ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0050

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/50/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1993 για τον προσδιορισμό ορισμένων φυτών που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα V μέρος Α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου των οποίων οι παραγωγοί ή οι αποθήκες, ή τα κέντρα διανομής, στις ζώνες παραγωγής των εν λόγω φυτών, πρέπει να καταγράφονται σε επίσημο μητρώο

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/50/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 1993 για τον προσδιορισμό ορισμένων φυτών που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα V μέρος Α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου των οποίων οι παραγωγοί ή οι αποθήκες, ή τα κέντρα διανομής, στις ζώνες παραγωγής των εν λόγω φυτών, πρέπει να καταγράφονται σε επίσημο μητρώο Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στην Κοινότητα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/19/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 7 πέμπτο εδάφιο, Εκτιμώντας: ότι, για την παραγωγή ορισμένων προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος V μέρος Α της εν λόγω οδηγίας, όπως γεωμήλων εκτός των γεωμήλων σποράς, ή φρούτων των ειδών Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και των υβριδίων τους, τα οποία δεν έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ, καθώς και για τον επαρκή έλεγχο της εν λόγω παραγωγής από τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητο να περιληφθούν οι παραγωγοί των προαναφερθέντων προϊόντων ή, στις περιπτώσεις που είναι περισσότερο εφικτό, οι συνεταιριστικές αποθήκες ή τα κέντρα διανομής στις ζώνες παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, σε επίσημο τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό μητρώο- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εγγραφή των παραγωγών, ή των συνεταιριστικών αποθηκών, ή των κέντρων διανομής στις ζώνες παραγωγής των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας σε ένα επίσημο, τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό μητρώο. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τους νόμους, τους κανονισμούς ή τις διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/683/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά και χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή. Κατά την έγκρισή τους από τα κράτη μέλη τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την εν λόγω αναφορά με την ευκαιρία της επίσημης δημοσίευσής τους. Οι μέθοδοι με τις οποίες πραγματοποιείται η εν λόγω αναφορά καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή όλες τις νομοθετικές διατάξεις που εγκρίνουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 1993. Για την Επιτροπή Rene STEICHEN Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 96 της 22. 4. 1993, σ. 33. (3) ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1991, σ. 29. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., εκτός των γεωμήλων σποράς. 2. Φρούτα των ειδών Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., καθώς και τα υβρίδιά τους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία