ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0052

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών από τρίτες χώρες

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/52/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1993 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών από τρίτες χώρες ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), Εκτιμώντας: ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών (3), τα έμβρυα που παράγονται με ορισμένες μεθόδους δεν εμπίπτουν στην οδηγία αυτή- ότι τα έμβρυα επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν μέθοδοι που περιλαμβάνουν διείσδυση στη διαφανή ζώνη μπορούν να διακινούνται ή να εισάγονται εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας αυτής -πριν δηλαδή την εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων- με ορισμένες επιπλέον εγγυήσεις- ότι τα έμβρυα που παράγονται με τεχνητή (in vitro) γονιμοποίηση μπορούν επίσης να διακινούνται ή να εισάγονται, με κατάλληλες εγγυήσεις- ότι οι επιπλέον εγγυήσεις προϋποθέτουν τροποποιήσεις των παραρτημάτων οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ, είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής- ότι είναι σκόπιμο να γίνουν και άλλες τροποποιήσεις στην οδηγία, ώστε να διευκρινίζεται η κατάσταση του σπέρματος που χρησιμοποιείται για γονιμοποίηση ωαρίων και να λαμβάνεται υπόψη ο νέος τρόπος αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού στην Κοινότητα, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 89/556/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1 το κείμενο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για έμβρυα παραγόμενα με μεταφορά πυρήνων.' 2. Στο άρθρο 2, προστίθεται το στοιχείο ζ). 'ζ) ομάδα παραγωγής εμβρύων: επισήμως εγκεκριμένη ομάδα συλλογής εμβρύων για την τεχνητή (in vitro) γονιμοποίηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου παραρτήματος.' 3. Στο άρθρο 3 το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'α) να έχουν συλληφθεί μετά από τεχνητή σπερματέγχυση ή τεχνητή (in vitro) γονιμοποίηση με σπέρμα δότου από τράπεζα συλλογής σπέρματος εγκεκριμένη από την αρχή η οποία είναι αρμόδια για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση σπέρματος ή με σπέρμα εισαχθέν σύμφωνα με την οδηγία 88/407/ΕΟΚ (*). (*) ΕΕ αριθ. L 194 της 22. 7. 1988, σ. 10. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29).' 4. Το άρθρο 4 διαγράφεται. 5. Στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α: '2α. Η έγκριση ομάδας παραγωγής εμβρύων που προέρχονται από τεχνητή (in vitro) γονιμοποίηση χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του αντίστοιχου παραρτήματος της παρούσας οδηγίας και εφόσον η ομάδα παραγωγής εμβρύων μπορεί να τηρήσει τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, οι οποίες εφαρμόζονται mutatis mutandis.' 6. Στο άρθρο 9 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Προκειμένου να καθορισθούν οι διατάξεις υγειονομικού ελέγχου περί αφθώδους πυρετού σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι: - μόνον κατεψυγμένα έμβρυα μπορούν να εισάγονται από τρίτες χώρες που εφαρμόζουν τον εμβολιασμό κατά του αφθώδους πυρετού. Τα έμβρυα αυτά αποθηκεύονται υπό εγκεκριμένες συνθήκες για ελάχιστη περίοδο 30 ημερών πριν την αποστολή, - τα ζώα-δότες πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία κανένα ζώο δεν έχει εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τις τριάντα ημέρες που προηγούνται της συλλογής και για την οποία δεν έχει ληφθεί κανένα απαγορευτικό ή απομονωτικό μέτρο.' 7. Τα άρθρα 11, 12 και 13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 11 Εφαρμόζονται οι αρχές και οι κανόνες της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ (*), ιδίως όσον αφορά την οργάνωση των ελέγχων που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη και τη συνέχεια που δίδεται στους ελέγχους αυτούς, καθώς και τα εφαρμοστέα μέτρα διασφάλισης. (*) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 (ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 13).' Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν την 1η Ιανουαρίου 1994. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις μεριμνούν ώστε να περιέχουν ή να συνοδεύονται από παραπομπή στην παρούσα οδηγία κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας τις οποίες θεσπίζουν κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 1993. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος B. WESTH (1) ΕΕ αριθ. C 63 της 5. 3. 1993, σ. 11.(2) ΕΕ αριθ. C 150 της 31. 5. 1993.(3) ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1989, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε με την οδηγία 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία