ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0030

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 σχετικά με το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/30/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 σχετικά με το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινήτητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, την οδηγία 91/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (1), την πρόταση της Επιτροπής (2), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (3), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4), Εκτμώντας: ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρα χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων- ότι θα πρέπει να θεσπιστούν τα αναγκαία για τον σκοπό αυτό μέτρα- ότι, σε κάθε κράτος μέλος, τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα οφείλουν να ανταποκρίνονται, όσον αφορά τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα, σε ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά καθοριζόμενα από υποχρεωτικές προδιαγραφές που διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο- ότι οι προδιαγραφές αυτές, λόγω της ανομοιομορφίας τους, παρεμποδίζουν τις συναλλαγές στο εσωτερικό της Κοινότητας- ότι τα ανωτέρω εμπόδια στην εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δύνανται να αρθούν αν θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη οι ίδιες προδιαγραφές σε αντικατάσταση των εθνικών τους κανονιστικών ρυθμίσεων- ότι η καθιέρωση εναρμονισμένων προδιαγραφών για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα είναι αναγκαία προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα εφαρμογής, για κάθε τύπο των εν λόγω οχημάτων, των διαδικασιών έγκρισης τύπου οχήματος και έγκρισης τύπου στοιχείου που πραγματεύεται η οδηγία 92/61/ΕΟΚ- ότι, ενόψει των διαστάσεων και των επιδράσεων της προτεινόμενης δράσης στον υπόψη τομέα, τα περιεχόμενα στην παρούσα οδηγία κοινοτικά μέτρα είναι αναγκαία, απαραίτητα μάλιστα, για να επιτευχθούν οι ορισθέντες στόχοι, δηλαδή η κοινοτική έγκριση τύπου οχημάτων και ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να υλοποιηθούν επαρκώς μεμονωμένα από τα κράτη μέλη- ότι για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές των χωρών μη μελών της Κοινότητας κρίνεται αναγκαίο να αποκατασταθεί ισοτιμία μεταξύ των προδιαγραφών της παρούσας οδηγίας και εκείνων του κανονισμού αριθ. 28 της ΟΕΕ του ΟΗΕ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα παντός τύπου οχήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ. Άρθρο 2 Οι διαδικασίες χορήγησης της έγκρισης τύπου όσον αφορά τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα ενός τύπου δικύκλου ή τρικύκλου οχήματος με κινητήρα και για την έγκριση τύπου ενός τύπου ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος ως δομικού στοιχείου, καθώς και οι προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων και για την ελεύθερη διάθεση στην αγορά των ακουστικών προειδοποιητικών συστημάτων καθορίζονται από την οδηγία 92/61/ΕΟΚ στα κεφάλαια Ι και ΙΙ αντίστοιχα. Άρθρο 3 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ, αναγνωρίζεται ισοδυναμία μεταξύ των προδιαγραφών της παρούσας οδηγίας και εκείνων του κανονισμού αριθ. 28 της ΟΕΕ του ΟΗΕ (έγγραφο E/ECE/TRANS/505, Rev. 1/Add 27). Οι αρχές των κρατών μελών, οι οποίες χορηγούν την έγκριση τύπου στοιχείου αποδέχονται τις εγκρίσεις τύπου, που έχουν εκδοθεί βάσει των προδιαγραφών του προαναφερθέντος κανονισμού αριθ. 28, καθώς και τα σήματα έγκρισης τύπου αντί των αντίστοιχων εγκρίσεων τύπου και των σημάτων έγκρισης τύπου που έχουν εκδοθεί βάσει των προδιαγραφών της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ (5) προκειμένου: - να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του κανονισμού της ΟΕΕ του ΟΗΕ που αναφέρεται στο άρθρο 3, - να προσαρμοσθεί το παράρτημα στην τεχνική πρόοδο. Άρθρο 5 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 14 Δεκεμβρίου 1994. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής, εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα, την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Εφαρμόζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο από τις 14 Ιουνίου 1995. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 6 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 1993. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. TROJBORG (1) ΕΕ αριθ. L 225 της 10. 8. 1992, σ. 72.(2) ΕΕ αριθ. C 293 της 9. 11. 1992, σ. 15.(3) ΕΕ αριθ. C 337 της 21. 12. 1992, σ. 103 και ΕΕ αριθ. C 150 της 31. 5. 1993.(4) ΕΕ αριθ. C 73 της 15. 3. 1993, σ. 22.(5) ΕΕ αριθ. L 42 της 23. 2. 1970, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/53/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 225 της 10. 8. 1992, σ. 1). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 1.1. 'ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα', μια διάταξη εκπέμπουσα ηχητικό σήμα, η λειτουργία της οποίας δείχνει την παρουσία ενός οχήματος ή την πρόθεση εκτέλεσης ελιγμού όταν αντιμετωπίζεται επικίνδυνη κατάσταση στην οδική κυκλοφορία- 1.1.1. μια διάταξη περιλαμβάνουσα πολλά στόμια ηχητικής εκπομπής διεγειρόμενα από ένα και μόνο κινητήριο στοιχείο θεωρείται ως ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα- 1.1.2. ένα ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα περιλαμβάνον πολλά στοιχεία εκπέμποντα καθένα ηχητικό σήμα και λειτουργούντα τουτοχρόνως με την ενεργοποίηση ενός και μόνου χειριστηρίου οργάνου θεωρείται ως μία και μοναδική διάταξη ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος- 1.2. 'τύπος ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος', τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους βασικές διαφορές, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1.2.1. το βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα- 1.2.2. την αρχή λειτουργίας- 1.2.3. τον τύπο τροφοδότησης (συνεχές ρεύμα, εναλλασσόμενο ρεύμα, πεπιεσμένος αέρας)- 1.2.4. το εξωτερικό σχήμα του περιβλήματος- 1.2.5. το σχήμα και τις διαστάσεις της μεμβράνης ή των μεμβρανών- 1.2.6. το σχήμα ή το είδος του (των) στομίου(-ων) εκπομπής του ήχου- 1.2.7. την (τις) ονομαστική(-ές) συχνότητα(-ες) του ήχου- 1.2.8. την ονομαστική τάση του ρεύματος τροφοδοσίας- 1.2.9. στην περίπτωση προειδοποιητικών συστημάτων τροφοδοτούμενων απευθείας από εξωτερική πηγή πεπιεσμένου αέρα, την ονομαστική πίεση λειτουργίας. 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1. Το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα οφείλει να εκπέμπει συνεχή και ομοιόμορφο ήχο- κατά τη λειτουργία δεν πρέπει να ποικίλει αισθητώς το φάσμα του ακουστικής εκπομπής. Για τα προειδοποιητικά συστήματα που τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα, η προδιαγραφή αυτή εφαρμόζεται μόνο στη σταθερή ταχύτητα της γεννήτριας, όπου η εν λόγω ταχύτητα κινείται στα προδιαγραφόμενα στο σημείο 3.3.2 όρια. 2.2. Το προειδοποιητικό σύστημα οφείλει να παρουσιάζει τέτοια ακουστικά (φασματική κατά της ηχητικής ενέργειας, στάθμη πίεσης του ήχου) και μηχανικά χαρακτηριστικά ώστε να ανταπεξέρχεται, κατά την ενδεικνυόμενη σειρά, στις προδιαγραφόμενες στα σημεία 3 και 4 δοκιμές. 3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗΣ 3.1. Το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα πρέπει να δοκιμάζεται κατά προτίμηση σε περιβάλλον πρακτικώς άνευ ανακλάσεων. Εναλλακτικώς, δύναται να δοκιμάζεται σε θάλαμο εν μέρει άνευ ηχούς ή στο ύπαιθρο, σε ανοικτό χώρο. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για να αποφεύγονται οι ανακλάσεις επί του εδάφους μέσα στη ζώνη μέτρησης (παραδείγματος χάρη, απλώνοντας μια σειρά ηχοαπορροφητικών πετασμάτων). Επαληθεύεται ότι η σφαιρική απόκλιση δεν υπερβαίνει το 1 dB σε ημισφαίριο ακτίνας τουλάχιστον 5 m έως τη μέγιστη προς μέτρηση συχνότητα, τούτο δε κυρίως κατά την κατεύθυνση μέτρησης και στο ύψος της συσκευής και του μικροφώνου. Ο θόρυβος περιβάλλοντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 dB κατώτερος των μετρούμενων σταθμών ηχητικής πίεσης. Η υποβαλλόμενη στη δοκιμή συσκευή και το μικρόφωνο οφείλουν να είναι τοποθετημένα στο ίδιο ύψος, το οποίο ανέρχεται σε 1,15 έως 1,25 m. Ο άξονας μέγιστης ευαισθησίας του μικροφώνου οφείλει να συμπίπτει με την κατεύθυνση μέγιστης ηχοστάθμης του προειδοποιητικού συστήματος. Το μικρόφωνο οφείλει να τοποθετείται κατά τρόπο ώστε η μεμβράνη του να απέχει 2 +- 0,01 m από το επίπεδο εξόδου του ήχου που εκπέμπει η συσκευή. Στην περίπτωση συσκευών με πολλές εξόδους, η απόσταση προσδιορίζεται ως προς το πλησιέστερο προς το μικρόφωνο επίπεδο εξόδου. 3.2. Οι μετρήσεις των σταθμών ηχητικής πίεσης διενεργούνται με ηχόμετρο ακριβείας (κλάσης 1) που πληροί τις προδιαγραφές της δημοσίευσης IEC αριθ. 651, πρώτη έκδοση (1979). Όλες οι μετρήσεις εκτελούνται χρησιμοποιώντας την 'ταχεία' χρονική σταθερά. Η μέτρηση των γενικών σταθμών ηχητικής πίεσης γίνεται χρησιμοποιώντας την καμπύλη στάθμισης Α. Το φάσμα του εκπεμπόμενου ήχουν μετράται με τη χρήση ανάλυσης Fourier του ακουστικού σήματος. Εναλλακτικώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φίλτρα τρίτου της οκτάβας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της δημοσίευσης IEC αριθ. 225, πρώτη έκδοση (1966). Στην τελευταία περίπτωση, η στάθμη ηχητικής πίεσης στη ζώνη της οκτάβας της διάμεσης συχνότητας των 2 500 Hz προσδιορίζεται αθροίζοντας τους μέσους τετραγωνικούς όρους των ηχητικών πιέσεων στις ζώνες των τρίτων οκτάβας διάμεσων συχνοτήτων των 2 000, 2 500 και 3 150 Hz. Σε όλες τις περιπτώσεις, ως μέθοδος αναφοράς γίνεται αποδεκτή μόνο η μέθοδος με ανάλυση Fourier. 3.3. Το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα τροφοδοτείται, κατά περίπτωση, με τις ακόλουθες τάσεις: 3.3.1. για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που τροφοδοτούνται με συνεχές ρεύμα, αυτά τίθενται υπό τάση δοκιμής των 6,5, 13 ή 26 V μετρούμενη στην έξοδο της ηλεκτρικής πηγής και αντιστοίχως για ονομαστική τάση των 6, 12 ή 24 V- 3.3.2. για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα, τούτο παρέχεται από ηλεκτρογεννήτρια του είδους που κανονικών χρησιμοποιείται με τον υπόψη τύπο ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος, Τα ακουστικά χαρακτηριστικά του ανωτέρω ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος λαμβάνονται για τις ταχύτητες της ηλεκτρογεννήτριας που αντιστοιχούν στο 50, 75 και 100 % της μέγιστης ταχύτητας που υποδεικνύει ο κατασκευαστής της γεννήτριας για συνεχή λειτουργία. Κατά τη δοκιμή αυτή η ηλεκτρογεννήτρια δεν εξυπηρετεί κανένα άλλο ηλεκτρικό φορτίο. Η περιγραφόμενη στο σημείο 4 δοκιμή αντοχής διεξάγεται σε ταχύτητα υποδεικνυόμενη από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού, επιλεγόμενη στην ανωτέρω αναφερθείσα περιοχή. 3.4. Αν για τη δοκιμή ενός ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος λειτουργούντος με συνεχές ρεύμα χρησιμοποιείται πηγή με ανορθωτικό της τάσης, η εναλλασσόμενη συνιστώσα στους ακροδέκτες της πηγής, μετρούμενη κατά τη λειτουργία των συσκευών μεταξύ του παλμού, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 V. 3.5. Για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που τροφοδοτούνται με συνεχές ρεύμα, η αντίσταση του ηλεκτρικού αγωγού, συμπεριλαμβανομένης της αντίστασης των ακροδεκτών και των επαφών, πρέπει να είναι όσο γίνεται πλησιέστερα στην τιμή των: - 0,05 Ω για ονομαστική τάση 6 V, - 0,10 Ω για ονομαστική τάση 12 V, - 0,20 Ω για ονομαστική τάση 24 V. 3.6. Το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα θα συναρμόζεται, με την παρεμβολή του τεμαχίου ή των τεμαχίων που προβλέπει ο κατασκευαστής, κατά τρόπο στέρεο επί στηρίγματος μάζας τουλάχιστον δεκαπλάσιας ως προς εκείνη του προς δοκιμή προειδοποιητικού συστήματος και τουλάχιστον ίσης προς 30 kg. Εξάλλου, το στήριγμα οφείλει να είναι πακτωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ανακλάσεις στις παροιές του, καθώς και οι κραδασμοί του, να έχουν αμελητέα επίδραση στα αποτελέσματα της μέτρησης. 3.7. Υπό τις ανωτέρω εκτεθείσες συνθήκες, η Α σταθμισμένη ηχοστάθμη οφείλει να μην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: α) 115 dB(A) για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που προορίζονται κυρίως για τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες και τα τρίκυκλα ισχύος το πολύ ίσης προς 7 kW- β) 118 dB(A) για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που προορίζονται κυρίως για τις μοτοσικλέτες και τα τρίκυκλα ισχύος άνω των 7 kW. 3.7.1. Εξάλλου, η στάθμη ηχητικής πίεσης στη ζώνη συχνοτήτων 1 800 έως 3 550 Hz πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ηχοστάθμη κάθε συνιστώσας συχνότητας ανώτερης των 3 550 Hz και ούτως ή άλλως μεγαλύτερη ή ίση από: α) 90 dB(A) για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που προορίζονται κυρίως για τα μοτοποδήλατα- β) 95 dB(A) για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που προορίζονται κυρίως για τις μοτοσικλέτες και τα τρίκυκλα ισχύος το πολύ ίσης προς 7 kW- γ) 105 dB(A) για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που προορίζονται κυρίως για τις μοτοσικλέτες και τα τρίκυκλα ισχύος άνω των 7 kW. 3.7.2. Τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που ανταποκρίνονται στα εκτιθέμενα στο σημείο 3.7.1 στοιχείο γ) χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιούνται και στα οχήματα του σημείου 3.7.1 στοιχεία α) και β)- τα προειδοποιητικά συστήματα που ανταποκρίνονται στα εκτιθέμενα στο στοιχείο β) ακουστικά χαρακτηριστικά μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται στα μοτοποδήλατα. 3.8. Τα εμφαινόμενα ανωτέρω χαρακτηριστικά πρέπει επίσης να τηρούνται και στο προειδοποιητικό σύστημα που υποβάλλεται στην προβλεπόμενη στο σημείο 4 δοκιμή αντοχής. Η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται είτε μεταξύ 115 και 95 % της ονομαστικής τιμής για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που τροφοδοτούνται με συνεχές ρεύμα είτε, για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα που τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα, μεταξύ 50 και 100 % της μέγιστης ταχύτητας της γεννήτριας που υποδεικνύει ο κατασκευαστής της για συνεχή λειτουργία. 3.9. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της στιγμής που ενεργοποιείται το σύστημα και της στιγμής που ο ήχος φθάνει την προδιαγραφόμενη στο σημείο 3.7 ελάχιστη τιμή θα είναι το πολύ 0,2 δευτερόλεπτα μετρούμενα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 +- 5 oC . Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει, ιδίως, για τις διατάξεις με πνευματικό ή υδροπνευματικό σύστημα λειτουργίας. 3.10. Οι διατάξεις με πνευματικό ή ηλεκτροπνευματικό σύστημα λειτουργίας οφείλουν να έχουν, υπό τις συνθήκες τροφοδοσίας που ορίζουν οι κατασκευαστές των συσκευών, τις ίδιες ακουστικές επιδόσεις που απαιτούνται για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα με ηλεκτρική ενεργοποίηση. 3.11. Στην περίπτωση συσκευών πολλαπλού ήχου, όπου κάθε συστατικό στοιχείο εκπέμπον ήχο μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, οι ελάχιστες ανωτέρω τιμές πρέπει να επιτυγχάνονται όταν καθένα από τα συστατικά στοιχεία λειτουργεί μόνο του. Η μέγιστη τιμή της συνολικής ηχοστάθμης θα επιτυγχάνεται όταν λειτουργούν ταυτοχρόνως όλα τα συστατικά στοιχεία. 4. ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ 4.1. Το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα θα τροφοδοτείται με την ονομαστική τάση και την προδιαγραφόμενη στα σημεία 3.3 έως 3.5 αντίσταση ηλεκτρικού αγωγού, τίθεται δε σε λειτουργία αντίστοιχα: - 10 000 φορές για τα προειδοποιητικά συστήματα που προορίζονται κυρίως για τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες και τα τρίκυκλα ισχύος το πολύ ίσης προς 7 kW, - 50 000 φορές για τα προειδοποιητικά συστήματα που προορίζονται κυρίως για τις μοτοσικλέτες και τα τρίκυκλα ισχύος άνω των 7 kW, με ρυθμό ένα δευτερόλεπτο λειτουργίας ακολουθούμενο από τέσσερα δευτερόλεπτα παύσης. Στη διάρκεια της δοκιμής, το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα ψύχεται με ρεύμα αέρα ταχύτητας περίπου 10 m/sec. 4.2. Αν η δοκιμή διεξάγεται στο εσωτερικό ηχοαπορροφητικού θαλάμου, ο τελευταίος πρέπει να καταλαμβάνει επαρκή όγκο για να εξασφαλίζεται κανονικώς η διάχυση της εκλυόμενης από το προειδοποιητικό σύστημα θερμότητας στη διάρκεια της δοκιμής αντοχής. 4.3. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στην αίθουσα δοκιμών πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ + 15 και + 30 oC. 4.4. Εφόσον, μετά την εκτέλεση του ημίσεος ανωτέρου προδιαγραφέντος κύκλου, τροποποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά της ηχοστάθμης έναντι εκείνων του ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος πριν από τη δοκιμή, επιτρέπεται να διενεργηθεί ρύθμιση της διάταξης. Μετά τη συμπλήρωση του κύκλου, το ακουστικό προειδοποιητικό συστημα οφείλει, ενδεχομένως μετά από νέα ρύθμιση, να ανταπεξέρχεται στην περιγραφόμενη στο σημείο 3 δοκιμή. 4.5. Για τα ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα ηλεκτροπνευματικού τύπου, επιτρέπεται η λίπανση ανά 10 000 χειρισμούς, με το λάδι που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. 5. ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 5.1. Κάθε ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, οφείλει να φέρει σήμα έγκρισης τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος V της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ. Προσάρτημα 1 Δελτίο πληροφοριών για ένα τύπο ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος προοριζόμενου για τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα (επισυνάπτεται στην αίτηση έγκρισης τύπου, στην περίπτωση που η τελευταία υποβάλλεται χωριστά από την αίτηση έγκρισης του οχήματος) Αύξων αριθμός (δίδεται από τον αιτούντα): . Η αίτηση επικύρωσης για ένα τύπο ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος προοριζόμενου για τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα συνοδεύεται από τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ υπό το τμήμα Α, στα σημεία 9.5.1 έως 9.5.4. Προσάρτημα 2 Ένδειξη της διοικητικής αρχής Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ενός τύπου ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος προοριζόμενου για τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αναφορά αριθ. . της τεχνικής υπηρεσίας . της . Αριθ. έγκρισης τύπου: . Αριθ. επέκτασης: . 1. Σήμα του ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος: . 2. Τύπος του ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος και όχημα(τα) για το (τα) οποίο(α) προορίζεται [για τις μοτοσυκλέτες και τα τρίκυκλα προσδιορίσατε την ισχύ ( 7 kW ή < 7 kW)]: . 3. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: . . 4. Όνομα και διεύθυνση του ενδεχόμενου εντολοδόχου του κατασκευαστή: . . 5. Το ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα υποβλήθηκε σε δοκιμή στις; . 6. Η έγκριση τύπου χορηγείται/απορρίπτεται (1). 7. Τόπος: . 8. Ημερομηνία: . 9. Υπογραφή: . (1) Διαγράψτε την περιττή ένδειξη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ Ή ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως: 1.1. 'τύπος οχήματος' νοούνται τα οχήματα που δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους βασικές διαφορές, κυρίως όσον αφορά: 1.1.1. το πλήθος και τον (τους) τύπο(-ους) των ακουστικών προειδοποιητικών συστημάτων που είναι τοποθετημένα στο όχημα- 1.1.2. τα τεμάχια συνάρμοσης των προειδοποιητικών συστημάτων επί του οχήματος- 1.1.3. τη θέση των προειδοποιητικών συστημάτων επί του οχήματος- 1.1.4. τη στερεότητα των κατασκευαστικών μερών επί των οποίων συναρμόζεται(-ονται) το (τα) προειδοποιητικό(-α) σύστημα(-τα)- 1.1.5. το σχήμα και τα υλικά του αμαξώματος που συνιστούν το εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος και ενδέχεται να επηρεάσουν την ηχοστάθμη εκπομπής του (των) προειδοποιητικού(-ων) συστήματος(-ων) και να δημιουργήσουν φαινόμενα επικάλυψης ήχου. 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1. Κάθε όχημα οφείλει να είναι εφοδιασμένο με ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα τύπου εγκεκριμένου κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή εγκεκριμένου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 70/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στα ηχητικά όργανα των οχημάτων με κινητήρα (1). Ωστόσο, τα μοτοποδήλατα που είναι εφοδιασμένα με κινητήρα ισχύος που δεν υπερβαίνει το 0,5 kW και των οποίων η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μικρότερη ή ίση προς 25 km/h μπορούν να είναι εφοδιασμένα με ακουστικό προειδοποιητικό σύστημα που έχει λάβει έγκριση τύπου ή με μηχανικό προειδοποιητικό σύστημα που δεν έχει λάβει έγκριση τύπου. Στην τελευταία περίπτωση, ο κατασκευαστής πρέπει να δηλώσει ότι το μηχανικό προειδοποιητικό σύστημα είναι σύμφωνο προς τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε αυτό τον τύπο προειδοποιητικών συστημάτων, που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου το μοτοποδήλατο μειωμένων επιδόσεων πρέπει να διατεθεί στο εμπόριο. 2.2. Η τάση δοκιμής πρέπει να ανταποκρίνεται σε εκείνη που ορίζεται στο σημείο 3.3 του παραρτήματος Ι. 2.3. Οι μετρήσεις των σταθμών ηχητικής πίεσης διενεργούνται υπό τις προδιαγραφόμενες στο σημείο 3.2 του παραρτήματος Ι συνθήκες. 2.4. Η τιμή της Α στάθμης ηχητικής πίεσης που εκπέμπει(-ουν) η (οι) συσκευή(-ές) που είναι τοποθετημένες επί του οχήματος μετράται σε απόσταση 7 m έμπροσθεν του οχήματος, ενώ το τελευταίο είναι τοποθετημένο σε ελεύθερο στίβο, επί εδάφους όσο γίνεται πλέον λείου και, αν πρόκειται για ακουστικά προειδοποιητικά συστήματα τροφοδοτούμενα με συνεχές ρεύμα, χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας του οχήματος. 2.5. Το μικρόφωνο της συσκευής μέτρησης θα είναι τοποθετημένο κατά το δυνατό στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος. 2.6. Η στάθμη ηχητικής πίεσης του θορύβου περιβάλλοντος και του παραγόμενου από τον άνεμο θορύβου πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον κατά 10 dB (A) της προς μέτρηση ηχοστάθμης. 2.7. Αναζητείται η μέγιστη τιμή στάθμης ηχητικής πίεσης στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ 0,5 m και 1,5 m ύψους υπεράνω του εδάφους. 2.8. Η μετρούμενη υπό τις προδιαγραφόμενες στα σημεία 2.2 έως 2.7 συνθήκες μέγιστη τιμή ηχοστάθμης (σημείο 2.7) της υποβαλλόμενης στη δοκιμή ηχητικής σήμανσης οφείλει να είναι τουλάχιστον: α) ίση προς 75 dB(A) και το πολύ ίση προς 112 dB(A) για τη σήμανση των μοτοποδηλάτων- β) ίση προς 80 dB(A) και το πολύ ίση προς 112 dB(A) για τη σήμανση των μοτοσικλετών και τρίκυκλων ισχύος το πολύ ίσης προς 7 kW- γ) ίση προς 93 dB(A) και το πολύ ίση προς 112 dB(A) για τη σήμανση των μοτοσικλετών και τρίκυκλων ισχύος άνω των 7 kW. Προσάρτημα 1 Δελτίο πληροφοριών για την εγκατάσταση ενός ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος επί ενός τύπου δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος με κινητήρα (επισυνάπτεται στην αίτηση έγκρισης τύπου, στην περίπτωση που η τελευταία υποβάλλεται ανεξάρτητα από την αίτηση έγκρισης του οχήματος) Αύξων αριθμός (δίνεται από τον αιτούντα): . Η αίτηση έγκρισης τύπου όσον αφορά την εγκατάσταση ενός ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος επί ενός τύπου δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος με κινητήρα συνοδεύεται από τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ τμήμα Α, στα σημεία: - 0.1 - 0.2 - 0.4 έως 0.6 - 3.2.5 έως 3.2.5.2.2 - 9.5.5. Προσάρτημα 2 Ένδειξη της διοικητικής αρχής Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου όσον αφορά την εγκατάσταση ενός ακουστικού προειδοποιητικού συστήματος επί ενός τύπου δίκυκλου ή τρίκυκλου οχήματος με κινητήρα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αναφορά αριθ. . της τεχνικής υπηρεσίας . της . Αριθ. έγκρισης τύπου: . Αριθ. επέκτασης: . 1. Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του οχήματος: . 2. Τύπος του οχήματος: . 3. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή: . . 4. Όνομα και διεύθυνση του ενδεχόμενου εντολοδόχου του κατασκευαστή: . . 5. Όχημα υποβληθέν σε δοκιμή στις: . 6. Η έγκριση τύπου χορηγείται/απορρίπτεται (2). 7. Τόπος: . 8. Ημερομηνία: . 9. Υπογραφή: . (1) ΕΕ αριθ. L 176 της 10. 8. 1970, σ. 12. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/354/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 192 της 11. 7. 1987, σ. 43).(2) Διαγράψτε την περιττή ένδειξη.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία