινότητας αποφασίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 41.' Άρθρο 24 1. Τα παραρτήματα I, II και IV τροποποιούνται, εφόσον χρειάζεται, από το Συμβούλιο, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, για να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η εξέλιξη της έρευνας και των διαγνωστικών μεθόδων. 2. Με τη διαδικασία του άρθρου 25, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί το παράρτημα II, ιδίως προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνικής καθώς και οι διαγνωστικές μέθοδοι. Άρθρο 25 1. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή, η οποία καλείται στο εξής 'επιτροπή', συγκαλείται αμέσως από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου κράτους μέλους. 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, αποφαίνεται δε με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει. 3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα εάν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής- β) όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προτάσεως, το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή εκτός εάν το Συμβούλιο έχει αποφανθεί με απλή πλειοψηφία, κατά των μέτρων αυτών. Άρθρο 26 1. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή συγκαλείται αμέσως από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση κράτους μέλους. 2. Στην επιτροπή, οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει. 3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για τα μέτρα αυτά, εντός προθεσμίας δύο ημερών, αποφαίνεται δε με πλειοψηφία πενήντα τεσσάρων ψήφων. 4. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα και τα θέτει αμέσως σε εφαρμογή, εάν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής- β) όταν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετική με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα με ειδική πλειοψηφία. Αν, μετά την πάροδο 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προτάσεως, το Συμβούλιο δεν έχει θεσπίσει μέτρα, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα και τα θέτει αμέσως σ' εφαρμογή, εκτός από την περίπτωση κατά την αποία το Συμβούλιο έχει αποφανθεί με απλή πλειοψηφία κατά των εν λόγω μέτρων. Άρθρο 27 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Οκτωβρίου 1993, ενημερώνουν δε αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 3. Ο καθορισμός της 1ης Οκτωβρίου 1993 ως προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, δεν θίγει την κατάργηση των κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα που προβλέπεται από την οδηγία 90/425/EOK. Άρθρο 28 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. GUMMER (1) EE αριθ. C 148 της 7. 6. 1991, σ. 12.(2) EE αριθ. C 280 της 28. 10. 1991, σ. 174.(3) EE αριθ. C 339 της 31. 12. 1991, σ. 12.(4) EE αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 19. Η τελευταία τροποποίηση της απόφασης αυτής έγινε με την απόφαση 91/133/ΕΟΚ (EE αριθ. L 66 της 13. 3. 1991, σ. 18).(5) EE αριθ. L 255 της 18. 10. 1968, σ. 23.(6) Απόφαση 88/397/ΕΟΚ της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 1988 για το συντονισμό των κανόνων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE αριθ. L 189 της 20. 7. 1988, σ. 25). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ '' ID='1'>Πανώλης των βοοειδών > ID='2'>21 ημέρες '> ID='1'>Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών > ID='2'>21 ημέρες '> ID='1'>Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων > ID='2'>28 ημέρες '> ID='1'>Καταρροϊκός πυρετός > ID='2'>40 ημέρες '> ID='1'>Επιζωοτική αιμορραγική νόσος των ελαφιών > ID='2'>40 ημέρες '> ID='1'>Ευλογιά αιγοπροβάτων (Capripox) > ID='2'>21 ημέρες '> ID='1'>Φυσαλιδώδης στοματίτιδα > ID='2'>21 ημέρες '> ID='1'>Πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου > ID='2'>40 ημέρες '> ID='1'>Οζώδης δερματίτιδα > ID='2'>28 ημέρες '> ID='1'>Νόσος της κοιλάδας Rift > ID='2'>30 ημέρες '> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Εκτός από τις γενικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων εφαρμόζονται οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις. 1. Περιγραφή της ασθένειας Ασθένεια των χοίρων η οποία είναι αδύνατον να διακριθεί κλινικώς από τον αφθώδη πυρετό. Προκαλεί φλύκταινες στο ρύγχος, τα χείλη, τη γλώσσα και τα σαρκώδη μέρη των χηλών. Η σοβαρότητα της ασθενείας ποικίλλει, είναι δε δυνατόν να μολυνθεί μια αγέλη χοίρων χωρίς να εμφανιστούν κλινικές αλλοιώσεις. Ο ιός μπορεί να επιζήσει επί μακρόν εκτός του σώματος, ακόμη και στο νωπό κρέας, παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα στα συνήθη απολυμαντικά, εμφανίζει μεγάλη εμμονή και αντέχει σε τιμές pH μεταξύ 2,5 και 12, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον ιδιαίτερα σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση. 2. Περίοδος επώασης Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η ανώτατη περίοδος επώασης θεωρείται ότι διαρκεί 28 ημέρες. 3. Διαγνωστικές μέθοδοι για την επιβεβαίωση της διαφορικής διάγνωσης της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων Οι λεπτομερείς μέθοδοι συλλογής υλικού για τη διάγνωση, οι εργαστηριακές δοκιμασίες διάγνωσης, η ανίχνευση αντισωμάτων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμασιών καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 25 πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 4. Επιβεβαίωση της παρουσίας της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 σημείο 6 της παρούσας οδηγίας, η παρουσία της ασθένειας επιβεβαιώνεται: α) στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες έχει απομονωθεί ο ιός της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων είτε στους χοίρους είτε στο περιβάλλον- β) στις εκμεταλλεύσεις που περιέχουν χοίρους ορροθετικούς στη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, εφόσον οι χοίροι αυτοί ή άλλοι χοίροι της εκμετάλλευσης παρουσιάζουν αλλοιώσεις χαρακτηριστικές της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων- γ) στις εκμεταλλεύσεις που περιέχουν χοίρους με κλινικά συμπτώματα ή χοίρους οι οποίοι είναι ορροθετικοί εφόσον υπάρχει άμεση επιδημιολογική σχέση σε επιβεβαιωμένη εστία- δ) σε άλλες αγέλες στις οποίες έχουν διαπιστωθεί ορροθετικοί χοίροι. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή διεξάγει συμπληρωματικές εξετάσεις, και ιδίως επαναλαμβάνει τις δειγματοληπτικές εξετάσεις σε διαστήματα 28 τουλάχιστον ημερών μεταξύ δειγματοληψιών, πριν επιβεβαιώσει την παρουσία της ασθενείας. Οι διατάξεις του άρθρου 4 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι συμπληρωματικές αυτές εξετάσεις. Εάν κατά τις συμπληρωματικές εξετάσεις δεν διαπιστωθεί η παρουσία της ασθενείας, οι δε χοίροι εξακολουθούν να είναι ορροθετικοί, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι χοίροι οι οποίοι υποβλήθηκαν σε δοκιμασία να θανατώνονται και να καταστρέφονται υπό τον έλεγχό της ή να θανατώνονται υπό την έλεγχό της σε σφαγείο που ορίζει στο εθνικό της έδαφος. Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε, από την άφιξή τους στο σφαγείο, οι συγκεκριμένοι χοίροι να διατηρούνται και να θανατώνονται χωριστά από τους άλλους χοίρους και το κρέας τους να προορίζεται αποκλειστικά για την εθνική αγορά. 5. Διαγνωστικά εργαστήρια Γερμανία:Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere, Paul-Ehrlich-Strasse, 7400 Tuebingen; Βέλγιο:Institut national de recherches veterinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles; Δανία:Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm; Ισπανία:Laboratorio de Alta Seguridad Biologica (INIA), 28130 Madrid; Γαλλία:Laboratoire central de recherche veterinaire, Maisons-Alfort; Ελλάδα:Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Νεαπόλεως 21, Αγία Παρασκευή- Ιρλανδία:Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey; Ιταλία:Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia; Λουξεμβούργο:Institut national de recherches veterinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles; Κάτω Χώρες:Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad; Πορτογαλία:Laboratorio Nacional de Investigacao Veterinaria, Lisboa; Ηνωμένο Βασίλειο:Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey. 6. Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 ONF, United Kingdom. 7. Προστατευτική ζώνη 1. Οι διαστάσεις της προστατευτικής ζώνης ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας. 2. Στην περίπτωση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας αντικαθίστανται, κατά παρέκκλιση, από τα ακόλουθα: α) προσδιορίζονται όλες οι εκμεταλλεύσεις εντός της ζώνης στις οποίες ευρίσκονται ζώα ευαίσθητων ειδών- β) διενεργούνται περιοδικές επισκέψεις των εκμεταλλεύσεων στις οποίες υπάρχουν ζώα ευαίσθητων ειδών, καθώς και κλινική εξέταση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της δειγματοληψίας για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Πρέπει να τηρείται βιβλίο των επισκέψεων αυτών και των σχετικών παρατηρήσεων. Η συχνότητα των επισκέψεων πρέπει να είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα της επιζωοτίας στις εκμεταλλεύσεις που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο- γ) απαγορεύεται η κυκλοφορία και η μεταφορά ζώων ευαίσθητων ειδών στις δημόσιες και ιδιωτικές οδούς των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την απαγόρευση αυτή για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση ζώων χωρίς εκφόρτωση ή στάση- δ) ωστόσο, με τη διαδικασία του άρθρου 25, είναι δυνατόν να παρέχεται παρέκκλιση για τους χοίρους σφαγής οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό της προστατευτικής ζώνης και οι οποίοι οδηγούνται σε σφαγείο που ευρίσκεται εντός της ζώνης αυτής- ε) τα φορτηγά καθώς και τα λοιπά οχήματα και εξοπλισμός τα οποία χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της προστατευτικής ζώνης για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών που ενδέχεται να είναι μολυσμένα, και ιδίως ζωοτροφών, κόπρου ή υγρής κόπρου, μπορούν να εγκαταλείπουν: i) μια εκμετάλλευση που ευρίσκεται στο εσωτερικό της προστατευτικής ζώνης, ii) την προστατευτική ζώνη, iii) ένα σφαγείο, μόνον αφού καθαριστούν και απολυμανθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η αρμόδια αρχή. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ιδίως ότι κανένα φορτηγό ή όχημα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χοίρων δεν μπορεί να εγκαταλείπει την προστατευτική ζώνη εάν δεν έχει επιθεωρηθεί από την αρμόδια αρχή- στ) οι χοίροι δεν μπορούν να εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση στην οποία διατηρούνται κατά τις 21 ημέρες που ακολουθούν την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης οι οποίες αναφέρονται οτο άρθρο 16 μετά από 21 ημέρες, είναι δυνατόν να παρέχεται άδεια για την έξοδο των χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση προκειμένου να οδηγηθούν: i) κατευθείαν σε σφαγείο που ορίζει η αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση στο εσωτερικό της προστατευτικής ζώνης ή της ζώνης επίβλεψης, υπό την προϋπόθεση ότι: - έχουν επιθεωρηθεί όλοι οι χοίροι που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, - οι χοίροι που πρόκειται να μεταφερθούν προς σφαγή έχουν υποβληθεί σε κλινική εξέταση, - κάθε χοίρος φέρει αναγνωριστικό ενώτιο ή μπορεί να αναγνωρίζεται με άλλα εγκεκριμένα μέσα, - η μεταφορά διεξάγεται με οχήματα που σφραγίζονται από την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για το σφαγείο ενημερώνεται για την επικείμενη αποστολή των χοίρων. Κατά την άφιξή τους στο σφαγείο, οι χοίροι διατηρούνται και θανατώνονται χωριστά από τους άλλους χοίρους. Τα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χοίρων πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν εγκαταλείψουν το σφαγείο. Κατά τις προ και μετά τη σφαγή επιθεωρήσεις που διενεργούται στο οριζόμενο σφαγείο, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη της τα τυχόν συμπτώματα που συνδέονται με την παρουσία του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. Από τους χοίρους που θανατώνονται σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, λαμβάνονται στατιστικώς αντιπροσωπευτικά δείγματα αίματος. Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, που επιβεβαιώνουν την παρουσία της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 9.3, ii) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατευθείαν σε άλλους χώρους, εντός της προστατευτικής ζώνης, υπό την προϋπόθεση ότι: - έχουν επιθεωρηθεί όλοι οι χοίροι που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, - οι χοίροι που πρόκειται να μεταφερθούν έχουν υποβληθεί σε κλινική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα, - κάθε χοίρος φέρει αναγνωριστικό ενώτιο ή μπορεί να αναγνωρίζεται με άλλα εγκεκριμένα μέσα- ζ) το νωπό κρέας που λαμβάνεται από τους χοίρους που αναφέρονται στο στοιχείο οτ) σημείο i) επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας 72/461/EOK του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (1), και στη συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 80/215/EOK του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1980 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας (2). Η επεξεργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκατάσταση που ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Το κρέας αποστέλλεται στην εν λόγω εγκατάσταση μόνον εφόσον η αποστολή σφραγίζεται πριν την αναχώρηση και παραμένει σφραγισμένη καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Ωστόσο, εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση, και με τη διαδικασία του άρθρου 25 της παρούσας οδηγίας, είναι δυνατόν να γίνονται δεκτές ειδικές λύσεις, ιδίως όσον αφορά τη σήμανση του κρέατος και τη μετέπειτα χρήση του καθώς και τον προορισμό των προϊόντων που λαμβάνονται από την επεξεργασία. 3. Τα μέτρα στην προστατευτική ζώνη παραμένουν σε εφαρμογή μέχρις ότου: α) ολοκληρωθεί η εφαρμογή όλων των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσας οδηγίας- β) σε όλες τις εκμεταλλεύσεις της ζώνης διενεργηθούν: i) κλινική εξέταση των χοίρων η οποία επιτρέπει να διαπιστωθεί ότι οι χοίροι δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα ασθενείας που υποδηλώνει την παρουσία της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων και ii) ορρολογική εξέταση στατιστικού δείγματος χοίρων κατά την οποία δεν ανιχνεύθηκαν αντισώματα κατά του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. Το πρόγραμμα ορρολογικής ανίχνευσης λαμβάνει υπόψη του τη μετάδοση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων και τον τρόπο στέγασης των χοίρων. Το πρόγραμμα καθορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 25 της παρούσας οδηγίας πριν την ημερομηνία εφαρμογής της. Η εξέταση και η δειγματοληψία που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) πρέπει να διενεργούνται 28 τουλάχιστον ημέρες μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης. 4. Μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο σημείο 3, οι κανόνες που εφαρμόζονται στη ζώνη επίβλεψης εφαρμόζονται και στην προστατευτική ζώνη. 8. Ζώνη επίβλεψης 1. Οι διαστάσεις της ζώνης επίβλεψης καθορίζονται στο άρθρο 10. 2. Στην περίπτωση της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 12 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα μέτρα: α) εντοπίζονται όλες οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες ευρίσκονται ζώα ευαίσθητων ειδών- β) οι μετακινήσεις χοίρων, εκτός από την κατευθείαν μεταφορά τους από μια εκμετάλλευση της ζώνης επίβλεψης προς ένα σφαγείο, επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι κανένας χοίρος δεν έχει εισαχθεί στην εκμετάλλευση αυτή κατά τις 21 προηγούμενες ημέρες. Ο ιδιοκτήτης των ζώων ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα ζώα πρέπει να τηρεί κατάσταση όλων των μετακινήσεων των χοίρων- γ) η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη μεταφορά χοίρων από τη ζώνη επίβλεψης υπό την προϋπόθεση ότι: - έχουν επιθεωρηθεί όλοι οι χοίροι που βρίσκονται στην εκμετάλλευση, 48 ώρες το πολύ πριν τη μεταφορά, - οι προς μεταφορά χοίροι υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση, με αρνητικό αποτέλεσμα, 48 ώρες το πολύ πριν τη μεταφορά, - κατά την ορρολογική εξέταση ενός στατιστικού δείγματος των προς μεταφορά χοίρων, η οποία διενεργήθηκε 14 ημέρες το πολύ πριν τη μεταφορά, δεν διαπιστώθηκε η παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. Ωστόσο, όσον αφορά τους προς σφαγή χοίρους, η ορρολογική εξέταση μπορεί να πραγματοποιείται σε δείγματα αίματος που λαμβάνονται στο σφαγείο προορισμού το οποίο ορίζει η αρμόδια αρχή στο έδαφός της. Στην περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων που επιβεβαιώνουν την παρουσία της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στο σημείο 9.3, - κάθε χοίρος φέρει αναγνωριστικό ενώτιο ή μπορεί να αναγνωρίζεται με άλλα εγκεκριμένα μέσα, - τα φορτηγά καθώς και τα λοιπά οχήματα και ο λοιπός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των χοίρων αυτών πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε μεταφορά- δ) τα φορτηγά καθώς και τα άλλα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων ή άλλων ζώων ή υλικών που ενδέχεται να είναι μολυσμένα και τα οποία χρησιμοποιούνται εντός της ζώνης επίβλεψης μπορούν να εγκαταλείπουν την εν λόγω ζώνη μόνον αφού καθαριστούν και απολυμανθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την αρμόδια αρχή. 3. α) Οι διαστάσεις της ζώνης επίβλεψης μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3- β) τα μέτρα της ζώνης επίβλεψης εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρις ότου: i) ολοκληρωθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 16, ii) ολοληρωθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται στην προστατευτική ζώνη. 9. Κοινά γενικά μέτρα Εκτός από τα προαναφερόμενα μέτρα, πρέπει να εφαρμόζονται και οι ακόλουθες κοινές διατάξεις: 1. Εάν επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας, το κρέας των χοίρων που θανατώθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ της πιθανής εισαγωγής της ασθενείας στην εκμετάλλευση και της εφαρμογής των επίσημων μέτρων, να εντοπίζεται, στο μέτρο του δυνατού, και να καταστρέφεται υπό επίσημη επίβλεψη, ώστε να εξαλείφεται κάθε δυνατότητα εξάπλωσης του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. 2. Όταν ο επίσημος κτηνίατρος έχει λόγους να υποπτεύεται ότι οι χοίροι μιας εκμετάλλευσης έχουν μολυνθεί λόγω της μετακίνησης προσώπων, ζώων ή οχημάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι χοίροι της εκμετάλλευσης εξακολουθούν να υπόκεινται στους περιορισμούς μετακίνησης που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας, τουλάχιστον μέχρις ότου διενεργηθεί στην εκμετάλλευση: α) κλινική εξέταση των χοίρων με αρνητικό αποτέλεσμα- β) ορρολογική εξέταση στατιστικού δείγματος χοίρων κατά την οποία δεν ανιχνεύθηκε η παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων σύμφωνα με το σημείο 7.3.β)ii). Η εξέταση που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) πρέπει να διενεργείται 28 τουλάχιστον ημέρες μετά την τυχόν μόλυνση μεταξύ των μολυσμένων χώρων λόγω της μετακίνησης προσώπων, ζώων, οχημάτων ή άλλων παραγόντων. 3. Εάν η παρουσία της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων επιβεβαιωθεί σε ένα σφαγείο, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε: α) να θανατώνονται, χωρίς καθυστέρηση, όλοι οι χοίροι που βρίσκονται στο σφαγείο- β) τα σφάγια και τα παραπροϊόντα των προσβεβλημένων και των μολυσμένων χοίρων να καταστρέφονται, υπό επίσημη επίβλεψη ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων- γ) τα κτίρια και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται, υπό τον έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής- δ) να διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας- ε) να μην επανεισάγονται χοίροι προς σφαγή πριν παρέλθουν 24 τουλάχιστον ώρες από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης που εκτελούνται σύμφωνα με το στοιχείο γ). 10. Καθαρισμός και απολύμανση των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται και τα ακόλουθα μέτρα: 1. Διαδικασία προκαταρκικού καθαρισμού και απολύμανσης α) Αμέσως μόλις απομακρυνθούν τα σφάγια χοίρων για να καταστραφούν, τα τμήματα των χώρων στους οποίους στεγάστηκαν οι χοίροι και κάθε άλλο τμήμα των χώρων που μολύνθηκε κατά τη σφαγή πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16, στην απαιτούμενη συγκέντρωση για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων. Το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό πρέπει να παραμένει στις απολυμαινόμενες επιφάνειες επί 24 τουλάχιστον ώρες- β) οι ιστοί και το αίμα που τυχόν διασκορπίσηκαν κατά τη σφαγή πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να καταστρέφονται μαζί με τα σφάγια (η σφαγή πρέπει να διενεργείται πάντοτε σε στεγανή επιφάνεια). 2. Διαδικασίες ενδιάμεσου καθαρισμού και απολύμανσης α) Όλη η κόπρος, η στρωμνή και οι μολυσμένες ζωοτροφές πρέπει να απομακρύνονται από το κτίριο, να στοιβάζονται και να ψεκάζονται με εγκεκριμένο απολυμαντικό. Η υγρή κόπρος πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία η οποία θανατώνει τον ιό- β) όλα τα κινητά εξαρτήματα πρέπει να αφαιρούνται από τους χώρους και να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται χωριστά- γ) το λίπος και οι λοιποί ρύποι πρέπει να αφαιρούνται από τις επιφάνειες με τη χρήση απολιμαντικού, στη συνέχεια δε οι επιφάνειες πρέπει να πλένονται με νερό υπό πίεση- δ) στη συνέχεια, όλες οι επιφάνειες πρέπει να ψεκάζονται και πάλι με απολυμαντικό- ε) οι στεγανές αίθουσες πρέπει να απολυμαίνονται με υποκαπνισμό- στ) οι επισκευές του δαπέδου, των τοίχων και των άλλων μερών που έχουν υποστεί ζημίες πρέπει να εκτελούνται αμέσως, με τη σύμφωνη γνώμη και μετά την επιθεώρησή τους από τον επίσημο κτηνίατρο- ζ) μετά την εκτέλεσή τους, οι επισκευές πρέπει να επιθεωρούνται για να ελέγχεται αν πραγματοποιήθηκαν ικανοποιητικά- η) όλα τα μέρη των χώρων στα οποία δεν υπάρχει κανένα εύφλεκτο υλικό μπορούν να υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία με φλογοβόλο- θ) όλες οι επιφάνειες πρέπει να ψεκάζονται με αλκαλικό απολυμαντικό του οποίου το pH είναι ανώτερο του 12,5 ή με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο απολυμαντικό. Το απολυμαντικό πρέπει να αφαιρείται μετά 48 ώρες. 3. Τελική διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης Η επεξεργασία με φλογοβόλο ή με αλκαλικό απολυμαντικό [σημείο 2 στοιχεία η) ή θ)] πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά 14 ημέρες 11. Επανεισαγωγή ζώων στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται και οι ακόλουθες διατάξεις: 1. Η επανεισαγωγή ζώων δεν μπορεί να αρχίζει πριν παρέλθουν 4 εβδομάδες από την πρώτη πλήρη απολύμανση των χώρων, δηλαδή μετά το στάδιο 3 των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης. 2. Κατά την επανεισαγωγή χοίρων λαμβάνεται υπόψη ο τύπος εκτροφής που ακολουθείται στην οικεία εκμετάλλευση, πρέπει δε να τηρούνται οι ακόλουθες διατάξεις: α) όταν πρόκειται για υπαίθριες εκμεταλλεύσεις, η επανεισαγωγή ζώων αρχίζει με την εισαγωγή περιορισμένου αριθμού χοιριδίων-δεικτών τα οποία έχουν αντιδράσει αρνητικά στην ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. Τα χοιρίδια-δείκτες κατανέμονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής, σε ολόκληρη την εκμετάλλευση και εξετάζονται κλινικώς 28 ημέρες μετά την εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση και υποβάλλονται σε δειγματοληπτική ορρολογική εξέταση. Εάν κανένα από τα χοιρίδια δεν παρουσιάζει κλινικές εκδηλώσεις της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων ή δεν έχει παράγει αντισώματα κατά του ιού της ασθενείας, μπορεί να πραγματοποιηθεί η πλήρης επανεισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση- β) για όλες τις άλλες μορφές εκτροφής, η επανεισαγωγή χοίρων στην εκμετάλλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται στο στοιχείο α), δηλαδή με πλήρη επανεισαγωγή ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι: - όλοι οι χοίροι εισάγονται εντός οκτώ ημερών, προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός των ζωνών στις οποίες ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων και είναι ορροαρνητικοί, - κανένας χοίρος δεν πρέπει να εγκαταλείπει την εκμετάλλευση επί εξήντα ημέρες από την άφιξη των τελευταίων χοίρων, - η νεοσυσταθείσα αγέλη υποβάλλεται σε κλινική και ορρολογική εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζει η αρμόδια αρχή. Η εξέταση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 28 τουλάχιστον ημέρες μετά. 12. Το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 1997, ή Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση, βάσει γνωμοδότησης της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής, για την εξέλιξη των ερευνών και των διαγνωστικών μεθόδων καθώς και την εξέλιξη της τεχνικής και της επιστήμης όσον αφορά τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, συνοδευόμενη ενδεχομένως από τις ενδεδειγμένες προτάσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης αυτής. Το Συμβούλιο αποφαίνεται με ειδική πλειοψηφία για τις προτάσεις αυτές το αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή τους. (1) EE αριθ. L 302 της 31. 12. 1972, σ. 24. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 91/687/EOK (EE αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 16).(2) EE αριθ. L 47 της 21. 2. 1980, σ. 4. Η τελευταία τροποποίηση της οδηγίας αυτής έγινε με την οδηγία 91/687/EOK (EE αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 16). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για τις εν λόγω ασθένειες έχουν τις εξής αρμοδιότητες και τα εξής καθήκοντα: 1. Συντονίζουν, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, τις μεθόδους διάγνωσης της εν λόγω ασθένειας στα κράτη μέλη, ιδίως: α) προσδιορίζοντας, διατηρώντας και προμηθεύοντας στελέχη του ιού της συγκεκριμένης ασθένειας, για τις ορρολογικές δοκιμές και την παρασκευή του αντιορρού- β) προμηθεύοντας στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς ορρούς και άλλα αντιδραστήρια αναφοράς, για την τυποποίηση των δοκιμασιών και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος- γ) καταρτίζοντας και διατηρώντας συλλογή στελεχών και απομονωμάτων του ιού της συγκεκριμένης νόσου- δ) διοργανώνοντας κατά περιόδους κοινοτικές συγκριτικές δοκιμές των διαγνωστικών μεθόδων- ε) συλλέγοντας και αντιπαραβάλλοντας τα δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με τις διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών που πραγματοποιούνται στην Κοινότητα- στ) χαρακτηρίζοντας τα απομονώματα του ιού της συγκεκριμένης νόσου με τις πιο προηγμένες μεθόδους, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η επιζωοτιολογία της ασθένειας αυτής- ζ) παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης ανά τον κόσμο όσον αφορά στην επίβλεψη, την επιζωοτιολογία και την πρόληψη της συγκεκριμένης ασθένειας- η διατηρώντας πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τον ιό της συγκεκριμένης ασθένειας και τους άλλους παρεμφερείς ιούς, ώστε να γίνεται γρήγορα η διαφορική διάγνωση- θ) αποκτώντας βαθειά γνώση της παρασκευής και της χρησιμοποίησης των ανοσολογικών κτηνιατρικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη και τον έλεγχο της συγκεκριμένης ασθένειας. 2. Βοηθούν ενεργά στον εντοπισμό των εστιών της συγκεκριμένης ασθενείας στα κράτη μέλη, μελετώντας τα απομονώματα ιών που τους αποστέλλονται προς επιβεβαίωση των διαγνώσεων, του χαρακτηρισμού και των επιζωοτιολογικών μελετών. 3. Διευκολύνουν την κατάρτιση ή την επιμόρφωση εμπειρογνωμόνων εργαστηριακής διαγνωστικής, προκειμένου να εναρμονιστούν οι διαγνωστικές τεχνικές σ' όλη την Κοινότητα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Τα προγράμματα επέμβασης πρέπει να προβλέπουν τουλάχιστον: 1. Δημιουργία μονάδας αντιμετώπισης κρίσεων σε εθνικό επίπεδο, η οποία συντονίζει όλα τα επείγοντα μέτρα στο οικείο κράτος μέλος. 2. Κατάρτιση καταλόγου των τοπικών έκτακτης ανάγκης τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για το συντονισμό των μέτρων ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. 3. Λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με το προσωπικό που ασχολείται με την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, την ειδίκευση και τα καθήκοντά του. 4. Τη δυνατότητα όλων των τοπικών κέντρων έκτακτης ανάγκης να έρχονται σε επαφή με τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μια μόλυνση. 5. Την ύπαρξη του εξοπλισμού και των υλικών που απαιτούνται για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων έκτακτης ανάγκης. 6. Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναλαμβάνεται σε περίπτωση υπόνοιας και επιβεβαίωσης περιπτώσεων μόλυνσης ή προσβολής, συμπεριλαμβανομένων των μέσων καταστροφής των σφαγίων. 7. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά με τις επιτόπου και τις διοικητικές διαδικασίες. 8. Για τα διαγνωστικά εργαστήρια, υπηρεσία μεταθανάτιας εξέτασης, το αναγκαίο δυναμικό για τις ορρολογικές, ιστολογικές κ.λπ. εξετάσεις, και εκσυγχρονισμός των τεχνικών ταχείας διάγνωσης (για το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για την ταχεία μεταφορά δειγμάτων). 9. Διευκρινίσεις σχετικά με την ποσότητα εμβολίου κατά της συγκεκριμένης νόσου που θεωρείται αναγκαία στην περίπτωση διεξαγωγής επείγοντος εμβολιασμού. 10. Κανονιστικές διατάξεις για την εφαρμογή των σχεδίων επέμβασης.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία