ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0054

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/54/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιμώντας: ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (4), είναι αναγκαία η επανεξέταση του καταλόγου ασθενειών που παρατίθεται στο παράρτημα Α της εν λόγω οδηγίας- ότι η επανεξέταση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αποκτηθείσα πείρα, όσο και τη γνώμη της κτηνιατρικής επιστημονικής επιτροπής- ότι ο κατάλογος ασθενειών, σύμφωνα με τη γνώμη της κτηνιατρικής επιστημονικής επιτροπής, πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες επιδημιολογικές διαπιστώσεις και η πείρα που έχει αποκτηθεί- ότι συντρέχει λόγος να επανεξεταστεί η κατάσταση όσον αφορά τις ασθένειες που δεν έχουν καταγωγή την Κοινότητα και ότι προκύπτει από τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα ότι ορισμένες ασθένειες οι οποίες ενδημούν στην Κοινότητα πρέπει να μελετηθούν εκ νέου όσον αφορά το ευάλωτο ορισμένων ειδών και την κατάταξη των εν λόγω ασθενειών στον κατάλογο ΙΙ ή ΙΙΙ του παραρτήματος Α της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ- ότι θα πρέπει να διασαφηνιστούν ορισμένες απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 91/67/ΕΟΚ, και ιδίως εκείνες που αφορούν τη διαδικασία για την έγκριση ζωνών και τους όρους οι οποίοι διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας που δεν ανήκουν στα ευαίσθητα είδη, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 91/67/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 3: α) στην παράγραφο 1 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'γ) δεν πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση που αποτελεί αντικείμενο απαγόρευσης για λόγους υγειονομικού ελέγχου και δεν πρέπει να έχουν έρθει σε επαφή με ζώα τέτοιων εκμεταλλεύσεων, και ιδίως εκμεταλλεύσεων στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου στο πλαίσιο της οδηγίας 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993 η οποία θεσπίζει στο χειώδη κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση ορισμένων νόσων των ψαριών (*). (*) ΕΕ αριθ. L 175 της 19. 7. 1993, σ. 23.' β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: '4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 93/53/ΕΟΚ όσον αφορά την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των ψαριών, και ιδίως των ασθενείων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ι.'. 2. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Για να αποκτήσουν, όσον αφορά μια ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α, στήλη 1, κατάλογος ΙΙ, το καθεστώς της εγκεκριμένης ζώνης, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή:'. 3. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Η Επιτροπή εξετάζει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες. Η Επιτροπή βασίζεται στις πληροφορίες αυτές για να εγκρίνει τις ζώνες σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 26. Εάν, σύμφωνα με το παράρτημα Β σημεία 1.Δ.5, ΙΙ.Δ. ή ΙΙΙ.Δ.5, η έγκριση μιας ζώνης αποσυρθεί από την επίσημη υπηρεσία, η Επιτροπή καταργεί την απόφαση έγκρισης. Η αποκατάσταση της έγκρισης της σχετικής ζώνης πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 26.' 4. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Για να αποκτήσουν, όσον αφορά μια ή περισσότερες από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ, το καθεστώς της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης σε μη εγκεκριμένη ζώνη, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή:'. 5. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Η διάθεση στην αγορά ζωντανών ψαριών που ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ, των αυγών ή των γαμετών τους, υπόκειται στις ακόλουθες συμπληρωματικές εγγυήσεις:'. 6. Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Η διάθεση στην αγορά ζωντανών μαλακίων που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ, υπόκειται στις ακόλουθες συμπληρωματικές εγγυήσεις:'. 7. Στο άρθρο 9 σημείο 1, η πρώτη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Τα ψάρια που είναι ευαίσθητα στις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ, πρέπει να θανατώνονται και να εκσπλαχνίζονται πριν από την αποστολή τους.' 8. Στο άρθρο 9 σημείο 2, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '2. Τα ζωντανά μαλάκια που είναι ευαίσθητα στις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙ, πρέπει να παραδίδονται είτε στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, είτε στη βιομηχανία συντηρήσεως. Απαγορεύεται η επανεισαγωγή τους στο νερό, εκτός εάν:'. 9. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 14 1. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αφορούν τις ασθένειες του παραρτήματος Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙΙ, που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, η διάθεση στην αγορά ζωντανών ψαριών εκτροφής που δεν ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ, καθώς και των αυγών και των γαμετών τους, υπόκειται στις ακόλουθες συμπληρωματικές εγγυήσεις: α) εάν πρόκειται να εισαχθούν σε εγκεκριμένη ζώνη, πρέπει να συνοδεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 11, από έγγραφο μεταφοράς, το οποίο να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 και το οποίο να πιστοποιεί ότι προέρχονται από ζώνη με το ίδιο υγειονομικό καθεστώς, από εγκεκριμένη εκμετάλλευση ευρισκόμενη σε μη εγκεκριμένη ζώνη ή από εκμετάλλευση η οποία μπορεί να βρίσκεται εντός μη εγκεκριμένης ζώνης, εφόσον δεν περιέχει ψάρια που ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ και δεν έρχεται σε επαφή με υδάτινα ρεύματα, παράκτια ύδατα ή ύδατα εκβολών. Ωστόσο, αναμένοντας τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 28, τα κράτη μέλη μπορούν, με τη διαδικασία του άρθρου 26, να ζητήσουν παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο, ιδίως προκειμένου να απαγορεύσουν την εισαγωγή σε εγκεκριμένη ζώνη ψαριών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τα οποία κατάγονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση ευρισκόμενη σε μη εγκεκριμένη ζώνη, εφόσον δεν περιέχει ψάρια ανήκοντα στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ και δεν έρχεται σε επαφή με υδάτινα ρεύματα, παράκτια ύδατα ή ύδατα εκβολών. Με την ίδια διαδικασία, καθορίζονται οι όροι και τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ενιαίας τήρησης της διάταξης αυτής. Αναμένοντας τις αποφάσεις αυτές, εφαρμόζονται οι εθνικές ρυθμίσεις στα πλαίσια της τήρησης των γενικών διατάξεων της συνθήκης- β) εάν πρόκειται να εισαχθούν σε εκμετάλλευση η οποία, αν και βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη, πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Γ, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς, το οποίο να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 και το οποίο πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη, από εκμετάλλευση με το ίδιο υγειονομικό καθεστώς ή από εκμετάλλευση η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη, εφόσον δεν περιέχει ψάρια ανήκοντα στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ και δεν έρχεται σε επαφή με υδάτινα ρεύματα, παράκτια ύδατα ή ύδατα εκβολών. 2. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για τη διάθεση στην αγορά μαλακίων εκτροφής τα οποία δεν ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ. 3. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αφορούν τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α στήλη 1 κατάλογος ΙΙΙ και οι οποίες καθορίζονται με τη διαδικασία των άρθρων 12 και 13, η διάθεση στην αγορά άγριων ψαριών, μαλακίων ή μαλακοστράκων, αυγών και γαμετών τους υπόκειται στις ακόλουθες σημπληρωματικές εγγυήσεις: α) εάν πρόκειται να εισαχθούν σε εγκεκριμένη ζώνη, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς, το οποίο να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 και το οποίο να πιστοποιεί ότι προέρχονται από ζώνη με το ίδιο υγειονομικό καθεστώς- β) εάν πρόκειται να εισαχθούν σε μια εκμετάλλευση η οποία, αν και βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη, πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Γ, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 11, να συνοδεύονται από έγγραφο μεταφοράς, το οποίο να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 26 και το οποίο να πιστοποιεί ότι προέρχονται από εγκεκριμένη ζώνη- γ) όταν τα ζώα αυτά αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και προορίζονται για αναπαραγωγή σε εγκεκριμένες ζώνες και εκμεταλλεύσεις, πρέπει να τίθενται σε καραντίνα υπό την επίβλεψη της επίσημης υπηρεσίας σε εγκαταστάσεις και υπό συνθήκες κατάλληλες που θα προσδιοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26. 4. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πείρα εκ της πράξεως ή/και τα επιστημονικά δεδομένα έχουν καταδείξει ότι δεν εμφανίζεται παθητική μετάδοση ασθένειας κατά τη μεταφορά από μη εγκεκριμένη προς εγκεκριμένη ζώνη ζώων υδατοκαλλιέργειας, αυγών και γαμετών τους που δεν ανήκουν στα ευαίσθητα είδη του παραρτήματος Α στήλη 2 κατάλογος ΙΙ. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 26, καταρτίζει και τροποποιεί, ενδεχομένως, ανάλογα με τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, τον κατάλογο των ζώων υδατοκαλλιέργειας για τα οποία ισχύει η παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου. Οι ειδικοί όροι για τη διάθεσή τους στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου του υποδείγματος του απαιτούμενου συνοδευτικού εγγράφου, καθορίζονται και τροποποιούνται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. 5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στα τροπικά διακοσμητικά ψάρια που διατηρούνται μονίμως σε ενυδρεία.' 10. Στο άρθρο 19 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: '4. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη τυχόν έλλειψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατά την 1η Ιανουαρίου 1994, είναι δυνατό να θεσπιστούν αναγκαία μεταβατικά μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26, για διάστημα τριών ετών.' 11. Στο άρθρο 20 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3: '3. Εν αναμονή του καθορισμού των όρων εισαγωγής που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εφαρμόζονται στις εισαγωγές ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που προέρχονται από τρίτες χώρες όροι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους όρους που αφορούν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των κοινοτικών προϊόντων.' 12. Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 24 Εάν μια λοιμώδης ή μολυσματική ασθένεια των ζώων υδατοκαλλιέργειας, δυνάμενη να θέσει σε κίνδυνο την υγειονομική κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου ενός των κρατών μελών, εμφανιστεί ή επεκταθεί σε τρίτη χώρα, ή εάν τούτο δικαιολογείται από οποιοδήποτε άλλο λόγο υγειονομικού ελέγχου, εφαρμόζονται οι κανόνες, η διαδικασία και τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 19 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ όσον αφορά τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας ή στο άρθρο 18 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ όσον αφορά τα ζώα υδατοκαλλιέργειας.' 13. Το παράρτημα Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ/ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ 1 2 Ασθένειες/παθογόνοι παράγοντες Ευαίσθητα είδη ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι Ψάρια Λοιμώδης αναιμία του Σολομού (ISA) Σολομός του Ατλαντικού (Salmo salar) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΙ Ψάρια Λοιμώδης αιμιορραγική σηψαιμία (VHS) Σαλμονίδες, Θύμαλος (Thymallus thymallus) Κορεγόνος (Coregonus sp.) Τούρνα (Esox lucius) Καλκάνι (Scophthalmus maximus) Λοιμώδγς αιμοποιητική νέκρωση (NHI) Σαλμονίδες Τούρνα (Esox lucius) Μαλάκια Bonamia ostreae Στρείδι (Ostrea edulis) Marteilla refringens Στρείδι (Ostrea edulis) 1 2 Ασθένειες/παθογόνοι παράγοντες Ευαίσθητα είδη ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΙΙ Ψάρια Λοιμώδης νεκρωτική παγκρεατίδα (IPN) Εαρινή ιαιμία του Κυπρίνου (SVC) Βακτηριακή νεφρίτιδα (BKD) (Renibacterium salmoninarum) Δοθιήνωση των σαλμονιδών του Ατλαντικού (Aeromonas salmonicida) Εντερικό ερυθρό στόμα (ERM) (Yersinia ruckeri) Γυροδακτύλωση (Gyrodactylus salaris) Προς καθορισμό στο πρόγραμμα που αναφέρεται στα άρθρα 12 και 13' Μαλακόστρακα Αφανομυκυτίαση (Aphanomyces astaci) 14. Οι παραπομπές στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α απαλείφονται από τα παραρτήματα Β, Γ και Δ. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1994- ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 1993. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος B. WESTH (1) ΕΕ αριθ. C 324 της 10. 12. 1992, σ. 16.(2) ΕΕ αριθ. C 150 της 31. 5. 1993.(3) ΕΕ αριθ. C 129 της 10. 5. 1993, σ. 6.(4) ΕΕ αριθ. L 46 της 19. 2. 1991, σ. 1.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία