ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0044

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 που τροποποιεί την οδηγία 89/392/ΕΟΚ για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/44/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 που τροποποιεί την οδηγία 89/392/ΕΟΚ για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, της πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι η ανέλκυση ατόμων περικλείει ειδικούς κινδύνους για τα ανελκυόμενα άτομα- ότι οι εν λόγω κίνδυνοι δεν καλυπτονται ούτε από τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στην οδηγία 89/392/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές (4)- ότι, για τους εν λόγω τύπους μηχανών, δεν θα πρέπει να προβλεφθούν ενότητες αξιολόγησης της πιστότητας άλλες από εκείνες που είχαν προβλεφθεί αρχικά στην οδηγία 89/392/ΕΟΚ για τις μηχανές γενικώς- ότι ο καθορισμός συμπληρωματικών βασικών απαιτήσεων ασφαλείας και υγείας για τους κινδύνους που διατρέχουν τα ανελκυόμενα άτομα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ- ότι, με την τροποποίηση αυτή, μπορούν να διορθωθούν ορισμένες ατέλειες της εν λόγω οδηγίας- ότι θα πρέπει να ρυθμισθεί η επίπτωση των εξαρτημάτων ασφαλείας τα οποία διατίθενται στην αγορά μεμονωμένα και για τα οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του δηλώνει τη λειτουργία ασφαλείας την οποία επιτελούν- ότι οι ημερομηνίες έναρξης της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν τροποποιούν τις ημερομηνίες έναρξης της εφαρμογής της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ και της οδηγίας 91/368/ΕΟΚ που την τροποποίησε, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 89/392/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Εφαρμόζεται επίσης στα εξαρτήματα τα οποία επιτελούν λειτουργία σχετική με την ασφάλεια και διατίθενται στην αγορά μεμονωμένως.'- β) στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 'εξάρτημα ασφαλείας ', εφόσον δεν πρόκειται για εναλλάξιμο εξοπλισμό, είναι το εξάρτημα που ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του διαθέτει στην αγορά προκειμένου, διά της χρήσης του, να επιτελέσει λειτουργία ασφαλείας και το οποίο, σε περίπτωση αστοχίας ή κακής λειτουργίας του, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των εκτεθειμένων προσώπων'- γ) η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: i) διαγράφεται η ακόλουθη περίπτωση: '- τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την ανύψωση ή/και τη μετακίνηση προσώπων με ή χωρίς φορτία, εκτός από τα βιομηχανικά οχήματα με ανυψούμενη θέση,', ii) η περίπτωση: '- οι εγκαταστάσεις με καλώδια για τη δημόσια ή όχι μεταφορά προσώπων,' αντικαθίσταται από την ακόλουδη περίπτωση: '- οι εγκαταστάσεις με καλώδια για τη δημόσια ή όχι μεταφορά προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχοινοσιδηρόδρομοι,' iii) προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: '- οι ανελκυστήρες που εξυπηρετούν κατά μόνιμο τρόπο καθορισμένα επίπεδα κτιρίων και άλλων κατασκευών, με θαλαμίσκο ο οποίος μετακινείται κατά μήκος ακάμπτων οδηγών με κλίση άνω των 15o, ως προς το οριζόντιο επίπεδο, που προορίζεται για τη μεταφορά: - προσώπων, - προσώπων και φορτίων, - μόνο φορτίων εφόσον ο θαλαμίσκος είναι προσιτός, δηλαδή μπορεί κάποιο πρόσωπο να εισέλθει χωρίς δυσκολία, και διαθέτει όργανα χειρισμού ευρισκόμενα εντός του θαλαμίσκου ή προσιτά σε πρόσωπο που ευρίσκεται εντός αυτού, - τα μεταφορικά μέσα προσώπων που χρησιμοποιούν οχήματα επί οδοντωτών κανόνων, - οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείου, - οι ανυψωτές θεατρικών μηχανημάτων, - οι ανελκυστήρες εργοταξίων'- δ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '4. Όταν, για μια δεδομένη μηχανή ή ένα εξάρτημα ασφαλείας, οι κίνδυνοι που αφορά η παρούσα οδηγία καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από ειδικές κοινοτικές οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν έχει ή παύει να έχει εφαρμογή στις εν λόγω μηχανές ή εξαρτήματα ασφαλείας και κινδύνους μόλις τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω ειδικές οδηγίες.' 2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι μηχανές και τα εξαρτήνατα ασφαλείας, στα οποία αναφέρεται η παρούσα οδηγία, να μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία μόνον εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και ενδεχομένως των κατοικιδίων ζώων ή των αγαθών, όταν είναι εγκατεστημένα και συντηρούνται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται σύφμωνα με τον προορισμό τους. 2. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν, τηρουμένης της συνθήκης, τις απαιτήσεις που θεωρούν αναγκαίες ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων, και ιδίως των εργαζομένων, κατά τη χρήση των εν λόγω μηχανών ή εξαρτημάτων ασφαλείας, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται μετατροπές αυτών των μηχανών ή εξαρτημάτων ασφαλείας σε σχέση με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 3. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν, κατά τις εκθέσεις, τις επιδείξεις κ.λπ. την παρουσίαση μηχανών ή εξαρτημάτων ασφαλείας που δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατή πινακίδα τόσο το γεγονός αυτό όσο και το ότι αυτές οι μηχανές ή τα εξαρτήματα ασφαλείας δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν πριν ο κατασκευαστής τους ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του τις μετατρέψει ώστε να είναι σύμφωνες προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Κατά τις επιδείξεις πρέπει να λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια των προσώπων.' 3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 3 Οι μηχανές και τα εξαρτήματα ασφαλείας στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία θα πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.' 4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να παρεμποδίσουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία, στο έδαφός τους, μηχανών και εξαρτημάτων ασφαλείας που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.'- β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3: '3. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά εξαρτημάτων ασφαλείας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εφόσον αυτά συνοδεύονται από δήλωση πιστότητας ΕΚ του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα του, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ σημείο Γ.' 5. Στο άρθρο 5 οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι είναι σύμφωνες προς το σύνολο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πιστοποίησης που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ: - οι μηχανές που φέρουν τη σήμανση 'CE' και συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ σημείο Α, - τα εξαρτήματα ασφαλείας που συνοδεύονται από την δήλωση πιστότητας ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ σημείο Γ. Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που θεωρούν αναγκαία ώστε να γνωστοποιηθούν στα ενδιαφερόμενα μέρη τα υφιστάμενα εθνικά τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που θεωρούνται ως σημαντικά ή χρήσιμα έγγραφα για την όρθή εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας και υγείας του παραρτήματος Ι. 2. Όταν ένα εθνικό πρότυπο, που αποτελεί μεταγραφή εναρμονισμένου προτύπου, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καλύπτει μία ή περισσότερες βασικές απαιτήσεις ασφαλείας, η μηχανή ή το εξάρτημα ασφαλείας που κατασκευάζεται σύμφωνα προς το πρότυπο αυτό θεωρείται σύμφωνο προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα στοιχεία των εθνικών προτύπων που αποτελούν μεταγραφή των εναρμονισμένων προτύπων.' 6. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι: - μηχανές που φέρουν τη σήμανση CE ή - εξαρτήματα ασφαλείας που συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας ΕΚ και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων και ενδεχομένως κατοικίδιων ζώων ή αγαθών, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αποσύρει τις μηχανές ή τα εξαρτήματα ασφαλείας από την αγορά, να απαγορεύσει τη διάθεσή τους στην αγορά, τη θέση τους σε λειτουργία ή να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για το μέτρο αυτό και αναφέρει τους λόγους της απόφασής του, και ειδικότερα εάν η έλλειψη πιστότητας οφείλεται: α) στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3- β) σε κακή εφαρμογή των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2- γ) σε κενό αυτών των ίδιων των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.'- β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Όταν: - μη σύμφωνη μηχανή φέρει τη σήμανση CE, - μη σύμφωνο εξάρτημα ασφαλείας συνοδεύεται από δήλωση πιστότητας ΕΚ, το αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα εναντίον αυτού που επέθεσε τη σήμανση ή συνέταξε τη δήλωση και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.' 7. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των μηχανών και των εξαρτημάτων ασφαλείας στην παρούσα οδηγία, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει, για καθεμία από τις μηχανές ή για κάθε ένα από τα εξαρτήματα ασφαλείας, να καταρτίσει δήλωση πιστότητας ΕΚ σύμφωνα με τα στοιχεία που δίδονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία Α ή Γ, κατά περίπτωση. Εξάλλου, και μόνο όσον αφορά τις μηχανές, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, οφείλει να επιθέσει στη μηχανή τη σήμανση CE που αναφέρεται στο άρθρο 10.'- β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α: '4α. Τα εξαρτήματα ασφαλείας υποβάλλονται στις διαδικασίες πιστοποίησης οι οποίες εφαρμόζονται στις μηχανές δυνάμει των παραγράφων 2, 3 και 4. Εξάλλου, κατά την πραγματοποίηση εξέτασης τύπου ΕΚ, ο δηλωμένος οργανισμός εξακριβώνει την ικανότητα του εξαρτήματος ασφαλείας να εκτελεί τις λειτουργίες ασφαλείας τις οποίες δηλώνει ο κατασκευαστής.'- γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του τήρησαν τις υποχρεώσεις των προηγουμένων παραγράφων, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν κάθε άτομο που διαθέτει τη μηχανή ή το εξάρτημα ασφαλείας στην αγορά εντός της Κοινότητας. Τις ίδιες υποχρεώσεις υπέχουν και τα άτομα που συναρμολογούν μηχανές ή μέρη μηχανών ή εξαρτήματα ασφαλείας διαφορετικής προέλευσης ή που κατασκευάζουν τη μηχανή ή το εξάρτημα ασφαλείας για δική τους χρήση.'. 8. Στο άρθρο 9 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Κάθε κράτος μέλος δηλώνει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς στους οποίους έχει ανατεθεί η πραγματοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 8. Η Επιτροπή δημοσιεύει, προς ενημέρωση, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον κατάλογο των οργανισμών αυτών και φροντίζει για την ενημέρωσή του.' 9. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ίΑρθρο 11 Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και οδηγεί στον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά και της θέσης σε λειτουργία μηχανής ή εξαρτήματος ασφαλείας αιτιολογείται με ακρίβεια. Κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, το συντομότερο δυνατόν, με ένδειξη των δυνατοτήτων προσφυγής που προσφέρει η ισχύουσα νομοθεσία στο αντίστοιχο κράτος μέλος, καθώς και των σχετικών προθεσμιών κατάθεσής τους'. 10. Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής: α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ'- β) μετά τον τίτλο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο: 'Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο 'μηχανή ' νοείται είτε η 'μηχανή ', όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, είτε το 'εξάρτημα ασφαλείας ', όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο.'- γ) οι εισαγωγικές παρατηρήσεις συμπληρώνονται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με τους κινδύνους που καλύπτουν. Οι μηχανές παρουσιάζουν ένα σύνολο κινδύνων που ενδέχεται να διατυπώνονται σε περισσότερα από ένα κεφάλαια του παρόντος παραρτήματος. Ο κατασκευαστής έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε ανάλυση των κινδύνων προκειμένου να αναζητεί όλους όσους έχουν εφαρμογή στη μηχανή του- οφείλει ακολούθως να τη σχεδιάζει και να την κατασκευάζει λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή του.'- δ) στο σημείο 1.2.4, το τελευταίο εδάφιο που αφορά τη διάταξη επείγουσας διακοπής της λειτουργίας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Όταν παύει η ενεργοποίηση του χειριστηρίου της διατάξεως επείγουσας διακοπής της λειτουργίας αφού έχει δοθεί εντολή διακοπής, η εντολή αυτή πρέπει να διατηρείται με δέσμευση της διατάξεως επείγουσας διακοπής μέχρι την αποδέσμευσή της- δεν πρέπει να είναι δυνατό να επιτυγχάνεται δέσμευση της διάταξης χωρίς αυτό να συνεπάγεται εντολή διακοπής- η αποδέσμευση της διάταξης πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο με κατάλληλο χειρισμό, η δε αποδέσμευση αυτή δεν πρέπει να επαναφέρει τη μηχανή σε κίνηση, αλλά μόνον να επιτρέπει την εκ νέου εκκίνηση.'- ε) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: '1.5.14. Κίνδυνος εγκλωβισμού σε μηχανή Οι μηχανές πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατασκευασμένες ή εξοπλισμένες με μέσα που να επιτρέπουν στα εκτεθειμένα άτομα να μην μένουν εγκλωβισμένα μέσα τους, ή σε περίπτωση αδυναμίας, να ζητήσουν βοήθεια. 1.5.15. Κίνδυνος πτώσης Τα μέρη της μηχανής στα οποία προβλέπεται ότι μπορεί να μετακινηθούν ή να σταθούν άτομα, θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην είναι δυνατό τα πρόσωπα να σκοντάψουν, να γλιστρίσουν ή να πέσουν πάνω ή έξω από τα μέρη αυτά'- στ) το σημείο 1.6.2. δεύτερο εδάφιο διαγράφεται- γ) στο σημείο 1.7.4. στοιχείο α), η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '- υπενθύμιση των ενδείξεων που προβλέπονται για τη σήμανση, εκτός του αριθμού σειράς, (βλέπε το σημείο 1.7.3), που συμπληρώνονται ενδεχομένως από τις ενδείξεις για τη διευκόλυνση της συντήρησης (π.χ. διεύθυνση του εισαγωγέα, των επισκευαστών κ.λπ.) '- η) το σημείο 1.7.4. στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οι οδηγίες χρήσης συντάσσονται, σε μία από τις γλώσσες της Κοινότητας, από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα. Κατά τη θέση της σε λειτουργία, κάθε μηχανή πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση των οδηγιών στην ή στις γλώσσες της χώρας χρήσης και από το πρωτότυπο των οδηγιών. Η μετάφραση αυτή πραγματοποιείται είτε από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα είτε από το πρόσωπο που εισάγει τη μηχανή στη συγκεκριμένη γλωσσική ζώνη. Κατά παρέκκλιση, οι οδηγίες συντήρησης που προορίζονται για το ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο εξαρτάται από τον κατασκευαστή ή από τον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, μπορούν να συντάσσονται σε μία μόνο από τις γλώσσες της Κοινότητας, κατανοητή από το προσωπικό αυτό.'- θ) το σημείο 1.7.4. στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Όλα τα έγγραφα παρουσίασης της μηχανής πρέπει να μην βρίσκονται σε αντίφαση με τις οδηγίες χρήσης καθόσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Τα τεχνικά εγγραφα όπου περιγράφεται η μηχανή πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες σχετικά με την εκπομπή αερόφερτου θορύβου, οι οποίες προβλέπονται στο στοιχείο στ) κατωτέρω και, για τις φορητές ή/και χειροκατευθυνόμενες μηχανές, τις πληροφορίες σχετικά με τις δονήσεις που αναφέρονται στο σημείο 2.2.'- ι) ο τίτλος του σημείου 2 αντικαθίσταται τον ακόλουθο τίτλο: 'ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ'- ια) στα σημεία 2.1, 2.2 και 2.3, οι λέξεις: 'Εκτός από τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής που αναφέρονται στο (παραπάνω) κεφάλαιο 1,' διαγράφονται- ιβ) στο σημείο 3 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οι μηχανές που παρουσιάζουν κινδύνους λόγω της κινητικότητάς τους πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στις παρακάτω απαιτήσεις.'- ιγ) στο σημείο 4 του πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οι μηχανές που παρουσιάζουν κινδύνους λόγω ανυψωτικών εργασιών, κατά κύριο λόγο κινδύνους πτώσης του φορτίου, πρόσκρουσης του φορτίου ή ανατροπής εξαιτίας χειρισμού του φορτίου πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις.'- ιδ) στο σημείο 4.2.3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Οι μηχανές που διακινούνται μεταξύ καθορισμένων επιπέδων και στις οποίες οι χειριστές μπορούν να εισχωρήσουν στο υποστήριγμα του φορτίου για να τακτοποιήσουν ή να στερεώσουν το φορτίο, πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται η μη ελεγχόμενη μετακίνηση του υποστηρίγματος του φορτίου, ιδίως κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση.'- ιε) ο τίτλος του σημείου 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ'- ιστ) στο σημείο 5 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οι μηχανές που προορίζονται αποκλειστικά για υπόγειες εργασίες πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις.'- ιζ) προστίθεται το σημείο 6 που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. 11. Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής: α) ο τίτλος του σημείου Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΚ για τις μηχανές (1)- β) Η υποσημείωση (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '(1) Η δήλωση αυτή πρέπει να συντάσσεται στη γλώσσα του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης (βλέπε παράρτημα Ι, σημείο 1.7.4.β), και να γράφεται είτε με γραφομηχανή είτε με γράμματα του τύπου- πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση σε μία από τις γλώσσες της χώρας όπου θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή. Η εν λόγω μετάφραση πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους με εκείνη των οδηγιών χρήσης.'- γ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο Γ: 'Γ. Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΚ για τα εξαρτήματα ασφαλείας που διατίθενται μεμονωμένα στην αγορά (1) Η δήλωση πιστότητας ΕΚπρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: - όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του (2), - περιγραφή του εξαρτήματος ασφαλείας (4), - λειτουργία ασφαλείας την οποία επιτελεί το εξάρτημα ασφαλείας, εφόσον δεν συνάγεται καταφανώς από την περιγραφή, - ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού και αριθμός της βεβαίωσης τύπου ΕΚ, - ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού στον οποίο έχει διαβιβαστεί ο φάκελος σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση, - ενδεχομένως, όνομα και διεύθυνση του δηλωμένου οργανισμού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την εξακρίβωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση, - ενδεχομένως, αναφορά στα εναρμονισμένα πρότυπα, - ενδεχομένως, αναφορά στα εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν, - στοιχεία του υπογράφοντος που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του.'- δ) προστίθεται η ακόλουθη υποσημειώση (4): '(4) Περιγραφή του εξαρτήματος ασφαλείας (σήμα κατασκευής, τύπος, αριθμός σειράς, αν υπάρχει κ.λπ). ' 12. Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής: α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ΤΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ β) ΚΑΙ γ)'- β) ο ακόλουθος υπότιτλος παρεμβάλλεται μετά τον τίτλο: 'Α. Μηχανές'- γ) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Κυκλικά πριόνια (με μία ή περισσότερες λεπίδες) για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν προς αυτό, ή του κρέατος και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό. 1.1. Μηχανές πριονίσματος, με σταθερό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, σε σταθερή τράπεζα, στις οποίες το υλικό προσάγεται προς το εργαλείο με το χέρι ή με αφαιρετό προωθητήρα. 1.2. Μηχανές πριονίσματος με σταθερό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, σε σταθερή τράπεζα με τραπέζι καβαλέτο ή φορείο με παλινδρομική κίνηση, στις οποίες το υλικό προσάγεται με το χέρι στο εργαλείο. 1.3. Μηχανές πριονίσματος, με σταθερό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, οι οποίες διαθέτουν από την κατασκευή τους μηχανικό σύστημα προώθησης του υλικού για πριόνισμα, αλλά προϋποθέτουν ότι το υλικό τοποθετείται και αφαιρείται με το χέρι. 1.4. Μηχανές πριονίσματος, με κινητό κατά τη διάρκεια της εργασίας εργαλείο, που κινείται μηχανικά αλλά προϋποθέτει ότι το υλικό τοποθετείται ή/και αφαιρείται με το χέρι.'- δ) το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '4. Πριονοκορδέλες με σταθερή ή κινητή τράπεζα και πριονοκορδέλες με κινητό φορείο και με χειροκίνητη τροφοδοσία για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με το ξύλο ή για την κατεργρασία του κρέατος και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό.'- ε) το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '5. Συνδυασμένα μηχανήματα των τύπων που προβλέπονται στα σημεία 1 έως 4 και στο σημείο 7 για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό.'- στ) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '7. Σβούρες με κάθετο άξονα στις οποίες το υλικό προσάγεται με το χέρι για την κατεργασία του ξύλου και υλικών που μπορούν να εξομοιωθούν με αυτό.'- ζ) στο τμήμα Α προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: '16. Μηχανές ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων που περικλείουν κίνδυνο κατακόρυφης πτώσης από ύψος άνω των 3 μέτρων. 17. Πυροτεχνικές μηχανές για την κατασκευή πυροτεχνικών προϊόντων.'- η) προστίθεται το ακόλουθο τμήμα: 'Β. Εξαρτήματα ασφαλείας: 1. Ηλεκτροευαίσθητα συστήματα σχεδιασμένα για την ανίχνευση της παρουσίας προσώπων, ιδίως άυλα φράγματα, ευαίσθητοι τάπητες, ηλεκτρομαγνητικοί ανιχνευτές. 2. Λογικές ενότητες που επιτελούν λειτουργίες ασφαλείας για όργανα χειρισμού που απαιτούν χρησιμοποίηση και των δύο χεριών. 3. Κινητά διαφράγματα για την προστασία των προσώπων που αναφέρονται στα σημεία 9, 10 και 11. 4. Συστήματα προστασίας κατά των κινδύνων ανατροπής (ROPS). 5. Συστήματα προστασίας κατά των κινδύνων από πτώσεις αντικειμένων (FOPS).' 13. Στο παράρτημα V, μετά τον τίτλο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο: 'Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο 'μηχανή ', νοείται είτε η 'μηχανή ', όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, είτε το 'έξάρτημα ασφαλείας ' όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο.'. 14. Στο παράρτημα VI, μετά τον τίτλο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο: 'Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο 'μηχανή ' νοείται είτε η 'μηχανή ', όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, είτε το 'εξάρτημα ασφαλείας ', όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο.'. 15. Στο παράρτημα VII, μετά τον τίτλο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο: 'Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, με τον όρο 'μηχανή ' νοείται είτε η 'μηχανή ', όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, είτε το 'εξάρτημα ασφαλείας ', όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο.'. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν πριν από την 1η Ιουλίου 1994 τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 1995. 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 τρίτο εδάφιο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις παρακάτω διατάξεις από την 1η Ιουλίου 1994: - άρθρο 1 σημείο 10 πλην των στοιχείων α), β) και ιζ), - άρθρο 1 σημείο 11 στοιχεία α) και β), - άρθρο 1 σημείο 12 γ, στοιχεία δ), ε), στ). 3. Επίσης, τα κράτη μέλη δέχονται, για την περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996, τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία των μηχανών ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων, καθώς και εξαρτημάτων ασφαλείας που πληρούν τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο έδαφός τους κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας. 4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 14 Ιουνίου 1993. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. TROJBORG (1) ΕΕ αριθ. C 25 της 1. 2. 1992, σ. 8 και ΕΕ αριθ. L 252 της 29. 9. 1992, σ. 3.(2) ΕΕ αριθ. C 241 της 21. 9. 1992, σ. 107 και ΕΕ αριθ. C 72 της 15. 3. 1993, σ. 70.(3) ΕΕ αριθ. C 223 της 31. 8. 1992, σ 60.(4) ΕΕ αριθ. L 183 της 29. 6. 1989, σ. 9- οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/368/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 198 της 22. 7. 1991, σ. 16). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ '6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ Ή ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Οι μηχανές που συνεπάγονται κινδύνους που οφείλονται στην ανέλκυση ή τη μεταφορά προσώπων πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις. 6.1. Γενικά 6.1.1. Ορισμός Κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου 'θαλαμίσκος ' είναι ο χώρος στον οποίο εισέρχονται τα πρόσωπα για να ανελκυσθούν, να καθελκυσθούν ή να διακινηθούν χάρη στην κίνησή του. 6.1.2. Μηχανική αντοχή Οι συντελεστές χρήσης που ορίζονται στο σημείο 4 δεν είναι επαρκείς για τις μηχανές που προορίζονται για την ανέλκυση ή τη μεταφορά προσώπων και, κατά γενικό κανόνα, πρέπει να διπλασιάζονται. Το δάπεδο του θαλαμίσκου πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να προσφέρει το χώρο και την αντίσταση που αντιστοιχεί στο μέγιστο ρυθμό προσώπων και στο μέγιστο φορτίο χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 6.1.3. Έλεγχος των καταπονήσεων για τις συσκευές που κινούνται από ενέργεια πλην της ανθρώπινης δύναμης Οι απαιτήσεις του σημείου 4.2.1.4 ισχύουν ανεξαρτήτως της τιμής του μέγιστου φορτίου χρήσης. Εξαιρούνται οι μηχανές για τις οποίες ο κατασκευαστής μπορεί να αποδείξει ότι δεν υφίστανται κίνδυνοι υπερφόρτωσης ή/και ανατροπής. 6.2. Όργανα χειρισμού 6.2.1. Εφόσον οι απαιτήσεις ασφαλείας δεν επιβάλλουν άλλες λύσεις: Κατά γενικό κανόνα, ο θαλαμίσκος πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα να διαθέτουν όργανα χειρισμού των σχετικών κινήσεων για την άνοδο, την κάθοδο και, ενδεχομένως, τη μετακίνηση του θαλαμίσκου αυτού σε σχέση προς τη μηχανή. Τα όργανα αυτά πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων οργάνων χειρισμού της ίδιας κίνησης πλην των συστημάτων στάσης κινδύνου. Η λειτουργία των οργάνων χειρισμού πρέπει να απαιτεί τη συνεχή επενέργεια του χειριστή εκτός των μηχανών που εξυπηρετούν καθορισμένα επίπεδα. 6.2.2. Εάν μία μηχανή ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων μπορεί να μετακινείται με το θαλαμίσκο σε θέση διαφορετική από τη θέση ακινησίας, η μηχανή πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε το ή τα πρόσωπα που ευρίσκονται μέσα στο θαλαμίσκο να διαθέτουν τα μέσα τα οποία τους επιτρέπουν να αποφεύγουν τους κινδύνους που προέρχονται από τις μετακινήσεις της μηχανής. 6.2.3. Οι μηχανές ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται ή να εξοπλίζονται για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους από υπερβολική ταχύτητα του θαλαμίσκου. 6.3. Κίνδυνοι πτώσεως των ατόμων εκτός του θαλαμίσκου 6.3.1. Εφόσον τα προβλεπόμενα στο σημείο 1.5.15 μέτρα δεν είναι επαρκή, οι θαλαμίσκοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σημεία αγκύρωσης σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των ατόμων που είναι δυνατόν να βρίσκονται μέσα στο θαλαμίσκο και επαρκώς ανθεκτικά για την πρόσδεση του ατομικού εξοπλισμού προστασίας από την πτώση. 6.3.2. Όταν υπάρχει καταπακτή στο δάπεδο ή στην οροφή ή πλευρικό άνοιγμα, η φορά ανοίγματός τους πρέπει να εμποδίζει την πτώση σε περίπτωση αιφνιδίου ανοίγματος. 6.3.3. Η μηχανή ανέλκυσης ή μεταφοράς πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε το δάπεδο του θαλαμίσκου να μη λαμβάνει κλίση σε βαθμό που να δημιουργεί κίνδυνο πτώσης για τους επιβαίνοντες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της κίνησης της μηχανής. Το δάπεδο του θαλαμίσκου πρέπει να είναι αντιολισθητικό. 6.4. Κίνδυνοι πτώσης ή ανατροπής του θαλαμίσκου 6.4.1. Η μηχανή ανέλκυσης ή μεταφοράς προσώπων πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή ανατροπής του θαλαμίσκου. 6.4.2. Οι επιταχύνσεις και οι πεδήσεις του θαλαμίσκου ή του φέροντος οχήματος, ελεγχόμενες από τους χειριστές ή ενεργοποιούμενες από σύστημα ασφαλείας, εντός των ορίων φορτίου και ταχύτητας που προβλέπει ο κατασκευαστής, δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους για τα εκτεθειμένα άτομα. 6.5. Σήμανση Εάν χρειάζεται για την εξασφάλιση της ασφάλειας, στο θαλαμίσκο πρέπει να αναγράφονται οι απαραίτητες ενδεικνυόμενες οδηγίες.'.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία