ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ευρωπαϊκή Οδηγία

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/31993L0060

EU GAZETTE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EURLEX

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1001-01-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οδηγία 93/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1993 η οποία τροποποιεί την οδηγία 88/407/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών, και η οποία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της προκειμένου αυτό να καλύπτει και το νωπό σπέρμα βοοειδών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΟΔΗΓΙΑ 93/60/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1993 η οποία τροποποιεί την οδηγία 88/407/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών, και η οποία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της προκειμένου αυτό να καλύπτει και το νωπό σπέρμα βοοειδών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43, την πρόταση της Επιτροπής(1) , τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2) , τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3) , Εκτιμώντας: ότι η οδηγία 88/407/ΕΟΚ(4) του Συμβουλίου, καθορίζει τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών- ότι το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας καθόρισε τα προσωρινά μέτρα για τις συναλλαγές όσον αφορά το σπέρμα το προερχόμενο από ορροθετικούς ταύρους στην μολυσματική ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών (MPB)- ότι οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να αναθεωρηθούν με βάση έκθεση της Επιτροπής- ότι η έκθεση αυτή αναφέρει ότι είναι αναγκαίο να αποσυρθούν σταδιακά, έως το 1998, οι ταύροι που ήταν ορροθετικοί ή άγνωστης κατάστασης πριν από τον εμβολιασμό τους στο κέντρο, και να διατηρηθεί η δυνατότητα μελλοντικού εμβολιασμού σε κέντρο- ότι με αυτά τα δεδομένα, είναι αναγκαία η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου 4- ότι ο εμβολιασμός ρουτίνας κατά του αφθώδους πυρετού δεν γίνεται πλέον στην Κοινότητα από τον Αύγουστο του 1991- ότι, συνεπώς, είναι αναγκαία η τροποποίηση των διατάξεων της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη αυτή η εξέλιξη- ότι αυτή η εξέλιξη επιτρέπει επίσης την πραγματοποίηση συναλλαγών όσον αφορά το νωπό σπέρμα βοοειδών στο πλαίσιο εναρμονισμένων κανόνων- ότι κρίνεται σκόπιμο να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στην εν λόγω οδηγία, προκειμένου να διασαφηνιστούν ορισμένα θέματα και να ληφθεί υπόψη η πρόοδος όσον αφοράτις τεχνικές γνώσεις, ιδίως σχετικά με τη θεραπευτική αγωγή των ταύρων εναντίον της λεπτοσπείρωσης, καθώς και να ευθυγραμμιστούν οι κανόνες για τη βρουκέλλωση, τη φυματίωση και τη λεύκωση με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ(5) - ότι κρίνεται σκόπιμο να γίνουν τροποποιήσεις στα παραρτήματα σύμφωνα με μια διαδικασία η οποία καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Η οδηγία 88/407/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στον τίτλο και στο άρθρο 1 διαγράφεται η λέξη 'κατεψυγμένου'. 2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος ταύρων που αντιδρούν αρνητικά στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή τη δοκιμασία Elisa για την ανίχνευση της μολυσματικής ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών ή της μολυσματικής φλυκταινώδους αιδιοκολπίτιδας ή που αντιδρούν θετικά μετά των εμβολιασμό που γίνεται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998, να επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος ταύρων που αντιδρούν θετικά στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή τη δοκιμασία Elisa για την ανίχνευση της μολυσματικής ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών ή της μολυσματικής φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας και που δεν έχουν εμβολιασθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, κάθε παρτίδα πρέπει να υποβάλλεται σε εξέταση δι' εμβολιασμού ζώντος ζώου ή/και δοκιμασία απομόνωσης του ιού. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση του σπέρματος ζώων, τα οποία, πριν από τον πρώτο εμβολιασμό ρουτίνας στο κέντρο σπερματέγχυσης, έχουν αντιδράσει αρνητικά στις δοκιμασίες που αναφέρονται στοπρώτο εδάφιο. Ωστόσο, το σπέρμα που προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν εμβολιασθεί επειγόντως μετά την εκδήλωση μιας εστίας MPB θα πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού. Οι εξετάσεις αυτές μπορούν, κατόπιν διμερούς συμφωνίας, να διενεργούνται είτε στη χώρα συλλογής είτε στη χώρα προορισμού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ελέγχεται ποσοστό τουλάχιστον 10 % από κάθε συλλογή σπέρματος (με κατώτατο όριο πέντε σωληνάρια). Τα πρωτόκολλα δοκιμασιών τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18.' 3. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '3. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αντιτάσσονται στην εισαγωγή σπέρματος ταύρων που έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού. Ωστόσο, εάν το σπέρμα προέρχεται από ταύρο ο οποίος έχει εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της συλλογής, ποσοστό 5 % του σπέρματος κάθε συλλογής (με κατώτατο όριο πέντε σωληνάρια), η οποία προορίζεται να αποσταλεί σε άλλο κράτος μέλος υποβάλλεται, σε εργαστήριο του κράτους μέλους - παραλήπτη ή σε εργαστήριο που ορίζει αυτό το κράτος μέλος, σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού για ανίχνευση αφθώδους πυρετού με αρνητικά αποτελέσματα.' 4. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Άρθρο 12 Οι κανόνες που προβλέπονται από την οδηγία του Συμβουλίου 90/675/ΕΟΚ της 10ης Δεκεμβρίου 1990, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (*) εφαρμόζονται ιδίως για την οργάνωση και την παρακολούθηση των διενεργητέων ελέγχων από τα κράτη μέλη, καθώς και για τα εφαρμοστέα μέτρα διασφάλισης. (*) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1990, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 (ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 13).' 5. Τα άρθρα 13 και 14 διαγράφονται. 6. Στο παράρτημα Α κεφάλαιο ΙΙ, το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στο στοιχείο στ) σημείο i): 'Επιπλέον μπορούν να αποθηκεύονται κατεψυγμένα έμβρυα σε εγκεκριμένα κέντρα εφόσον: - η αποθήκευση αυτή υπόκειται σε έγκριση της αρμόδιας αρχής, - τα έμβρυα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών (*), - τα έμβρυα αποθηκεύονται σε χωριστές φιάλες αποθήκευσης σε εγκεκριμένους χώρους αποθήκευσης σπέρματος. (*) ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 224 της 18. 8. 1990, σ. 29).' 7. Στο παράρτημα Α κεφάλαιο ΙΙ στοιχείο στ), το σημείο vii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'vii) κάθε ατομική δόση σπέρματος φέρει εμφανές σήμα που επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό της ημερομηνίας συλλογής του σπέρματος, της φυλής και της ταυτότητας του ζώου σπερματοδότη, το όνομα του κέντρου και την ορολογική κατάσταση του ζώου όσον αφορά τη μολυσματική ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών και τη μολυσματική φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα, ενδεχομένως υπό κωδικοποιημένη μορφή- τα χαρακτηριστικά και το υπόδειγμα του σήματος αυτού καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 19.' 8. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο Ι παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'β) πριν από την είσοδό τους στο χώρο απομόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α), να έχουν ληφθεί από αγέλες οι οποίες να έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως απαλλαγμένες από φυματίωση και βρουκέλλωση, σύμφωνα με την οδηγία 64/432/ΕΟΚ. Δεν επιτρέπεται τα ζώα αυτά να έχουν παραμείνει προηγουμένως σε μία ή περισσότερες αγέλες υποδεέστερου καθεστώτος.' 9. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο Ι παράγραφος 1 στοιχείο γ), το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'να προέρχονται από αγέλη απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, όπως ορίζεται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ, ή να έχουν γεννηθεί από αγελάδα η οποία υποβλήθηκε, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δοκιμασία ανοσοδιάχυσης Agar Gel, σύμφωνα με το παράρτημα Ζ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, μετά την αποκοπή των ζώων από το θηλασμό τους από την αγελάδα-μητέρα τους. Στην περίπτωση ζώων που προέρχονται από μεταφορά εμβρύου, ως 'μητέρα' νοείται το ζώο υποδοχής του εμβρύου.' 10. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο Ι παράγραφος 1 στοιχείο δ), το σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ii) δοκιμασία ορροσυγκόλησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml ή δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 20 μονάδες ΕΟΚ ανά ml (20 μονάδες ICFT).' 11. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο Ι παράγραφος 1 στοιχείο ε), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'i) δοκιμασία ορροσυγκόλλησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml ή δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 20 μονάδες ΕΟΚ ανά ml (20 μονάδες ICFT).' 12. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο Ι παράγραφος 1 στοιχείο ε) τελευταία φράση, απαλείφονται τα εξής: 'και θεραπευτική αγωγή κατά της λεπτοσπείρωσης με δύο ενέσεις στρεπτομυκίνης σε διάστημα δεκατεσσάρων ημερών (25 mg ανά kg ζώντος ζώου).' 13. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο Ι προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: '6. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι την 1η Ιουλίου 1995, να δέχονται στα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος βοοειδή προερχόμενα από αγέλες απαλλαγμένες από βρουκέλλωση. Στην περίπτωση αυτή, τα ζώα θα πρέπει κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα να υποβάλλονται σε δοκιμασία σύνδεσης του συμπληρώματος που να καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κάτω των 20 μονάδων ΕΟΚ ανά ml (20 μονάδων ICFT) όπως ήδη προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο ii) και στοιχείο ε) σημείο i).' 14. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο ΙΙ παράγραφος 1, το σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'ii) δοκιμασία ορροσυγκόλλησης για βρουκέλλωση η οποία εκτελείται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml ή δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος που καταδεικνύει επίπεδα βρουκέλλας κατώτερα από 20 μονάδες ΕΟΚ ανά ml (20 μονάδες ICFT).' 15. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο ΙΙ παράγραφος 1, το σημείο iii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'iii) δοκιμασία ανίχνευσης ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα Ζ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, με αρνητικά αποτελέσματα.' 16. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο ΙΙ παράγραφος 1 σημείο iv), οι λέξεις 'μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992' διαγράφονται. 17. Στο παράρτημα Β κεφάλαιο ΙΙ παράγραφος 3, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για τους ορροθετικούς ταύρους οι οποίοι, πριν από τον πρώτο τους εμβολιασμό που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία στο κέντρο γονιμοποίησης, έχουν υποβληθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία Elisa για μολυσματική ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών ή μολυσματική φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα. Οι ορροθετικοί ταύροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρέπει να απομονώνονται, δεδομένου ότι το σπέρμα τους μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις για το εμπόριο σπέρματος από τα ζώα αυτά.' 18. Στο παράρτημα Γ παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'β) i) δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους δώδεκα μήνες πριν τη συλλογή του σπέρματος ή ii) έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους δώδεκα μήνες πριν τη συλλογή του σπέρματος, οπότε ποσοστό 5 % του σπέρματος κάθε συλλογής (με κατώτατο όριο πέντε σωληνάρια) υποβάλλεται σε μία δοκιμασία απομόνωσης του ιού του αφθώδους πυρετού, με αρνητικά αποτελέσματα-'. 19. Στο παράρτημα Γ, η παράγραφος 1 στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'δ) έχουν παραμείνει σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος για μια συνεχή περίοδο τριάντα τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία συλλογής σπέρματος εφόσον πρόκειται για συλλογή νωπού σπέρματος.' 20. Στο παράρτημα Γ παράγραφος 1, τα στοιχεία στ) και ζ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 'στ) βρίσκονται σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία είναι απαλλαγμένα από αφθώδη πυρετό τουλάχιστον τρεις μήνες πριν και τριάντα ημέρες ύστερα από τη συλλογή, ή, εφόσον πρόκειται για νωπό σπέρμα, μέχρι την ημερομηνία αποστολής, και τα οποία βρίσκονται στο κέντρο μιας περιοχής ακτίνας 10 χιλιομέτρων στην οποία τις τριάντα τουλάχιστον τελευταίας ημέρες δεν έχει εμφανιστεί κρούσμα αφθώδους πυρετού. ζ) παρέμειναν σε κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία, επί τριάντα ημέρες πριν και επί τριάντα ημέρες ύστερα από τη συλλογή ή, εφόσον πρόκειται για νωπό σπέρμα, μέχρι την ημερομηνία αποστολής, ήταν απαλλαγμένα από ασθένειες των βοοειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται, σύμφωνα με το παράρτημα Ε της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.' 21. Στο παράρτημα Γ παράγραφος 3, το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 'i) να αποθηκεύεται, υπό εγκεκριμένες συνθήκες, επί τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για το νωπό σπέρμα.' 22. Στο παράρτημα Δ, IV, σημείο 4 iii), η λέξη 'παρτίδα' αντικαθίσταται από τη λέξη 'συλλογή'. 23. Στο παράρτημα Δ, IV, το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: '5. Ότι το προαναφερόμενο σπέρμα έχει ληφθεί από ταύρους: i) οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους 12 μήνες πριν από τη συλλογή του σπέρματος(6) ή ii) οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους 12 μήνες πριν από τη συλλογή του σπέρματος και, στην περίπτωση αυτή, το σπέρμα προέρχεται από συλλογή της οποίας ένα ποσοστό 5 % κάθε συλλογής που προορίζεται για συναλλαγές (με κατώτατο όριο πέντε σωληνάρια) έχει υποβληθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού για ανίχνευση αφθώδους πυρετού στο εργαστήριο ...(7) .' 24. Στο παράρτημα Δ, IV, προστίθεται το ακόλουθο σημείο: '6. Ότι το σπέρμα ήταν αποθηκευμένο, υπό εγκεκριμένες συνθήκες, για μια ελάχιστη περίοδο 30 ημερών προ της αποστολής(8) .' 25. Στο παράρτημα Δ, στην υποσημείωση αριθ. 2, οι λέξεις 'το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο' αντικαθίστανται από 'το άρθρο 4'. 26. Στο παράρτημα Δ, προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση: '(3) Μπορεί να απαλειφθεί για το νωπό σπέρμα.' Άρθρο 2 Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998, έκθεση σχετικά με την παρούσα οδηγία, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί και τις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση και την εξάλειψη των ασθενειών. Η έκθεση συνοδεύεται από ενδεχόμενες κατάλληλες προτάσεις. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία για τις προτάσεις αυτές το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1998. Άρθρο 3 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1994. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή εκδίδονται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. Λουξεμβούργο, 30 Ιουνίου 1993. Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος S. BERGSTEIN (1) ΕΕ αριθ. C 324 της 10. 12. 1992, σ. 13. (2) ΕΕ αριθ. C 72 της 15. 3. 1993, σ. 153. (3) ΕΕ αριθ. C 108 της 19. 4. 1993, σ. 12. (4) ΕΕ αριθ. L 194 της 22. 7. 1988, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L της 18. 8. 1990, σ. 29). (5) Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ αριθ. 121 της 29. 7. 1964, σ. 1177/64). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/102/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 355 της 5. 12. 1992, σ. 32).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία