ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0051

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/51/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1993 για τη θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κυκλοφορία ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων διαμέσου προστατευόμενης περιοχής, και για την κυκλοφορία τέτοιου είδους φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που κατάγονται από ή διακινούνται εντός τέτοιου είδους προστατευομένης περιοχής

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/51/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 1993 για τη θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κυκλοφορία ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων διαμέσου προστατευόμενης περιοχής, και για την κυκλοφορία τέτοιου είδους φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που κατάγονται από ή διακινούνται εντός τέτοιου είδους προστατευομένης περιοχής Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/19/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 7 πρώτη και δεύτερη περίπτωση, Εκτιμώντας: ότι η εφαρμογή του κοινοτικού φυτοϋγειονομικού καθεστώτος στην Κοινότητα ως περιοχής χωρίς εσωτερικά σύνορα περιλαμβάνει την αναγνώριση προστατευομένων περιοχών όσον αφορά ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σχετικά με έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς- ότι, δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, με ισχύ από 1ης Ιουνίου 1993, τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α τμήμα ΙΙ δεν δύνανται να εισαχθούν ή να διακινηθούν σε συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή, εκτός εάν έχει προσαρτηθεί σε αυτά, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα μεταφοράς τους ισχύον για την εν λόγω περιοχή, φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που έχει εκδοθεί επίσημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας- ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν ισχύουν σε περίπτωση που παρέχονται ορισμένες εγγυήσεις σχετικά με την κυκλοφορία των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων διαμέσου προστατευομένης περιοχής που έχει ορισθεί για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σχετικά με έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς- ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι δυνατόν να τηρούνται με λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις από αυτές που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας σχετικά με τέτοιου είδους φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που κατάγονται από ή διακινούνται εντός τέτοιου είδους προστατευομένης περιοχής- ότι, ελλείψει γενικώς αποδεκτών εγγυήσεων, αυτές θα πρέπει να ορισθούν λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η εν λόγω κυκλοφορία, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη φυτοϋγειονομική ασφάλεια- ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2, όταν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α τμήμα ΙΙ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ τα οποία προέρχονται εκτός μιας προστατευομένης περιοχής που έχει ορισθεί για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σχετικά με έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, διακινούνται διαμέσου μιας τέτοιας περιοχής με τελικό προορισμό εκτός της περιοχής, και χωρίς να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για την εν λόγω περιοχή. 2. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η χρησιμοποιούμενη συσκευασία ή, κατά περίπτωση, τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από τους σχετικούς οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών- β) αμέσως μετά τη συσκευασία, η συσκευασία ή, κατά περίπτωση, τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, ασφαλίζονται σύμφωνα με αυστηρά φυτοϋγειονομικά πρότυπα για να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στη σχετική προστατευόμενη περιοχή και ότι η ταυτότητά τους θα παραμένει αναλλοίωτη, και προς ικανοποίηση των αρμοδίων επισήμων φορέων που αναφέρονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ, και παραμένουν ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς διαμέσου της σχετικής προστατευόμενης περιοχής- γ) τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδεύονται από έγγραφο που χρησιμοποιείται συνήθως για εμπορικούς σκοπούς, το οποίο αναφέρει ότι τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται εκτός της σχετικής προστατευομένης περιοχής. 3. Εάν κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου, που έχει οργανωθεί δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 7 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, και διενεργηθεί σε σημείο της σχετικής περιοχής αποκαλυφθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, λαμβάνονται αμέσως τα ακόλουθα επίσημα μέτρα, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται εάν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ: - σφράγιση της συσκευασίας, - μεταφορά, υπό επίσημο έλεγχο, των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων με προορισμό εκτός της σχετικής προστατευομένης περιοχής. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι ισχύουν λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις για τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V μέρος Α τμήμα ΙΙ της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ και τα οποία κατάγονται από και διακινούνται εντός προστατευομένης περιοχής που έχει ορισθεί για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σχετικά με έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της παραγράφου 1, δυνατόν να ισχύουν οι ακόλουθες λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις: οι όροι που ορίζονται στις λεπτομέρειες των διεξαγομένων ερευνών στην οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1992 για την αναγνώριση των προστατευομένων ζωνών στην Κοινότητα (3) δύναται να επαρκούν για τους επίσημους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/683/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4). Ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή θεσπίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρίων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη σχετικά. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 1993. Για την Επιτροπή Rene STEICHEN Μέλος της Επιτροπής (1) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20. (2) ΕΕ αριθ. L 96 της 22. 4. 1993, σ. 33. (3) ΕΕ αριθ. L 250 της 29. 8. 1992, σ. 37. (4) ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1991, σ. 29.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία