ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/31992L0120

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-01-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 92/120/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τους όρους χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 92/120/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τους όρους χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης περιέχονται στον κατάλογο του παραρτήματος II της συνθήκης- ότι η εμπορία τους αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για τον γεωργικό πληθυσμό- ότι, για να εξασφαλιστεί η ορθολογική ανάπτυξη του τομέα αυτού, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να καθιερωθούν προοδευτικά οι συνθήκες για μια ενιαία αγορά καθορίστηκαν, σε κοινοτικό επίπεδο, υγειονομικοί κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία- ότι η Κοινότητα θέσπισε τα μέτρα που επιτρέπουν την κατάργηση των κτηνιατρικών ελέγχων στα μεταξύ των κρατών μελών σύνορα όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα- ότι, λόγω ορισμένων ιδιαίτερων καταστάσεων, ορισμένες εγκαταστάσεις ενδέχεται να μην είναι σε θέση, κατά την 1η Ιανουαρίου 1993, να τηρήσουν όλους τους προβλεπόμενους ειδικούς κανόνες- ότι, για να ληφθούν υπόψη κατά τόπους καταστάσεις και να αποφευχθεί το αιφνίδιο κλείσιμο εγκατάστασεων, πρέπει να προβλεφθεί ένα σύστημα χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν πριν την 1η Ιανουαρίου 1993- ότι η Επιτροπή έκρινε απαραίτητο να λάβει τη γνώμη της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση παρεκκλίσεων από την αρχή της συστηματικής ανίχνευσης τριχινών στο κρέας χοίρων- ότι η γνώμη αυτή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη- ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να διατηρηθούν οι προσωρινές παρεκκλίσεις για το κρέας χοίρων που δεν προορίζεται για κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν συστηματική ανίχνευση τριχινών στο κρέας χοίρων- ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να ελέγχονται αυστηρά ώστε να προλαμβάνεται κάθε κίνδυνος κατάχρησης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1955, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εγκαταστάσεις οι οποίες παρασκευάζουν προϊόντα ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, δεν κρίθηκαν σύμφωνες προς τους όρους έγκρισης που προβλέπονται στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ, να παρεκκλίνουν από ορισμένες διαρθρωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Α κεφάλαιο I και στο παράρτημα Γ κεφάλαιο II σημείο Α και στο κεφάλαιο III της εν λόγω οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία προέρχονται από τις εγκαταστάσεις αυτές εξακολουθούν να υπόκεινται στους κανόνες ελέγχου του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ. 2. Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χορηγούνται μόνον στις εγκαταστάσεις που υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια εθνική αρχή. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύονται, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής, από πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα εργασιών στο οποίο να προσδιορίζεται η προθεσμία εντός της οποίας η εγκατάσταση μπορεί να συμμορφωθεί προς τις διαρθρωτικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, σχετικά με τις εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται όσον αφορά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, στις απαιτήσεις αυτής της οδηγίας. Κατά την ενημέρωση αυτή πρέπει να διευκρινίζεται η φύση των προϊόντων που παρασκευάζει κάθε εγκατάσταση. 3. Εάν ζητείται χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας, γίνονται δεκτές μόνον οι αιτήσεις σχεδίων που είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ. Άρθρο 2 1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις από τις διαρθρωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I κεφάλαιο IV της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ (4) και στο παράρτημα Β κεφάλαιο I σημείο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ για τις ψυκτικές αποθήκες μικρού δυναμικού στις οποίες το κρέας και άλλα τρόφιμα αποθηκεύονται μόνον εφόσον είναι συσκευασμένα, καθώς και από την ενδεχόμενη υποχρέωση έγκρισης των εγκαταστάσεων αυτών. 2. Οι διατάξεις για τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ εφαρμόζονται στα σφαγεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος Α της εν λόγω οδηγίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994. Ομοίως, για τις εγκαταστάσεις τεμαχισμού, ο αριθμός που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος Α σημείο 2 πρώτο εδάφιο της προαναφερόμενης οδηγίας είναι πέντε τόνοι την εβδομάδα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Άρθρο 3 Έως ότου ληφθεί η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 6 σημείο 2 της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την απαίτηση του αρθρου 6 παράγραφος 1 σταχείο α) αυτής της οδηγίας όσον αφορά το νωπό κρέας χοίρων που προορίζεται προς εμπορία στο έδαφός τους και το κρέας που προορίζεται για κάθε κράτος μέλος το οποίο προσφεύγει στην ίδια παρέκκλιση. Τα κράτη μέλη που προσφεύγουν σ' αυτή την παρέκκλιση ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής. Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, ενημερώνουν δε αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 5 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλες, 17 Δεκεμβρίου 1992. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. GUMMER (1) EE αριθ. C 84 της 2. 4. 1990, σ. 100.(2) EE αριθ. C 113 της 7. 5. 1990, σ. 205.(3) EE αριθ. C 332 της 31. 12. 1990, σ. 62.(4) EE αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 71 (κωδικοποιημένη έκδοση).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία